Siirry sisältöön
sote yamk -opiskelijoiden ryhmä istuu yhdessä Talonpojankadun kampuksen Amfissa, opiskelijat hymyilevät ja osa näyttää peukkua

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)

Sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutuksessamme pääset syventämään osaamistasi johtajana ja kehittäjänä. Tutkinto avaa sinulle monenlaisia mahdollisuuksia ammatillisella polullasi. Meille on tärkeää seurata toimintaympäristön muutoksia ja uudistaa opetusta vastaamaan tulevaisuuden osaamista. Meiltä valmistututtasi osaat johtaa ja kehittää työyhteisöjä sekä uudistaa työelämää. Osaat edistää omaa ja työyhteisön jatkuvaa oppimista ja kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia. Opit myös vahvistamaan oman itsesi johtamista ja resilienssiäsi.

Tutkinto: Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK)

Opintomuoto: Monimuotototeutus

Opintojen laajuus: 90 opintopistettä, 2-3 vuotta

Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola

Aloituspaikat: 20

Haku alkaa: 13.03.2024 klo 08:00

Haku päättyy: 27.03.2024 klo 15:00

Koulutus alkaa syksyllä 2024

Opetuskieli: Suomi

Koulutuksen kuvaus

Sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutuksessa perehdytään laaja-alaisesti työelämän kehittämiseen ja johtamiseen. Perehdyt erilaisiin tutkimus- ja kehittämismenetelmiin, sekä opit johtamaan niin ihmisiä kuin palveluita. Koulutuksen aikana saat valmiuksia myös oman itsesi johtamiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Opetussuunnitelma on rakennettu yhteistyössä työelämän asiantuntijoiden kanssa vastaamaan toimintaympäristön vaatimuksia. Työelämän asiantuntijat osallistuvat myös opetukseen.

Koulutuksessa pääset verkostoitumaan oman alasi opiskelijoiden kanssa. Hyvä ryhmähenki kannustaa ja välillä jopa kannattelee opiskelijoita opintojen eri vaiheissa. Opiskelijoiden monimuotoisuus mahdollistaa opiskeltaviin aiheisiin liittyvien laaja-alaisten kokemusten ja näkemysten jakamisen.

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa ja erilaisissa elämäntilanteissa. Opetus muodostuu lähi- ja verkko-opetuksesta. Lähiopetus toteutuu kampuksella, mutta luennot järjestyvät tarvittaessa myös verkon välityksellä tai luentotallenteina. Opetuksessa käytetään luentojen ohella erilaisia opiskelijoita osallistavia menetelmiä, jotka antavat opiskelijoille hyvän perustan taitavaan ja dialogiseen johtamiseen.

Strategisen johtamisen sekä tutkimus- ja kehittämistyön opintojaksot toteutuvat osin yhteistyössä muiden YAMK-koulutusalojen kanssa. Näin opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus oppia kehittämistä ja johtamista moniammatillisista näkökulmista. Nämä opintojaksot sisältävät myös koulutusalakohtaiset osuudet, joissa aiheita syvennetään kunkin koulutusalan näkökulmasta. Kaikki muut opintojaksot toteutuvat sosiaali- ja terveysalan koulutusalan sisällä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman pätevyyden julkisiin toimiin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinto mahdollistaa toimimisen myös sosiaali- ja terveysalan ulkopuolisissa tehtävissä.

Suomen parasta YAMK-koulutusta

Vuosittaisessa valmistuville opiskelijoille suunnatussa kyselyssä YAMK-opiskelijamme ovat arvioineet koulutuksensa Suomen parhaaksi jo useana vuotena peräkkäin.

Lisätietoa koulutuksesta

Sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena. Tutkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä ja opinnot kestävät 1,5–3 vuotta. Opetus muodostuu lähi- ja verkko-opetuksesta. Lähiopetus toteutuu kampuksella, mutta luennot järjestyvät tarvittaessa myös verkon välityksellä tai luentotallenteina. Opetuspäiviä on kuukaudessa 0-2. Opetuksessa käytetään luentojen ohella erilaisia opiskelijoita osallistavia menetelmiä, jotka antavat opiskelijoille hyvän perustan taitavaan ja dialogiseen johtamiseen.

Suurin osa opintojaksotehtävistä tehdään opiskelijoiden työpaikoille, joten kertynyt tieto ja osaaminen hyödyttää myös opiskelijan työyhteisöä. Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen opiskelija voi valita oman mielenkiintonsa mukaan.

Syventävä osaaminen 18 op

 • Henkilöstövoimavarojen johtaminen (5 op)
 • Strateginen johtaminen (5 op)
 • Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät (5 op)
 • Tutkimus- ja asiantuntijaviestintä (3 op)

Profiloiva osaaminen 32 op

 • Johtaminen kansainvälistyvässä toimintaympäristössä (5 op)
 • Itsensä johtaminen (2 op)
 • Turvallisuusjohtaminen (2 op)
 • Johtaminen työyhteisön haastavissa tilanteissa (5op)
 • Sosiaali- ja terveysalan talouden johtaminen (5 op)
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka (2 op)
 • Asiakaslähtöisten prosessien kehittäminen ja laadunhallinta (4 op)
 •  Management in Internationalizing Work Environment (2 op)
 • Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät II (3 op)
 • Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät III (2 op)

Valinnainen osaaminen 10 op

 • Opiskelija syventää ja/tai laajentaa valinnaisilla opinnoilla omaa kehittämis- ja johtamisosaamistaan.

Opinnäytetyö 30 op

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmaan (Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto) antavat hakukelpoisuuden seuraavat ammattikorkeakoulututkinnot:

 • sairaanhoitaja (AMK)
 • terveydenhoitaja (AMK) ja
 • sosionomi (AMK)

Hakukelpoisuuden antavan pohjakoulutuksen lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 24 kuukautta työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen, viimeistään 31.7.2023 mennessä. Mikäli hakijalla on lisäksi yllä mainittuihin ammattikorkeakoulututkintoihin liittyvä opistoasteen tutkinto, niin työkokemus voidaan laskea ko. tutkinnon jälkeen.

Tarjoamme opiskelijoillemme erilaisia mahdollisuuksia niin kielitaidon kuin kansainvälisyysosaamisen kartuttamiseksi. Opiskelijoillamme on halutessaan mahdollisuus lähteä YAMK-opiskelijavaihtoon johonkin Centrian yhteistyökorkeakouluista. Halutessasi voit myös suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä Centria Master Schoolin eri ylempien AMK-tutkintojen soveltuvasta opintotarjonnasta. Monialainen opiskelu antaa sinulle myös mahdollisuuksia verkostoitua muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. 

Myös ammattikorkeakoulujen yhteisestä CampusOnline-portaalin valikoimasta löytyy YAMK-opiskelijoille suunnattuja englanninkielisiä opintojaksoja. Voit halutessasi valita opintojaksoja CampusOnlinen valikoimasta ja sisällyttää ne osaksi vapaavalintaisia opintojasi. 

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluva opinnäytetyö kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä hankkia uusinta tutkimustietoa ja kykyä soveltaa sitä käytäntöön. Opinnäytetyö valmistaa opiskelijaa toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 opintopistettä, ja se muodostaa huomattavan osan koko tutkinnon laajuudesta. Opinnäytetyön suunnittelu ja työstäminen aloitetaan opintojen ensimmäisenä vuotena. Opinnäytetyöt ovat tyypillisesti luonteeltaan tutkimuksellisia kehittämistöitä.

Opinnäytetyö tehdään yleensä opiskelijan omalle työpaikalle, mutta opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä opinnäytetyö myös esimerkiksi jollekin Centrian hankkeelle. Opinnäytetöiden aiheet ovat hyvin moninaiset, ja useimmiten ne liittyvät alansa ajankohtaisiin aiheisiin. Viime vuosina opinnäytetöitä on tehty esimerkiksi seuraavista aiheista: strategian jalkauttaminen, työuupumuksen ehkäisy, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, tunneilmaston johtaminen, henkilöstön rekrytoinnin ja vetovoimaisuuden kehittäminen, asiakkaiden digipolut ja RAI-osaaminen.

Opinnäytetöitä on luettavissa Theseus-verkkokirjastossa: www.theseus.fi.

Terveyskylää tekemässä: Kaarina Melarti rakensi digihoitopolun kaihipotilaille

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen eli Soiten Aistiklinikan silmäyksikössä työskentelevä sairaanhoitaja Kaarina Melarti kehitti kaihipotilaiden digihoitopolun osana opinnäytetyötään.

Sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia erilaisissa sosiaali- ja terveysalan asiantuntija-, kehittämis- tai johtamistehtävissä. Tutkinto mahdollistaa toimisen myös soten ulkopuolisissa tehtävissä. Centriasta valmistuneet toimivat hyvin erilaisissa organisaatioissa, joten myös nimikkeetkin vaihtelevat. Valmistumisen jälkeen opiskelijat toimivat mm. osastonhoitajana, palvelupäällikkönä, aluepäällikkönä, palveluesimiehenä, palvelualuejohtajana, ensihoitomestarina, suunnittelijana, projektipäällikkönä, laatu- ja kehittämispäällikkönä sekä opettajana.  

Meiltä valmistuneet ovat työllistyneet hyvin. Teemme kiinteää yhteistyötä työelämän kanssa, mikä on edistänyt koulutuksemme tunnettavuutta ja vetovoimaa. Vetovoimaa kuvaa myös se, että opiskelijoitamme halutaan esihenkilötehtäviin jo koulutuksen aikana.  

Suoritettuasi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sinulla on samat jatko-opintomahdollisuudet tohtoriopintoihin kuin yliopistossa suoritetun ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen.

Opiskelijavalinta

Hakukelpoisuuden antavat pohjakoulutukset

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmaan (Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto) antavat hakukelpoisuuden seuraavat ammattikorkeakoulututkinnot:

 • sairaanhoitaja (AMK)
 • terveydenhoitaja (AMK) ja
 • sosionomi (AMK)

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta (kaksi vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2024 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) työkokemus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014). 

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. 

Työtodistuksesta tulee ilmetä:

 •     työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, 
 •     työnantajan yhteystiedot, 
 •     työtehtävät ja 
 •     osa-aikatyön kohdalla työtunnit.

Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Mikäli alkuperäinen tutkinto- tai työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. 

Sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijavalinta tehdään keväällä 2024 tehtävän perusteella. Kaikki hakukelpoiset hakijat saavat haun päättymisen jälkeen ohjeet valintakokeen suorittamiseen yhteishaun hakulomakkeella ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Ohjeet valintakokeen suorittamiseen lähetetään viimeistään viikolla 15.

Centria-ammattikorkeakoulu ei ole valintakoeyhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen vastaavien koulutusohjelmien kanssa. 

Valintaperusteet

Tehtävä 100 pistettä.

Alin hyväksyttävä pistemäärä on 40 pistettä.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 • Tehtävä
 • Hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.

Hakuohjeet


Yhteishaku 13.-27.3.2024

Koulutuksiin hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla “Centria” sekä rajaamalla hakutuloksia “Haku on käynnissä” -painikkeesta.


Hakeminen avoimen väylän kautta 1.4.–31.5.2023 ja 1.10.–30.11.2023

Avoimessa AMK:ssa opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi opintojensa perusteella.


Hakeminen keskeneräisellä tutkinnolla 1.4.–31.5.2023 ja 1.10.–30.11.2023

Uudelleen myönnettyä opiskeluoikeutta haetaan Opintopolun erillishaun kautta.


Hakeminen siirtohaussa 1.–15.5.2023 ja 1.–15.11.2023

Siirtoa haetaan sähköisellä lomakkeella Opintopolku.fi-palvelun kautta


Tarkista hakukelpoisuutesi

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Centria-ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa, hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Opiskelijatarinat

 • – Piia Fraktman, Nico Jäväjä, Anu Vähärautio, Alumni

  “Se on ammattikorkeakoulututkintojen vahvuus, että koulutus on vahvasti sidottu käytäntöön, ja opitun asian vieminen käytäntöön tapahtuu tuetusti.”

  Piia Fraktman, sairaanhoitaja (ylempi AMK)
 • – Sari Koivula, Opiskelija

  Opinnot ovat antaneet runsaat eväät esihenkilötyöhön.


 • – Riikka Peltola, Opiskelija

  Tämä koulutus on antanut välineitä jokapäiväiseen työelämään, ja mielenkiinnon sitä kohtaan, että jonain päivänä voisi vielä olla esimiestehtävissä.


 • – Hennariikka Niemelä, Mari Manninen, Opiskelija

  Ajattelin, että tästä koulutuksesta on hyötyä, päätyisi sitten vaikka mihin. Mutta kuinka kiva on kerätä itselleen sitä tietoa ja lisätä ammatillista kasvua.


Koulutuksen yhteyshenkilöt

Annukka Kukkola

Yliopettaja (ylempi amk, sos- ja terv.ala)


Marko Ovaskainen

Yliopettaja (MasterSchool)


Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Digitalisaation kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Liiketalous

Liiketoimintaosaaminen (ylempi AMK)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Liiketalous

Teknologiaosaamisen johtaminen (ylempi AMK)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Tekniikka
Kaksi Centrian työntekijää istuu pöydän ääressä.

Onko sinulla kysyttävää hakemiseen tai meillä opiskeluun liittyen?

Hakijapalvelumme auttavat sinua kaikissa meille hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Voit olla yhteydessä Hakijapalveluihimme sähköpostitse, puhelimitse tai WhatsApp-viestillä.