Siirry sisältöön

AV00AI80 sijoittaminen ja yksityishenkilön talouden hallinta

Opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijalle tietoa, taitoja ja käytännön työkaluja suunnitelmalliseen taloudenhallintaan sekä sijoitustoimintaan yksityishenkilön näkökulmasta.

Opintomuoto: Verkko-opinnot

Opintojen laajuus: 3 op

30,00 €

Haku alkaa: 14.08.2023

Haku päättyy: 08.09.2023

Koulutus alkaa: 27.09.2023

Koulutus päättyy: 06.12.2023

Opetuskieli: Suomi

Sisältö

– Säästämisen ja sijoittamisen perusteet
– Arvopaperimarkkinoiden toiminta ja toimijat
– Katsaus globaaliin taloustilanteeseen ja suhdanteisiin
– Eri omaisuusluokat ja niiden erityispiirteet
– Osakesäästäminen, rahastosäästäminen, asuntosäästäminen, muut säästämis- ja sijoitusvaihtoehdot (mm. metsäsijoittaminen ja arvometallit).
– Arvonmäärityksen periaatteet, sijoituskohteen arvon- ja markkinahinnan muodostuminen.
– Sijoitusvaihtoehtojen tuottomahdollisuudet ja riskit
– Sijoitussuunnitelman tekeminen, yleisimmät sijoitusstrategiat
– Vastuullinen sijoittaminen, ESG
– Sijoittajan verotus
– Salkunhallinnan erityiskysymykset
– Uudet megatrendit (kryptovaluutat, tekoäly)
– Katsaus talouskirjallisuuden kulmakiviin – klassikot ja uutuudet

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijalle tietoa, taitoja ja käytännön työkaluja suunnitelmalliseen taloudenhallintaan sekä sijoitustoimintaan yksityishenkilön näkökulmasta. Opiskelija tutustuu säästämisen ja sijoittamisen periaatteisiin, arvopaperimarkkinoiden toimintaan, toimijoihin ja palveluihin. Opiskelija perehtyy erilaisten sijoitustuotteiden ominaisuuksiin, ja sijoittamisen tuoton ja riskien arvioimiseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia sijoitussuunnitelman ja hyödyntää erilaisia laskelmia oman taloudenhallinnan ja sijoitustoiminnan tueksi. Hän tunnistaa eri sijoitusvaihtoehtoja ja osaa laskea eri tuottomahdollisuuksia ja riskejä. Opiskelija tunnistaa suunnitellun sijoitussalkun suorituskyvyn mittarit ja osaa tulkita tunnuslukuja sekä analysoida sijoituskohteiden arvon ja hinnan muodostumista.

Opintojakso tarjoaa valmentavaa ohjausta myös opiskelijoille, jotka tähtäävät APV1 -Sijoituspalvelututkinnon suorittamiseen.

Oppimismenetelmät

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Opintojaksolla ei ole lähiopetusta, vaan oppimateriaali ja tehtävät ohjeineen löytyvät oppimisympäristöstä. Opintojen suorittamiseksi tarvitaan internet-yhteys sekä sähköposti.

Opinnot suoritetaan oppimisympäristössä olevan materiaalin ja tehtävien mukaisesti.

Yhteiset luennot, henkilökohtaiset ja ryhmissä toteutettavat oppimistehtävät ja tiedonhaku. Yhteinen verkkotyöskentely.

Esitietovaatimukset

Opintojakso ei edellytä esitietoja ja se soveltuu kaikille koulutusaloille, mutta osallistujalle suositellaan talousmatematiikan perusteiden ja yksinkertaisen matematiikan ja tilastotieteen työkalun hallintaa (esim. Excel).

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Keskeinen arvioitava tuotos on henkilökohtainen tai yleistetty sijoitussuunnitelma, jossa käsitellään laajasti suunnitelmaan kuuluvat osat; laskelmat, tuotteiden ja markkinoiden analyysi, esitysmuoto.

Arviointi perustuu tehtäviin itslearning-oppimisympäristössä sisältäen viikkotehtäviä (50%), online-lopputentin (25%) sekä opintojaksolle laadittavaan henkilökohtaisen sijoitussuunnitelmaan (25%).

Opiskelijan oppimisprosessia tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, jossa huomioidaan myös opiskelijan aktiivisuus.

3 opintopistettä vastaa 81 tunnin työskentelyä.

Materiaali

Hyödynnämme sekä Suomen että kansainvälisten tahojen sijoitustoimintaan liittyviä oppimateriaaleja (mm. kirjat, verkkomateriaali, pankkien aineistot).

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Muu oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Don’t wait for better investment options,

invest and then wait for better time.

Ankit Samrat

Ilmoittautuminen Averkon verkko-opinnoille tapahtuu 3 kertaa vuodessa, tarkemmat opintokierrosten aikataulut löydät täältä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Verkko-opinnot toteutetaan Centrian Itslearning- verkkoympäristössä ja paikkoja kullekin toteutukselle on rajatusti. Opinnot on mahdollista peruuttaa maksutta kolmen (3) viikon sisällä opintojen alkamisesta.

Opiskelijoille ilmoitetaan opintojaksojen käynnistymisestä ja mahdollisista peruuntumisista vasta opintokierroksen virallisen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille opintomaksu on 10,00 € / opintopiste, joka laskutetaan opintojen peruutusajan päätyttyä (3 viikkoa opintojen alkamisesta).

Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut perustuvat ilmoittautumiseen. Opinnot voi keskeyttää maksutta peruutusajan puitteissa ilmoittamalla siitä averko(a)centria.fi. Opintojen keskeyttäminen peruutusajan jälkeen tai niiden suorittamatta jättäminen eivät oikeuta laskun hyvitykseen.

Toisen asteen opiskelijat voivat osallistua Averkon opintojaksoille maksutta. Opiskelijan tulee lisätä laskutustietoihin organisaatiokseen ”Väylä / oma oppilaitos” sekä yhteyshenkilöksi sen henkilön nimi, jonka kanssa opinnoista on sovittu.

Toisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat osallistuvat opinnoille maksutta, edellytyksenä on että opiskelija käyttää ilmoittautuessaan koulunsa sähköpostia ja myös koulun tieto ilmoitetaan pyydettyyn kenttään.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat Averkon verkko-opinnoille ainoastaan Pepin kautta.

Ilmoittautuminen, peruutukset, opintomaksu: averko(a)centria.fi