Siirry sisältöön
Sote YAMK-opiskelijaryhmä oppitunnilla

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)

Tervetuloa Suomen tyytyväisimpien sosiaali- ja terveysalan YAMK-opiskelijoiden joukkoon! Meiltä valmistuttuasi osaat johtaa ja kehittää työyhteisöjä sekä uudistaa työelämää. Osaat edistää omaa ja työyhteisön jatkuvaa oppimista ja kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia. Opit myös vahvistamaan oman itsesi johtamista ja resilienssiäsi. YAMK-tutkinto avaa sinulle monenlaisia mahdollisuuksia ammatillisella polullasi.

Tutkinto: Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK)

Opintomuoto: Monimuotototeutus

Opintojen laajuus: 90 opintopistettä, 2-3 vuotta

Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola

Aloituspaikat: 20

Haku alkaa: 13.03.2024 klo 08:00

Haku päättyy: 27.03.2024 klo 15:00

Koulutus alkaa syksyllä 2024

Opetuskieli: Suomi

Koulutuksen kuvaus

Sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutuksemme tarjoaa sinulle mahdollisuuden päästä kasvamaan ammatillisella polullasi johtajana ja kehittäjänä. Monimuotototeutuksena järjestettävä koulutus joustaa erilaisissa elämäntilanteissa ja mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opetukseen voi osallistua joustavasti joko kampuksella tai etänä verkon välityksellä. Halutessaan opiskelija voi suorittaa koulutuksen kokonaan verkossa. Opetuspäiviä on enimmillään kaksi kuukaudessa, ja ne toteutetaan päiväsaikaan pääsääntöisesti torstaisin ja/tai perjantaisin.

Opetussuunnitelma on rakennettu yhteistyössä työelämän asiantuntijoiden kanssa vastaamaan toimintaympäristön vaatimuksia. Työelämän asiantuntijoita osallistuu myös opetukseen. Meille on tärkeää seurata toimintaympäristön muutoksia ja uudistaa opetusta vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita. Opetusmenetelminä käytetään luentojen ohella erilaisia opiskelijoita osallistavia menetelmiä, kuten ryhmätöitä ja simulaatioharjoituksia. Suurin osa opintojaksotehtävistä tehdään opiskelijoiden työpaikoille, joten kertynyt tieto ja osaaminen hyödyttää myös opiskelijan työyhteisöä.

Moniammatillinen opiskelijaryhmä tarjoaa vertaistukea opintoihin, ainutlaatuisen näköalapaikan ajankohtaisiin teemoihin sekä tilaisuuden verkostoitua. Hyvä ryhmähenki kannustaa opintojen eri vaiheissa tarjoten niin vertaistukea kuin kokemusten ja näkemysten jakamista.

Tutkinnon suorittaminen antaa saman pätevyyden hakeutua julkisiin tehtäviin ja toimiin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinto mahdollistaa toimimisen myös sosiaali- ja terveysalan ulkopuolisissa tehtävissä.

Suomen tyytyväisimmät sosiaali- ja terveysalan YAMK-opiskelijat

Vuosittaisessa valmistuville opiskelijoille suunnatussa kyselyssä YAMK-opiskelijamme ovat arvioineet koulutuksensa Suomen parhaaksi 21 ammattikorkeakoulun joukosta.

Kaikista tyytyväisimpiä ovat Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen -koulutuksen opiskelijat. Tervetuloa Suomen tyytyväisimpien YAMK-opiskelijoiden joukkoon!

Lisätietoa koulutuksesta

Sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena. Tutkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä ja opinnot kestävät 1,5–3 vuotta. Opetukseen voi osallistua joustavasti joko kampuksella tai etänä verkon välityksellä. Halutessaan opiskelija voi suorittaa koulutuksen kokonaan verkossa, hyödyntäen etäosallistumismahdollisuutta ja mahdollisia luentotallenteita.

Opetuspäiviä on kuukaudessa 0-2, ja opetus järjestetään pääsääntöisesti torstaisin ja/tai perjantaisin päiväsaikaan. Opetuksessa käytetään luentojen ohella erilaisia opiskelijoita osallistavia menetelmiä, jotka antavat opiskelijoille hyvän perustan taitavaan ja dialogiseen johtamiseen.

Suurin osa opintojaksotehtävistä tehdään opiskelijoiden työpaikoille, joten kertynyt tieto ja osaaminen hyödyttää myös opiskelijan työyhteisöä. Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen opiskelija voi valita oman mielenkiintonsa mukaan.

Strategisen johtamisen sekä tutkimus- ja kehittämistyön opintojaksot toteutuvat osin yhteistyössä muiden YAMK-koulutusalojen kanssa. Näin opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus oppia kehittämistä ja johtamista moniammatillisista näkökulmista. Nämä opintojaksot sisältävät myös koulutusalakohtaiset osuudet, joissa aiheita syvennetään kunkin koulutusalan näkökulmasta. Kaikki muut opintojaksot toteutuvat sosiaali- ja terveysalan koulutusalan sisällä

Syventävä osaaminen 18 op

 • Henkilöstövoimavarojen johtaminen (5 op)
 • Strateginen johtaminen (5 op)
 • Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät (5 op)
 • Tutkimus- ja asiantuntijaviestintä (3 op)

Profiloiva osaaminen 32 op

 • Johtaminen kansainvälistyvässä toimintaympäristössä (5 op)
 • Itsensä johtaminen (2 op)
 • Turvallisuusjohtaminen (2 op)
 • Johtaminen työyhteisön haastavissa tilanteissa (5op)
 • Sosiaali- ja terveysalan talouden johtaminen (5 op)
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka (2 op)
 • Asiakaslähtöisten prosessien kehittäminen ja laadunhallinta (4 op)
 •  Management in Internationalizing Work Environment (2 op)
 • Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät II (3 op)
 • Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät III (2 op)

Valinnainen osaaminen 10 op

 • Opiskelija syventää ja/tai laajentaa valinnaisilla opinnoilla omaa kehittämis- ja johtamisosaamistaan.

Opinnäytetyö 30 op

Opetuspäiviä on kuukaudessa 0-2, ja opetus järjestetään pääsääntöisesti torstaisin ja/tai perjantaisin päiväsaikaan. 

Opetukseen voi osallistua joustavasti joko kampuksella tai etänä verkon välityksellä. Halutessaan opiskelija voi suorittaa koulutuksen kokonaan verkossa, hyödyntäen etäosallistumismahdollisuutta ja mahdollisia luentotallenteita.

Luokuvuoden 2024/25 opetuspäivät

Syksy 2024
 • 5.9. & 6.9.
 • 4.10.
 • 8.11. & 22.11.
 • 13.12.
Kevät 2025
 • 6.2. & 7.2.
 • 13.3. & 14.3.
 • 10.4. & 11.4.
 • 23.5.

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmaan (Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto) antavat hakukelpoisuuden seuraavat ammattikorkeakoulututkinnot:

 • sairaanhoitaja (AMK)
 • terveydenhoitaja (AMK) ja
 • sosionomi (AMK)

Hakukelpoisuuden antavan pohjakoulutuksen lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 24 kuukautta työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen, viimeistään 31.7.2024 mennessä. Mikäli hakijalla on lisäksi yllä mainittuihin ammattikorkeakoulututkintoihin liittyvä opistoasteen tutkinto, niin työkokemus voidaan laskea ko. tutkinnon jälkeen.

Tarjoamme opiskelijoillemme erilaisia mahdollisuuksia niin kielitaidon kuin kansainvälisyysosaamisen kartuttamiseksi. Opiskelijoillamme on halutessaan mahdollisuus lähteä YAMK-opiskelijavaihtoon johonkin Centrian yhteistyökorkeakouluista. Halutessasi voit myös suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä Centria Master Schoolin eri ylempien AMK-tutkintojen soveltuvasta opintotarjonnasta. Monialainen opiskelu antaa sinulle myös mahdollisuuksia verkostoitua muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. 

Myös ammattikorkeakoulujen yhteisestä CampusOnline-portaalin valikoimasta löytyy YAMK-opiskelijoille suunnattuja englanninkielisiä opintojaksoja. Voit halutessasi valita opintojaksoja CampusOnlinen valikoimasta ja sisällyttää ne osaksi vapaavalintaisia opintojasi. 

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluva opinnäytetyö kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä hankkia uusinta tutkimustietoa ja kykyä soveltaa sitä käytäntöön. Opinnäytetyö valmistaa opiskelijaa toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 opintopistettä, ja se muodostaa huomattavan osan koko tutkinnon laajuudesta. Opinnäytetyön suunnittelu ja työstäminen aloitetaan opintojen ensimmäisenä vuotena. Opinnäytetyöt ovat tyypillisesti luonteeltaan tutkimuksellisia kehittämistöitä.

Opinnäytetyö tehdään yleensä opiskelijan omalle työpaikalle, mutta opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä opinnäytetyö myös esimerkiksi jollekin Centrian hankkeelle. Opinnäytetöiden aiheet ovat hyvin moninaiset, ja useimmiten ne liittyvät alansa ajankohtaisiin aiheisiin.

Pääset tutustumaan koulutuksessa tehtyihin opinnäytetöihin Theseus-verkkokirjastossa.

Terveyskylää tekemässä: Kaarina Melarti rakensi digihoitopolun kaihipotilaille

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen eli Soiten Aistiklinikan silmäyksikössä työskentelevä sairaanhoitaja Kaarina Melarti kehitti kaihipotilaiden digihoitopolun osana opinnäytetyötään.

Sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia erilaisissa sosiaali- ja terveysalan asiantuntija-, kehittämis- tai johtamistehtävissä. Tutkinto mahdollistaa toimisen myös soten ulkopuolisissa tehtävissä. Centriasta valmistuneet toimivat hyvin erilaisissa organisaatioissa, joten myös nimikkeetkin vaihtelevat. Valmistumisen jälkeen opiskelijat toimivat mm. osastonhoitajana, palvelupäällikkönä, aluepäällikkönä, palveluesimiehenä, palvelualuejohtajana, ensihoitomestarina, suunnittelijana, työkykyasiantijana, projektipäällikkönä, laatu- ja kehittämispäällikkönä sekä opettajana.  

Meiltä valmistuneet ovat työllistyneet hyvin. Teemme kiinteää yhteistyötä työelämän kanssa, mikä on edistänyt koulutuksemme tunnettavuutta ja vetovoimaa. Vetovoimaa kuvaa myös se, että opiskelijoitamme halutaan esihenkilötehtäviin jo koulutuksen aikana.  

Suoritettuasi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sinulla on samat jatko-opintomahdollisuudet tohtoriopintoihin kuin yliopistossa suoritetun ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen.

Jos sinua kiinnostaa opettajan ura sosiaali- ja terveydenhuollossa, niin sinulla on mahdollisuus jatkaa opintoja myös opettajan ammatillisiin opintoihin.

Opiskelijavalinta

Hakukelpoisuuden antavat pohjakoulutukset

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmaan (Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto) antavat hakukelpoisuuden seuraavat ammattikorkeakoulututkinnot:

 • sairaanhoitaja (AMK)
 • terveydenhoitaja (AMK) ja
 • sosionomi (AMK)

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta (kaksi vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2024 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) työkokemus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014). 

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. 

Työtodistuksesta tulee ilmetä:

 •     työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, 
 •     työnantajan yhteystiedot, 
 •     työtehtävät ja 
 •     osa-aikatyön kohdalla työtunnit.

Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Mikäli alkuperäinen tutkinto- tai työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. 

Sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijavalinta tehdään keväällä 2024 tehtävän perusteella. Kaikki hakukelpoiset hakijat saavat haun päättymisen jälkeen ohjeet valintakokeen suorittamiseen yhteishaun hakulomakkeella ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Ohjeet valintakokeen suorittamiseen lähetetään viimeistään viikolla 15.

Centria-ammattikorkeakoulu ei ole valintakoeyhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen vastaavien koulutusohjelmien kanssa. 

Valintaperusteet

Tehtävä 100 pistettä.

Alin hyväksyttävä pistemäärä on 40 pistettä.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 • Tehtävä
 • Hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.

Hakuohjeet


Yhteishaku 13.-27.3.2024

Koulutuksiin hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla “Centria” sekä rajaamalla hakutuloksia “Haku on käynnissä” -painikkeesta.


Hakeminen avoimen väylän kautta 1.4.–30.4.2024 ja 1.10.–31.10.2024

Avoimessa AMK:ssa opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi opintojensa perusteella.


Hakeminen keskeneräisellä tutkinnolla 1.4.–30.4.2024 ja 1.10.–31.10.2024

Uudelleen myönnettyä opiskeluoikeutta haetaan Opintopolun erillishaun kautta.


Hakeminen siirtohaussa 1.–15.5.2024

Siirtoa haetaan sähköisellä lomakkeella Opintopolku.fi-palvelun kautta


Tarkista hakukelpoisuutesi

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Centria-ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa, hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Opiskelijatarinat

 • – Sari Nissilä, Saila Savallampi, Opiskelijat

  Eniten on yllättänyt se, kuinka mukaansatempaavaa opiskelu on ollut. Tehtävät nivoutuvat omaan työhön, ja niiden kautta on löytynyt asioita, joita työyhteisö on halunnut lähteä kehittämään.

 • – Sanna Pajukangas, Noora Keskisipilä, Opiskelijat

  Koulutus on antanut ainutlaatuisen näköalapaikan tämän hetken sote -kentälle. Harvoin pääsee tilanteeseen, jossa on näin monesta eri ammattikunnasta yhteisen alan asiantuntijoita keskustelemassa avoimesti ja luottamuksellisesti.

 • – Piia Fraktman, Nico Jäväjä, Anu Vähärautio, Alumni

  “Se on ammattikorkeakoulututkintojen vahvuus, että koulutus on vahvasti sidottu käytäntöön, ja opitun asian vieminen käytäntöön tapahtuu tuetusti.”

  Piia Fraktman, sairaanhoitaja (ylempi AMK)
 • – Sari Koivula, Opiskelija

  Opinnot ovat antaneet runsaat eväät esihenkilötyöhön.

 • – Riikka Peltola, Opiskelija

  Tämä koulutus on antanut välineitä jokapäiväiseen työelämään, ja mielenkiinnon sitä kohtaan, että jonain päivänä voisi vielä olla esimiestehtävissä.

Koulutuksen yhteyshenkilöt

Annukka Kukkola

Yliopettaja (ylempi amk, sos- ja terv.ala)


Marko Ovaskainen

Yliopettaja (MasterSchool)


Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Digitalisaation kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Liiketalous

Liiketoimintaosaaminen (ylempi AMK)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Liiketalous

Teknologiaosaamisen johtaminen (ylempi AMK)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Tekniikka Alumni Jukka Oravainen
Kaksi Centrian työntekijää istuu pöydän ääressä.

Onko sinulla kysyttävää hakemiseen tai meillä opiskeluun liittyen?

Hakijapalvelumme auttavat sinua kaikissa meille hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Voit olla yhteydessä Hakijapalveluihimme sähköpostitse, puhelimitse tai WhatsApp-viestillä.