Siirry sisältöön
Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 logo ELY-keskuksen logo

Valmistumishautomo

Valmistumishautomo on oljenkorsi niille opiskelijoille, joiden opinnot ovat viivästyneet työssäkäynnin, henkilökohtaisen elämäntilanteen tai puutteellisen ohjauksen takia.

Toimiala: Opetuksen hankkeet

Projektin kesto: 2011 – 2012

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa / Pohjanmaa / Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot: Elfving Jennie, 040 0903929, jennie.elfving@centria.fi

Projektipäällikkö: Marke Paavola

Taustaa

Valmistumishautomo on oljenkorsi niille opiskelijoille, joiden opinnot ovat viivästyneet työssäkäynnin, henkilökohtaisen elämäntilanteen tai puutteellisen ohjauksen takia.

Valmistumishautomon tavoitteena on tehostetusti auttaa opiskelijoita saattamaan loppuun lähes valmiit opinnot sekä opinnäytetyö. Henkilökohtainen ohjaus, avustaminen opinnäytetyöpaikan löytymisessä sekä mahdollisuus nopeaan palautteeseen opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa ovat hautomon tärkeimpiä toimintatapoja.

Valmistumishautomo-projekti  on saanut rahoituksen Pohjois-Suomen ESR-toimenpideohjelmasta , toimintalinja 3:sta. Päärahoittajana toimii Pohjanmaan ELY-keskus, kuntarahoituksesta vastaa Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu.

Projekti toteutetaan Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun (KPAMK) toiminta-alueella, ja hankkeen toteuttaa KPAMK:n tutkimus- ja kehitysyksikkö CENTRIA.

Opintojen viivästyminen ja keskeyttäminen sekä tekemättömät opinnäytetyöt ovat tutkitusti yleinen ongelma Suomen korkeakouluissa. Suomessa arvioidaan olevan yli 15 000 korkeakouluopiskelijaa, joilta puuttuu opinnoistaan vain pro gradu tai diplomityö. Myös ammattikorkeakouluissa opintojen viivästyminen ja keskeyttäminen on havaittu ongelmalliseksi. 

Opiskelijoilla opintojen viivästymiseen vaikuttavista seikoista olennaisimpia ovat työssäkäynti, henkilökohtainen elämäntilanne ja opintojen puutteellinen ohjaus. Monille opinnäytetyö on opintojen taitekohta: se on ensimmäinen suurempi tutkielma, joka vaatii itsenäistä työtä ja panostusta. Puutteellinen tai olematon ohjaus sekä opiskelijan mahdollinen pelko epäonnistumisesta ruokkivat negatiivista kehää, joka saattaa lopulta estää kokonaan opiskelijan opinnäytetyön aloittamisen ja näin myös valmistumisen.

 Ammattikorkeakouluopiskelija voi käyttää opintoihinsa koulutusohjelmasta riippuen 3,5-4 vuotta. Opiskelijan on suoritettava opinnot enintään yhtä vuotta edellä mainittua säännönmukaista suoritusaikaa pidemmässä ajassa. Lisäaikaa tämän lisäksi opintojen loppuun saattamiseksi erityisestä syystä voi anoa ammattikor­keakoulun koulutusjohtajalta.

Hautomotoiminta on ollut jossain määrin  osana yliopistojen toimintaa. Sitä on rahoitettu erilaisilla projektirahoituksilla. Opiskelijoiden kokemukset hautomotoiminnasta ovat olleet myönteisiä. Ammattikorkeakouluissa rahaa ei ole tiukan taloustilanteen takia budjetoitu tämän tyyppiseen toimintaan. Lisäksi ei tiedetä, toimiiko malli käytännössä. Hankkeessa on tarkoitus tutkia mallin toimivuutta ja mikäli malli toimii, integroida se osaksi toimintaa.

“Oppari”

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön kirjoittamisessa korostuu tiedon ja taidon harkittu kokoaminen. Asiantuntemusta ja osaamista osoitetaan ja välitetään eri lukijakunnille. Alan aiemman tietoperustan ja opiskelijan uniikin kokemuksen punominen yhteen tekstissä tuottaa tulosta, jolla on uskottavuutta ja arvoa sekä opinnäytteeenä että viestinä työelämälle.

Onnistuneen opinnäytetyön taustalla on syvällinen aihevalinnan pohdinta. Laajan opinnäytetyön toteuttamisessa pääsee kokeilemaan omia organisointi- ja ajankäyttötaitoja. Ehjän kokonisuuden toteuttamiinen vaatii sitkeää perehtymistä omaan aihealueeseen sekä aiheen ymmärtämistä. Onnistunut opparin aihevalinta myös motivoi tekijäänsä. Palkitsevinta onkin se, että pystyy kokemaan tekemänsä työn mielekkääksi ja tarpeelliseksi.

Ammattikorkeakouluissa tehdyt opparit korostavat voimakkaasti työelämäläheisyyttä. Sen tavoitteen on soveltava kehittämistyö ja alueellisen ja yritysvaikutuksen tavoittelu. Laadukas oppari voi toimia referenssinä opiskelijalle työnhakutilanteessa tai jatko-opintoihin hakeutuessa.

Jos opinnäytetyö tuntuu edelleenkin vaikealta hahmottaa, kannattaa käydä oppilaitoksen kirjastossa, mistä löydät oman alasi opinnäytetöitä. Niitä selaamalla voit saada ideoita oman opparisi aiheeksi!

Verkkokirjasto Theseus – ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Verkkokirjasto Theseus tarjoaa käyttöösi lähes kolmenkymmenen ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa. Voit tarkastella opinnäytetöitä ja julkaisuja kokonaisuudessaan ja hyödyntää niitä vaikkapa omassa tutkimus- tai kehittämistyössäsi – tai tutustua ammattikorkeakouluista valmistuneiden opinnäytetöihin sekä ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan.

Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu.

Kokkolassa

Helinä Moilanen
Opinto-ohjaaja
044 7250405
helina.moilanen@centria.fi

Ylivieskassa:

Heli Kurikkala
Koulutussuunnittelija/opinto-ohjaaja (ma-ke)
044 4492528
heli.kurikkala@centria.fi

Toteutus

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu = Centria ammattikorkeakoulu
KPAMK:n tutkimus- ja kehitysyksikkö = CENTRIA