Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Yritysten TKI-toimintaa ja alueellista yhteistyötä kehitetään länsirannikolla

TKI-polku-hanke vauhdittaa innovaatioita tukemalla yrityksiä kehittämistoiminnassa sekä madaltamalla kynnystä hakea TKI-rahoitusta.

PK-yritysten TKI-polku -hankkeessa on tavoitteena tukea Kokkola−Vaasa−Turku -alueen mikro- ja PK-yrityksiä aloittamaan ja laajentamaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa (TKI) sekä edistämään yhteistyötä alueen ammattikorkeakoulujen ja muiden aluekehitystoimijoiden kanssa.

Hankkeen tarpeellisuus juontaa juurensa hallituksen asettamasta tavoitteesta saavuttaa 4 % bruttokansantuotteen (BKT) osuus TKI-toiminnasta vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä vain noin 10 % yrityksistä tekee TKI-toimintaa, mikä on selvästi alle asetetun tavoitteen. Lisäksi alueellinen yhteistyö kaipaa vahvistusta, sillä yksittäiset hankkeet eivät ole riittäviä tavoitteen saavuttamiseksi.

TKI-toiminnalla tarkoitetaan tässä hankkeessa yritysten systemaattista kehittämistoimintaa, jonka tavoitteena on lisätä tietoa ja osaamista sekä synnyttää jotain oleellisesti uutta. Hanke on suunniteltu vastaamaan suoraan yritysten tunnistamiin haasteisiin ja hyödyntämään yhteistyökumppaneiden syvällistä osaamista yritysyhteistyössä. Sen lähtökohtana on reaalimaailman tarve kehittämisosaamisen ja verkostojen vahvistamiseen sekä TKI-toiminnan rahoituksen hakemisprosessien yksinkertaistamiseen. Näitä tarpeita on kartoitettu kolmen mukana olevan ammattikorkeakoulun voimin aiemmassa yritysyhteistyössä. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa siltaa yritysten ja niiden potentiaalisten yhteistyökumppaneiden välille, tarjoten konkreettisia työkaluja ja menetelmiä, jotka helpottavat ja tehostavat yhteistyötä.

Erityisesti hanke pyrkii madaltamaan kynnystä TKI-rahoituksen hakemiseen, joka on yrityksissä usein koettu monimutkaiseksi ja aikaa vieväksi prosessiksi. Tämän saavuttamiseksi hanke tarjoaa kohdennettua tukea ja neuvontaa, joka on suunniteltu poistamaan byrokraattisia esteitä ja tekemään rahoitusmahdollisuuksista saavutettavampia.

Lisäksi hanke keskittyy kehittämisosaamisen ja laajempien verkostojen puutteen ratkaisemiseen. Tämä saavutetaan tarjoamalla räätälöityjä koulutusohjelmia ja mentorointia, jotka on suunnattu sekä TKI-toimintaan ensikertaa osallistuville että kokeneemmille toimijoille, jotka pyrkivät laajentamaan toimintaansa. Tavoitteena on varustaa yritykset tarvittavilla taidoilla ja tiedoilla, joiden avulla ne voivat menestyksekkäästi suunnitella ja toteuttaa innovatiivisia projekteja sekä rakentaa ja hyödyntää laajempia yhteistyöverkostoja.

Fläppitaulu, jossa muistilappuja. Taustalla ihmisiä.
Yritysten TKI-polun tarkoitus on parantaa yritysten tietoa TKI-rahoitusten hakemisesta sekä tukea uusien palveluiden ja tuotteiden kehittämisessä. Kuva: Adobe Stock.

Hankkeen päätavoite on tukea Länsi-Rannikon alueen PK-yrityksiä TKI-toiminnan ja alueellisen sekä valtakunnallisen yhteistyön lisäämisessä ammattikorkeakoulujen, aluekehitys- ja TKI-toimijoiden kanssa. Tähän pyritään kehittämällä yrityksille TKI-polku, johon osallistuvien yritysten tietotaitoa TKI-rahoitusten hakemisesta kasvatetaan ja heitä tuetaan uusien palveluiden sekä tuotteiden kehittämisessä. Lisäksi hanke kannustaa yritysten välistä yhteistyötä ja arvoverkostojen rakentumista yli toimiala- ja maakuntarajojen.

Toimintamalli perustuu monipuoliseen TKI-polkuun, joka kattaa ideoinnin, teemalliset osiot, palvelu- ja tuotekehityksen kokeilut. Polku sisältää asiantuntijoiden tuen ja verkostoitumismahdollisuudet, joita kehitetään yhteistyössä ammattikorkeakoulujen, aluekehitystoimijoiden ja yritysten kanssa. Hankkeen aikana kehitetään ja toteutetaan käytännönläheinen TKI-polku valmennusmalli, jonka sisältö suunnitellaan yhdessä yritysten kanssa ja joka toteutetaan kahdesti hankkeen aikana.

− Syksyllä 2024 alkavan polun yritykset on jo pääosin valittu, mutta toiselle kierrokselle ehtii vielä mukaan. Mikäli kiinnostus heräsi, niin ei muuta kuin yhteyttä minuun, kertoo hankkeen Centrian projektipäällikkö Johanna Hautamäki.

Hankkeessa mukana olevien ammattikorkeakoulujen asiantuntijuus kattaa laajan kirjon eri aloja. Turun ammattikorkeakoulu keskittyy kiertotalouteen ja valmistustekniikkaan, Centria ammattikorkeakoulu palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen, ja Vaasan ammattikorkeakoulu digitalisaatioon, energiatalouteen ja robotiikkaan.

Näiden lisäksi Centria-ammattikorkeakoulun Makerspacessa eli testitilassa vauhditetaan yritysten TKI-toimintaa asiakas- ja työntekijälähtöisen innovaatiokulttuurin avulla. Tila on omistettu kokeilevalle kehittämiselle ja sen ytimessä on ajatus yhteistyöstä. Makerspace keskittyy uudenlaisen, monialaisen laboratoriotoiminnan luomiseen, joka on suunniteltu tukemaan yrityksiä niiden pyrkimyksissä kehittää uusia tuotteita, palveluita ja prosesseja. Sen avulla yritykset voivat hyödyntää viimeisintä teknologiaa ja asiantuntemusta, edistäen samalla avointa innovaatiota ja luovuutta. Tämä yhteistyömahdollisuus tarjoaa yrityksille pääsyn resursseihin, jotka voivat muutoin olla niiden ulottumattomissa, ja kannustaa kokeilukulttuurin omaksumista osana jatkuvaa kehitysprosessia.

Hankkeen tulosten odotetaan näkyvän sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä kehitetään toimintamalli korkeakouluille, aluekehitystoimijoille ja yrityksille TKI-toiminnan ja monialaisen verkoston kasvattamiseksi. Pitkällä aikavälillä odotetaan nähtävän hankealueen AMK-yhteistyön vahvistuvan ja 4 % BKT-tavoitteen saavuttamisen edistyvän, mikä nopeuttaisi teknologioiden siirtymistä ammattikorkeakoulujen ja yritysten välillä.

Hanke on valmisteltu jatkona valtakunnallisen MYRSKY- Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa -hankkeelle. Hankkeen toiminnasta vastaavat Vaasan AMK, Centria AMK ja Turun AMK yhteistyössä KOSEK/YES-Oppimiskeskuksen, ViExpon, Kauppakamarien, Turku Science Parkin, VASEKin ja eri yrittäjäjärjestöjen kanssa. Hankkeen päärahoittajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus​. Hanke toteutetaan 1.1.2024 – 31.12.2025​ välisenä aikana.

Lisätietoja

Johanna Hautamäki

TKI-asiantuntija