Siirry sisältöön
Euroopan aluekehitysrahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 logo Pohjois-Pohjanmaan liiton logo Keski-Pohjanmaan liitto logo

HYVISTO – Hyvinvointia itsenäisesti toimien

Hankkeen pääaiheina ovat esteetömyys ja itsenäinen hyvinvinvointi.

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 01.01.2010 – 30.06.2013

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa / Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Keski-Pohjanmaan liitto

Lisätiedot: Johanna Jansson, TKI-päällikkö, 040 480 7570, johanna.jansson@centria.fi

Projektipäällikkö: Seppo Kangas

Taustaa

HYVISTO -projektin pääaiheina ovat esteetömyys ja itsenäinen hyvinvinvointi. Ikääntyvän väestön määrä kasvaa ja elinikä nousee yhteiskunnassamme. Elinympäristö vaikuttaa siihen, kuinka hyvä toimintakyky tarvitaan, jotta itsenäinen eläminen on turvattua. Ikääntyvän väestön tulisi suoriutua kodin arjesta mahdollisimman pitkään. Kehittämällä asuinympäristöjen esteettömyyttä ja turvallisuutta voidaan parantaa ikäihmisten toimintakykyä ja edistää hyvinvointia sekä terveyttä. Mahdollisuus toteuttaa omia elämäntapavalintoja, kuten matkustaminen, harrastukset ja kulttuuripalveluista nauttiminen, vaikuttaa osaltaan hyvinvointiin. Esteettömiä palveluja tarvitsevat vaativat laatua palveluiltaan ja tasa-arvoista kohtelua. Esteetön ympäristö on välttämätön monille.

Taitotietoa esteettömyydestä ei ole tarpeeksi, joka tuli esille ISTO-hankkeen aikana. Tiedottaminen toimijoille aihealueesta on keskeistä. Kehittyvä teknologia tarjoaa apua palvelutarpeen määrittämiseksi ja seuraamiseksi sekä uusia ratkaisuja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Projektin avulla panostetaan palvelujen saatavuuteen ja laadun turvaamiseen sekä palvelurakenteiden ja toimintojen kehittämiseen.


Toisaalta esteettömyydestä hyötyvät kaikki. Esteettömyys on laatua ja ympärisöjen toimivuutta. Esteettömyys on toiminna helppoutta ja suunniteltuja ratkaisuja. Esteettömyydellä autetaan jokaista ympäristössä toimijaa.

Elinympäristön vaikutus itsenäisen elämän turvaamisessa on merkittävä. HYVISTO -projektin tavoitteena on edistää itsenäisen ja täysipainoisen elämän turvaamista toimintakyvyn rajoitusten ja sairauksien olennaisesti alentamatta elämänlaatua. 

Esteettömyys on

 • ympäristöjen fyysistä esteettömyyttä
 • aistiesteettömyyttä
 • saavutettavuutta
 • toiminnallisuutta
 • yhdenvertaisten mahdollisuuksien luomista
 • asumismukavuuden lisäämistä 

Esteettömyys ympäristöissä

 • lisää tasa-arvoisuutta ja omatoimisuutta
 • on turvallisuutta ja laatua
 • ei passivoi, vaan luo mahdollisuuksia
 • pienentää onnettomuusriskiä 

Esteettömyys ja toiminnallisuus muodostavat yhdessä saavutettavuuden, joka tarjoaa tasavertaiset mahdollisuudet toimintaan ja osallistumiseen. Esteettömyyden avainsana on käyttäjälähtöisyys. Ympäristöiltä vaaditaan mukautumista käyttäjien tarpeiden mukaisiin muutoksiin, ei ihmisiltä. Esteettömyys ei sinänsä takaa ihmisen toiminnallisuutta johonkin rakennukseen tai ympäristöön tehtynä. On huomioitava aina, miten ympäristö palvelee käyttäjäänsä ja miten ihminen voi siinä toimia. Käytettävyys onkin tärkein ominaisuus esteettömyydestä puhuttaessa.

Esteettömyys ei ole haitaksi kenelläkään, päinvastoin esteettömät ympäristöt ovat kaikille sopivia ja helpottavat arkielämän tilanteissa monia ihmisiä. Pääaihealueina HYVISTO – projektissa ovat siis esteettömyys, itsenäinen suoriutuminen, turvallisuus ja kehittyvä teknologia, joka tarjoaa apua niin yksilöllisen palvelutarpeen määrittämisessä kuin uusien ratkaisujen löytymisessä itsenäisen suoriutumisen tueksi. Projektin eräänä päätavoitteena on edistää sellaisten elinympäristöjen luomista, missä ihmisen elämä olisi mahdollisimman itsenäistä, täysipainoista ja turvallista – jokaiselle.

HYVISTO-hankkeen päätavoitteena on parantaa arjessa suoriutumista itsenäisesti, jolloin henkilö voi nauttia ympäristön tarjoamista palveluista ja harrastusmahdollisuuksista sekä vähennetään syrjäytymisen riskiä. Alatavoitteina on lisätä taitotietoa esteettömyydestä, kehittää yhteistyössä asuin- ja vapaa-ajanympäristöjen esteettömyyttä, turvallisuutta ja mielekkyyttä, kehittää työkaluja esteettömyyden arviointiin ja suunnitteluun, pilotoida kehitettyjä teknologisia ratkaisuja sekä selvittää esteettömän toimintaympäristön toimintamahdollisuuksia. Hankkeen kohderyhmänä ovat kuntien sosiaali- ja terveystoimi, kunnat ja seutukunnat ja esteettömien palvelujen käyttäjät. Taitotiedon levittämisen kohteena ovat eri alojen ammattilaiset. Esteettömyysarviointien kohteina ovat erilaiset fyysiset ympäristöt.

 • parantaa itsenäistä arjessa suoriutumista
 • vähentää syrjäytymisen riskiä
 • lisätä esteettömyystietoa
 • kehittää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa asuin- ja vapaa-ajan ympäristöjen
 1. esteettömyyttä
 2. turvallisuutta
 3. mielekkyyttä
 • kehittää työkaluja esteettömyyden kartoitukseen
 • pilotoida kehitettyjä ratkaisuja

 • tietotaidon lisääntyminen esteettömistä ratkaisuista ja tuotteiden käyttötavoista
 • koti- ja vapaa-ajan ympäristöjen esteettömyyden edistyminen
 • esteettömien palveluiden tarjonnan lisääntyminen ja laadun parantuminen
 • testattujen työkalujen valmistuminen esteettömyyden kartoittamiseen ja suunnitteluun
 • julkaisu p

Seppo Kangas
Lentokatu 2
90460 Oulunsalo
044 449 2648
seppo.kangas@centria.fi

Juuso Kautiainen
Vingenkatu 18
67100 Kokkola
040 808 6645
juuso.kautiainen@centria.fi

Jaana Männistö
Vierimaantie 7
84100 Ylivieska
044 4492 746
jaana.mannisto@centria.fi