Siirry sisältöön

AV00AT34 Kielenhuolto ja kirjoittaminen

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy kehittämään kirjoitustaitoaan korkeakouluopiskelun ja alan työelämän vaatimalle tasolle ja tuntee opinnäytetyön kirjoittamisprosessin.

Opintomuoto: Verkko-opinnot

Opintojen laajuus: 3 op

30,00 €

Haku alkaa: 14.08.2023 klo 08:00

Haku päättyy: 08.09.2023 klo 23:59

Koulutus alkaa: 27.09.2023

Koulutus päättyy: 06.12.2023

Opetuskieli: Suomi

Sisältö

Opintojakso koostuu seuraavista osa-alueista:

Esimerkit ja tehtävien tekstit on valittu eri aloilta ja työelämästä. Mukana on ajankohtaista aineistoa mm. ammattitermeistä ja kielen kehittymisestä.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa oikeakielistä, selkeää ja ymmärrettävää suomen kieltä ja rakentaa tekstinsä tarkoituksenmukaisesti. Hän osaa suunnitella tekstinsä sisällön ja käyttää asiatyyliä ja ammattisanastoa kirjoittaessaan erilaisia tekstejä eri kohderyhmille ja eri tilanteissa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy kehittämään kirjoitustaitoaan korkeakouluopiskelun ja alan työelämän vaatimalle tasolle ja tuntee opinnäytetyön kirjoittamisprosessin.

Tavoitetaso on CEFR:n mukainen B2-C2

Oppimismenetelmät

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Jakson laajuus on kolme opintopistettä, ja sen suorittamiseen varataan aikaa noin kahdeksan viikkoa. Opinnot jaksottuvat viikoittaisiin teemoihin, joita käsitellään oppimateriaalissa, itsenäisissä harjoituksissa ja palautettavassa viikkotehtävässä. Osa viikkotehtävistä on ryhmätehtäviä, jotka suoritetaan Optiman keskustelualueella verkkokeskusteluina. Tuutor kontrolloi tehtävien suorittamista ja antaa niistä palautetta yksilöllisesti.

Opintomateriaali koostuu opintojakson teoriaosioista sekä lisämateriaalista ja linkeistä. Lisämateriaalin avulla opiskelija voi syventää hankkimiaan tietoja kielenhuollon kustakin aihealueesta. Itsenäisten harjoitusten avulla opiskelija voi kerrata kielenhuoltoseikkoja sekä kirjoittamista. Itsenäisiä harjoitustehtäviä ei tarvitse palauttaa.

Opintojaksossa on sen omien tehtävien lisäksi runsaasti linkkejä muihin kielen- ja tekstinhuollon verkkomateriaaleihin, joiden avulla itselleen ongelmallisia kohtia voi harjoitella myös itsenäisesti.

Esitietovaatimukset

Opintojakso sopii kaikille kirjoitustaitonsa kehittämisestä kiinnostuneille, jotka haluavat parantaa työelämässä tai yksityisesti tarvittavaa suomen kielen taitoaan.Se on suunniteltu erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijoille sekä seuraaville kohderyhmille:

• ammattiopintojen kautta ammattikorkeakouluun tulleet
• aikuisopiskelijat
• opinnäytetyötä raportoivat opiskelijat

Opintojakso edellyttää melko hyvää suomen kielen taitoa (B2), joten se ei varsinaisesti sovellu suomi vieraana kielenä -oppimateriaaliksi.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

(1) Opiskelijan suomenkielisessä kirjoittamisessa on merkittäviä puutteita oikeakielisyydessä, selkeydessä ja ymmärrettävyydessä. Hänen tekstiensä aiheen rajaus on puutteellinen eivätkä tekstit täytä kaikilta osin asiatekstille asetettuja vaatimuksia eivätkä korkeakoulun raportointiohjeistusta. Lähteiden käyttö ja merkintä ovat puutteellisia.

(2) Opiskelijan tekstit täyttävät asiateksteille asetetut perusvaatimukset. Oikeakielisyydessä, selkeydessä ja ymmärrettävyydessä on puutteita. Opiskelijan tekstien rakenne on osittain johdonmukainen ja tekstit täyttävät asiatekstille asetetut perusvaatimukset, ja korkeakoulun raportointiohjeistusta on noudatettu pääosin. Lähteiden käyttö ja merkintä ovat osittain puutteellisia.

(3) Opiskelija osaa tuottaa melko oikeakielistä, selkeää ja ymmärrettävää suomen kieltä. Hän osaa rajata tekstinsä aiheen melko hyvin ja käsitellä sitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa käyttää asiatyyliä ja ammattisanastoa melko hyvin. Opiskelija osaa käyttää opinnäytetyöohjeita ja merkitä lähdeviitteet pääpiirteittäin oikein. Hän osaa argumentoida melko selkeästi ja vakuuttavasti.

(4) Opiskelija osaa tuottaa riittävän oikeakielistä, selkeää ja ymmärrettävää suomen kieltä. Hän osaa rajata tekstinsä aiheen riittävän hyvin ja käsitellä sitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa käyttää asiatyyliä ja ammattisanastoa riittävän hyvin. Opiskelija osaa käyttää opinnäytetyöohjeita ja merkitä lähdeviitteet oikein. Hän osaa argumentoida riittävän selkeästi ja vakuuttavasti.

(5) Opiskelija osaa tuottaa oikeakielistä, selkeää ja ymmärrettävää suomen kieltä. Hän osaa rajata tekstinsä aiheen hyvin ja käsitellä sitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa käyttää asiatyyliä ja ammattisanastoa ja opinnäytetyöohjeita ja merkitä lähdeviitteet oikein. Hän osaa argumentoida selkeästi ja vakuuttavasti.

3 opintopistettä vastaa 81 tunnin työskentelyä.

Materiaali

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Erityisen hyvää olivat mielenkiintoiset ja monipuoliset tehtävät, jotka eivät olleet liian vaikeita suhteessa kurssista saataviin opintopisteisiin.

ote opiskelijan antamasta palautteesta

Ilmoittautuminen Averkon verkko-opinnoille tapahtuu 3 kertaa vuodessa, tarkemmat opintokierrosten aikataulut löydät täältä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Ilmoittautuminen verkko-opinnoille käynnistyy 14.8.2023.

Verkko-opinnot toteutetaan Centrian Itslearning- verkkoympäristössä ja paikkoja kullekin toteutukselle on rajatusti. Opinnot on mahdollista peruuttaa maksutta kolmen (3) viikon sisällä opintojen alkamisesta.

Opiskelijoille ilmoitetaan opintojaksojen käynnistymisestä ja mahdollisista peruuntumisista vasta opintokierroksen virallisen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille opintomaksu on 10,00 € / opintopiste, joka laskutetaan opintojen peruutusajan päätyttyä (3 viikkoa opintojen alkamisesta).

Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut perustuvat ilmoittautumiseen. Opinnot voi keskeyttää maksutta peruutusajan puitteissa ilmoittamalla siitä averko(a)centria.fi. Opintojen keskeyttäminen peruutusajan jälkeen tai niiden suorittamatta jättäminen eivät oikeuta laskun hyvitykseen.

Toisen asteen opiskelijat voivat osallistua Averkon opintojaksoille maksutta. Opiskelijan tulee lisätä laskutustietoihin organisaatiokseen “Väylä / oma oppilaitos” sekä yhteyshenkilöksi sen henkilön nimi, jonka kanssa opinnoista on sovittu.

Toisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat osallistuvat opinnoille maksutta, edellytyksenä on että opiskelija käyttää ilmoittautuessaan koulunsa sähköpostia ja myös koulun tieto ilmoitetaan pyydettyyn kenttään.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat Averkon verkko-opinnoille ainoastaan Pepin kautta.

Ilmoittautuminen, peruutukset, opintomaksu: averko(a)centria.fi