Siirry sisältöön
Svenska kulturfonden logo

TALKO Österbotten

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 1.3.2019-31.8.2021

Toiminta-alue: Pohjanmaa

Rahoittajat: Leader Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden, SFV (Svenska Folkskolans Vänner) Svensk-Österbottninska samfundet sekä Letterstedtska Föreningen

https://www.talkoosterbotten.fi/

Projektipäällikkö: Mona Groop-Sjöholm

OM PROJEKTET

TALKO Österbotten är ett lokalt projekt som ingår i den transnationella projekthelheten TALKO.  Genomförare av projektet är Centria-ammattikorkeakoulu Oy och Yrkeshögskolan Novia. Finansiärerna är Leader Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden, SFV och Svensk-Österbottniska samfundet.   

I helheten ingår även tre andra parallella lokala delprojekt i Sverige, ägda av Leader Höga Kusten, Leader Lappland 2020, samt Leader Polaris. Målet för samtliga projekt är att stötta och utveckla den ideella sektorn, med utgångspunkt i problemformuleringen att det är en utmaning för den ideella sektorn att hänga med i den snabba samhällsutvecklingen. Genom samarbete har samtliga partners möjlighet att dra nytta av varandras styrkor, erfarenheter och nätverk. 

​TALKO Österbottens fokusområde är organisationsstruktur och kommunikation. En av de största utmaningarna i föreningslivet idag är svårigheterna att aktivera befintliga och rekrytera nya medlemmar. 

​För att hjälpa den ideella sektorn och samtidsmänniskan att hitta varandra jobbar vi i projektet tillsammans med målgruppen med att utveckla nya, anpassade verksamhetsmodeller och kommunikationsstrategier för föreningsverksamhet. 

Målet är att föreningar i våra projektområden ska uppgradera sin verksamhet, så att de bättre möter dagens samhälle, vilket tryggar föreningarnas framtid och på samma gång säkrar det sociala kapitalet.

​Aktiviteter för att nå projektmålen

Alla delprojekt utvecklar och testar metoder och modeller lokalt, för att sedan samlas till gemensamma workshoppar.  Slutresultatet är ett gemensamt material kring utveckling av den ideella sektorn som kommer att användas och spridas i både Finland och Sverige. 

Fokusområden uppdelas enligt följande: (Klicka på understrukna länken för mer information)

LYHYESTI SUOMEKSI

TALKO Österbotten (Pohjanmaa) on paikallinen projekti, joka kuuluu kansainväliseen TALKO-projektikokonaisuuteen. Järjestäjinä toimivat Centria-ammattikorkeakoulu Oy sekä Yrkeshögskolan Novia. Rahoittajina ovat Leader Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden, SFV (Svenska Folkskolans Vänner) Svensk-Österbottninska samfundet sekä Letterstedtska Föreningen.

Kokonaisuuteen kuuluu myös kolme muuta paikallista osaprojektia Ruotsissa, joita vetävät Leader Höga Kusten, Leader Lappland 2020 sekä Leader Polaris. Kansainvälisen yhteistyön kautta kaikilla kumppaneilla on mahdollisuus hyötyä toistensa vahvuuksista, kokemuksista ja verkostoista.

Nopeasti muuttuva yhteiskunta luo paineita myös yhdistys- ja järjestökentälle. Projektin päämääränä on tukea ja kehittää kolmatta sektoria vastaamaan nykyajan haasteisiin.

TALKO Österbottenin fokusalue on organisaatiorakenne ja viestintä. Yhdistystoiminnan yksi suurimmista haasteista tänä päivänä on jo olemassa olevien jäsenten aktivointi sekä uusien jäsenten rekrytointi.

Tukeaksemme kolmannen sektorin toimintaa ja jäsenten osallistumista olemme työstäneet uusia mukautettuja toimintamalleja ja viestintästrategioita.

Päämääränä on projektialueen yhdistysten toimintojen uudistaminen niin, että ne palvelevat yhdistyksiä ja yhdistysaktiiveja oikealla tavalla nykypäivän yhteiskunnassa. Tavoitteena on yhdistysten tulevaisuuden ja sosiaalisen pääoman turvaaminen

Kehitystyötä yli rajojen

Kansainvälisessä projektissa kaikki osapuolet ovat testanneet eri menetelmiä ja malleja paikallisesti. Rajatylittävissä työpajoissa menetelmiä on työstetty eteenpäin. Lopputuloksena on syntynyt yhteinen aineisto kolmannen sektorin kehittämiseksi. Sitä voidaan käyttää ja levittää niin Suomessa kuin Ruotsissakin.

Fokusalueet jakautuivat seuraavasti: (Klikkaa linkkiä saadaksesi lisätietoa ruotsiksi)


Ta kontakt

Mona Groop-Sjöholm

TKI-asiantuntija