Siirry sisältöön

Digitalisaation kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)

Digitalisaation kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinto on suunnattu sinulle, joka työskentelet tai haluat tulevaisuudessa työskennellä erilaisten digitalisaatioprojektien parissa esimerkiksi johtamistehtävissä tai asiantuntijana. Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, joten voit suorittaa sen mistä päin Suomea tai maailmaa tahansa. Koulutus sopii niin insinööreille kuin tradenomeille, ja voit suunnata opintoja sen mukaan haluatko keskittyä kehittämiseen vai johtamiseen.

Tutkinto: Insinööri (ylempi AMK), Tradenomi (ylempi AMK)

Opintomuoto: Monimuotototeutus

Opintojen laajuus: Insinööri (ylempi AMK) 60 op, Tradenomi (ylempi AMK) 90 op

Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola

Aloituspaikat: 20

Haku alkaa: 13.03.2024 klo 08:00

Haku päättyy: 27.03.2024 klo 15:00

Koulutus alkaa syksyllä 2024

Opetuskieli: Suomi

Koulutuksen kuvaus

Centria-ammattikorkeakoulun digitalisaation johtamisen YAMK-koulutuksessa opitaan digitalisaation suuntauksia, ja niiden hyödyntämistä teknisesti sekä liiketoiminnallisesti. Perehdyt digitalisaatioon liittyvien projektien toteuttamiseen alkaen ideointivaiheesta aina käyttöönottoon ja tulosten seurantaan saakka. Syvennyt opintojesi aikana muun muassa prototyyppikehittämiseen ja ketteriin kehitysmenetelmiin sekä henkilöstöjohtamiseen. Tradenomitaustaisilla opiskelijoilla on lisäksi täydentäviä opintoja, esimerkiksi tietojärjestelmistä, ohjelmistotuotannosta sekä tiedolla johtamisesta. 

Opiskelu on hyvin käytännönläheistä. Opintoihin sisältyy perinteisiä luentoja sekä erilaisia oppimis- ja kehittämistehtäviä, jotka voit yhdistää omiin työtehtäviisi. Opetus tapahtuu täysin verkon välityksellä. 

Opinnot kestävät 1,5–3 vuotta riippuen aiemmasta koulutustaustasi. Voit hakea digitalisaation johtamisen YAMK-koulutukseen, jos sinulla on insinöörin (AMK) tai tradenomin (AMK) tutkinto tai jokin muu tekniikan tai liiketalouden alojen soveltuva korkeakoulututkinto. Hakukelpoisuuden antavan pohjakoulutuksen lisäksi vaaditaan vähintään 24 kuukautta työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. 

Koulutuksen suorittanut henkilö on digitalisaation asiantuntija, joka osaa toteuttaa digitalisaatioprojekteja yrityksen strategian mukaisesti. Saat laaja-alaisen näkemyksen digitalisaation mahdollisuuksista omalla toimialallasi ja opit hyödyntämään niitä käytännön työssäsi. Lisäksi saat vahvaa suunnittelu- ja johtamisosaamista, ja opit johtamaan ja kehittämään niin toimintaa, prosesseja kuin ihmisiäkin.  

Lisätietoa koulutuksesta

Digitalisaation kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutus koostuu ydinosaamisen opinnoista, profiloivan osaamisen opinnoista, vapaavalintaisista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Tutkinnon laajuus on 60–90 opintopistettä ja opintojen kesto 1–2 vuotta riippuen opiskelijan pohjakoulutuksesta. Insinöörin AMK-tutkinnon suorittaneilla opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Tradenomin AMK-tutkinnon suorittaneilla opintojen laajuus on 90 opintopistettä. Tradenomitaustaisille opiskelijoille saattaa sisältyä lisäksi muita täydentäviä opintoja. 

Opetus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Lisäksi opintoihin sisältyy itseopiskelua ja ryhmätehtäviä. 

Opinnot pyritään linkittämään opiskelijan meneillään oleviin työtehtäviin, jotta opiskelija pystyy tuottamaan uutta tietoa työorganisaationsa käyttöön. Opinnäytetyöt tehdään yleensä suoraan opiskelijan työorganisaatiolle, jolloin opiskelijalla on erinomainen mahdollisuus kehittää työorganisaationsa toimintaa ja omaa asiantuntijuuttaan. 

Opintoihin kuuluu myös vapaavalintaisia opintoja (5 op), ja näillä opintojaksoilla opetusta voi olla myös satunnaisesti lauantaisin. Opiskelijat voivat ottaa valinnaisia opintoja myös CampusOnline.fi-portaalin valikoimasta, josta löytyy opintojaksoja niin Centrian kuin muidenkin korkeakoulujen tarjonnasta. 

Opintoihin kuuluu lisäksi opinnäytetyö, joka on laajuudeltaan 30 opintopistettä.

Koulutuksen opetussuunnitelma

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluva opinnäytetyö kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä hankkia uusinta tutkimustietoa ja kykyä soveltaa sitä käytäntöön. Opinnäytetyö valmistaa opiskelijaa toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja se muodostaa huomattavan osan koko tutkinnon laajuudesta. Opinnäytetyön suunnittelu ja työstäminen pyritään mahdollisuuksien mukaan aloittamaan jo opintojen alkuvaiheessa. 

Keskeistä opinnäytetyössä on osoittaa selkeästi teoreettinen sekä soveltava osaaminen. Opinnäytetyö tehdään yleensä oman organisaation todelliseen tarpeeseen. 

Opinnäytetöitä on luettavissa Theseus-verkkokirjastossa: www.theseus.fi

Tarjoamme opiskelijoillemme erilaisia mahdollisuuksia niin kielitaidon kuin kansainvälisyysosaamisen kartuttamiseksi. Opiskelijoillamme on halutessaan mahdollisuus lähteä YAMK-opiskelijavaihtoon johonkin Centrian yhteistyökorkeakouluista. Halutessasi voit myös suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä. Tarjonnastamme löytyy paljon YAMK-opiskelijoille suunnattuja englanninkielisiä opintojaksoja liiketalouden ja tekniikan aloilta. Monialainen opiskelu antaa sinulle myös mahdollisuuksia verkostoitua muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. 

Ammattikorkeakoulujen yhteisestä CampusOnline-portaalin valikoimasta löytyy runsaasti YAMK-opiskelijoille suunnattuja englanninkielisiä opintojaksoja. Voit halutessasi valita opintojaksoja CampusOnlinen valikoimasta ja sisällyttää ne osaksi vapaavalintaisia opintojasi. 

YAMK-opiskelijat ovat pääsääntöisesti työelämässä opintojen aikana. Opinnoissa pyritään järjestämään mahdollisuuksia opiskelijoiden välisten verkostoitumiseen. Pyrimme myös järjestämään yritysvierailuja opiskelijoiden yrityksiin. 

Digitalisaation kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet työskennellä digitalisaatioasiantuntijana eri organisaatioissa yksityisellä tai julkisella sektorilla. Koulutuksen avulla voit kehittää omaa osaamistasi vastaamaan oman työorganisaatiosi tulevaisuuden tarpeita. Koulutus antaa sinulle valmiudet suuntautua omalla urallasi entistä haastavampiin työtehtäviin. Koulutuksen jälkeen sinulla on vahva osaaminen digitalisaatioprojektien toteuttamisesta, kehittämisestä ja johtamisesta. 

Mahdollisia nimikkeitäsi tulevaisuudessa voivat olla esimerkiksi liiketoimintajohtaja, tietohallintojohtajia, kehittämispäällikkö, ohjelmistoarkkitehti, ohjelmistosuunnittelija tai ratkaisukonsultti. 

Suoritettuasi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sinulla on samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritetun ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen. 

Opiskelijavalinta

Hakukelpoisuuden antavat pohjakoulutukset

Hakukelpoisuuden antavat tutkinnot: insinööri (AMK), tradenomi (AMK) ja soveltuvat tekniikan/kaupallisen alan yliopistotutkinnot.

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta (kaksi vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2024 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) työkokemus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014). 

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella.

Työtodistuksesta tulee ilmetä:

  •     työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, 
  •     työnantajan yhteystiedot, 
  •     työtehtävät ja 
  •     osa-aikatyön kohdalla työtunnit.

Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Mikäli alkuperäinen tutkinto- tai työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. 

Digitalisaation kehittämisen ja johtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijavalinta tehdään keväällä 2024 verkkokokeen / videon perusteella. Kaikki hakukelpoiset hakijat saavat haun päättymisen jälkeen ohjeet valintakokeen suorittamiseen yhteishaun hakulomakkeella ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Ohjeet valintakokeen suorittamiseen lähetetään viimeistään viikolla 15.

Centria-ammattikorkeakoulu ei ole valintakoeyhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen vastaavien koulutusohjelmien kanssa.

Valintakokeen/ennakkotehtävän maksimi pistemäärä 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 40 pistettä.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  • Valintakoe
  • Hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.

Hakuohjeet


Yhteishaku 13.-27.3.2024

Koulutuksiin hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla “Centria” sekä rajaamalla hakutuloksia “Haku on käynnissä” -painikkeesta.


Hakeminen avoimen väylän kautta 1.4.–30.4.2024 ja 1.10.–31.10.2024

Avoimessa AMK:ssa opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi opintojensa perusteella.


Hakeminen keskeneräisellä tutkinnolla 1.4.–30.4.2024 ja 1.10.–31.10.2024

Uudelleen myönnettyä opiskeluoikeutta haetaan Opintopolun erillishaun kautta.


Hakeminen siirtohaussa 1.–15.5.2024

Siirtoa haetaan sähköisellä lomakkeella Opintopolku.fi-palvelun kautta


Tarkista hakukelpoisuutesi

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Centria-ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa, hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Opiskelijatarinat

  • – Juho Kuorikoski, Opiskelija

    Suosittelisin ehdottomasti. Tässä koulutuksessa käsitellään tärkeitä asioita, jotka mielestäni jokaisen tulisi tietää tällaisessa jatkuvasti enemmän digitalisoituvassa yhteiskunnassa.


Koulutuksen yhteyshenkilöt

Tero Niemi

Lehtori (tieto- ja viestintätekniikka)

+358407299957

Ylivieska


Marko Ovaskainen

Yliopettaja (MasterSchool)


Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Sosiaali- ja terveysala Sote YAMK-opiskelijat Saila Savallampi ja Sari Nissilä

Teknologiaosaamisen johtaminen (ylempi AMK)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Tekniikka Alumni Jukka Oravainen

Liiketoimintaosaaminen (ylempi AMK)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Liiketalous
Kaksi Centrian työntekijää istuu pöydän ääressä.

Onko sinulla kysyttävää hakemiseen tai meillä opiskeluun liittyen?

Hakijapalvelumme auttavat sinua kaikissa meille hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Voit olla yhteydessä Hakijapalveluihimme sähköpostitse, puhelimitse tai WhatsApp-viestillä.