Siirry sisältöön

Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin

Hankkeen tavoitteet ovat olleet maahanmuuttajien opintojen, työllistymisen ja kotoutumisen edistäminen sekä verkostojen kehittäminen osallisuuden ja yhteistyön keinoin.

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 01.09.2018 – 31.12.2020

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa / Pohjanmaa

Rahoittajat: Opetushallitus

Projektipäällikkö: Teija Sjöberg

Taustaa

Centria-ammattikorkeakoulu hallinnoi Opetushallituksen pääosin rahoittamaa Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin –hanketta. Hankkeen tavoitteet ovat olleet maahanmuuttajien opintojen, työllistymisen ja kotoutumisen edistäminen sekä verkostojen kehittäminen osallisuuden ja yhteistyön keinoin. Hankkeen pääkohderyhmänä olivat maahan muuttaneet henkilöt ja välillistä kohderyhmää olivat työnantajat ja koulutustoimijat. Yhteistyökumppaneina olivat myös esim. 3 sektorin toimijat. Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa on kokemusasiantuntijuus ollut merkittävässä asemassa. Hanke on ollut näkyvillä sisäisesti ja ulkoisesti eri kanavilla organisaatioiden viestinnän kautta.

Hankkeen toteutusaika oli 9/2018-12/2020. Hankkeen päätoteuttaja Centria-ammattikorkeakoulun lisäksi hankkeen osatoteuttajia olivat Kpedu, KAMK, Kokkolan kaupunki ja Pietarsaaren kaupunki. Hankkeen tavoite oli tavoittaa 400 maahan muuttanutta. Hankkeen päättyessä hanke oli toiminnallaan tavoittanut yhteensä 770 maahan muuttanutta.

Hankkeen jokaisella osatoteuttajalla oli omat tavoitteensa, teemansa ja sisältönsä. Hankkeessa on pilotoitu opintojaksoja, kursseja, opetusmateriaalia, tapahtumia, työpajoja ja työkaluja sekä toimittu aktiivisesti eri verkostoissa. Useimmat näistä toteutetuista toiminnoista saivat myös jatkoa hankkeen jälkeen hanketoteuttajien organisaatioissa. Hankkeen toiminnan eri keinoin vahvistettiin myös maahan muuttaneiden osallisuutta ja hyvinvointia sekä eri sektorirajat ylittäviä yhteistyöverkostoja. Ohessa alla hankkeen tulosten tarkastelu hankkeen tavoitteiden näkökulmasta:

a) Hankkeen tavoitteena on ollut edistää maahanmuuttajien sujuvia koulutuspolkuja, joissa otetaan huomioon elinikäinen oppiminen ja ohjaus, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menetelmien kehittäminen ja joustavat opintopolut.

Koulutusorganisaatioissa on toteutettu uudenlaisia kotoutumista, opintoja ja opintojen aloittamista tukevia pilottiopintojaksoja maahan muuttaneille opiskelijoille. Hankkeessa on luotu malleja heidän integroimiseksi suomalaiseen yhteiskuntaan, opiskelijayhteisöön ja alueen toimintoihin. Hankkeen tavoitteisiin kytkeytyy tiiviisti verkostojen tiivistäminen ja sujuvoittaminen, jotta opiskelijoiden oppimispolut voivat toteutua parhaalla mahdollisella tavalla ja joustavasti. Hankkeessa on vahvistettu maahanmuuttajien motivaatiota suomen ja ruotsin kielen opiskeluun, ja heidän tietouttaan kielen osaamisen merkityksestä on lisätty. Lisäksi hankkeen puitteissa on järjestetty mahdollisuuksia käyttää suomen ja ruotsin kieltä. Myös osaamisen tunnistamisen menetelmien kehittäminen oli osa hankkeen tavoitteita.

Hankkeen tavoitetta tukenut toiminta:

 • Finnish/Swedish Club -opintojaksot
 • Study with a native speaker! Tandem language learning -opintojaksot
 • Finnish language tutor -pilottitoiminta 
 • Draama-, unelma-, runo- ja valokuvapajat.
 • Minä-kirja.
 • Yhteinen omakuvallinen runoteos (Minä en pelkää).
 • Teini-seminaari osallisuudesta. 
 • Moniammatillinen koulutus ja työpajat kuuron maahanmuuttajan opetusjärjestelyihin ja opintojen tukemiseen liittyen 
 • Osaamisen tunnistamisen työpajoja 
 • Tutor maahanmuuttajalle -opintojakso
 • Perehdytysviikko opiskeluun ja suomalaiseen kulttuuriin aloittaneille maahanmuuttajaopiskelijoille 
 • Monimuotoisuusopintojakso opiskelutovereille (välillinen kohderyhmä) 
 • Kielen oppimisen tukityöpajat 
 • Kansainvälisille opiskelijoille tarkoitettu verkkokurssi FINTRO-Your personal quick-guide for feeling at home in Finland: 10-osainen suomen kielen ja kulttuurin kurssi ja oppikirja
 • Henkilökohtainen ohjaus 

b) Hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa maahanmuuttajien työnhaku- ja työelämävalmiuksia, jotta heidän työllistymisensä mahdollistuu. Toinen tavoite on ollut luoda toimintaa, joka kehittää maahanmuuttajien ja työnantajien kohtaamista ja, jonka avulla työnantajien kynnys maahanmuuttajien työllistämiseen madaltuu.

Hankkeessa on järjestetty erilaisia tilaisuuksia maahanmuuttajien ja työnantajien kohtaamiseen. Hankkeen koulutusorganisaatiot suunnittelivat ja pilotoivat valmennuksia, joissa huomioidaan kielelliset ja kulttuuriset näkökulmat. Opiskelijoiden palaute valmennuksista oli erinomaista. Hankkeessa on kehitetty menetelmiä, jotta maahanmuuttajien aiempi osaaminen, koulutus ja työkokemus voidaan tunnistaa. Hankkeessa on vahvistettu maahanmuuttajien työnhaussa ja työelämässä tarvittavaa kielitaitoa ja osaamista. Työnantajien käsityksiä maahanmuuttajien työllistämisestä on selvitetty kyselyillä sekä erilaisissa tapahtumissa ja opintojaksoilla. Työnantajien asenteisiin on vaikutettu ja tietoa maahanmuutosta on lisätty. Centrian hanketoteutuksessa rekrytoitiin kansainvälisiä opiskelijoita projektityöntekijöiksi, mikä on osaltaan edesauttanut maahanmuuttaneiden työllistämiseen ja kotoutumiseen liittyvän ymmärryksen lisäämistä sekä maahanmuuttajien että työnantajien näkökulmasta. Projektityöntekijät toivat kansainvälisen opiskelijan omakohtaista näkökulmaa hankkeen toimintaan. Hankkeessa on vaikutettu median kautta maahan muuttaneiden työllistymiseen liittyvien negatiivisten asenteiden vähentämiseksi.

Hankkeen tavoitetta tukenut toiminta:

 • Kysely maaseudun työnantajien lisäosaamisen tarpeista ja maahanmuuttajien työllistämisestä 
 • Kysely työnantajille heidän näkemyksistään ja koulutustoiveistaan maahanmuuttajien työllistymistä koskien 
 • Työ- ja harjoittelupaikkojen etsiminen/löytäminen 
 • Henkilökohtainen työnhaku- ja uraohjaus 
 • Maahan muuttaneiden työnhakuvalmiuksia tukeva kurssi (Kpedu) ja Job seekind and employment in Finland –opintojakso (Centria). 
 • Rekrytapaamiset (Valmet Automotiven vierailu)
 • Minirekrytreffien järjestäminen ja muiden tapahtumajärjestäjien rekrymessuihin osallistuminen 
 • Kesätyöinfo maahanmuuttajille 
 • Recruitment challenge -uraohjaustyöpajat
 • Career guide –opas 
 • TalentCoastlinen We say welcome to talents -kiertueen puheenvuorot 
 • Maaseudun työvoiman turvaamisen työryhmän aloittama opiskelijoiden ja työvoiman rekrytointimallin kehityksen aloitus 
 • Summer Workshop -ohjattu työelämän harjoittelupilotti 
 • Kartoitus maahanmuuttajien nivelvaiheen uraohjaus- ja palvelujen tarpeesta

c) Hankkeessa on edistetty maahanmuuttajien kotoutumista yhteistyön ja osallisuuden keinoin.

Hankkeessa on toiminut maahanmuuttaneita vertaiskokemuksen ja -tiedon tuojina, esim. opintojaksojen, vierailujen ja oppimateriaalien kehittämisen apuna. Ohjaukseen liittyen osallisuus, vuorovaikutuksellisuus ja ohjattavan oman äänen ensisijaisuus opintopolkuja suunnitellessa on yhdenvertaisuuden ytimessä. Hankkeessa on käytetty mediaa välineenä suuren yleisön kotoutumiseen liittyvien asenteiden muokkaamiseksi.

Hankkeen tavoitetta tukenut toiminta:

 • Finnish/Swedish Club -opintojaksot 
 • Pietarsaaren seudun ajantasainen palvelukartta (suomeksi ja ruotsiksi) ja osaamiskartoituslomake työkaluiksi maahanmuuttajien ohjaukseen.
 • Pietarsaaren seudun kieltenopettajille ja muille maahanmuuttajien kanssa työskenteleville työpajoja osaamisen tunnistamiseen
 • Kaksisuuntaiseen kotoutumiseen liittyvä monimuotoisuuskurssi 
 • Opas maahan muuttaneiden opiskelijoiden ohjaukseen 
 • International Hub -konsepti 
 • Kyselyt kansainvälisille opiskelijoille, joilla selvitettiin kansainvälisten opiskelijoiden näkemyksiä kotoutumisesta ja suunnitelmia työllistymisestä opiskelupaikkakunnalle 
 • Kaikki hanketoteuttajat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä paikallisten maahanmuuttaneiden ja yhteistyöverkostojen sekä valtakunnallisten ja alueellisten hankkeiden kanssa.

Hankkeen päätoteuttaja:

Centria-ammattikorkeakoulu

Projektipäällikkö (3/2019-12/2020) 
Teija Sjöberg
040 185 3817
teija.sjoberg@centria.fi

Centrian hanketoteutusta ja tuloksia esittelevä video: https://gopro.com/v/4ylqd1az1X3zy

Hankkeen osatoteuttajat:

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (KPEDU)

Marianne Leimio-Seppä
040 807 3647
marianne.leimio-seppa@kpedu.fi

Kpedun osatoteutuksen nettisivut: https://www.kpedu.fi/osallisuus
Kpedun blogi: https://kpedu.blogi.net/blog/

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK)

Anne Määttä
p. 044 710 1400
anne.maatta@kamk.fi

KAMK:n osahanketoteutuksen toteuttama Fintro-kurssi: https://osutest.kamkhub.fi
Salasana kurssin nettisivuille: osutest20

Pietarsaaren kaupunki

Johanna Järvikivi
044 785 1586
johanna.jarvikivi@jakobstad.fi

Pietarsaaren kaupungin osahanketoteutuksen nettisivut: https://www.jakobstad.fi/uusi-asukas/kotouttaminen/hankkeita-/uusi-sivu
Palvelukartta maahanmuuttajien ohjaukseen Pietarsaaren seudulla: https://prezi.com/p/u_spcyqu4umq/?present=1

Kokkolan kaupunki

Eeva-Liisa Kiiskilä
040 489 2129
eeva-liisa.kiiskila@edu.kokkola.fi

Kokkolan kaupungin blogi-sivusto, jolla kerrotaan myös osahanketoteutuksen toiminnasta: https://globaalikasvatuskokkola.wordpress.com/

Hankkeen Instagram-sivu (suunnattu Centrian kansainvälisille opiskelijoille): CentriaUAS_studentlife_Finland

Yhteistyössä


Ota yhteyttä

Teija Sjöberg

Lehtori (oppimispalvelut)