Siirry sisältöön

Opiskelu- ja uraohjaus

Centriassa tavoitteena on tukea opiskelijoiden yleisten sekä ammatillisten työelämätaitojen kehittymistä vastaamaan tämän päivän työelämän vaatimuksia.

Mitä on uraohjaus?

Uraohjausta on esimerkiksi ammatillisen osaamisen kehittyminen, osallistuminen alan tapahtumiin, alueen elinkeinoelämään tutustuminen ja oman urapolun rakentamisen tukeminen. Työllistymistaitojen kehittymistä tuetaan muun muassa työpajojen kautta. Työllistymistä tukevia tapahtumia järjestetään useita kertoja lukuvuodessa, ja opiskelijoita kannustetaan osallistumaan aktiivisesti niihin. Opiskelijat voivat osallistua työllistymistä ja yritysyhteistyötä tukevia opintojaksoille. Jatko-opintomahdollisuuksista järjestetään tietoiskuja erityisesti jatko-opintojen hakuaikoina.

Opiskelijan uraohjausta tuetaan ja vahvistetaan ensimmäisestä lukuvuodesta lähtien. Työelämälähtöiset projektit, TKI-oppimisympäristö, harjoittelu ja opinnäytetyö-workshopit auttavat opiskelijaa löytämään oman urapolkunsa. Opiskelijaa kannustetaan tekemään osaamisestaan portfoliota, jota hän voi kasvattaa opiskelujensa aikana. Tavoitteena on, että opiskelija oppii analysoimaan omaa työskentelyään ja osaamisensa kasvua sekä sanoittamaan osaamisensa. 

HOPS osana urasuunnittelua

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelma (HOPS) on yksi opiskelijan urasuunnittelun työkalu. Opiskelijan tekemä HOPS ohjaa opiskelijaa pitkin opintopolkua. Tutoropettajan kanssa käyty HOPS-keskustelu on tärkeässä osassa opiskelijan uraohjausta. HOPS kattaa koko opiskeluajan ja sisältää myös urasuunnittelun. Opintojen edetessä ja opiskelijan elämäntilanteiden muuttuessa (esim. kansainvälinen vaihto, asevelvollisuuden suorittaminen, äitiys- tai sairausloma) henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa päivitetään vastaamaan vallitsevaa tilannetta.

Kolmantena vuotena käydään viimeinen HOPS-keskustelu, jonka tavoitteena on valmentaa opiskelijaa siirtymään kohti työelämää. Keskustelussa täsmennetään opiskelijan uramahdollisuuksia ja miten opiskelija hyödyntää osaamistaan tulevaisuuden työelämässä. Opiskelija voi myös osallistua Ura MOOC -opintojaksolle, joka auttaa opiskelijaa huomaamaan oman osaamisen kehittymisen.

HOPS

Jokaisella opiskelijalla on henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jonka opiskelija tekee opintojen alussa. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman avulla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa opintojaan, sekä seuraa opintojensa etenemistä.

Uraohjaus eri opiskeluvuosina

Ensimmäisenä vuonna uraohjaus keskittyy opiskelutaitojen vahvistamiseen. Toisen vuoden aikana opiskelija keskittyy ammatillisiin opintoihin ja useimmat suorittavat työharjoittelun. Kolmantena ja neljäntenä vuonna katseet suuntautuvat työelämää kohti ja työharjoittelu on viimeistään ajankohtainen.

Uraohjaus keskittyy ensimmäisen vuoden aikana etenkin opiskelutaitojen vahvistamiseen. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden orientoivissa opinnoissa avataan eri näkökulmista, mitä korkeakouluopiskelu on. Opiskelija tutustuu myös oman alansa työharjoittelun oppimistavoitteisiin sekä käytännön ohjeisiin. 

Minä korkeakouluopiskelijana -opintojaksolla opiskelija pohtii omaa koulutustaustaansa ja mahdollisesti aikaisempaa työkokemustaan – onko jotain, mitä voisi hyödyntää opinnoissa.

Opiskelija kehittää myös omia opiskelutaitojaan, mukaan lukien ryhmätyötaidot, sekä oppii tunnistamaan omia voimavarojaan. Tutoropettajan kanssa käyty HOPS-keskustelu on tärkeässä osassa opiskelijan uraohjausta. HOPS-keskustelu käydään ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden aikana. HOPS-keskustelussa käydään läpi koulutusalakohtaiset suuntautumisvaihtoehdot.

Uraohjaus aloittain

Tekniikan ja liiketalouden koulutuksissa suositellaan perusharjoittelun (10 op) suorittamista heti ensimmäisen lukuvuoden jälkeen. Perusharjoittelun tavoitteena on, että opiskelija kehittää omia työelämävalmiuksiaan ja koulutukseensa liittyvää alakohtaisista osaamistaan. Opiskelija oppii työelämän vaatimuksista ja tarpeista. Tavoitteena on, että opiskelija oppii tunnistamaan ja arvioimaan omaa osaamistaan ja osaamisen kehittymistään.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa harjoittelu on ohjattua harjoittelua, joka suoritetaan opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Ensimmäinen harjoittelujakso (5–7 viikkoa) tehdään yleensä ensimmäisen lukuvuoden keväällä. 

Sairaanhoitajaopiskelijoilla harjoittelu alkaa ensimmäisen opintovuoden aikana perushoidollisten taitojen oppimisena. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Ohjatuilla harjoittelujaksoilla sovelletaan teoriaopintoja käytännössä.

Musiikin koulutuksen harjoittelun (30 op) tavoitteena on antaa laaja-alaiset valmiudet tämän päivän musiikin opettajan työhön ja musiikkikasvatuksen kenttään. Harjoittelun tarkoitus on opettaa vastuun ottamiseen itsestä ja ympäröivästä yhteisöstä niin muusikkona kuin pedagogina. Centrian musiikkipedagogin koulutuksen harjoittelukokonaisuus koostuu kahdesta osa-alueesta: 

  • Opetusharjoittelu 15 op 
  • Muu työelämäharjoittelu 15 op

Toisen vuoden aikana opiskelija keskittyy ammatillisiin opintoihin. Toisen vuoden HOPS-keskustelussa keskeisinä teemoina ovat opintojen eteneminen ja oman alaan tutustuminen syvemmin. Opiskelija tutustuu ja suorittaa oman alan työharjoittelun. HOPS-keskustelussa keskustellaan myös opiskelijan kiinnostuksen kohteista ja uratoiveista sekä mahdollisista haasteista, joihin kannustetaan opiskelijaa löytämään itselleen sopivia ratkaisuja.

Opiskelijaa kannustetaan aktiivisesti verkostoitumaan työelämän kanssa. Centria järjestää useita tapahtumia lukuvuoden aikana, jotka tarjoavat erinomaiset mahdollisuuden tavata työelämän edustajia. Varhainen verkostoituminen auttaa opiskelijaa saamaan laajan kuvan oman alansa työmahdollisuuksista, edesauttaa ammattiharjoitteluun pääsemistä toivottuun yritykseen sekä antaa vinkkejä tulevaan opinnäytetyöhän.

Suosittelemme toisen tai kolmannen vuoden opiskelijalle Ura MOOC -opintojaksoa, jossa opiskelija laatii oman ansioluettelon sekä suunnittelee ja toteuttaa videon omasta osaamisestaan. Opintojaksolla tunnistetaan urakehityksen eri vaiheet ja nykytila, sekä kytketään se alan teoreettiseen viitekehykseen. Opintojaksolla rakennetaan ja suunnitellaan konstruktiivisesti omaa urapolkua. 

Ensimmäinen ammattiharjoittelu suositellaan suoritettavaksi toisen vuoden kesällä. Harjoittelun tavoitteet täsmennetään oman alan harjoitteluohjaajan kanssa. Monimuoto-opiskelijat tarkentavat harjoittelun tavoitteet ja suorittamistavan tutoropettajan kanssa.

Uraohjaus aloittain

Liiketalouden ja tekniikan opiskelijoiden ammattiharjoitteluksi soveltuvat alan ammattitehtävät, jotka sisältävät myös työnjohto-, suunnittelu, tutkimus- ja /tai tuotekehitystehtäviä. Harjoittelu voidaan suorittaa myös omassa yrityksessä tai ulkomailla, kun työtehtävät ovat riittävän monipuolisia ja haasteellisia.

Toisena opintovuotena sairaanhoitajaopiskelijat perehtyvät potilaiden ja asiakkaiden hoitoon sisätautien, kirurgisen ja kotihoidon osalta.   

Musiikin opiskelijat jatkavat harjoittelua kahden harjoitusoppilaan kanssa (à 30 min/vko).

Viimeistään kolmantena vuonna opiskelija suorittaa ammattiharjoittelun. Tavoitteena on, että opiskelija pääsee soveltamaan teoriaan perustuvaa osaamistaan oman alan käytännön työtehtävissä. Harjoittelupaikan työyhteisöä ja -ympäristöä voi tarkastella harjoittelun aikana mahdollisten opinnäytetyöaiheiden kannalta – voisiko opinnäytetyön aihe löytyä harjoittelupaikan kehittämistarpeista?

Uraohjaus aloittain

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa viimeinen lukukausi sisältää syventävät opinnot, joihin kuuluu teoriaopintojen lisäksi syventävä harjoittelujakso. Opiskelija valitsee harjoittelupaikakseen sellaisen työpaikan, jossa hän voi saavuttaa syventävälle opintojaksolle asetetut tavoitteet. Opiskelija voi myös työllistyä valmistumisen jälkeen syventävien opintojen harjoittelupaikkaan. 

Kolmannen opintovuoden harjoittelut sairaanhoitajaopiskelijat tekevät akuuttihoitotyössä, lastenhoitotyössä sekä psykiatrisessa hoitotyössä. 

Kolmantena opiskeluvuotena instrumenttipedagogin suuntauman musiikin opiskelija jatkaa kahdella harjoitusoppilaalla (à 45 min/vko). Oppilaat voivat olla samat kuin edellisinä vuosina, jolloin opiskelijan on mahdollista syvemmin havainnoida oman ammatti-identiteettinsä kehittymistä pitemmällä aikavälillä.

Työelämävalmentaja

Opintojen loppuvaiheessa saat tukea ja valmennusta työelämävalmentaja Anni-Maija Viitasaarelta.

Anni-Maija Viitasaari

Asiantuntija (työelämävalmentaja)

0504772847

Kokkola


Ura- ja rekrytointipalvelu Centria Jobi

Centria-ammattikorkeakoulussa on käytössä digitaalinen ura- ja rekrytointipalvelu nimeltään Centria Jobi (Tiitus App), joka tarjoaa helpon ja maksuttoman alustan opiskelijoiden työnhakuun. Opiskelijana luot Centria Jobiin oman profiilin, jota voit täydentää opintojesi aikana. Centria Jobi on erinomainen työkalu työelämän kanssa verkostoitumiseen.

Centria Jobi

Centria Jobi on opiskelijoiden ja työelämän kohtauspaikka, jossa työnantajat voivat ilmoittaa opiskelijoille avoimista työpaikoista, harjoittelupaikoista, opinnäytetyön aiheista, projektitöistä ja tapahtumista.

Oman osaamisen portfolio

Työnhaun tukena on hyvä olla portfolio. Portfolion avulla voit osoittaa oman osaamisesi ja kokemuksesi tulevalle työnantajalle. Portfolioon voi koota työnäytteitä, projektitöitä, opintomateriaalia tai harrastuksista ja vapaaehtoistyöstä syntyvää tuotosta. Portfoliota voi käyttää työhakemuksen tukena, jolloin visuaalisin keinoin osoitetut työnäytteet toimivat sanojen tukena. Portfolion tulee kuvata opiskelijan omaa persoonallisuutta, osaamista ja saavutuksia.

Portfolion rakentaminen kannattaa aloittaa heti opintojen alussa. Näin voit näyttää, miten osaaminen on kehittynyt ja kasvanut konkreettisten esimerkkien kautta. Portfoliota kannattaa päivittää opintojen aikana säännöllisesti. Tämä auttaa hahmottamaan myös, miten oma osaaminen on kasvanut. Portfoliotasi voit mainostaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, ja linkin portfolioon voi lisätä ansioluetteloon sekä sähköpostin allekirjoitukseen.

Erilaisia portfolioesimerkkejä löytyy täältä.

Työelämätaidot

Työelämätaitoja tarvitaan opinnoissa, harjoittelussa ja työssä. Tärkeimpiä työelämätaitoja ovat asenne, oma-aloitteisuus, aktiivisuus sekä vuorovaikutus- ja työnhakutaidot. Opiskelijan on hyvä näyttää olevansa innostunut ja halukas oppimaan. Kaikki työkokemus vie eteenpäin ja tuo lisää kokemusta. 

Usein työnantajat painottavat, että työntekijällä tulee olla oikeanlainen asenne. Kaikki muut taidot voidaan rakentaa asenteen päälle. Hyvillä sosiaalisilla taidoilla pärjää myös pitkälle. Taito tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen on avainasemassa työllistymisessä. 

Uusia ovia voi avautua monessa eri yhteydessä. Yksi työelämätaitojen tärkeä elementti on oma-aloitteisuus. Opiskelijan kannattaa jakaa luokka- tai työkavereille omia ideoitaan, tarttua toimeen ja kysyä tarvittaessa neuvoa ja apua.

Työelämätaidoissa korostuvat myös tiimityötaidot. Centriassa harjoitellaan monilla opintojaksoilla tiimityöskentelyä. Opiskelijan kannattaa huomioida, miten toimiva vuorovaikutus rakennetaan tiimityöskentelyssä ja mitä muita taitoja tiimityöskentelyyn tarvitaan. Tämä auttaa työelämätaitojen vahvistumisessa.

Erityisen tärkeäksi työelämätaidoksi työnantajat nostavat täsmällisyyden. Opiskelijana sinun on hyvä huomioida tämä myös omissa opinnoissasi. Itsestään hyvän kuvan antaminen opettajalle palauttamalla tehtävät ja saapumalla luennoille ajoissa on kannattavaa, sillä opettajalta voidaan kysyä suosituksia opiskelijoista työtehtäviin.

Erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin kannattaa tarttua rohkeasti, ehdottaa uusia ideoita ja kysyä palautetta. Näin huomaa, mitä jo osaa ja missä voi vielä kehittyä. Ongelmanratkaisukykyä tarvitaan jokaisessa työssä. Voit kokeilla ja etsiä erilaisia ratkaisuja.

TKI-oppimisympäristö 

Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on monipuolista ja laajuudeltaan Suomen ammattikorkeakoulujen kärkeä. TKI-toiminnassa luodaan uutta tietoa, osaamista ja teknologioita alueen elinkeino- ja työelämän käyttöön. TKI-toiminta tarjoaa yhteistyössä opetuksen kanssa opiskelijoille työelämälähtöisen oppimisympäristön.

TKI-oppimisympäristössä opiskelija kehittää omaa osaamistaan tehden työelämälähtöisiä toimeksiantoja. Työelämäprojektit valitaan siten, että ne tukevat opintoihin liittyviä teoriaopintoja ja opiskelijan osaamisen tasoa.  Tavoitteena on, että opiskelija pääsee soveltamaan ja syventämään oppimaansa käytännönläheisissä toimeksiannoissa.  Opiskelija kokee, mitä projektityöskentely vaatii ja miten siinä voi kehittyä.

TKI-toiminnasta opiskelija voi saada opintopisteitä. Opiskelija voi hakea mukaan suorittamaan opinto-ohjelmansa harjoittelun TKI-oppimisympäristöön.

Centrian TKI-toiminnan painoalat ovat:

Opiskelijat voivat hakeutua TKI-oppimisympäristöön mukaan jatkuvalla haulla koko lukuvuoden ajan. Vapaamuotoisen hakemuksen ja ansioluettelon voi lähettää osoitteeseen: rnd.training@centria.fi.