Siirry sisältöön
Kaksi naista keskustelee kampuksen aulakahvilassa

Liiketoiminnan ohjaus yrityksen lisäarvon tuottajana

Tule oppimaan kuinka voit kehittää ja uudistaa osaamistasi taloushallinnon monimuotoisissa tehtävissä!

Opintomuoto: Verkko-opinnot

Opintojen laajuus: 30 op

Maksuton

Haku alkaa: 04.10.2023

Haku päättyy: 02.01.2024

Koulutus alkaa: 01.01.2024

Koulutus päättyy: 31.12.2024

Opetuskieli: Suomi

Koulutuksen kuvaus

Tässä opintokokonaisuudessa lisäät ja vahvistat tietämystäsi, jota voit hyödyntää taloushallinnon työtehtävissä. Oppimasi tiedon avulla hahmotat entistä paremmin taloushallinnon roolin liiketoiminnan johtamisessa ja voit tuottaa lisäarvoa sisäisille tai ulkoisille asiakkaillesi. 

Opintojen aikana opit tuottamaan ja analysoimaan laaja-alaisemmin sekä taloudellista että ei-taloudellista informaatiota. Lisäksi opit toteuttamaan, arvioimaan ja kehittämään yrityksen sisäistä valvontaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Opinnoissasi hyödynnät taloushallinnon ohjelmia sekä analysointityökaluja.  

Opintojen myötä opit tunnistamaan miten tietoa tulisi kerätä, hallita ja hyödyntää päätöksenteon tukena liiketoiminnassa ja liiketoimintaprosessien johtamisessa. Lisäksi perehdyt strategian merkitykseen yrityksen päivittäisessä toiminnassa, ja opit kuinka suorituskyvyn mittaamisella ja johtamisella saavutetaan strategiset tavoitteet.  

Oppimasi tiedon avulla voit kehittää sekä oman organisaatiosi että asiakasyritystesi toimintaa ja samalla parantaa yrityksenne kilpailuasemaa. Kokonaisuuden opintojen jälkeen sinulla on entistä laaja-alaisempi ymmärrys taloushallinnon antamista mahdollisuuksista liiketoiminnan johtamiselle.

Kenelle?

Koulutus on suunniteltu tarjoamaan päivitystä taloushallinnon moninaiseen työkenttään, erityisesti tiedonkeräyksen ja käsittelyn saralla. Kokonaisuus sopii kaikille jo taloushallinnon saralla työskenteleville sekä sen pariin vahvemmin tähtääville.

Toteutus ja aikataulu

Opintojaksoja voi valita oman tarpeesi mukaan ja jatkaa opintoja seuraavissa toteutuksissa:

 1. toteutus: 1.9.2023 – 31.8.2024
 2. toteutus: 1.1.2024 – 31.12.2024
   

Toisen toteutuksen koulutuskokonaisuudessa opiskellaan Moodle-verkkoympäristössä. Jokaisella opintojaksolla on yksi ohjaustapaaminen opettajan kanssa. Voit edetä opintojaksolla oman aikataulusi mukaisesti.

Toisen toteutuksen orientaatio järjestetään ke 10.1.2024. klo 17.00–18.30 Zoomin välityksellä.

Opintojakson ajankohta

1. toteutus: 15.9.2023 – 15.10.2023
2. toteutus: 15.1.2024 – 18.2.2024

Digitaalinen kirjanpito -opintojaksolla syvennät kirjanpito-ohjelman osaamista. Opit avaamaan uuden asiakkaan ohjelmaan huomioiden tilikartan, tilikausitiedot ja verotiedot ja muut tarvittavat perustiedot. Opit tekemään koko tilikauden kirjaukset, arvonlisäverotukseen liittyvät kirjaukset ja raportoinnin sekä palkanlaskentaan liittyvät kirjaukset ja raportoinnin, tilinpäätökseen liittyvät jaksotustositteet sekä korjauskirjaukset kirjanpito-ohjelmassa. Lisäksi opit miten matka- ja kululaskujen kirjaukset tehdään kirjanpito-ohjelmassa. 

Osaamistavoitteet

 • Osaat kerätä, muokata, jalostaa ja raportoida dataa  
 • Hallitset opintojaksolla käytettävän kirjanpito-ohjelman, ja sen rakenteet (perustiedot, tilikaudet ja verotiedot)  
 • Osaat tehdä tilikauden vientejä 
 • Osaat tehdä arvonlisäveroon ja palkanlaskentaan liittyvät kirjaukset 
 • Osaat tehdä avustavat kirjaukset ja käyttää jaksotustyökalua  
 • Osaat tehdä vientejä kirjanpito-ohjelmassa 
 • Osaat käsitellä matka- ja kululaskuja kirjanpidossa 

Avainsanat: kirjanpito-ohjelma, kirjanpito, tilinpäätös

Opintojakson ajankohta

1. toteutus: 16.10.2023 – 12.11.2023
2. toteutus: 19.2.2024 – 17.3.2024

Digitaalinen tilinpäätös -opintojaksolla opit soveltamaan aiemmilla taloushallinnon opintojaksoilla opittua kirjanpito-ohjelmaympäristössä. Opit tekemään koko tilikauden kulukirjaukset, tilinpäätöstä varten tarvittavat avustavat päätösviennit ja tilinpäätöskirjaukset ja varsinaisen tilinpäätöksen kirjanpito-ohjelmalla.  

Osaamistavoitteet

 • Opit laatimaan kirjanpidon kirjanpito-ohjelmalla 
 • Tunnistat tilinpäätöksen valmisteluun ja tilinpäätökseen liittyvät toimenpiteet 
 • Osaat valmistella ja laatia tilinpäätöksen 
 • Osaat laatia tilinpäätökseen liittyvät raportit 

Avainsanat: kirjanpito-ohjelma, kirjanpito, tilinpäätös, tilinpäätösraportit

Opintojakson ajankohta

1. toteutus: 13.11.2023 – 10.12.2023
2. toteutus: 18.3.2024 – 14.4.2024

Tällä opintojaksolla opit arvioimaan ja suunnittelemaan yrityksen toimintaa käyttäen hyväksi sisäisen laskentatoimen menetelmiä. Opit myös arvioimaan toiminnan kannattavuutta sekä ohjaamaan yrityksen taloutta. 

Osaamistavoitteet

 • Katetuottolaskenta 
 • Budjetointi 
 • Kustannuslaskennan perusteet 
 • Sisäinen taloushallinto organisaatioissa 

Avainsanat: sisäinen laskentatoimi, budjetointi, kustannuslaskenta, kannattavuus 

Opintojakson ajankohta

1. toteutus: 11.12.2023 – 21.1.2024
2. toteutus: 15.4.2024 – 12.5.2024

Taloushallinnon data-analytiikka -opintojaksolla perehdyt taloushallinnossa käytettäviin tietolähteisiin ja tietokantoihin sekä näiden integraatioon tietojärjestelmän infrastruktuurissa. Saat valmiudet sisäisistä ja ulkoisista lähteistä kerätyn tiedon käsittelyyn, muokkaukseen ja hyödyntämiseen ja hallitset käytettävän ohjelman toiminnanohjausalustassa.     

Lisäksi opit analysoimaan ja raportoimaan vaadittua tietosisältöä johdolle organisaation/yrityksen ohjaamiseen ja toiminnan kehittämiseen sekä tarvittaessa esittämään omia kehitysideoitasi.   

Osaamistavoitteet

 • Opit keräämään, muokkaamaan, jalostamaan ja raportoimaan dataa   
 • Hallitset kurssilla käytettävän toiminnanohjausohjelman   
 • Tunnistat miten Big dataa voidaan hyödyntää   
 • Hahmotat mitä tarkoittaa DDBM:n (data-driven business model) 

Avainsanat: tietolähteet, tietokannat, toiminnanohjaus, data, DDBM, innovatiivinen data-analytiikka

Opintojakson ajankohta

1. toteutus: 22.1.2024 – 11.2.2024
2. toteutus: 6.5.2024 – 2.6.2024

Sisäinen valvonta -opintojaksolla opit tunnistamaan sisäisen valvonnan merkityksen yritystoiminnassa. Opit tuntemaan sisäisen valvonnan keskeiset periaatteet ja käytännöt. Lisäksi opit toteuttamaan, arvioimaan ja kehittämään sisäistä valvontaa tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Osaamistavoitteet

 • Hahmotat sisäisen valvonnan merkityksen  
 • Tunnistat riskienhallinnan merkityksen  
 • Osaat laatia yrityksen prosessikuvaukset 

Avainsanat: sisäinen valvonta, riskienhallinta, kontrollitoiminnot

Opintojakson ajankohta

1. toteutus: 12.2.2024 – 30.4.2024
2. toteutus: 21.8.2024 – 1.10.2024

Tiedolla johtaminen -opintojaksolla perehdyt tiedonhallintaan ja tiedolla johtamiseen liiketoiminnassa. Opit tunnistamaan tiedon laadun merkityksen liiketoiminnalle. Lisäksi opit kuvaamaan miten erilaista tietoa hallitaan ja hyödynnetään päätöksenteon tukena liiketoiminnassa.  

Opintojakson aikana pääset myös tutustumaan tiedolla johtamisen työkalujen hyödyntämiseen käytännön harjoitusten kautta. 

Osaamistavoitteet

 • Osaat määritellä tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen käsitteet 
 • Osaat käyttää tiedolla johtamisen työkaluja 
 • Hahmotat kerättävän ja hyödynnettävän tiedon suhteessa liiketoimintaan 

Avainsanat: tieto, tiedonhallinta, tiedolla johtaminen

Opintojakson ajankohta

1. toteutus: 11.3.2024 – 31.5.2024
2. toteutus: 18.9.2024 – 29.10.2024

Opintojakson tarkoituksena on, että opit liiketoimintaprosessien johtamisen merkityksen organisaatioiden menestystekijänä ja osaat kehittää liiketoimintaprosesseja asiakaslähtöisesti. Tunnistat yrityksen ydinprosessit ja hahmotat liiketoimintaprosessien johtamisen vaikutuksen organisaation tuloksellisuuteen ja kilpailuasemaan.   

Osaamistavoitteet

 • Hahmotat liiketoimintaprosessien johtamisen merkityksen 
 • Hahmotat liiketoimintaprosessien asiakaslähtöisyyden merkityksen 
 • Tunnistat organisaation erilaiset prosessit ja osaat mallintaa prosessit 

Avainsanat: liiketoiminta, prosessijohtaminen, liiketoiminnan kehittäminen; asiakaslähtöisyys

Opintojakson ajankohta

1. toteutus: 8.4.2024 – 31.5.2024
2. toteutus: 16.10.2024 – 26.11.2024

Opintojaksolla opit  strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä ja opit suunnittelemaan toimintoja strategisten päämäärien mukaisesti. Lisäksi opit hahmottamaan strategian merkityksen omaan työhösi sekä työsi merkityksen organisaatiosi strategian toteutumiseen.  Opiskelija kykenee toimimaan vuorovaikutteisesti strategiaprosessissa. 

Osaamistavoitteet

 • Hallitset strategisen johtamisen keskeiset käsitteet 
 • Hahmotat strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä 
 • Osaat suunnitella toimintoja strategisten päämäärien mukaisesti 
 • Hahmotat  strategian merkityksen omaan työhösi 

Avainsanat: strategia, liiketoiminta, kehittäminen

Opintojakson ajankohta

1. toteutus: 1.5.2024 – 20.6.2024
2. toteutus: 13.11.2024 – 31.12.2024

Opintojaksolla opit miten organisaatiota ja ihmisiä ohjataan toimimaan strategian mukaisesti, tuntien organisaation suorituskykyyn vaikuttavat tekijät. Kurssin jälkeen ymmärrät suorituskyvyn johtamista kokonaisuutena ja tunnet yleisimmät suorituskyvyn mittaamisessa käytettävät menetelmät. Hahmotat myös prosessien johtamisen merkityksen osana suorituskyvyn mittaamista.  

Osaamistavoitteet

 • Hahmotat miten organisaatiota ja ihmisiä ohjataan strategian mukaisesti 
 • Hahmotat suorituskykyyn vaikuttavat tekijät 
 • Osaat rakentaa suorituskyvyn johtamista varten mittariston 

Avainsanat: suorituskyky, suorituskyvyn johtaminen, mittaaminen, mittaristo 

Ilmoittautuminen

Koulutus on maksuton, mutta vaatii rekisteröitymisen. Ilmoittautuminen kokonaisuuteen alkaa 4.10.2023 ja päättyy 2.1.2024. Ilmoittautuminen tapahtuu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jamkin järjestelmässä.

Koulutuksen järjestäjät

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jamkin kanssa. 

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

JAMKin, Centrian ja JOTPAn logot

Lisätietoja