Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Asennemuutosta on havaittavissa

Yhteiskehittämisen kautta ratkaisuja vammaispalveluiden työntekijöiden työhyvinvointiin.

Vammaistyön erityisyys piilee sen palkitsevuudessa, tosin työ vaatii myös joustavuutta ja omien ominaisuuksien tunnistamista. Vallaton vammaistyö -hankkeen alussa selvitettiin Keski-Pohjanmaan alueen vammaispalveluiden tilannetta sekä työn palkitsevuuteen ja kuormittavuuteen liittyviä asioita. Hankkeen taustalla vaikutti Soiten vammaispalveluiden johdon huoli työntekijöihin kohdistuneiden uhka- ja väkivaltatilanteiden lisääntymisestä sekä sairauspoissaolojen määrän kasvusta.

− Vuorovaikutuksen ja yhteiskehittämisen merkitys nousivat varhaisessa vaiheessa hankkeen kantaviksi teemoiksi. Nämä näkyivät myös toteuttajatahojen eli Centria-ammattikorkeakoulun ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten tiiviissä yhteistyössä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Anu Kamau.

Hankkeessa kehitettiin pilottien, kokeilujen ja yhteisten tapaamisten kautta erilaisia työkaluja ja toimintamalleja erityisesti vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden tueksi. Lisäksi tarjottiin tietoa hyvinvoinnin merkityksestä mm. webinaarien ja oppaan muodossa.

uonto ja sen hyvinvointivaikutukset olivat tärkeä osa hankkeessa järjestettyä toimintaa. Kuva: Ari Kungas.
Luonto ja sen hyvinvointivaikutukset olivat tärkeä osa hankkeessa järjestettyä toimintaa. Kuva: Ari Kungas.

Palautekyselyyn vastanneista yli puolet koki, että vuorovaikutukseen kiinnitettiin aikaisempaa enemmän huomiota hankkeen myötä. Työyhteisön hyväksynnän ja yhteistoiminnan koettiin parantuneen. Tietoisuus omien asenteiden sekä toiminnan vaikutuksesta omaan ja työkavereiden hyvinvointiin oli kyselyn perusteella lisääntynyt. Yksiköiden välisen yhteistyön koki lisääntyneen 46 % vastaajista. Suurin osa vastaajista (78 %) toivoikin yksiköiden välisen yhteistyön jatkuvan hankkeen päättymisen jälkeen. Palautekyselyssä nousi esille eräs anonyymi palaute, jossa todettiin, että: Työyhteisönä toimimme paremmin yhteen hiileen haastavissa asiakastilanteissa. Soiten esihenkilöiden mukaan yksiköissä on ryhdytty avoimemmin keskustelemaan ja etsimään yhdessä ratkaisuja kohdattuihin haasteisiin.

Muutosta väkivallan tai sen uhan suhteen oli kyselyyn vastanneiden mukaan omassa yksikössä tapahtunut hyvin vähän tai ei ollenkaan. −Minulle tulleissa HAVA-ilmoituksissa on kuitenkin hankkeen alkamisen jälkeen tapahtunut pienimuotoista laskua, arvioi Soiten työsuojeluvaltuutettu Markku Väli-Harju.

Kolmasosa kyselyyn vastanneista koki saaneensa uusia keinoja haastavien asiakastilanteiden ennaltaehkäisyyn. Nimettyjä keinoja olivat oman ymmärryksen lisääntyminen sekä vuorovaikutus- ja ohjaamistaitojen kehittyminen.

Yksi yhteinen toimintamalli toimii harvoin kaikessa vammaistyössä. Hankkeessa tuotetut materiaalit on pyritty toteuttamaan niin, että jokainen voi poimia niistä itselleen toimivimmat työkalut palvelualasta ja alueista riippumatta.

Alla lyhyitä poimintoja hankesivuilta löytyvistä materiaaleista:

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Vallaton vammaistyö -hankkeen toteutuksesta vastasivat Centria-ammattikorkeakoulu sekä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite. Hankkeen toteutusaika oli 1.9.2021 – 31.8.2023.

Lisätietoja

Anu Kamau

TKI-asiantuntija

+358406247952

Kokkola