Siirry sisältöön

Liiketoimintaosaaminen (ylempi AMK)

Kehitä asiantuntijuuttasi ja laajenna työmahdollisuuksiasi suorittamalla liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Centria-ammattikorkeakoulussa. Koulutuksessa erikoistutaan liiketoimintaosaamiseen, ja painotus on etenkin liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä. Koulutus järjestetään kokonaan verkon välityksellä, joten voit osallistua opetukseen mistä päin maailmaa tahansa.

Tutkinto: Tradenomi (ylempi AMK)

Opintomuoto: Monimuotototeutus

Opintojen laajuus: 90 opintopistettä, 3 vuotta

Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola

Aloituspaikat: 27

Haku alkaa: 13.03.2024 klo 08:00

Haku päättyy: 27.03.2024 klo 15:00

Koulutus alkaa syksyllä 2024

Opetuskieli: Suomi

Koulutuksen kuvaus

Opinnoissa syvennytään erityisesti johtamisen, esimiestyön ja liiketoiminnan kehittämisen moderneihin teorioihin sekä käytännön kehittämismalleihin ja menetelmiin. Näiden soveltamismahdollisuuksia opiskelijoiden omaan työhön, yrityksiin ja organisaatioihin pohditaan ja kehitetään systemaattisesti oppimistehtävien avulla. Pääset syventymään muun muassa henkilöstövoimavarojen johtamiseen, liiketoiminnan strategiseen kehittämiseen ja uudistamiseen, asiakaskokemuksen johtamiseen, liiketoiminnan vastuullisuuskysymyksiin sekä tiedolla johtamiseen. Opintoihin kuuluu lisäksi valinnaisia opintojaksoja, jotka voit valita oman mielenkiintosi mukaan.

Huomattavan osan tutkinnosta muodostaa opinnäytetyö, jonka suunnittelu pyritään aloittamaan jo opintojen alkuvaiheessa. Opinnäytetyöt tehdään usein suoraan opiskelijan työorganisaatiolle, jolloin opiskelijalla on erinomainen mahdollisuus kehittää oman asiantuntijuuden ja johtamistaitojen lisäksi myös oman työorganisaationsa toimintaa. 

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena kokonaan verkon välityksellä, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa ja erilaisissa elämäntilanteissa. Verkko-opetusta järjestetään noin kaksi–kolme kertaa kuukaudessa lauantaisin tai arki-iltaisin. Verkko-opetuksen lisäksi opintoihin kuuluu itsenäistä työskentelyä ja etätehtäviä, jotka ovat luonteeltaan soveltavia ja käytännön kehittämistä ja soveltavaa asiantuntijuutta painottavia. Koulutus on suunnattu tradenomitutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on vähintään 24 kuukautta työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. 

Liiketalouden YAMK-koulutus tukee yksilöllistä kehittymistä ja valmentaa sinua elinkeinoelämän ja julkisen sektorin vaativiin asiantuntija-, päällikkö- ja johtotehtäviin. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman pätevyyden julkisiin toimiin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu maisterin tutkinto.

Centrian tapa toteuttaa liiketalouden alan YAMK-koulutusta on saanut myös valtakunnallisesti positiivista huomiota. Koulutuksen vastuuhenkilöä Marko Ovaskaista pyydettiinkin kirjoittamaan ajatuksiaan alan YAMK-opinnoista myös valtakunnallisille Tradenomien (entinen Tradenomiliitto) verkkosivuille.

Lisätietoa koulutuksesta

Liiketoimintaosaamisen YAMK-koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena. Tutkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä ja opinnot kestävät noin 2–3 vuotta. Opetus koostuu verkko-opetuksesta sekä itsenäisestä työskentelystä ja etätehtävistä. Verkko-opetusta järjestetään yleensä noin kahtena lauantaina tai arki-iltana kuukaudessa, mutta myös muut opetusajat saattavat olla satunnaisesti mahdollisia. Saat aikataulutetun opinto-ohjelman opiskelijavalinnan vahvistuttua. Oppimistehtävät pyritään linkittämään opiskelijan omien työtehtävien ja yritysten/työpaikkojen kehittämiseen.

Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen opiskelija voi valita oman mielenkiintonsa mukaan. Opintoihin sisältyy myös opinnäytetyön tekemiseen valmentavia opintoja tutkimus- ja kehitystyön menetelmistä sekä tutkimus- ja asiantuntijaviestinnästä. 

Opintoihin kuuluu lisäksi valinnaisia opintojaksoja, jotka voit valita oman mielenkiintosi mukaan joko Centrian Master Schoolin tarjonnasta tai valtakunnallisesta CampusOnlinen valikoimasta.

Opintojen sisältö 

Ydinosaaminen 15 op 

 • Henkilöstövoimavarojen kehittäminen 
 • Tutkimus- ja asiantuntijaviestintä 
 • Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät 

Profiloiva osaaminen 25 op 

 • Strateginen johtaminen 
 • Tiedolla johtaminen 
 • Business Ethics and Sustainable Development 
 • Luova liiketoiminnan uudistaminen 
 • Asiakaskokemuksen johtaminen 

Valinnainen osaaminen 20 op 

 • Opintoja opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan joko Centrian omasta YAMK-koulutustarjonnasta tai ammattikorkeakoulujen yhteisestä CampusOnline.fi-portaalin valikoimasta. 

Opinnäytetyö 30 op 

Tarjoamme opiskelijoillemme erilaisia mahdollisuuksia niin kielitaidon kuin kansainvälisyysosaamisen kartuttamiseksi. Opiskelijoillamme on halutessaan mahdollisuus lähteä myös YAMK-opiskelijavaihtoon johonkin Centrian yhteistyökorkeakouluista. Halutessasi voit myös suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä. Tarjonnastamme löytyy paljon YAMK-opiskelijoille suunnattuja englanninkielisiä opintojaksoja liiketalouden ja tekniikan aloilta. Monialainen opiskelu antaa sinulle myös mahdollisuuksia verkostoitua muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. 

Ammattikorkeakoulujen yhteisen CampusOnline-portaalin valikoimasta löytyy runsaasti YAMK-opiskelijoille suunnattuja englanninkielisiä opintojaksoja. Voit halutessasi valita opintojaksoja CampusOnlinen valikoimasta ja sisällyttää ne osaksi valinnaisia opintojasi. 

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluva opinnäytetyö kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä hankkia uusinta tutkimustietoa ja kykyä soveltaa sitä käytäntöön. Opinnäytetyö valmistaa opiskelijaa toimimaan vaativissa asiantuntija- tai johtotehtävissä. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja se muodostaa huomattavan osan koko tutkinnon laajuudesta. Opinnäytetyön suunnittelu pyritään aloittamaan jo opintojen alkuvaiheessa, ja sen tekemiseen valmentaudutaan menetelmällisillä ja viestinnällisillä opintojaksoilla. 

Opinnäytetyössä yhdistyvät teoreettinen ja soveltava osaaminen. Opinnäytetyö tehdään usein oman organisaation todelliseen tarpeeseen. Opinnäytetyöt voivat olla luonteeltaan tutkimuksellisia tai enemmän käytännön kehittämistoimintaan painottuvia. Liiketoimintaosaamisen koulutuksen opinnäytetöiden aiheet käsittelevät hyvin laajasti liiketalouden ja liiketoiminnan kehittämisen eri aihealueita, kuten henkilöstöjohtaminen, strateginen johtaminen, organisaatioiden toiminnan kehittäminen, myynnin, markkinoinnin ja asiakassuhteiden kehittäminen, kansainvälistyminen, sähköisen liiketoiminnan ratkaisut jne. Onnistunut opinnäytetyö on mahdollista tehdä hyvin monista eri lähtökohdista, niin pienille kuin suurille yrityksille, myös julkissektorin tai kolmannen sektorin organisaatioille, oman yrittäjyyden tai yritystoiminnan kehittämiseksi jne.  

Centrian YAMK-koulutusten opettajat ja opiskelijat ovat koostaneet yhteistyössä julkaisun, jossa YAMK-koulutuksista valmistuneet esittelevät artikkelimuodossa tekemiään opinnäytetöitä ja niiden tuloksia. Valmistuneiden opiskelijoiden artikkelit tarjoavat kiinnostavan näkökulman teemoihin, joita eri alojen YAMK-opiskelijat ovat viime aikoina omissa opinnäytetöissään käsitelleet. YAMK-koulutusten opettajat ja vastuuhenkilöt kertovat omissa artikkeleissaan YAMK-koulutuksista sekä opinnäytetöiden merkityksestä opinnoissa. Tutustu julkaisuun alta,

Tradenomiliitto TRAL ry:n teettämän tutkimuksen mukaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen vaikuttaa urakehitykseen ja palkkaukseen positiivisesti. Tutkimukseen vastanneista yli 80 % kokee tutkinnon vaikuttaneen merkittävästi organisaatioasemaan ja työtehtävien sisältöön. Labour Economics -lehdessä julkaistun Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen mukaan viisi vuotta YAMK-koulutuksen aloittamisen jälkeen palkkatulot ovat selvästi korkeammat kuin vertailuryhmän tulot. 

YAMK-tutkinnon avulla sinulla on mahdollisuus kehittää omaa osaamistasi ja laajentaa työmahdollisuuksiasi. Suoritettuasi tradenomin (ylempi AMK) tutkinnon sinulla on valmiudet työskennellä vaativissa asiantuntija-, päällikkö- tai johtotehtävissä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. 

Lue alta Marko Ovaskaisen artikkeli tradenomit-sivustolta.

Suoritettuasi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sinulla on samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritetun ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen. 

Opiskelijavalinta

Hakukelpoisuuden antavat pohjakoulutukset

Koulutukseen antavat hakukelpoisuuden Tradenomi (AMK) -tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Tutkintojen soveltuvuus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta (kaksi vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2024 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) työkokemus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Merenkulkualalla merikapteeni (ylempi AMK) -koulutukseen hyväksytään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hyväksymä vähintään kuuden kuukauden aluspalvelu päällystötehtävissä merimiesrekisteriotteen mukaan. Sen lisäksi vaaditaan työkokemusta merenkulkualan palveluksessa joko merellä tai maissa siten, että em. päällystötehtävissä toimiminen ja muu merenkulkualan työkokemus yhteen laskettuna muodostavat vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) työkokemuksen. Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina.

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen  

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella.  

Työtodistuksesta tulee ilmetä:  
 • työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä,  
 • työnantajan yhteystiedot,  
 • työtehtävät ja  
 • osa-aikatyön kohdalla työtunnit.

Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Mikäli alkuperäinen tutkinto- tai työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. 

Liiketoimintaosaamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijavalinta tehdään keväällä 2024 verkkokokeen ja videon perusteella. Kaikki hakukelpoiset hakijat saavat haun päättymisen jälkeen ohjeet valintakokeen suorittamiseen yhteishaun hakulomakkeella ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Suullinen osio: ohjeet motivaatiovideon tekemiseen lähetetään sähköpostitse maanantaina 6.5.2024.
Kirjallinen osio: 
verkkokoe. Koe pidetään maanantaina 13.5.2024 klo 14-16.

Valintakokeen/ennakkotehtävän maksimi pistemäärä 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 40 pistettä.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. Valintakoe
 2. Hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.

Hakuohjeet


Yhteishaku 13.-27.3.2024

Koulutuksiin hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla “Centria” sekä rajaamalla hakutuloksia “Haku on käynnissä” -painikkeesta.


Hakeminen avoimen väylän kautta 1.4.–30.4.2024 ja 1.10.–31.10.2024

Avoimessa AMK:ssa opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi opintojensa perusteella.


Hakeminen keskeneräisellä tutkinnolla 1.4.–30.4.2024 ja 1.10.–31.10.2024

Uudelleen myönnettyä opiskeluoikeutta haetaan Opintopolun erillishaun kautta.


Hakeminen siirtohaussa 1.–15.5.2024

Siirtoa haetaan sähköisellä lomakkeella Opintopolku.fi-palvelun kautta


Tarkista hakukelpoisuutesi

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Centria-ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa, hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Opiskelijatarinat

 • – Jenna Tossavainen, Opiskelija

  Päädyin jatkamaan opintoja Centrialla, koska aikaisemmin hankittu tradenomin koulutus innosti vahvistamaan osaamista liiketalouden saralla.


 • – Katri Lindberg, Opiskelija

  Centriassa kiinnosti erityisesti verkko-opintomahdollisuus. Työn ohessa kun opiskelen, niin on mahdollisuus edetä oman aikataulun mukaan. Ei ole sidottu mihinkään paikkaan, niin on helppo aloittaa opiskelu aina kun on omaa aikaa.


Koulutuksen yhteyshenkilö

Marko Ovaskainen

Yliopettaja (MasterSchool)


Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Digitalisaation kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Liiketalous

Teknologiaosaamisen johtaminen (ylempi AMK)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 02.08.2024 – 07.08.2024
Tekniikka Alumni Jukka Oravainen

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Sosiaali- ja terveysala Sote YAMK-opiskelijat Saila Savallampi ja Sari Nissilä
Kaksi Centrian työntekijää istuu pöydän ääressä.

Onko sinulla kysyttävää hakemiseen tai meillä opiskeluun liittyen?

Hakijapalvelumme auttavat sinua kaikissa meille hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Voit olla yhteydessä Hakijapalveluihimme sähköpostitse, puhelimitse tai WhatsApp-viestillä.