Siirry sisältöön
Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 logo Pohjois-Pohjanmaan liiton logo

TIP – Tehokkaat innovatiiviset pintakäsittelyinvestoinnit

TIP-hankkeen yhtenä keskeisenä toimenpiteenä oli selvittää yritysten haasteet investointiprojektin läpiviemisessä.

Toimiala: Tuotantoteknologia

Projektin kesto: 01.02.2014 – 31.01.2015

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Lisätiedot: Elisa Saarela, 044 4492635, elisa.saarela@centria.fi

Projektipäällikkö: Elisa Saarela

Taustaa

Pintakäsittelyn linjainvestoinnit ovat yrittäjille aina iso kustannuserä. Yrittäjä hakee uudella investoinnilla laitteiden täyttä kapasiteettia heti alusta alkaen ja investoinnin odotetaan tuottavan tulosta usean vuoden ajan. Pintakäsittelylinjan häiriötön toiminta asettaa kovat vaatimukset pintakäsittelyn kokonaisprosessin toimivuudelle. Linjan täytyy toimia häiriöttömästi päivästä, viikosta, kuukaudesta ja vuodesta toiseen.  Investointi pyritään aina mitoittamaan ominaisuuksiltaan niin, että nämä kovat vaatimukset täyttyvät.

Pintakäsittelylinjan kokonaisprosessin toimivuuteen vaikuttavat kaksi tehtaan ulkopuolista erillistä tekijää; laitetoimittajat (linjan laitekanta, mitoitus ja säädettävyys) sekä ainetoimittajat (pintakäsittelyaineen ominaisuudet). Ellei näitä osatekijöitä saada toimimaan optimaalisesti yhdessä, yritys ei saa koskaan investoinnistaan täyttä hyötyä. Nykyisellään yritykset, jotka tekevät pintakäsittelyinvestointia, eivät voi täysin varmistua näiden kahden erillisen tekijän yhteistoimivuudesta. Tämä näkyy yrityksissä pitkinä sisäänajovaiheina ja kapasiteettimenetyksinä. Kokonaisprosessin toimimattomuus synnyttää ylimääräisiä kustannuksia ja kapasiteettimenetyksiä tilanteessa, jossa investointi pitäisi saada tehokkaasti tuottamaan uutta lisäarvoa yritykselle.

Tässä esiselvityshankkeessa on tavoitteena tehdä laitevalmistajien, maalitehtaiden, yritysten ja Centrian kesken toimintasuunnitelma, joka sisältää kaksi toimintamalliluonnosta:

Tavoitteet

Projektissa tehdään toimintamalli maalitehtaiden, laitevalmistajien ja Centrian välille. Toimintamalli tähtää uusien pintakäsittelylaitteistojen lyhyeen sisäänajovaiheeseen ja yritysten kapasiteetti- ja liikevaihtomenetyksien minimointiin.

Projektissa luodaan pintakäsittelyn innovaatioiden testausympäristön toimitavat ja säännökset. Testausympäristön tavoite on nopeuttaa uusien pintakäsittelymenetelmien käyttöönottoa.

TIP-hankkeen yhtenä keskeisenä toimenpiteenä oli selvittää yritysten haasteet investointiprojektin läpiviemisessä. Selvitys tehtiin haastattelemalla. Investointiin liittyy oleellisesti investoivan yrityksen lisäksi laitetoimittaja sekä maalivalmistaja. Näiden kolme osapuolen yhteistoiminta vaikuttaa investoinnin toimivuuteen ja tehokkuuteen. Jotta selvitys olisi riittävän monipuolinen, haastateltaviksi valittiin viisi puualan yritystä, kolme laitetoimittajaa ja kolme maalin valmistajaa. Lisäksi haastateltiin yksi ammattikorkeakoulu.

Yrityshaastattelujen perusteella tärkeimmiksi kehittämistarpeiksi koettiin seuraavat investointiin liittyvät osa-alueet:

 • resurssipula
 • projektinhallintataidot
 • aikataulutus ja siinä pysyminen
 • kilpailutus ja tarjousten vertailu
 • testausten suunnitelmallisuus ja testausten toteutus
 • sopimusten toimitussisältöjen määrittäminen
 • toimitusten tekniset rajapinnat
 • käyttöönotto

Maalitehdashaastattelujen perusteella tärkeimmiksi kehittämistarpeiksi koettiin seuraavat investointiin liittyvät osa-alueet:

 • investointitarpeen määritys ja siinä pysyminen
 • testauksen tarpeellisuuden tunnistaminen
 • joustavien linjaratkaisujen suunnittelu
 • eri osaajanäkökulmien huomioiminen investoinnin suunnittelussa

Laitevalmistaja-/maahantuojahaastattelujen perusteella tärkeimmiksi kehittämistarpeiksi koettiin seuraavat investointiin liittyvät osa-alueet:

 • investointitarpeen määrittäminen ja siinä pysyminen
 • projektinhallintataidot
 • aikataulu ja sen hallinta
 • ohjelmistojen yhdistäminen/rajapinnat
 • käytön ja käytettävyyden seuranta

Uudet toimintamallit

Centria-mallia hyödynnetään uusien innovaatioiden käyttöönotossa Puutuotteen toimitiloissa. Mallilla pyritään tukemaan yritysten innovaatioprosessia. Lineaarinen innovaatioprosessi on hidas maailmassa, jossa tieto leviää nopeasti ja on helposti saavutettavissa. Centria-malli perustuu strategiaperustaiseen kokeilevaan innovaatioprosessiin, jossa uusia tekniikoita testataan nopeasti simuloinnilla, jonka jälkeen ne siirretään yrityksiin piloteilla. Yrityspilotit antavat yrityksille mahdollisuuden testata innovaatioita laboratoriossa, kehittää uusia toimintakonsepteja, tuottaa tietoa teknologiauutuuksista ja tuottaa käyttökokemuksia ja tietoa laitteistosta. Samalla työntekijöitä voidaan kouluttaa tai yritystä voidaan avustaa rahoitusavustusten laatimisessa. 

Testaus- ja tutkimusympäristöön ei hankita uusia koneita ja laitteita pysyvästi. Hankinnat toteutetaan vuokrausmenettelyllä hankkeiden sisällä. Tällöin koneiden omistaja on ulkopuolinen taho ja koneet vuokrataan määräajaksi hankerahoituksella. Vuokrauksen aikana koneilla ja laitteilla tehdään Centria- mallin mukaista tutkimusta, hankitaan osaamista ja tuotetaan julkaisuja. Laitteet ovat myös yritysten hyödynnettävissä.

Centrian Puutuotteen tiloissa tapahtuva palvelutoiminta keskittyy testaukseen ja investointien tukemiseen. Uusien innovaatioiden testaus voi tapahtua myös toimitilojen ulkopuolella. Investointipalvelu koostuu ongelman kartoituksesta, tutkimussuunnitelman laatimisesta, testauksen järjestelemisestä ja toteutuksesta ja raportoinnista. Yritykselle tarjotaan apua myös kilpailutusvaiheessa kilpailutusasiakirjojen laadinnassa sekä tarjousvertailussa.

Pintakäsittelyn kokonaisoptimointimallin tavoitteena on yritysten investointiprosessien ajallinen ja laadullinen tehostaminen sekä tuotantoprosessin hyvän hyötysuhteen ylläpito ylösajon jälkeen.  Lisäämällä ja tehostamalla yhteistyötä kolmen osatoimijan välillä (maalitehdas, laitetoimittaja ja Centria) kohdistetuilla palvelutuotteilla päästään kokonaisoptimoinnin tavoitteisiin.

Jokaisen osatoimijan intressi on investointiprosessin omistajan hyöty. Tämän lisäksi osatoimijoilla on osaamista tai tietoa, joka hyödyntää toisia osatoimijoita.  Nämä toiminnot on esitettynä Kuvaajassa 10 olevassa hyötykartassa.

Centrian rooli kokonaisoptimointimallissa on investointiapupalvelun käyttöönotto ja ylläpitovaiheen tuotteet joilla ylläpidetään hyvää tuotantoprosessin tuottokykyä investoinnin jälkeen.  Investointiapupalvelun ydinasiakkaat ovat puualan yritykset. 

Yhteystiedot

Elisa Saarela
Projektipäällikkö
044 4492635
elisa.saarela@centria.fi