Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo

LUmOaVA – Luovaa osaamista

Hankkeen avulla etsitään uusia toimintamalleja heikoimmassa työmarkkinatilanteessa olevien toimintakyvyn parantamiseen sekä uusia keinoja tunnistaa heidän omaa osaamistaan ja kykyä.

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 01.08.2017 – 31.03.2020

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto

Projektipäällikkö: Minna Koivula

Taustaa

LUmOaVA – hankkeen avulla etsitään uusia toimintamalleja heikoimmassa työmarkkinatilanteessa olevien toimintakyvyn parantamiseen sekä uusia keinoja tunnistaa heidän omaa osaamistaan ja kykyä. Hankkeen keskiössä ovat sosiaalinen kuntoutus, luovat menetelmät ja palvelumuotoilu, jossa hyödynnetään simulaatioympäristöä. Hankkeen perusajatuksena on uudenlaisen osallisuutta tukevan kulttuuri- ja taidetoiminnan käynnistäminen heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville oman toimintakyvyn lisäämiseen ja osaamisen tunnistamiseen. Toiminnan lähtökohtana on omien vahvuuksien löytäminen kohtaamisten kautta luovia menetelmiä hyödyntäen. Hankkeessa on tarkoituksena luoda uusi taidelähtöinen menetelmä; Elävä portfolio, oman osaamisen tarkastelemiseen ja esille tuomiseen.

Hanke on suunnattu erityisesti nuorille, joilla on vähän tai ei ollenkaan työkokemusta ja ikääntyville, jotka ovat olleet pitkään työelämän ulkopuolella. Hankkeen kohderyhmäksi lasketaan kuitenkin kaikki nuorista ikääntyviin, myös keski-ikäiset huomioiden, jotta osallistujia saadaan mahdollisimman kattavasti mukaan. Hankkeessa toteutettavaa asiakasasiantuntijuutta hyödyntävää kehittämistyötä tehdään Kokkolan alueella yhteistyökumppaneiden asiakkaiden kanssa. Kohderyhmälle suunnatut työpajat toteutetaan asiakaslähtöisesti Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella. Varsinaiset toteutuspaikat määrittyvät asiakkaiden tavoittamisen myötä. Hankkeessa pyritään myös lisäämään maahanmuuttajien ja kantaväestön vuorovaikutusta tekemällä mixed group – työskentelyä.

Hankkeen yhteistyöverkostossa on mukana kolmannen sektorin toimijoita ja heidän kanssaan pyritään löytämään palvelupolussa matalia askelmia sosiaalisten kontaktien lisäämiseen sekä itsetunnon vahvistamiseen. Yhteistyöverkoston toimijoiden palveluita ja toimintaympäristöjä on tarkoitus hyödyntää kokeilualustoina matalan kynnyksen toimintaan osallistumiseen. Esimerkkinä tästä on Yhteisöklubi Sillan tarjoamat palvelut kuten yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta.

Palveluohjauksen konseptia tullaan tarkastelemaan ja siihen etsitään uusia tulokulmia, jotta voidaan jatkossa paremmin ohjata juuri heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Palveluohjaus pyrkii löytämään asiakkaan voimavarat ja kartoittamaan palvelutarpeen. Palveluohjauksen kehittämiseen voidaan tässä hankkeessa hyödyntää palvelusimulointia, jossa tehdään asioita visuaalisesti näkyväksi ja pilottiryhmät voivat tehdä yhteiskehittämisellä malleja, jotka olisivat uudenlaista kohtaamista sisältäviä. Asiakasosallisuus ja -kehittäjyys tulisi tällä tavoin vahvasti esille kehittämistyössä.

Tarkoituksena on työskennellä yhteistyössä Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuskeskuksen Osana-hankkeen kanssa maahanmuuttajien kanssa työskentelyn osalta sekä verkostoitua Sokra-hankkeen kautta alueen muiden toimijoiden kanssa. Hankkeessa pyritään löytämään asiakasryhmän kanssa yhteistyössä yksilöllisiä palvelupolkuja, joissa käytetään luovia menetelmiä sekä palvelumuotoilusta nousevia elementtejä. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä koulutusorganisaatioiden, työllisyyspalvelujen sekä kansalaistoiminnan kanssa ja tarkoituksena on juurruttaa hanke osaksi Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueen toimintaa. Verkoston kautta pyritään löytämään uusia ratkaisuja osallistaa kohderyhmä tuetun kansalaistoiminnan kautta pienin askelin oma-aloitteisempaan toimintaan. Osallistujille järjestetään tuettuja kohtaamisia ja kokeiluja. Projektin tavoitteena on löytää voimavaroja, jotta kohderyhmän henkilöt kykenisivät tuntemaan itsensä merkityksellisiksi ja olemaan osallisina osana yhteisöjä. Hankkeen toiminta konkretisoituu muun muassa Elävä portfolio – menetelmän kehittämistyössä ja sitä varten järjestetyissä työpajoissa. Elävän portfolion toimintamalli antaa mahdollisuuden tarkastella omaa osaamista, minäkuvaa ja identiteettiä monipuolisesti taiteen keinoin. Yhteistyökumppaneiden verkostojen avulla muodostetaan erilaisia kehittäjäasiakasryhmiä Elävän portfolion ideoimiseen ja kehittämiseen samalla kun tavoitellaan heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevia mukaan varsinaisiin kohderyhmää koskeviin kehittämiskokeiluihin ja menetelmän lopulliseen kehittelyyn. Menetelmä dokumentoidaan, levitetään ja jalkautetaan hankkeen ulkopuolelle järjestämällä paikallisille yhteistyökumppaneille hankeinfoja sekä toiminnallisia seminaareja.

Tavoitteena on, että toiminta tulisi osaksi Soiten sosiaalityön työmenetelmäpakkia. Kohderyhmän tavoittamisessa hyödynnetään ja kehitetään etsivää sosiaalityötä. Centria-ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutussisältöjä kehitetään sosiaalisen kuntoutuksen osalta yhteistyössä hankehenkilöstön, opetuksen, työelämän ja asiakkaiden kanssa vastaamaan paremmin sosiaalihuoltolain henkeä. Hankkeessa tuotettua Elävän portfolion sisältöä testataan nopeilla kokeiluilla Centria työelämäkumppaneiden kanssa jo olemassa olevan harjoittelusopimusverkoston puitteissa. Yhteiskehittämisen mallilla ja toimintasisältöjen nopeilla kokeiluilla vahvistetaan yhteistyömallia Centrian sosiaalialan opettajien ja opiskelijoiden ja sosiaalista kuntoutusta antavien yksiköiden välille. Centrian sosiaalialan opiskelijoiden kanssa tehtävän yhteistyön kautta avautuu laaja yhteistyöverkosto ja näin ollen tulevilla sosiaalialan ammattilaisilla on tulevaisuudessa käytössään monipuolinen taidelähtöinen menetelmä, jonka on mahdollista juurtua rakenteisiin käytännön työssä.


Helmikortit

Helmikortit, jonka tekijä on LUmOaVA -hanke, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.


Elävä Portfolio

Tästä linkistä löydät LUmOaVA-hankkeen loppujulkaisun. Julkaisu on tarkoitettu ohjekirjaksi, josta jokainen voi ottaa käyttötarkoituksiinsa sopivia kokonaisuuksia tai niiden osia sekä soveltaa niitä omiin tarpeisiinsa muokaten. 

Elävään portfolioon sisältyy kolme erilaista työskentelymallia MyMovie, Oman Elämän kehykset ja Oman Elämän näyttämö. Näiden tavoitteena on tavoittaa mielen eri kerroksia ja siten nähdä maailma ja itsensä osana sitä tarkemmin. Elävä portfolio –mallissa hahmotetaan omaa osaamista sekä sen tunnistamista ja sanoittamista taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäen. Prosessit on suunniteltu monitaideajatuksella, jossa eri taiteen keinot sekoittuvat keskenään ja johdattavat prosessia eteenpäin siten, että siirtymät eri taiteenlajeista ja tekniikoista toisiin auttaisivat hahmottamaan asioita eri näkökulmista.

ILOISIA LUKUHETKIÄ JA VÄRIKKÄITÄ OIVALLUKSIA ELÄVÄ PORTFOLIO TYÖSKENTELYYN!


Yhteistyössä


Ota yhteyttä

Minna Koivula

TKI-asiantuntija


Sanna-Kaisa Karvonen

TKI-asiantuntija / Lehtori (opinto-ohjaaja)