Siirry sisältöön
Nainen työskentelee tietokoneella

Senioreiden liiketoiminta- ja digiosaamisen vahvistaminen tavoitteena yrittäjyys tai työllistyminen

Tämä verkkokoulutus on suunniteltu jo pidempään työelämässä olleille tai jo eläköityneille esihenkilö- tai asiantuntijatehtävissä työskennelleille. Oli tavoitteenasi sitten päivittää osaamistasi tai palata työelämään – ilmoittaudu 26.2.2024 mennessä!

Opintomuoto: Verkko-opinnot

Opintojen laajuus: 30 op

Haku alkaa: 10.01.2024

Haku päättyy: 26.02.2024

Koulutus alkaa: 01.03.2024

Koulutus on maksuton

Opetuskieli: Suomi

Koulutuksen kuvaus

Haluatko kehittää liiketoiminta- ja digitaitojasi? Onko viimeisimmistä opinnoistasi jo vierähtänyt tovi? Tämä opintokokonaisuus tarjoaa sinulle mahdollisuuden päivittää osaamistasi vastaamaan työelämän kehitystä ja tarpeita. Voit valintasi mukaan opiskella koko opintokokonaisuuden tai valita kokonaisuudesta ne kurssit, jotka sinua eniten kiinnostavat.

Opinnot tarjoavat sinulle:

Opinnot on suunniteltu kehittämään digitaitoja ja uudenlaista liiketoiminta-ajattelua mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

Kenelle?

Koulutus on suunniteltu jo pidempään työelämässä olleille tai jo eläköityneille esihenkilö- tai asiantuntijatehtävissä työskennelleille.

Koulutuksen avulla senioriopiskelijat voivat päivittää liiketoiminta- ja digitaitojaan vastaamaan nykytyöelämän tarpeita – oli tavoitteena sitten oman tietotaidon säilyttäminen tai työelämään palaaminen.

Ilmoittautuminen ja hinta

Koulutuskokonaisuus on maksuton, mutta edellyttää rekisteröitymistä. Voit koota opintojaksoista juuri itseäsi palvelevan kokonaisuuden valitsemalla yhden, useamman tai vaikka kaikki kokonaisuuden kurssit!

Ilmoittautuminen koulutuksen toiseen toteutukseen alkaa 10.1.2024 ja päättyy 26.2.2024.

Toteutukset ja aikataulu

Opetus järjestetään verkko-opetuksena ilta-aikaan.

Toisen toteutuksen orientaatio järjestetään 4.3.2024 klo 17.00–18.30. Aikavälillä 11.3.2024–31.3.2024 koulutuksessa keskitytään hahmottelemaan opintokokonaisuutta yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Koulutuskokonaisuudessa oppimista edistetään erityisesti vertaisoppimisen menetelmin. Vertaisoppimisen kautta opiskelijat pääsevät verkostoitumaan kanssaopiskelijoidensa kanssa ja oppimaan toisiltaan monialaisissa ympäristöissä.

Opintojakson ajankohta

1. toteutus: 15.1.2024–18.2.2024
2. toteutus: 1.4.2024–30.4.2024

Opintojakson sisällöt

Työhyvinvoinnin kehittäminen -opintojaksolla opit tunnistamaan työhyvinvoinnin osa-alueet (psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen) sekä ymmärtämään niiden merkityksen työkyvyn ylläpitämisessä. Opintojakson jälkeen osaat suunnitella omaa työhyvinvointiasi tukevia toimenpiteitä ja toimintaa unohtamatta taloudellisia realiteetteja.

Opintojaksolla opit ymmärtämään työpaikan ilmapiirin merkityksen hyvinvoinnille johtamisen näkökulmasta. Opit, miten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia työpaikoilla voidaan parantaa ottamalla huomioon työympäristöön liittyvät tekijät sekä työntekijöiden kokonaistilanne mukaan lukien vapaa-ajan olosuhteet. Lisäksi opit, miten erilaiset järjestelyt ja muutokset työpaikalla vaikuttavat ilmapiiriin ja voivat lisätä työn tuottavuutta.

Osaamistavoitteet: 

 • Osaat huolehtia omista työolosuhteistasi sekä henkisellä, fyysisellä että sosiaalisella tasolla omaa hyvinvointiasi tukevasti
 • Osaat suunnitella omaa työaikaasi ja hallita vapaa-aikaasi tasapainoisesti ja liiallisen kuormittumisen välttämiseksi
 • Osaat kehittää ja ylläpitää työhyvinvointia sekä oman työuran että henkilöstön näkökulmasta
 • Osaat vaikuttaa työolosuhteisiin työpaikalla henkilöstön työhyvinvointia tukevasti
 • Osaat ottaa huomioon työyhteisöön kuuluvien ihmisten kokonaistilanteen
 • Osaat soveltaa käytännön keinoja menetelmiä ja keinoja sekä oman että työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseksi

Avainsanat: työhyvinvointi, työkyky, työolosuhteet, työympäristö

Opintojakson ajankohta

1. toteutus: 15.1.2024–29.2.2024
2. toteutus: 1.4.2024–19.5.2024

Opintojakson sisällöt

Itsensä johtaminen -opintojaksolla opit tunnistamaan omat vahvuutesi ja kehittämistarpeesi urallasi niin yrittäjänä, esihenkilönä kuin työntekijänäkin. Opit analysoimaan omaa toimintaasi työyhteisössä ja kehittämään sitä. Kasvatat itsetuntemustasi ja itsesi johtamisen taitoja. Opit tunnistamaan omia rajojasi ja rohkaistut tekemään ratkaisuja työelämässä omaan kokemukseesi ja itsetuntemukseesi nojaten. 

Opintojakson jälkeen kykenet muutokseen, uuden oppimiseen ja osaat myös tarvittaessa kyseenalaistaa tapojasi. Opit hankkimaan tietoa eri lähteistä oman henkilökohtaisen osaamisen syventämiseksi.

Osaamistavoitteet: 

 • Tunnistat itsensä johtamisen ja itseohjautuvuuden merkityksen työelämässä
 • Osaat arvioida omia vahvuuksiasi ja kehittämistarpeitasi työntekijänä, johtajana ja yrittäjänä
 • Osaat analysoida ja kehittää omaa toimintaasi
 • Osaat hankkia tietoa, joka tukee ammatillista kasvuasi johtamisessa ja yritystoiminnan kehittämisessä

Avainsanat: itsensä johtaminen, itsetuntemus, oman osaamisen kehittäminen

Opintojakson ajankohta

1. toteutus: 12.2.2024–31.3.2024
2. toteutus: 1.5.2024–14.6.2024

Opintojakson sisällöt

Tällä opintojaksolla opit arvioimaan edellytyksiäsi ja mahdollisuuksiasi kehittyä asiantuntijana omalla alallasi. Opintojakson aikana saat mahdollisuuden jakaa ura- tai yrittäjätarinasi ryhmässä muiden asiantuntijoiden kanssa ja oppia myös muiden kokemuksista. Opit tunnistamaan sisäisen yrittäjyyden piirteet ja osaat suunnitella oman mahdollisen yrityksen toimintaa yhtenä vaihtoehtona. Opit liikeidean kehittämisen välineitä ja työkaluja, ja opit arvioimaan mahdollisen oman yrityksen menestymisen mahdollisuuksia.

Osaamistavoitteet:

 • Ymmärrät asiantuntijuuden ja yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnalle, sen jäsenille, sekä henkilölle itselleen
 • Ymmärrät oman kasvutarinan jakamisen tuomat hyödyt
 • Osaat arvioida yrittäjäksi ryhtymisen edellytykset erityyppisissä yrittäjyyden muodoissa 
 • Osaa muodostaa, kehittää ja kuvata ja yrityksesi liikeidean ja kertoa siitä sidosryhmille
 • Osaat toimia projekteissa monimuotoisissa ja monialaisissa tiimeissä ja
 • verkostoitua muiden asiantuntijoiden kanssa
 • Kehität esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja

Avainsanat: urakehitys, uratarina, asiantuntijuus, kasvutarina, verkostoituminen

Opintojakson ajankohta

1. toteutus: 1.3.2024–21.4.2024
2. toteutus: 1.5.2024–14.6.2024

Opintojakson sisällöt

Tällä opintojaksolla opit yhteiskehittämisen periaatteet ja saat työkaluja toteuttaa yhteiskehittämistä.  Opit, mitä tuotteen tai palvelun kehittäminen monimuotoisessa tiimissä tarkoittaa. Opit mitä arvonluonti ja yhdessä kehittäminen on ja verkostoissa toiminta. Opit verkostojohtamisen periaatteet.

Osaamistavoitteet: 

 • Opit yhteiskehittämisen periaattet  
 • Saat työkaluja yhteiskehittämiseen  
 • Opit verkostojohtamisen periaatteet
 • Opit mitä yhdessä kehittäminen ja verkostoissa toiminta on

Avainsanat: yhteiskehittäminen, jatkuva oppiminen

Opintojakson ajankohta

1. toteutus: 1.3.2024–21.4.2024
2. toteutus: 13.5.2024–30.6.2024

Opintojakson sisällöt

Mentoroinnin ja muutosjohtamisen opintojakson jälkeen osaat ennakoida yhteiskunnallisia ja globaaleja megatrendejä ja muutostarpeita ajankohtaiseen tilanteeseen peilaten.  Saat valmiudet suunnitella, organisoida ja kehittää omaa ja työyhteisösi toimintaa niiden pohjalta. Opit soveltamaan tätä tietoa niissä muutoksissa, jotka ovat parhaillaan ovat käynnissä työelämässä ja yhteiskunnassa. 

Opit tunnistamaan mentoroinnin muotoja ja menetelmiä, ja ymmärrät oman osaamisen jakamisen merkityksen työyhteisössä ja yhteiskunnallisesti. Saat valmiuksia toimia mentorina erilaisissa mentorointiprosesseissa. Osaat toimia mentorina sekä yksilö- että ryhmämentoroinnissa.

Osaamistavoitteet:

 • Opit tunnistamaan ja arvioimaan globaaleja ja yhteiskunnallisia muutoksia ja keskustelemaan niistä argumentoiden eri näkökulmista
 • Osaat arvioida vaikutusta yksilöön ja organisaatioon
 • Opintojakson jälkeen osaat tehdä muutoksia omassa organisaatiossasi sekä johtaa itseäsi muutoksissa
 • Opit analysoimaan muutosta eettisyyden, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmista
 • Opit soveltamaan mentoroinnin tietoperustaa ja eri menetelmiä
 • Opit tukemaan muita oman alan asiantuntijoita uralla kehittymisessä digitaalisin mentoroinnin menetelmin ja virtuaalitiimeissä toimien
 • Opit ottamaan huomioon ryhmän moninaisuuden ja monialaisuuden mentoroinnissa.
 • Osaat hyödyntää ryhmän kokemuksia ja verkostoja
 • Osaat kriittisesti arvioida ja reflektoida omaa ja muiden mentorointiosaamista

Avainsanat: mentorointi, muutosjohtaminen, yhteiskunnallinen murros, megatrendit

Opintojakson ajankohta

1. toteutus: 1.4.2024–19.5.2024
2. toteutus: 15.6.2024–31.7.2024

Opintojakson sisällöt

Digitaaliset työkalut opintojaksolla perehdyt erilaisiin some-työkaluihin ja pääset kokeilemaan työkalujen hyödyntämistä arkielämässä. Opit soveltamaan some-työkaluja yritystoiminnassa ja organisaation arkitoiminnoissa.  Tutustut uusiin teknologioihin ja soveltamaan niitä oman valintasi ja kiinnostuksesi mukaan.

Osaamistavoitteet:

 • Osaat käyttää erilaisia digitaalisia työkaluja
 • Osaat käyttää some-työkaluja
 • Osaat soveltaa some-työkaluja käytännön työssä

Avainsanat:  digitalisaatio, digitaidot, some-työkalut

Opintojakson ajankohta

1. toteutus: 1.4.2024–30.4.2024
2. toteutus: 15.6.2024–15.8.2024

Opintojakson sisällöt

Opintojaksolla opit strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä ja opit tämän päivän strategiaprosessista. Opit strategisen johtamisen käsitteet ja mallit. Opit suunnittelemaan organisaation toimintoja strategisten päämäärien mukaisesti. 

Osaamistavoitteet:

 • Hahmotat strategisen johtamisen keskeiset käsitteet
 • Ymmärrät strategian merkityksen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. 
 • Osaat soveltaa strategiatyön käytännön arkeen

Avainsanat: strategia, johtaminen, ketteryys

Opintojakson ajankohta

1. toteutus: 15.4.2024–12.5.2024
2. toteutus: 15.6.2024–15.8.2024

Opintojakson sisällöt

Opintojaksolla opit kestävän kehityksen osa-alueet ja osaat soveltaa kestävän kehityksen periaatteita.
Osaat soveltamaan syvällisemmin  kestävän kehityksen periaatteita käytännön harjoitustyön kautta.

Osaamistavoitteet: 

 • Hahmotat kestävän kehityksen osa-alueet
 • Osaat soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
 • Opit soveltamaan syvällisemmin kestävän käytännön harjoitustyön kautta

Avainsanat: vastuullisuus, kestävä kehitys

Koulutuksen järjestäjät

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jamkin ja Centria-ammattikorkeakoulun kanssa. 

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Jotpan rahoittajalogo, Centrian ja Jamkin logot

Lisätietoja