Siirry sisältöön

Tulevaisuus tehdään yhdessä 

Tervetuloa lukemaan CentriaNewsia, joka kertoo, mitä Centriassa ja sen alueella tapahtuu. Meille kuuluu hyvää! Pääviesti on kuitenkin, että se mahdollinen hyvä ja onnistumisemme tehdään aina yhdessä.

Korkeakoulujen toimintaa mitataan hyvin monin mittarein. Osa niistä on vahvasti määrällisiä, kuten suoritettujen tutkintojen määrä. Ammattikorkeakoulun todellista merkitystä on kuitenkin vaikeampi mitata. Mistä tämä johtuu? Pelkkä suoritteiden mittaaminen kertoo aika vähän esimerkiksi toiminnan laadusta ja vielä vähemmän sen vaikuttavuudesta. Tässä pohdinnassa haluankin avata tätä näkökulmaa ammattikorkeakoulun toiminnassa. 

Vastausta on etsittävä ammattikorkeakoulun kyvystä toimia opiskelijoidensa tulevaisuuden ja työurien kestävyyden eteen tai kyvyssä tukea alueensa toimijoiden, elinkeinoelämän, yhteisöjen ja yritysten menestystä. Miksi näin? Ammattikorkeakoulut ovat aivan omanlaisensa toimija. Selitys tälle löytyy ammattikorkeakoululaissa määritellystä tehtävästä. Lain mukaan meidän tehtävämme on: 

Ammattikorkeakoulut ovat siten korkeakouluja, joiden toiminta perustuu tiiviiseen vuorovaikutukseen opiskelijoiden ja toiminta-alueensa elinkeinoelämän ja yhteisöjen kanssa. Perustehtävät ovat koulutus ja tutkimus sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminta. Koulutuksen tulee vastata työelämän vaatimuksiin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua. Käytännössä tämä tarkoittaa tutkintoa, joka auttaa valmistunutta opiskelijaa ammatillisessa kasvussa, mahdollistaa jatkuvan osaamisen uudistamisen ja tukee työuran eri vaiheissa. 

Toisaalta tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminnan) tulee palvella koulutustoimintaa, edistää työelämää ja aluekehitystä sekä uudistaa alueen elinkeinorakennetta. Näiden tehtävien täyttämisestä ammattikorkeakouluja tulisi myös arvioida. Tässä mielessä alueen elinvoima ja menestys ovat välillisesti myös hyviä ammattikorkeakoulun onnistumisen mittareita. 

Samaa ilmaa 

Ammattikorkeakoulun tulee vertauskuvallisesti hengittää samaa ilmaa kuin opiskelijansa ja alueensa toimijat. Olennaista on puhua kyvystä tukea sidosryhmiensä elinvoimaa. Elinvoima on laaja käsite. Tavallisesti elinvoimalla viitataan alueen kasvuun, kilpailukykyyn, menestymiseen, vetovoimaan, houkuttelevuuteen, dynaamisuuteen, energisyyteen ja ketteryyteen. Kaikki määreet ovat hyvin positiivisia ja tarkoittavat hyvän elämän mahdollistamista niin asukkaille, yrityksille, erilaisille järjestöille, yhteisöille kuin julkisille toimijoille.  

Elinvoiman pohtiminen on olennaista sen takia, että elinvoima turvaa toimijoiden elinkelpoisuuden. Tämä pätee kaikkeen. Niin kaupunkeihin ja kuntiin kuin yrityksiin tai vaikkapa oppilaitoksiin. Viimekädessä valtioonkin. 

Centrian vastuualueen muodostaa vähintään kuusi seutukuntaa kampustemme Ylivieskan, Pietarsaaren ja Kokkolan ympärillä. Näillä alueilla tapahtuva innovointi ja uuden teknologian hyödyntäminen heijastuu laajalle alueelle ja on valtakunnallisesti merkittävää. Tulevaisuuden elinvoiman kannalta jo tiedossa olevat investointipäätökset ja -suunnitelmat luovat luottamusta alueen mahdollisuuksille. Erityistä investoinneissa on niiden monimuotoisuus ja kohdistuminen teknologisesti tärkeille aloille.  

Tuuli- ja aurinkovoiman kehittyminen tarjoaa puhdasta energiaa alueen toimijoiden käyttöön. Tämä mahdollistaa teollisuuden kehittämisen. Alueella on myös paljon muuta teknologista osaamista, joka vie puhtaan siirtymän aivan uudelle tasolle. Vetytalouden ja sen myötä tapahtuvan ilmastotyön merkitystä alueelle ja koko maalle ei voi liikaa korostaa. 

Miten ammattikorkeakoulu voi tukea alueen elinvoimaa? Lähtökohtana on alueen elinkeinoelämän tuntemus, alueen tarvitsemien opiskelijoiden kouluttaminen ja tarvittavan TKI-toiminnan toteuttaminen.  

Menestys ei synny koskaan yhden toimesta. Tarvitaan luottamusta, alttiutta yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Sitä kautta ammattikorkeakoulu voi antaa myös oman panoksensa tarvittavien ekosysteemien vahvistamiseksi.   

Ja uutta ilmaa 

Tulevaisuuden elinvoiman kannalta erityisen tärkeää on, että alueen teollisuus ja palvelut ovat kiinni uudessa. Uudessa teknologiassa, uusissa globaaleissa haasteissa ja niiden ratkaisuissa, kuten digitalisaatiossa tai vihreässä siirtymässä.  

Täällä kehkeytyviä innovaatioita tarvitaan maailmanlaajuisesti. Markkinoita on kaikkialla. Esimerkiksi puhtaalla energialla on vaikutusta kaikkien toimialojen kehitykseen, yhteisen maapallomme selviämiseen ilmastonmuutoksesta ja lajien monimuotoisuuden turvaamiseen. 

Miten toimijat pysyvät tällaisessa vireessä? Ammattikorkeakoulun keskeinen tehtävä on tuottaa elinkeinorakenteita uudistavaa TKI-toimintaa. Tämä on sitä uutta, raikasta ilmaa, jota alueen toimijat tarvitsevat. Käytännössä se tarkoittaa toimintaa, joka tuottaa uutta tietoa, uusia ajatuksia ja uusia ideoita elinkeinoelämälle. 

Uudistaminen tarkoittaa myös kykyä ennakoida tulevaa ja näyttää suuntaa. Oli kyse sitten teknologisesta kehityksestä tai erilaisista osaamisista.  

Tervetuloa keskustelemaan Centria-ammattikorkeakoulun strategiaprosessin etenemisestä

Centria-ammattikorkeakoulun strategiatyö käynnistettiin syksyllä 2023 ja se valmistuu maaliskuussa 2024. Onnistuneen strategian toteuttamiseksi meille on tärkeää käydä vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa strategiatyön aikana. Syksyn aikana käydyistä keskusteluista olemme saaneet arvokasta tietoa strategian pohjaksi.

Ennen strategian viimeistelyä haluamme kuulla vielä laajasti sidosryhmiemme ajatuksia kampuksillamme Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa järjestettävissä keskustelutilaisuuksissa. Sidosryhmillä on mahdollisuus arvioida strategiamme alustavia valintoja, joiden pohjalta strategia saa lopullisen muotonsa.

Olet lämpimästi tervetullut keskustelutilaisuuteen!

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä: https://link.webropol.com/s/centriastrategia

Tapio Huttula

Toimitusjohtaja, rehtori