Siirry sisältöön

Työllistämisen edistämistä ja osaavaa työvoimaa työvoimakoulutuksella

Työvoimakoulutukset ovat mahdollisuus niin yritykselle kuin koulutettavalle, jolloin turvataan osaavan työvoiman saatavuus ja mahdollistetaan koulutettavan osaamisen kehittyminen sekä työllistyminen.

Pohjanmaan seudulla yrityksillä on käynnissä isoja investointeja, joiden turvaamiseksi tarvitaan työvoimaa. Yksi keino edistää osaavan työvoiman saatavuutta ovat työvoimakoulutukset. Centria-ammattikorkeakoulu järjestää työttömille tai työttömyysuhan alaisille erilaisia täydennyskoulutuksia työvoimakoulutuksina.  

Centrian toiminta-alueen näkökulmasta työttömistä työnhakijoista (7 020) alemman tai ylemmän korkeakouluasteen suorittaneita oli maaliskuussa Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaa) noin 12 % (799). Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella vastaava luku työttömistä työnhakijoista (18 522) oli noin 14 % (2 573).  

Työvoimakoulutusten tavoitteena on työnhakijoiden näkökulmasta lisätä heidän osaamistaan ja parantaa sitä kautta heidän mahdollisuuksiaan työllistyä. Työvoimakoulutukset sisältävät substanssiosaamisen lisäämistä ja päivittämistä, työnhakuvalmennusta ja harjoittelua. Työttömyys vaikuttaa työnhakijoiden itsetuntoon. Siksi tärkeä osa työvoimakoulutusta on auttaa työnhakijoita tunnistamaan heidän oma osaamisensa ja vahvuutensa sekä tarjota heille ryhmämuotoista ja henkilökohtaista tukea ja sparrausta työnhakuun. 

Osaava työvoima on elintärkeä kasvun edellytys yrityksille. Yritysten ja organisaatioiden näkökulmasta työvoimakoulutusten tavoitteena on turvata alueen työnantajille osaavan työvoiman saatavuus. Työvoimakoulutuksina toteutettavat täydennyskoulutukset ovat yksi keino nopeuttaa ammattisiirtymää ylitarjonta-alalta työvoimapula-aloille. Yrityksille ja organisaatioille työvoimakoulutukset tarjoavat mahdollisuuksia saada uutta osaamista ja työntekijöitä erilaisiin tehtäviin, vaikka tarjoamalla aluksi työharjoittelupaikkoja koulutukseen osallistuville. 

Työvoimakoulutusten lisäksi työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille on tarjolla yritysten näkökulmasta räätälöityjä koulutusratkaisuja kuten RekryKoulutus, jossa koulutus räätälöidään rekrytoinnin tueksi ja yrityksen tarpeisiin, kun ammattitaitoisia työntekijöitä ei löydy, eikä oppilaitoksistakaan valmistu osaajia. Vastaavasti TäsmäKoulutus on yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin muokattua ammatillista koulutusta, joka tähtää yrityksessä tapahtuneiden muutosten osalta työntekijöiden osaamisen päivittämiseen ja soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin. Osaamistason nostolla pyritään myös estämään lomautuksia ja irtisanomisia. Lisäksi MuutosKoulutuksessa työnantaja voi auttaa taloudellisista tai tuotannollisista syistä irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin/työpaikan tai tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitä.  

Tulevana syksynä on Kokkolassa alkamassa työvoimakoulutuksena Täydennyskoulutus korkeakoulutetuille (maks. 100 pv), jossa on mahdollista valita henkilökohtaisen tarpeen mukaisia opintoja kuten verkkoliiketoimintaa ja tapahtumatuotantoa, tuotannon kehittämistä, digitalisaatiota, taloushallintoa sekä yhteisinä opintoina esimerkiksi Office365-ohjelmien käyttöä ja kieliopintoja.  

Pohjois-Pohjanmaan alueella syksyllä tarjolle tulee työvoimakoulutuksina Luovilta aloilta 3D-suunnittelun ja pelillisyyden osaajaksi –koulutuksen (100 pv) sekä Työelämän projektit – mahdollisuus osatyökykyisille -koulutuksen (60 pv). Lisäksi Pohjois-Pohjamaan alueella ELY:ltä on haettavissa tukea Rekry- ja TäsmäKoulutuksiin Centrialle olemassa olevien puitesopimusten puitteissa esimerkiksi tuotanto-osaamisen kehittämiseen tai rakennusalan yrityslähtöisiin koulutuksiin teollisessa rakennustuotannossa kuten teollinen pintakäsittely. 

Keväisin koulutusterveisin, 

Kuvassa vasemmalta käsin katsottuna Hannele Häli, Marianne Hirn sekä Riikka Store

Marianne Hirn

Koulutuspäällikkö


Hannele Häli

Koulutuspäällikkö


Riikka Tervonen

Koulutussihteeri