Siirry sisältöön
Pohjanmaan liitto logo

Cross-Cultural Career Catalyst – CCCC

Ett mentorprogram för att möta arbetskraftsutmaningarna i Österbotten, särskilt i Jakobstadsregionen.   

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 1.1.2024-31.12.2025

Toiminta-alue: Pohjanmaa

Rahoittajat: Pohjanmaan liitto (AKKE)

Projektipäällikkö: Emilia Nygård

Ett mentorprogram för att möta arbetskraftsutmaningarna i Österbotten, särskilt i Jakobstadsregionen. Programmet får stöd för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE).

Cross-Cultural Career Catalyst syftar till att bygga broar mellan lokala företag, vilka upplever svårigheter med att hitta studerande, och internationella studerande som strävar efter att etablera sig i arbetslivet men finner det utmanande att skapa den första kontakten till arbetslivet.  

Inspirerat av Åbo Akademis framgångsrika mentorskapsprogram CareerContact, avser detta projekt att benchmarka och vidareutveckla konceptet med stöd från Åbo Akademi. 

Projektets första fas fokuserar på att utveckla mentorskapsprogrammet, vilket omfattar skapande av mentorskolning, rekrytering av mentorer och genomförande av mentorskolningen. I den andra fasen matchas mentorer med studeranden som är i slutet av deras utbildning, och det organiseras möten mellan mentorer och adepter. 

Genom att delta i ett mentorskapsprogram lär studeranden sig om det finländska arbetslivet och arbetskulturen, utvidgar sina nätverk och får värdefull självinsikt om sina egna styrkor. Som en mentor å andra sidan utvecklas man på ett personligt plan då man får en relation till en helt ny person, får möjlighet att utveckla sina ledarskapsfärdigheter, får nya perspektiv och bidra till ett mer inkluderande samhälle.  

Projektets mål är att skapa 30 framgångsrika mentor-studerandepar. Vi strävar efter att ge studeranden ett bredare nätverk, kontakter inom arbetslivet och minska tröskeln för dem att stanna och arbeta i Finland. Det långsiktiga målet är att integrera mentorskapsprogrammet i Centrias permanenta verksamhetsstruktur och även utvidga det till andra regioner där vi är aktiva  

Projektet stödjer landskapsstrategin och strategin för innovation och tillväxt i Österbotten 2022-2025, genom att “Stödja utvecklingen av nya och flexibla samarbetsformer mellan företag och högskolor inom utbildning av studerande och vidareutbildning av företagens personal.”  

Ett mentorskapsprogram i ett område där det inte ännu ordnats utbildas arbetslivets personal i hur man ska vara som mentor och samtidigt skapar det nya kontaktytor mellan arbetslivet och yrkeshögskolans kärnverksamhet. Projektet bidrar till att lösa utmaningen med att hitta kompetent arbetskraft i regionen och stärker kopplingen mellan arbetslivet och utbildningssektorn och stöder därmed landskapsstrategins prioritering 3; tillräckligt med kompetent arbetskraft.  

Mentorointiohjelma vastaamaan Pohjanmaan työvoimahaasteisiin, erityisesti Pietarsaaren alueella. Ohjelma saa tukea Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta (AKKE).

Cross-Cultural Career Catalyst pyrkii rakentamaan siltoja paikallisten yritysten ja kansainvälisten opiskelijoiden välille. Yritykset kohtaavat usein haasteita rekrytoidessaan opiskelijoita, kun taas opiskelijat kamppailevat saadakseen ensimmäisen kontaktinsa työelämään. 

Hanke on inspiroitunut Åbo Akademin menestyksekkäästä CareerContact-mentorointiohjelmasta. Tavoitteena on benchmarkata ja kehittää tätä konseptia Åbo Akademin tuella. 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa keskitytään mentorointiohjelman kehittämiseen. Tämä sisältää mentorikoulutusohjelman suunnittelun, mentorien rekrytoinnin ja mentorikoulutuksen toteuttamisen. Toisessa vaiheessa yhdistetään mentoreita opintojensa loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden kanssa, ja järjestetään mentorien ja mentoroitavien yhteisiä tapaamisia. 

Osallistumalla mentorointiohjelmaan opiskelijat oppivat suomalaisesta työelämästä ja työkulttuurista, laajentavat verkostojaan, ja oppivat tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Mentorina kehittyy henkilökohtaisella tasolla, muodostaa uusia suhteita, oppii johtamistaitoja, saa uusia näkökulmia ja edistää inklusiivisempaa yhteiskuntaa. 

Hankkeen tavoitteena on luoda 30 mentori-opiskelija -paria. Pyrimme tarjoamaan opiskelijoille laajemman verkoston ja kontakteja työelämään sekä madaltamaan heidän kynnystä jäädä Suomeen ja työskennellä täällä. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on integroida mentorointiohjelma osaksi Centrian pysyviä toimintoja ja laajentaa sitä muihin alueisiin, joilla toimimme. 

Hanke tukee alueellista strategiaa ja Pohjanmaan innovaatio- ja kasvustrategiaa 2022-2025 “Tuetaan yritysten ja korkeakoulujen välisten uusien ja joustavien yhteistyömuotojen kehitystä opiskelijoiden koulutuksessa ja yritysten työntekijöiden täydennyskoulutuksessa.” 

Tämä alueen ensimmäinen laatuaan oleva mentorointiohjelma kouluttaa ammattilaisia mentorointirooleihin ja luo samalla uusia yhteyksiä työvoiman ja ammattikorkeakoulun ydinaktiviteettien välille. Hanke auttaa ratkaisemaan alueen koulutetun työvoiman löytämisen haasteen ja vahvistamaan yhteyttä työelämän ja koulutussektorin välillä, tukien siten alueellisen strategian painopistettä 3; riittävästi osaajia. 


Kontakt:

Emilia Nygård

TKI-asiantuntija


Heidi Matinlassi

TKI-kehittäjä