Siirry sisältöön

AV00AT35 Media-analyysi

Opiskelija hahmottaa median keskeisen roolin yhteiskunnassa sekä tunnistaa sen toimintatapoja ja tuottamisprosessiin vaikuttavia rakenteita.

Opintomuoto: Verkko-opinnot

Opintojen laajuus: 5 op

50,00 €

Opetuskieli: Suomi

Sisältö

Opintojakso koostuu kolmesta pääteemasta:
1. Sisällön analyysi
2. Yleisö ja vuorovaikutus
3. Tuotanto ja rakenteet.

Nämä pääteemat jakautuvat viikoittaisiin alateemoihin:
– Media-analyysi käsitteenä
– Representaatio ja stereotypia
– Yleisö ja vuorovaikutus
– Julkinen ja kaupallinen media
– Intertekstuaalisuus ja genre
– Monimediallisuus ja formaatit
– Hybridi mediaympäristö
– Verkkoyhteisöt.

Tavoitteet

Opiskelija motivoituu analysoimaan mediasisältöjä ja saa avaimia tulkita erilaisia mediatekstejä.

Opiskelija erottaa toisistaan analyysin, kritiikin ja mielipiteen ja osaa tulkita tutkimusesimerkkejä.

Opiskelija osaa eritellä mediatekstejä ja tekstisisältöjä muutamien keskeisten käsitteiden avulla (representaatio, stereotypia, genre ja intertekstuaalisuus).

Opiskelija tunnistaa tuotannon rakenteiden vaikutuksia ja hahmottaa mediatalouden perustoimijoiden eroja (kaupallliset tuotantoyhtiöt, julkisen palvelun yleisradioyhtiöt).

Oppimismenetelmät

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

5 opintopistettä vastaa 135 tunnin työskentelyä.

Esitietovaatimukset

Opintojakso sopii niin mediatekniikan insinööriksi opiskeleville, opettajaksi aikoville, toimittajan uraa suunnitteleville kuin muutoin median parissa työskenteleville ja siitä kiinnostuneille henkilöille. Opinnot eivät edellytä aiempia media-alan opintoja.

Opintojakso korvaa Keski-Pohjanmaan AMK:n Mediatekniikan koulutusohjelman Mediapsykologia-opintojakson (3 op).

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Arviointikriteerit:

(1) Opintojakson tavoitteet on saavutettu vain suppeasti. Opiskelija ei vielä hallitse media-analyysin toteutuksen perusperiaatteita eikä siksi osaa soveltaa niitä. Opiskelijan argumentointitaidoissa on vielä runsaasti kehitettävää. Opiskelijan palautteenantotaidoissa on vielä runsaasti kehitettävää.

(2) Opintojakson tavoitteita on saavutettu jonkin verran. Opiskelija tuntee tehokkaan asiantuntijaviestinnän periaatteet tyydyttävästi ja osaa soveltaa jonkin verran. Opiskelijan argumentointitaidoissa on kehitettävää. Opiskelija osaa antaa palautetta toisten teksteistä jonkin verran.

(3) Opintojakson tavoitteet on saavutettu hyvin. Opiskelija tuntee tehokkaan asiantuntijaviestinnän periaatteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa argumentoida näkemyksensä mediasisällöistä loogisesti. Opiskelija osaa antaa palautetta toisten teksteistä melko rakentavasti.

(4) Opintojakson sisällölliset tavoitteet on saavutettu erittäin hyvin. Opiskelija tuntee asiantuntijaviestinnän toteutuksen periaatteet ja osaa soveltaa niitä erittäin hyvin. Opiskelija osaa argumentoida näkemyksensä mediasisällöistä hyvin loogisesti. Opiskelija osaa antaa palautetta toisten teksteistä rakentavasti.

(5) Opintojakson sisällölliset tavoitteet on saavutettu erittäin hyvin. Opiskelija tuntee media-analyysin toteutuksen periaatteet ja osaa soveltaa niitä erinomaisesti.

Opiskelija osaa argumentoida näkemyksensä mediasisällöistä erittäin loogisesti ja selkeästi. Opiskelija osaa antaa palautetta toisten teksteistä rakentavasti ja toisten analyysitaitoja edistäen.

Materiaali

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Whoever controls the media, controls the mind.

Jim Morrison

Ilmoittautuminen Averkon verkko-opinnoille tapahtuu 3 kertaa vuodessa, tarkemmat opintokierrosten aikataulut löydät täältä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Verkko-opinnot toteutetaan Centrian Itslearning- verkkoympäristössä ja paikkoja kullekin toteutukselle on rajatusti. Opinnot on mahdollista peruuttaa maksutta kolmen (3) viikon sisällä opintojen alkamisesta.

Opiskelijoille ilmoitetaan opintojaksojen käynnistymisestä ja mahdollisista peruuntumisista vasta opintokierroksen virallisen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille opintomaksu on 10,00 € / opintopiste, joka laskutetaan opintojen peruutusajan päätyttyä (3 viikkoa opintojen alkamisesta).

Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut perustuvat ilmoittautumiseen. Opinnot voi keskeyttää maksutta peruutusajan puitteissa ilmoittamalla siitä averko(a)centria.fi. Opintojen keskeyttäminen peruutusajan jälkeen tai niiden suorittamatta jättäminen eivät oikeuta laskun hyvitykseen.

Toisen asteen opiskelijat voivat osallistua Averkon opintojaksoille maksutta. Opiskelijan tulee lisätä laskutustietoihin organisaatiokseen “Väylä / oma oppilaitos” sekä yhteyshenkilöksi sen henkilön nimi, jonka kanssa opinnoista on sovittu.

Toisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat osallistuvat opinnoille maksutta, edellytyksenä on että opiskelija käyttää ilmoittautuessaan koulunsa sähköpostia ja myös koulun tieto ilmoitetaan pyydettyyn kenttään.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat Averkon verkko-opinnoille ainoastaan Pepin kautta.

Ilmoittautuminen, peruutukset, opintomaksu: averko(a)centria.fi