Siirry sisältöön

AV00AI93 Venäjän jatkokurssi

Tämä jatkokurssi on suunniteltu opiskelijalle, jolla venäjän kielen alkeet ovat jo hallussa.

Opintomuoto: Verkko-opinnot

Opintojen laajuus: 3 op

30,00 €

Opetuskieli: Suomi

Sisältö

Kurssi muodostuu viidestä osiosta.
Aloitusmoduulissa kartoitetaan osaamista ja kerrataan aiemmin opittuja taitoja.

Kurssilla käydään läpi:
Sijamuodoista substantiivien yksikön genetiivi, instrumentaali ja datiivi, kertauksena akkusatiivi ja prepositionaali
Verbien aikamuodoista preteriti kertauksena ja liittofutuuri
Liikeverbit mm. etuliitteissä
Modaaliverbit
Järjestysluvut, päivämäärät, tärkeimmät ajanilmaisut.

Kurssilla käydään seuraavat aiheet läpi:
Ostokset, kertauksena ruoka, vaatteet
Matkustaminen töissä ja vapaa-ajalla, sääolosuhteet, ilmasto ja luonto
Työelämään ja opiskelun liittyvät aiheet

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija syventää ja laajentaa venäjän kielen taitoa, sekä tietämystään Venäjän tapakulttuurista ja maantuntemusta.

Opiskelija oppii lukemaan ja kirjoittamaan venäjää sujuvammin, oppii lisää sanastoa ja kielen rakenteita.
Opiskelija selviytyy suullisissa työ- ja arkielämän viestintätilanteissa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa sopia tapaamisia, kertoa matkasta, viestiä työelämästä ja vapaa-ajan vietosta kirjallisesti sekä suullisesti.

Kurssin taitotaso vastaa A2-tasoa eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksessä (CEFR).

Oppimismenetelmät

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Kurssilla on myös 4 verkkotapaamista Zoomin välityksellä. On suositeltavaa osallistua ainakin 3 verkkotapaamiseen. Verkkotapaamiset pidetään joka toinen viikko ja niiden ajankohdat sovitaan opintojakson alkaessa.

Työskentely tapahtuu pääosin Itslearning-verkkoympäristössä olevien oppimateriaalien ja linkkien pohjalta.
Oppimateriaali sisältää:
– lukutekstejä, dialogeja ja ääniteitä
– teksteihin liittyviä harjoituksia, mm. Quizlet
– kieliopin teoria ja taulukot kurssin kielioppiaiheista
– kirjallisia tehtäviä
– suullisia tehtäviä verkkotapaamisen aikana
– nauhoitettavia suullisia tehtäviä

Esitietovaatimukset

Opiskelija on suorittanut venäjän alkeisopinnot (noin 6 op)
– tuntee kyrilliset kirjaimet
– osaa lukea yksinkertaisia tekstejä
– osaa kertoa itsestään ja hieman perheestään kirjallisesti sekä suullisesti
– tietää miten substantiivien suku määritetään
– osaa taivuttaa verbejä preesensissä (I ja II konjugaatio)
– osaa määritellä adjektiivien päätteitä nominatiivissa
– osaa muodostaa prepositionaalin ja akkusatiivin rakenteita

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

(1)
Opiskelija
– Ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta perustason ilmauksia.
– Tuntee yksinkertaisen puhetilanteen normit ja selviää niiden avulla, vaikka ääntämisongelmat ja tauot puheessa vaikeuttavat viestin välitystä.
– Tunnistaa tutut asiat helposta tekstistä.
– Pystyy kirjoittamaan yksinkertaisen perustason tekstin.
Sanaston ja kielen rakenteiden käytössä esiintyy virheitä.

(2)
Opiskelija
– Ymmärtää selkeää ja hidasta puhetta, joka käsittelee tuttuja asioita.
– Soveltaa rutiininomaisissa puhetilanteissa, vaikka puheessa on usein taukoja.
– Ymmärtää pääasiat lyhyistä, yksinkertaisista teksteistä.
– Pystyy kirjoittamaan lyhyen tekstin tutusta aiheesta.
Sanaston ja kielen rakenteiden käytössä voi olla puutteita.

(3)
Opiskelija
– Hallitsee rutiininomaisen puhetilanteen.
– Ymmärtää tuttuja aihepiirejä käsitteleviä tekstejä.
– Hallitsee lyhyiden, yksinkertaisten tekstien kirjoittamisen.
Kielen rakenteissa, sanastossa ja ääntämisessä voi olla puutteita, mutta ne eivät häiritse vuorovaikutusta

(4)
Opiskelija
– Ymmärtää normaalitempoista kasvotusten tapahtuvaa puhetta yksinkertaisten aihepiirien osalta, mutta natiivin puhenopeus tuottaa vaikeuksia.
– Hallitsee lyhyet puheenvuorot melko sujuvasti.
– Ymmärtää tuttuja aihepiirejä käsitteleviä tekstejä hyvin.
Osaa luoda lyhyitä tekstejä soveltaen opittuja rakenteita ja sanastoa.

(5)
Opiskelija
– Ymmärtää normaalitempoista puhetta tutuista aihepiireistä.
– Arvioida puhetilanteita oikein ja pystyy toimimaan niissä lähes sujuvasti.
– Ymmärtää tuttuja aihepiirejä käsitteleviä tekstejä vaivattomasti.
– Kirjoittaa tutuista aiheista selkeästi ja lähes virheettömästi.
– Hallitsee asiaankuuluvan sanaston ja kielen rakenteet sekä soveltaa niitä monipuolisesti suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä.

3 opintopistettä vastaa 81 tunnin työskentelyä.

Materiaali

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Jotain meni vikaan. Yritä uudelleen.

Samsung Android

Ilmoittautuminen Averkon verkko-opinnoille tapahtuu 3 kertaa vuodessa, tarkemmat opintokierrosten aikataulut löydät täältä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Verkko-opinnot toteutetaan Centrian Itslearning- verkkoympäristössä ja paikkoja kullekin toteutukselle on rajatusti. Opinnot on mahdollista peruuttaa maksutta kolmen (3) viikon sisällä opintojen alkamisesta.

Opiskelijoille ilmoitetaan opintojaksojen käynnistymisestä ja mahdollisista peruuntumisista vasta opintokierroksen virallisen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille opintomaksu on 10,00 € / opintopiste, joka laskutetaan opintojen peruutusajan päätyttyä (3 viikkoa opintojen alkamisesta).

Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut perustuvat ilmoittautumiseen. Opinnot voi keskeyttää maksutta peruutusajan puitteissa ilmoittamalla siitä averko(a)centria.fi. Opintojen keskeyttäminen peruutusajan jälkeen tai niiden suorittamatta jättäminen eivät oikeuta laskun hyvitykseen.

Toisen asteen opiskelijat voivat osallistua Averkon opintojaksoille maksutta. Opiskelijan tulee lisätä laskutustietoihin organisaatiokseen “Väylä / oma oppilaitos” sekä yhteyshenkilöksi sen henkilön nimi, jonka kanssa opinnoista on sovittu.

Toisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat osallistuvat opinnoille maksutta, edellytyksenä on että opiskelija käyttää ilmoittautuessaan koulunsa sähköpostia ja myös koulun tieto ilmoitetaan pyydettyyn kenttään.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat Averkon verkko-opinnoille ainoastaan Pepin kautta.

Ilmoittautuminen, peruutukset, opintomaksu: averko(a)centria.fi