Siirry sisältöön
Euroopan aluekehitysrahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo Pohjois-Pohjanmaan liiton logo

TP – Tehokas Puuteollisuus

Tavoitteena alueen puualan yritysten pintakäsittelyprosessien innovaatioiden ja investointien nopeuttaminen, puun jatkojalostusprosessien kehittämisosaaminen sekä tuote- ja tuotantoprosessien mallinnus.

Toimiala: Tuotantoteknologia

Projektin kesto: 01.06.2015 – 31.05.2018

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Centria ja alueen yritykset

Budjetti: 400 000 €

Lisätiedot: Hanna Parikka, 044 4492636, hanna.parikka@centria.fi

Projektipäällikkö: Hanna Parikka

Taustaa

Centria ammattikorkeakoulu Oy toimii Oulun Eteläisen, Keski- Pohjanmaan seutukunnan ja Pietarsaaren seutukunnan alueella. Centrian toimialueelle on muodostunut merkittävä puutuoteteollisuuden yrityskeskittymä, jonka yhteen laskettu liikevaihto on 400 milj. € ja työntekijämäärä 1700 henkilöä.

Centria Puutuotteen toimintaan ohjaavat Centria ammattikorkeakoulun määrittämät painoalat ja strategiset kehittämistoimet 2014-2020, Oulun eteläisen korkeakoulustrategia 2010- 2015, Oulun eteläisen puutuotestrategia sekä Oulun Eteläisen osaamisstrategia 2020. 0ulun eteläisen strategian yksi kuudesta keskeisestä osaamisalasta on rakennusteollisuus, jossa soveltuva kehitystyö painottuu rakennustuotteiden prosessiin ja sen hallintaan, puuntyöstötekniikoiden ja suunnitteluohjelmistojen yhteensovittamiseen, teolliseen pintakäsittelyyn, rakennustuoteteollisuuden tuotantoautomaatioon ja teolliseen puurakentamiseen. Oulun eteläisen alueen puutuotealan toimijoiden tavoitteena on kehittyä valtakunnallisesti tunnustetuksi soveltavan tutkimuksen osaajaksi.

Yritykset tarvitsevat käyttöönsä puolueetonta tietoa uusista teknologisista mahdollisuuksista nykyistä nopeammin. Centria ammattikorkeakoulu on miettinyt pitkään keinoja, joilla se voi entistä paremmin integroitua osaksi yritysten prosessikehityksen ja uusien innovaatioiden keskiötä. Vuonna 2014 toteutetun Tehokkaat innovatiiviset pintakäsittelyinvestoinnit -hankkeen tavoitteena oli laatia pintakäsittelyn innovaatioiden testausympäristön 5 vuoden toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma sisälsi kaksi eri osa-aluetta: Innovaatioiden testausympäristön toimintamalli sekä investointien kokonaisoptimointimalli. Toimintamallien suunnitteluun liittyen hankkeessa selvitettiin haastattelemalla yritysten haasteet investointiprojektin läpiviemisessä.

Kun huomioidaan Suomen puualan toimijoiden kehittämisen painopistealat, alueen puualan strategioiden mukainen kehittäminen sekä TIP-hankkeessa kartoitettu yritystarve, nousee Puutuotteen tulevaisuuden kehitys- ja tutkimustoiminnan ytimeen pintakäsittelyprosessien innovaatioiden ja investointien nopeuttaminen, puutuotantoprosessien kehittämisosaaminen sekä tuote- ja tuotantoprosessien mallinnus. Nämä on valittu Puutuotteen tulevaisuuden toiminnan kehittämisen lähtökohdaksi ja hankkeen sisällön ytimeksi.

Tavoitteet

Pintakäsittelyn innovaatioiden käyttöönoton nopeuttaminen puualan yrityksissä Centria Puutuotteen testausympäristöä ja sen toimintatapoja kehittämällä. Yritykset osallistuvat aktiivisesti ympäristön toimintaan ja sen kehittämiseen sekä uusien ajatusten tuottamiseen. Puutuotteen toimintaa ohjataan uuden toimintamallin avulla, joka varmistaa toiminnan kannattavuuden sekä alueen puualan kehittymisen. Puutuote suorittaa yrityksille pintakäsittelylaatuun liittyviä tuotekehitys-, laadunvalvonta- ja hyväksyntätestejä.

Investointien tehokkuuden parantaminen yrityksissä. Hankkeessa toteutettavilla kehityspiloteilla saadaan tehostettua ja nopeutettua yritysten investointeja ja uusien pintakäsittelymenetelmien käyttöönottoa. Pilottien vaikutuksesta yritysten tuotantoprosessien saanto parantuu. Piloteilla pystytään vaikuttamaan yrityksien kannalta keskeisiin kilpailutekijöihin; laatuun, kapasiteettiin ja tehokkuuteen. Toimintamallilla pystytään vaikuttamaan tiedonkulkuun eri osatoimijoiden välillä ja näin tehostetaan investointeja ja parannetaan investointien jälkeistä tuotantovarmuutta.

Puutuotteen osaamisen syventäminen ydin osaamisalueilla ja osaamisen konkretisointi. Centria Puutuotteen asiantuntijoilla on vahvaa yritysten kehittämistä mahdollistavaa substanssiosaamista. Osaamispohjaa laajennetaan jakamalla osaaminen Puutuotteen sisällä.  Henkilöstön osaaminen syventyy koulutuksilla, joista saatu oppi jalkautetaan yrityksiin. Osaamiset ja onnistumiset tuodaan selkeästi julki hyödyntäen sosiaalisen median mahdollisuuksia.

Puutuote pintakäsittelyn kansallisesti tunnustetuksi ja kansainvälisesti tunnetuksi osaamiskeskukseksi. Puutuote nousee seuraavan kolmen vuoden aikana kansallisesti tunnustetuksi suomalaiseksi pintakäsittelyn osaamiskeskukseksi. Tämän saavuttamiseksi Puutuote toimii aktiivisesti niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla tuottaen relevanttia tutkimustietoa yritysten kilpailukyvyn parantamiseen.

Kehityspilotit

Hankkeen tavoitteita toteutetaan yrityksille tehtävien kehityspilottien avulla.

Hankkeen aikana toteutettiin 8 ehityspilottia.

Kehityspilotteja toteutettiin seuraavilta aihealueilta:

Pintakäsittelyinvestoinnin käyttöönotto- ja ylläpitopilotit

Simulointi investointitarpeen määrityksessä

Villajätteen kierrättäminen

Tilaus- toimitusketjun tehostaminen lean-menetelmin

Pintakäsittelyn testauksen kehityspilotit – kantavien rakenteiden palosuojaus, uv-led-tekniikka

Pintakäsittelyprosessin laadunseuranta

Pintakäsittelylinjan läpimenoajan kehittäminen

Yhteystiedot

Hanna Parikka
044 4492636
hanna.parikka@centria.fi