Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Väkevämpää yrittäjyyskasvatusta Pohjois-Pohjanmaalla

Vuorovaikutusta, tiimityötä ja yhdessä tekemistä.

Yrittäjyyskasvatuksella vahvistetaan tietoja, taitoja ja asenteita, joiden avulla yksilöt rakentavat omaa polkuaan kohti tulevaisuutta. Työelämässä ja yrittäjyydessä tarvittavia taitoja ja osaamista vahvistetaan yrittäjyyskasvatuksen avulla läpi opintopolun, jonka  rakentaminen pohjautuu henkilökohtaisten vahvuuksien, kehittämiskohteiden ja kiinnostusten tunnistamiseen.  

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusta kehitettiin Väkevä-hankkeessa 2021−2023 eri kouluasteiden yhteistyönä.  Tämä hanke jatkoi jo aiemmin PoPYK – ja Totyk -hankkeissa  tehtyä yhteistä maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen mallin ja yhteistyön kehittämistä. Huhtikuun 2023 lopussa päättynyt Väkevä-hanke keskittyi erityisesti kestävän kehityksen, digitaalisuuden ja kansainvälisyyden teemojen sisältöjen kehittämiseen yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta.  

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatukselle on vuonna 2016 määritelty kolme strategista tavoitetta: oppijoiden yrittäjyys- ja työelämätaitojen vahvistaminen, yrittävän kulttuurin rakentaminen ja vahvistaminen sekä yrittäjyyden oppimisympäristöjen ja menetelmien kehittäminen ja hyödyntäminen (www.minunpolkuni.fi). Näiden aiemmin määriteltyjen strategisten tavoitteiden tueksi on tässä uudistetussa mallissa muodostettu maakunnalliset tavoitteet. Nämä tavoitteet yhdessä kouluastekohtaisten kehittämis- ja osaamistavoitteiden kanssa ohjaavat tulevien vuosien (2023–2027) alueellista kehittämistyötä ja tukevat kasvatus-, opetus- ja koulutusalan toimijoiden työtä yrittäjyyskasvatuksen parissa. 

Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla on: 

Yrittäjyyskasvatuksen käytännön menetelmät korostavat vuorovaikutusta, tiimityötä ja yhdessä tekemistä. Tämä on haaste etäopetuksessa, mutta erityisesti laadukkaan yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa. Centrialla hankkeessa testattiin ja kehitettiin toimintatapoja ja -menetelmiä, joilla voidaan toteuttaa vuorovaikutteista ja toiminnallista etäopetusta/etäoppimista digitaalisia viestintävälineitä ja oppimisympäristöjä monipuolisesti hyödyntäen sekä myös kansainvälisessä yhteistyössä. Hankkeen yhtenä tuloksena voidaan mainita Case Kyläkauppa -virtuaalinen pakopeli. 

Hankkeen aikana muodostettiin sisällöllisesti yhtenäinen yrittäjyyskasvatuksen malli ja polku, jossa tietotaito varhaiskasvatuksesta korkeakouluun lisääntyy kumulatiivisesti.  

Ihmisiä pöydän ääressä kirjoittamassa suureen paperiin.
Yrittäjyyskasvatuspolun askelmerkkien työstämistä hankkeen loppuseminaarissa Oulussa 30.3.2023. Kuva: Minna Kilpeläinen. 

Korkea-asteen osalta yhteiset kehittämis- ja osaamistavoitteet muodostettiin Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun sekä Centrian hanketoimijoiden yhteistyönä. Lähtökohtana on, että alueen korkeakouluissa jokainen opiskelija kohtaa yrittäjyyden ilmiönä osana opintojaan ja tämä tukee laaja-alaisten yrittäjyysvalmiuksien kehittyminen. Korkeakoululta nämä tavoitteet edellyttävät opetushenkilöstön yrittäjyyskasvatusosaamisen kehittämistä ja yrittävän kulttuurin rakentamista koko organisaatioon.   

Yrittäjyyskasvatuksella rakennetaan kestävää tulevaisuutta. Sen vuoksi Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen visio on ”Pohjois-Pohjanmaan kestävää tulevaisuutta tehdään yhdessä.” 

Lisätietoja:

Marja-Liisa Kaakko

Koulutusalapäällikkö (tuotantotalous, konetekniikk