Siirry sisältöön
Interreg Pohjoinen logo
Lapin Liitto logo Region Norrbotten logo
Kuvakollaasi robotiikasta

RoboSol

Collaborative Robotic Solutions for development of sustainable micro, SME and large scale industries

Toimiala: Tuotantoteknologia

Projektin kesto: 1.9.2019 – 30.9.2022

Toiminta-alue: Kansainvälinen

Rahoittajat: Interreg Pohjoinen
Lapin Liitto

Projektipäällikkö: Jouni Vähäsöyrinki

RoboSol-hankkeen päätavoitteena on nostaa Interreg Pohjoinen -alueen yritysten kansainvälistä kilpailukykyä ja kapasiteettia, sekä tasa-arvoistaa työmarkkinoita kestävän kehityksen mukaisten teknologisten ratkaisujen, kuten digitalisaation, uuden sukupolven robotiikan, sekä älykkään automaation avulla.


Keskeistä on löytää uusia lähestymis- ja hyödyntämistapoja robotin, automaation ja ihmisten välille, demonstroida niiden avulla saavutettavia hyötyjä ja tuottaa sillä tavoin uuden tyyppistä lisäarvoa yritysten arvoketjuihin, sekä rajat ylittävään tutkimus-, kehitys- ja palvelutoimintaan.

Säiliön kuvaus droneteknologiaa hyödyntäen

Bolidenin henkilöstölehti Magazine 1/2022

Teknologiansiirtomalli Robocoast Digital Innovation Hubin (DIH) Edufication-koulutusmateriaaleissa.

Prosessi

Teknologiansiirtomallin konsepti jakaantuu seuraaviin osioihin: kehitystarpeen kartoitus, demonstraatiokohteen valinta, demonstraation toteutuksen suunnittelu, toteutus ja tulokset. Yrityksen näkökulmasta prosessi on yksinkertainen: kokeneet asiantuntijat tekevät arvioinnin mahdollisista tuotannon pullonkauloista ja tutkivat robotiikan tarjoamat mahdollisuudet. Tätä seuraa demonstraatio tai simulaatio, joka opastaa henkilöstöä robotiikan sovellusten hyödyntämiseen.

Prosessi jakautuu viiteen vaiheeseen:

Kuva 1: Tarvittavat tarttujat suunnitellaan ja toteutetaan asiantuntijoiden toimesta.

1. Yrityksen tarpeisiin tutustuminen

Asiantuntijat tapaavat yrityksen avainhenkilöitä ja tutkivat nykyisen tuotantoprosessin tunnistaakseen robotiikalla ratkottavia ongelmakohtia ja pullonkauloja.

Esimerkiksi ruokateollisuudessa on runsaasti henkilöiden työtä vaativia työvaiheita, kuten laatikon muodostus, täyttö ja lavojen lastaus. Tämä prosessi saattaa vaatia kolmen työntekijän työpanoksen ja on samalla tuotannon pullonkaula, jonka voisi automatisoida cobottien avulla.

2. Kehityshaaste ja demonstraation valmistelu 

Toisessa vaiheessa tehdään simulaatio- tai demonstraatiosuunnitelma. Asiantuntijat analysoivat nykyisiä prosesseja ja tunnistavat kohtia, joissa kehityksen mahdollisuus on suurin. Tarvekartoituksen perusteella tuotetaan demonstraatiosuunnitelma ja demonstraatio valmistellaan ja testataan laboratorioympäristössä.

3. Pilotointi ja demonstraatiot

Kuva 2: Cobotit sijoitetaan osaksi tuotantoprosessia niiden soveltuvuuden testaamiseksi kyseisessä tehtävässä.

Kolmannessa vaiheessa laitteisto viedään työn suorituspaikalle osaksi tuotantoprosessia. Asiantuntijat sijoittavat liikuteltavan laitteiston tuotantolinjalle aitoon tuotantotilanteeseen. Tässä vaiheessa yrityksen henkilökunta on laajasti mukana demonstraatiossa, jotta he saavat ensi käden oppia robottiohjelmoinnista ja hyödyntämisestä.

4. Simulaatiot ja teknologian etujen mallintaminen

Mikäli robotiikkaaa ei voida soveltaa paikanpäällä tapahtuvassa demonstraatiossa, voidaan sen sijaan tuottaa simulaatiomalli ratkaisun toiminnan todentamiseksi.  

Ruokateollisuuden tapauksessa Centria demonstroi robotisoidun pakkaussolun simulaatiomallin avulla. Simulaatiosovellus laskee tarkasti robottisolun kapasiteetin ja läpimenoajat. Simulaatioita voidaan hyödyntää myös vaihtoehtoisten tuotantoratkaisujen demonstrointiin.

Kuva 3: Tässä simulaatiossa testattiin laatikon taittelua ennen yritysdemonstraatioon tarvittavien tarttujien rakentamista.

5. Tulosten raportointi

Lopuksi raportoidaan demonstraation tulokset. Yritys löytää raportin perusteella oikeat teknologiset ratkaisut toimintansa kehittämiseksi. Yritykset voivat hyödyntää simulaatioita investointitarpeiden suunnitteluun ja arviointiin.

Centria tutkimus ja kehitys (FI)


Technical University of Luleå, LTU (SE)

LTU logo


T2 College (SE)

T2 logo

Ota yhteyttä

Jouni Vähäsöyrinki

TKI-koordinaattori