Siirry sisältöön
Alumni Jukka Oravainen

Teknologiaosaamisen johtaminen (ylempi AMK)

Centria-ammattikorkeakoulun teknologiaosaamisen johtamisen koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet tai haluat tulevaisuudessa työskennellä teknologia-alan johtamis- ja esimiestehtävissä. Koulutuksessa perehdytään etenkin teknologia-alan yritysten ja henkilöstön johtamiseen ja kehittämiseen.

Tutkinto: Insinööri (ylempi AMK)

Opintomuoto: Monimuotototeutus

Opintojen laajuus: 2 vuotta, 60 opintopistettä

Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola

Aloituspaikat: 20

Haku alkaa: 13.03.2024 klo 08:00

Haku päättyy: 27.03.2024 klo 15:00

Koulutus alkaa syksyllä 2024

Opetuskieli: Suomi

Koulutuksen kuvaus

Asiantuntijaorganisaation esimies kohtaa monia haasteita työuransa aikana. Koulutuksemme tarkoituksena on antaa sinulle valmiudet näiden haasteiden ratkaisemiseksi. Opintojesi aikana perehdyt sekä oman että työyhteisösi osaamisen ja johtamisen kehittämiseen. Syvennät omaa itsetuntemustasi, ihmistuntemustasi sekä johtajuuttasi – juuri niitä ominaisuuksia, joita tarvitaan johtamistehtävissä. Opit myös, miten erilaisia hankkeita ja projekteja johdetaan. Opintojen jälkeen osaat huomioida teknologian lisäksi yrityksesi strategiset ja taloudelliset rajoitukset ja mahdollisuudet omassa työssäsi. Opinnoissa korostuvat esimiestaitojen lisäksi strateginen johtaminen, laatu- ja innovaatiojohtaminen sekä tuotekehitykseen liittyvien prosessien johtaminen. 

Opiskelu on hyvin käytännönläheistä. Opintoihin sisältyy perinteisiä luentoja sekä erilaisia oppimis- ja kehittämistehtäviä, jotka voit yhdistää omiin työtehtäviisi. Koulutus järjestetään monimuotototeutuksena, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa. 

Voit hakea teknologiaosaamisen johtamisen YAMK-koulutukseen, jos sinulla on insinöörin (AMK) tai muu tekniikan alan soveltuva korkeakoulututkinto. Hakukelpoisuuden antavan pohjakoulutuksen lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 24 kuukautta työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Mikäli hakija on suorittanut myös opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, työkokemus voidaan laskea ko. tutkinnon jälkeen. Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. 

Teknologiaosaamisen johtamisen YAMK-koulutus antaa sinulle valmiudet toimia teknologia-alan yrityksen johtamis- ja kehittämistehtävissä. Moni meiltä valmistunut insinööri (YAMK) työskentelee erilaisissa teknologia-alan yritysten johtotehtävissä. 

Koulutus järjestetään yhteistyönä Centria-ammattikorkeakoulun sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun toimesta. 

Lisätietoa koulutuksesta

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus koostuu erilaisista johtamisopintojen kokonaisuuksista. Perehdyt muun muassa osaamisen johtamiseen teknologiaprosesseissa, innovaatio-osaamiseen sekä laatu- ja prosessijohtamiseen. Syvennyt myös liiketoiminnan strategiseen kehittämiseen sekä henkilöstön johtamiseen. Opit huomioimaan taloudelliset, ekologiset ja sosiologiset vaikutukset työssäsi. Opintojen aikana kehität myös esimiestaitojasi sekä omaa ja organisaatiosi osaamista.  

Opintoihin kuuluu myös vapaavalintaisia opintoja, ja näillä opintojaksoilla opetusta voi olla myös satunnaisesti lauantaisin. Opiskelijat voivat ottaa valinnaisia opintoja myös CampusOnline.fi-portaalin valikoimasta, josta löytyy opintojaksoja niin Centrian kuin muidenkin korkeakoulujen tarjonnasta. Opintoihin kuuluu lisäksi opinnäytetyö, joka on laajuudeltaan 30 opintopistettä. 

Teknologiaosaamisen johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja opintojen suunniteltu kesto on 1,5 vuotta. Opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna työn ohessa ja kiinteässä yhteydessä opiskelijan omiin työtehtäviin. Opinnoissa korostuvat itsenäinen työskentely ja erilaiset oppimistehtävät. Opetusta on noin kahtena päivänä kuukaudessa joko arkipäivisin tai lauantaisin. Opintojaksosta riippuen opetusta on tarjolla verkko-opetuksena tai lähiopetuksena. Lähiopetus järjestetään paikan päällä kampuksilla joko Kokkolassa, Ylivieskassa tai Kajaanissa. Pyrimme järjestämään lähiopetuspäivät hybriditilaisuuksina, jolloin luennoille on mahdollista osallistua myös verkon kautta.

Yhdinosaaminen
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät 5 op
Henkilöstövoimavarojen kehittäminen 5 op

Profiliova osaaminen
Osaamisen johtaminen teknologiaprojekteissa ja innovaatio-osaaminen 5 op
Laatujohtaminen 5 op
Strateginen johtaminen 5 op

Valinnainen osaaminen
Industry 4.0 5 op
Change Management 5 op
Talousjohtaminen 5 op
Liiketoiminnan kasvustrategiat 5 op
Luova liiketoiminnan uudistaminen 5 op
Data-analytiikka ja tekoäly päätöksenteon tukena 5 op
Advanced Enterprise Resource Planning (ERP) 5 op

Opinnäytetyö 30 op

Ylemmän ammattikorkeakoulututkintoon kuuluva opinnäytetyö kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä hankkia uusinta tutkimustietoa ja kykyä soveltaa tätä käytännössä omassa työpaikassaan. Opinnäytetyö valmistaa opiskelijaa toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 opintopistettä, ja se muodostaa puolet koko tutkinnon laajuudesta. Opinnäytetyön suunnittelu ja työstäminen pyritään mahdollisuuksien mukaan aloittamaan jo opintojen alkuvaiheessa. 

Keskeistä opinnäytetyössä on osoittaa selkeästi teoreettinen sekä soveltava osaaminen. Opinnäytetyö tehdään yleensä oman organisaation todelliseen tarpeeseen. 

Esimerkkejä opiskelijoidemme tekemistä opinnäytetöistä: 

Opinnäytetöitä on luettavissa Theseus-verkkokirjastossa: www.theseus.fi

Tarjoamme opiskelijoillemme erilaisia mahdollisuuksia niin kielitaidon kuin kansainvälisyysosaamisen kartuttamiseksi. Opiskelijoillamme on halutessaan mahdollisuus lähteä YAMK-opiskelijavaihtoon johonkin Centrian yhteistyökorkeakouluista. Halutessasi voit myös suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä. Tarjonnastamme löytyy paljon YAMK-opiskelijoille suunnattuja englanninkielisiä opintojaksoja liiketalouden ja tekniikan aloilta. Monialainen opiskelu antaa sinulle myös mahdollisuuksia verkostoitua muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. 

Ammattikorkeakoulujen yhteisestä CampusOnline-portaalin valikoimasta löytyy runsaasti YAMK-opiskelijoille suunnattuja englanninkielisiä opintojaksoja. Voit halutessasi valita opintojaksoja CampusOnlinen valikoimasta ja sisällyttää ne osaksi vapaavalintaisia opintojasi. 

YAMK-opiskelijat ovat pääsääntöisesti työelämässä opintojen aikana. Opinnoissa pyritään järjestämään mahdollisuuksia opiskelijoiden välisten verkostojen kehittämiseen. Pyrimme myös säännöllisesti järjestämään yritysvierailuja opiskelijoiden yrityksiin. 

Teknologiaosaamisen johtamisen YAMK-tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet työskennellä erilaisissa asiantuntijatehtävissä, esimerkiksi projekti-, laatu- tai tuotantopäällikkönä, toimitusjohtajana tai yrittäjänä. Sinulla on myös monipuoliset taidot teknologialiiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä. 

Suoritettuasi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sinulla on samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritetun ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen. 

Opiskelijavalinta

Hakukelpoisuuden antavat pohjakoulutukset

Pohjakoulutusvaatimuksena on insinööri (AMK) tai muu tekniikan alan soveltuva korkeakoulututkinto. Muut kuin teknispainotteiset amk-tutkinnot harkitaan tapauskohtaisesti. Edellytyksenä on silloin yliopistossa tai tiedekorkeakoulussa suoritettu kandidaatin (tai maisterin) tutkinto.

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta (kaksi vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2024 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) työkokemus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Merenkulkualalla merikapteeni (ylempi AMK) -koulutukseen hyväksytään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hyväksymä vähintään kuuden kuukauden aluspalvelu päällystötehtävissä merimiesrekisteriotteen mukaan. Sen lisäksi vaaditaan työkokemusta merenkulkualan palveluksessa joko merellä tai maissa siten, että em. päällystötehtävissä toimiminen ja muu merenkulkualan työkokemus yhteen laskettuna muodostavat vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) työkokemuksen. Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina.

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. 

Työtodistuksesta tulee ilmetä:
 • työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, 
 • työnantajan yhteystiedot, 
 • työtehtävät ja 
 • osa-aikatyön kohdalla työtunnit.

Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Mikäli alkuperäinen tutkinto- tai työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Teknologiaosaamisen johtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijavalinta tehdään keväällä 2024 verkkokokeen ja videon perusteella. Kaikki hakukelpoiset hakijat saavat haun päättymisen jälkeen ohjeet valintakokeen suorittamiseen yhteishaun hakulomakkeella ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Ohjeet valintakokeen suorittamiseen lähetetään viimeistään viikolla 15.

Valintakokeen/ennakkotehtävän maksimi pistemäärä 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 40 pistettä.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 • Valintakoe
 • Hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.

Hakuohjeet


Yhteishaku 13.-27.3.2024

Koulutuksiin hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla “Centria” sekä rajaamalla hakutuloksia “Haku on käynnissä” -painikkeesta.


Hakeminen avoimen väylän kautta 1.4.–30.4.2024 ja 1.10.–31.10.2024

Avoimessa AMK:ssa opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi opintojensa perusteella.


Hakeminen keskeneräisellä tutkinnolla 1.4.–30.4.2024 ja 1.10.–31.10.2024

Uudelleen myönnettyä opiskeluoikeutta haetaan Opintopolun erillishaun kautta.


Hakeminen siirtohaussa 1.–15.5.2024

Siirtoa haetaan sähköisellä lomakkeella Opintopolku.fi-palvelun kautta


Tarkista hakukelpoisuutesi

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Centria-ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa, hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Koulutuksen yhteyshenkilöt

Pekka Makkonen

Yliopettaja (tuotantotalous)


Marko Ovaskainen

Yliopettaja (MasterSchool)


Opiskelijatarinat

 • – Jukka Oravainen, Opiskelija

  Koulutus antoi eväitä pureskella tulevia haasteita pikkasen eri tavalla. Vertaisoppimista tuli myös paljon. Siitä porukasta sai yhtälailla paljon irti kuin kursseistakin.

 • – Harri Setälä, Alumni

  Opinnot sopivat tehtävääni todella hyvin, en kokenut niissä mitään turhaa. Täyttä asiaa koko aika. Kaiken lisäksi aika kului nopeasti ja valmistuin myöskin nopeasti.


 • – Tiia Sillanpää, Opiskelija

  Koulutusohjelmassa oli paljolti sitä johtamispuolta, jota pystyi hyöydyntää nykyisissä työtehtävissä. Opiskelu oli mukavaa ja nopeasti mukaansatempaavaa.


Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Master of Engineering, Information Technology, Cloud-based Software Engineering

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 01.02.2024 – 29.02.2024
Tekniikka Naisasiantuntija serverihuoneessa

Digitalisaation kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Liiketalous

Liiketoimintaosaaminen (ylempi AMK)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Liiketalous
Kaksi Centrian työntekijää istuu pöydän ääressä.

Onko sinulla kysyttävää hakemiseen tai meillä opiskeluun liittyen?

Hakijapalvelumme auttavat sinua kaikissa meille hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Voit olla yhteydessä Hakijapalveluihimme sähköpostitse, puhelimitse tai WhatsApp-viestillä.