Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Vallaton vammaistyö: HFR-menetelmäosaaminen tuo turvallisuutta vaativaan asiakastyöhön

Hallittu fyysinen rajoittaminen (HFR) tarkoittaa hankalissa asiakastilanteissa käytettävää ryhmätyömenetelmää, jonka avulla voidaan rajoittaa inhimillisin keinoin kontrolloimatonta ja mahdollisesti aggressiivista käyttäytymistä. Menetelmä tuo turvallisuutta työhön ja työympäristöön niin asiakkaille kuin henkilöstölle.  

Fyysinen rajoittaminen ei ole erillinen tekniikka vaan sen tulisi olla osa yhteisön yleistä toimintatapaa, jossa pyritään koko ajan toimimaan asiakkaan parhaaksi. HFR -hallintatekniikat eivät perustu voimankäyttöön. Hoidollisen rajoittamisen avulla pyritään huomioimaan potilaan kokonaisvaltainen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi.  Rajoittamisessa on hyvä kiinnittää huomio sanalliseen ja sanattomaan viestintään ja noudattaa viestinnän periaatteita. 

Tilanteiden ennakointi ja vuorovaikutus tärkeää 

HFR-menetelmä perustuu ihmisen kehitystä, kasvua ja mielenterveyttä sekä vuorovaikutusta ja vuorovaikutustilanteita koskevaan teoreettiseen ymmärrykseen. HFR-menetelmässä keskeistä on aggressiotilanteiden hallinta ja oikeaoppisten hallintatekniikoiden soveltaminen tarpeen mukaan. Aggressiotilanteiden hallinnassa painottuu tilanteiden ennakointi ja vuorovaikutus. Fyysinen hallinta ja kiinnipito ovat lähtökohtaisesti äärimmäiset toimintatavat. Niiden opettelu ja oikeanlainen soveltaminen ovat kuitenkin tärkeitä. Jos fyysiseen hallintaan joudutaan turvautumaan, on tilanteen oltava turvallinen sekä kiinnipidettävälle että tilanteeseen osallistuville työntekijöille. HFR-menetelmän lähtökohtana on, että tilanteessa olisi aina vähintään kaksi työntekijää. Tilanteen läpivieminen onnistuu paremmin useamman työntekijän voimin, koska yksin toimimisessa on riskinsä. 

Arvioi aina onko fyysinen rajoittaminen välttämätöntä!

Turvallisuuden näkökulmasta yksilön turvallisuuden arviointi ja siihen liittyvät riskit ovat ensisijaisia. Huomiota kiinnitetään myös työympäristön kehittämiseen. Menetelmää käytetään arvioimaan ympäristön ja mahdollisten tilanteiden riskitekijöitä, kuten henkilökunnan mahdollista provokaatiota hankalissa tilanteissa. Henkilökunnan nähdään olevan keskeisessä asemassa siinä, miten he voivat omalla käyttäytymisellään ehkäistä tilanteiden eskaloitumista. 

HFR-koulutus vahvistaa ammattitaitoa 

HFR-Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten käsitystä siitä, että erilaisten toimintavaihtoehtojen löytäminen on mahdollista. ”Heti kiinni” -ajattelun ja -toiminnan lopettaminen on mahdollista. Työntekijän oma epävarmuus ruokkii helposti äkkinäisiä ratkaisuja, jolloin tilanteen hallintaan pyritään heti fyysisen kontaktin avulla. Siksi työntekijän on tärkeää opetella kontrolloimaan omaa mieltä ja malttia sekä hallitsemaan fyysisiä oireitaan. 

Koulutuksessa otetaan huomioon myös henkisen työssä jaksamisen näkökulma: miten kohdata työelämässä edellä kuvattuja tilanteita ja miten tulla sinuiksi niiden kanssa. Tavoitteena on ehkäistä työntekijöiden loppuun palamista. Työntekijän oman itsen hoitaminen ehkäisee kyynistymist, ja mahdollistaa tilanteiden hyvää hallitsemista loppuun asti. 

Fyysinen rajoittaminen on viimeisin ja samalla äärimmäisin keino rauhoittaa potilasta! Käytettyjen rajoittamisotteiden tulee olla mahdollisimman kivuttomia, jotta vuorovaikutuksellisuus mahdollistuu (hoidollisuus).

Fyysisen rajoittamisen periaatteet: 

Rajoittamisotteissa huomioidaan kivuttomuus ammatillisten otteiden sekä tiimityön mahdollisuuksien avulla.  Fyysisien rajoittamisen aikana huolehditaan potilaan hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Fyysisen rajoittamisen tulee kestää mahdollisimman lyhyen ajan. Käytetyn voiman määrän tulee olla perusteltua, asiallista ja kohtuullista sekä tilanteeseen suhteutettua. 

Tunteita fyysisen rajoittamisen aikana:

Hoitajan tunteita kiinnipidossa / väkivaltatilanteessa: 

Asiakkaan tunteita kiinnipidosta: 

lähteet: 26.1.2022 

http://ennakoivakivaltaa.savonia.fi/hallinta/fyysinen-hal.html 

Videolla Soiten HFR-kouluttaja Juha Mikkola kertoo hieman lisää HFR-menetelmästä ja sen koulutuksesta Soitessa