Siirry sisältöön

AV00AL01 Työsuojelu

Opintojaksolla tutustutaan työsuojelun pääkäsitteisiin ja syvennetään linkkimateriaalin avulla opiskelijan tietämystä työsuojelullisesta alueesta, josta hän on kiinnostunut tai jota hän opiskelee.

Opintomuoto: Verkko-opinnot

Opintojen laajuus: 3 op

30,00 €

Opetuskieli: Suomi

Sisältö


Opintojaksolla tutustutaan työsuojeluun liittyvään lainsäädäntöön ja mitä siellä sanotaan työnantajan, esimiesten ja työntekijöiden vastuista ja velvoitteista työpaikan työturvallisuus- ja työsuojeluasioissa.

Oppimisalustalla on materiaalipaketti, jossa määritellään työsuojeluun liittyvät keskeiset käsitteet. Oppimisalustalla on laaja linkkilista, jonka avulla opiskelija pystyy syventymään oman alansa työsuojeluasioihin ja tekemään oppimistehtävät oman alansa näkökulmista käsin.Opintojakson keskeisenä sisältönä on työn ja työympäristön analysoiminen käytännön tilanteissa työsuojelullisesta näkökulmasta –kehittämisnäkökulma sekä keskustelu työyhteisössä työsuojelullista asioista.

1. viikon aikana tehtävänä on esittäytyminen ryhmälle Esittelyt-foorumilla. Ensimmäisen viikon aikana tutustutaan myös verkko-oppimateriaaliin.

2. viikon aikana tehtävänä on perehtyä työsuojelun osa-alueisiin sekä osallistuminen keskustelutehtävään työsuojelusta. Keskustelu tapahtuu aiheen keskustelualueella.

3.-4. viikon aikana perehdytään fyysisiin ja psyykkisiin kuormitustekijöihin työssä, työhön perehdyttämiseen ja työn ohjaukseen sekä osallistutaan keskusteluun näiden aihepiirien keskustelualueella

5.-6. viikon aikana perehdytään työterveyshuoltoon ja työkyvyn hallintaan työpaikalla sekä osallistutaan keskusteluun näiden aihepiirien keskustelualueella.

7.-8. viikon aikana perehdytään työsuojelun toimintaohjelman tavoitteisiin ja sen sisältöön ja riskien arviointiin sekä osallistutaan keskusteluun työsuojelun toimintaohjelmasta aiheen keskustelualueella.

9.-10. viikon aikana palautetaan tutorille essee työsuojelun jostakin osa-alueesta sekä osallistutaan keskusteluun tehtävän keskustelualueella.

Lisäksi täytetään AVERKOn palautekysely, joka löytyy AVERKO-palaute-kansiosta.

Tavoitteet

Opiskelija

Oppimismenetelmät

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Tutoropettaja seuraa keskustelujen kulkua ja osallistuu siihen tarvittaessa. Tutor tarkistaa opiskelijoiden kirjalliset tehtävät ja pyytää niihin täydennystä tarvittaessa. Opiskelijan odotetaan tutustuvan omatoimisesti materiaaliin ja osallistuvan keskusteluun annettuina määräaikoina. Opintojakson toteutuksen pohjana on ajatus siitä, että myös työpaikoilla tulee ilmenevistä epäkohdista keskustella ja osata perustella mielipiteensä ennen kuin muutosta voi saada aikaan.

Esitietovaatimukset

Opintojakso ei edellytä aiempia opintoja.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

3 opintopistettä vastaa 81 tunnin työskentelyä.

Materiaali

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Useimmat ihmiset eivät kuuntele tarkoituksenaan ymmärtää; he kuuntelevat tarkoituksenaan vastata.

Stephen Covey

Ilmoittautuminen Averkon verkko-opinnoille tapahtuu 3 kertaa vuodessa, tarkemmat opintokierrosten aikataulut löydät täältä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Opintojakso ei ole tarjolla kesän opintokierroksella.

Verkko-opinnot toteutetaan Centrian Itslearning- verkkoympäristössä ja paikkoja kullekin toteutukselle on rajatusti. Opinnot on mahdollista peruuttaa maksutta kolmen (3) viikon sisällä opintojen alkamisesta.

Opiskelijoille ilmoitetaan opintojaksojen käynnistymisestä ja mahdollisista peruuntumisista vasta opintokierroksen virallisen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille opintomaksu on 10,00 € / opintopiste, joka laskutetaan opintojen peruutusajan päätyttyä (3 viikkoa opintojen alkamisesta).

Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut perustuvat ilmoittautumiseen. Opinnot voi keskeyttää maksutta peruutusajan puitteissa ilmoittamalla siitä averko(a)centria.fi. Opintojen keskeyttäminen peruutusajan jälkeen tai niiden suorittamatta jättäminen eivät oikeuta laskun hyvitykseen.

Toisen asteen opiskelijat voivat osallistua Averkon opintojaksoille maksutta. Opiskelijan tulee lisätä laskutustietoihin organisaatiokseen ”Väylä / oma oppilaitos” sekä yhteyshenkilöksi sen henkilön nimi, jonka kanssa opinnoista on sovittu.

Toisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat osallistuvat opinnoille maksutta, edellytyksenä on että opiskelija käyttää ilmoittautuessaan koulunsa sähköpostia ja myös koulun tieto ilmoitetaan pyydettyyn kenttään.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat Averkon verkko-opinnoille ainoastaan Pepin kautta.

Ilmoittautuminen, peruutukset, opintomaksu: averko(a)centria.fi