Siirry sisältöön

AV00AI95 Laatujohtaminen

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille perustiedot laatujohtamisen yleisimmistä konsepteista ja laatutyökaluista.

Opintomuoto: Verkko-opinnot

Opintojen laajuus: 6 op

60,00 €

Haku alkaa: 14.08.2023

Haku päättyy: 08.09.2023

Koulutus alkaa: 27.09.2023

Koulutus päättyy: 13.12.2023

Opetuskieli: Suomi

Sisältö

ISO 9001 -standardin tausta ja tavoitteet, ISO 9001 sisältö ja vaatimukset, prosessijohtaminen, prosessit ja niiden kuvaaminen, tiedonkeruu ja tiedonkeruujärjestelmät, vaihtelu ja datan laatu, benchmarking, sisäinen auditointi, auditointimenetelmät, auditoinnin suunnittelu, ongelmanratkaisumenetelmät (kalanruotokaavio ja 5 x miksi), tilastolliset menetelmät (histogrammi, pareto, hajontadiagrammi).

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille perustiedot laatujohtamisen yleisimmistä konsepteista ja laatutyökaluista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

1. Ymmärtää ISO 9001-standardin mahdollisuudet organisaation liiketoiminnan hallinnan näkökulmasta ja tuntee standardin keskeisimmät vaatimukset sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön
2. Tuntee prosessiajattelun perusteet, osaa tunnistaa ja kuvata organisaation prosesseja sekä ymmärtää prosessien merkityksen johtamisen välineenä
3. Hallitsee tiedon keruun perusteet ja ymmärtää datan laadun merkityksen sekä osaa arvioida ja suunnitella tiedonkeruujärjestelmiä
4. Tunnistaa systemaattisen vertailun mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä ja hallitsee benchmarking-prosessin vaiheet sekä osaa laatia suunnitelman benchmarking -projektisuunnitelman
5. Ymmärtää sisäisen auditoinnin merkityksen osana organisaation toiminnan jatkuvaa parantamista ja tuntee sisäisen auditoinnin periaatteet ja menetelmät sekä osaa laatia auditointisuunnitelman
6. Hallitsee yleisimmät ongelmanratkaisumenetelmät ja niiden soveltamisen käytäntöön
7. Hallitsee yleisimmät laadunhallinnassa ja laadun parantamisessa käytetyt tilastolliset menetelmät ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Jokaiseen oppimistavoitteeseen liittyy oppimistehtävä (7 kpl), jossa opiskelija voi soveltaa oppimaansa omaan organisaatioon peilaten.

Oppimismenetelmät

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Opintojaksolla ei ole lähiopetusta, vaan oppimateriaali ja tehtävät ohjeineen löytyvät oppimisympäristöstä. Opintojen suorittamiseksi tarvitaan internet-yhteys sekä sähköposti.

Opinnot suoritetaan oppimisympäristössä olevan materiaalin ja tehtävien mukaisesti.

Yksilöllinen työskentely ja tiedonhankinta opintojakson työtilasta sekä eri kirjallisuuslähteistä, aktivoivat kirjoitustehtävät, ongelmaperusteinen oppiminen, ryhmätyöskentely, itsearviointi, vertaisarviointi.

Esitietovaatimukset

 Kohderyhmänä ovat yrityksissä toimivat toiminnan laadun ja prosessien kehittäjät sekä henkilöt, jotka haluavat perustiedot laatujohtamisesta ja laadun kehittämisestä.

Opintojakso ei edellytä esitietoja ja se soveltuu kaikille koulutusaloille. Opiskelijalle on hyötyä omasta tausta-/kohdeorganisaatiosta soveltavien harjoitustehtävien tekemisessä, mutta tausta-/kohdeorganisaation olemassaolo ei ole välttämättömyys.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Opintojakso on hylätty, mikäli kaikkia opintojaksoon kuuluvia oppimistehtäviä (7 kpl) ei ole palautettu, jokin oppimistehtävä on hylätty tai kaikkien oppimistehtävien keskiarvo on alle 1.

6 opintopistettä vastaa 162 tunnin työskentelyä.

Materiaali

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Muu oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Voit unelmoida, luoda, suunnitella ja rakentaa maailman hienoimmat paikat, mutta tarvitset ihmisiä unelmiesi toteuttamiseen.

Walt Disney

Ilmoittautuminen Averkon verkko-opinnoille tapahtuu 3 kertaa vuodessa, tarkemmat opintokierrosten aikataulut löydät täältä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Verkko-opinnot toteutetaan Centrian Itslearning- verkkoympäristössä ja paikkoja kullekin toteutukselle on rajatusti. Opinnot on mahdollista peruuttaa maksutta kolmen (3) viikon sisällä opintojen alkamisesta.

Opiskelijoille ilmoitetaan opintojaksojen käynnistymisestä ja mahdollisista peruuntumisista vasta opintokierroksen virallisen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille opintomaksu on 10,00 € / opintopiste, joka laskutetaan opintojen peruutusajan päätyttyä (3 viikkoa opintojen alkamisesta).

Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut perustuvat ilmoittautumiseen. Opinnot voi keskeyttää maksutta peruutusajan puitteissa ilmoittamalla siitä averko(a)centria.fi. Opintojen keskeyttäminen peruutusajan jälkeen tai niiden suorittamatta jättäminen eivät oikeuta laskun hyvitykseen.

Toisen asteen opiskelijat voivat osallistua Averkon opintojaksoille maksutta. Opiskelijan tulee lisätä laskutustietoihin organisaatiokseen ”Väylä / oma oppilaitos” sekä yhteyshenkilöksi sen henkilön nimi, jonka kanssa opinnoista on sovittu.

Toisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat osallistuvat opinnoille maksutta, edellytyksenä on että opiskelija käyttää ilmoittautuessaan koulunsa sähköpostia ja myös koulun tieto ilmoitetaan pyydettyyn kenttään.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat Averkon verkko-opinnoille ainoastaan Pepin kautta.

Ilmoittautuminen, peruutukset, opintomaksu: averko(a)centria.fi