Siirry sisältöön

Opiskelijan työelämä- ja urapalvelut

Urasuunnittelu on koko opintopolun kestävä jatkumo, joka alkaa heti ensimmäisestä lukuvuodesta. Urasuunnittelun tavoitteena on rakentaa silta opinnoista työelämään. Tämä on mahdollista, kun tunnistaa omia vahvuuksiaan, kiinnostuksen kohteitaan ja tavoitteitaan.

Ryhmä opiskelijoita istuu yhdessä Campus Allegron aulassa

Mitä on urasuunnittelu?

Urasuunnittelu on tavoitteellista toimintaa, joka vie opiskelijaa urapolulla eteenpäin. Oman urapolun suunnittelussa on tärkeää pohtia omia toiveita ja päämääriä, koska ne antavat suuntaa omalle työllistymiselle. Lisäksi on syytä tarkistaa, että omat työnhakutaidot ja työelämävalmiudet ovat ajan tasalla.

Työelämä- ja urapalvelut

Työelämä- ja urapalvelut ovat opiskelijalle paikka pysähtyä pohtimaan omia unelmiaan, tavoitteitaan ja osaamistaan sekä sitä, mihin suuntaan omalla urapolullaan haluaa olla menossa. Lisäksi ohjaamme ja neuvomme työnhakuun liittyvissä asioissa konkreettisesti.

Työelämä- ja urapalveluiden Anni-Maija ja Jyrki esittäytyvät.

Henkilökohtainen uraohjaus

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelma (HOPS) on yksi opiskelijan urasuunnittelun työkalu. Opiskelijan tekemä HOPS ohjaa opiskelijaa pitkin opintopolkua. Tutoropettajan kanssa käyty HOPS-keskustelu on tärkeässä osassa opiskelijan uraohjauksessa. HOPS kattaa koko opiskeluajan ja sisältää myös urasuunnittelun. Opintojen edetessä ja opiskelijan elämäntilanteiden muuttuessa (esim. kansainvälinen vaihto, asevelvollisuuden suorittaminen, äitiys- tai sairausloma) henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa päivitetään vastaamaan vallitsevaa tilannetta.

Kolmantena vuotena käydään viimeinen HOPS-keskustelu, jonka tavoitteena on valmentaa opiskelijaa siirtymään kohti työelämää. Keskustelussa täsmennetään opiskelijan uramahdollisuuksia ja miten opiskelija hyödyntää osaamistaan tulevaisuuden työelämässä. Opiskelija voi myös osallistua Ura MOOC -opintojaksolle, joka auttaa opiskelijaa huomaamaan oman osaamisen kehittymisen.

Ensimmäinen vuosi

Uraohjaus keskittyy ensimmäisen vuoden aikana etenkin opiskelutaitojen vahvistamiseen. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden orientoivissa opinnoissa avataan eri näkökulmista, mitä korkeakouluopiskelu on. Opiskelija tutustuu myös oman alansa työharjoittelun oppimistavoitteisiin sekä käytännön ohjeisiin. 

Minä korkeakouluopiskelijana -opintojaksolla opiskelija pohtii omaa koulutustaustaansa ja mahdollisesti aikaisempaa työkokemustaan – onko jotain, mitä voisi hyödyntää opinnoissa.

Opiskelija kehittää myös omia opiskelutaitojaan, mukaan lukien ryhmätyötaidot, sekä oppii tunnistamaan omia voimavarojaan. Tutoropettajan kanssa käyty HOPS-keskustelu on tärkeässä osassa opiskelijan uraohjausta. HOPS-keskustelu käydään ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden aikana. HOPS-keskustelussa käydään läpi koulutusalakohtaiset suuntautumisvaihtoehdot.

Toinen vuosi

Toisen vuoden aikana opiskelija keskittyy ammatillisiin opintoihin. Toisen vuoden HOPS-keskustelussa keskeisinä teemoina ovat opintojen eteneminen ja omaan alaan tutustuminen syvemmin. Opiskelija tutustuu ja suorittaa oman alan työharjoittelun. HOPS-keskustelussa keskustellaan myös opiskelijan kiinnostuksen kohteista ja uratoiveista sekä mahdollisista haasteista, joihin opiskelijaa kannustetaan löytämään itselleen sopivia ratkaisuja.

Opiskelijaa kannustetaan aktiivisesti verkostoitumaan työelämän kanssa. Centria järjestää useita tapahtumia lukuvuoden aikana, jotka tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden tavata työelämän edustajia.

Suosittelemme toisen tai kolmannen vuoden opiskelijalle Ura MOOC -opintojaksoa, jossa opiskelija laatii oman ansioluettelon sekä suunnittelee ja toteuttaa videon omasta osaamisestaan. Opintojaksolla tunnistetaan urakehityksen eri vaiheet ja nykytila, sekä kytketään se alan teoreettiseen viitekehykseen. Opintojaksolla rakennetaan ja suunnitellaan konstruktiivisesti omaa urapolkua. 

Ensimmäinen ammattiharjoittelu suositellaan suoritettavaksi toisen vuoden kesällä. Harjoittelun tavoitteet täsmennetään oman alan harjoitteluohjaajan kanssa. Monimuoto-opiskelijat tarkentavat harjoittelun tavoitteet ja suorittamistavan tutoropettajan kanssa.

Kolmas ja neljäs vuosi

Viimeistään kolmantena vuonna opiskelija suorittaa ammattiharjoittelun. Tavoitteena on, että opiskelija pääsee soveltamaan teoriaan perustuvaa osaamistaan oman alan käytännön työtehtävissä. Harjoittelupaikan työyhteisöä ja -ympäristöä voi tarkastella harjoittelun aikana mahdollisten opinnäytetyöaiheiden kannalta – voisiko opinnäytetyön aihe löytyä harjoittelupaikan kehittämistarpeista?

Tapaaminen uraohjaajan kanssa

Jokaisen opiskelijan opintoihin sisältyvän uraohjauksen lisäksi opiskelijoiden on mahdollista saada henkilökohtaista ohjausta tapaamisissa uraohjaan kanssa sekä osallistua matalan kynnyksen Drop in -ohjaustilaisuuksiin. Henkilökohtaisen tapaamisen uraohjaajan kanssa voit varata sähköpostitse anni-maija.viitasaari@centria.fi. Drop in -ohjauksesta tiedotetaan kampuksen infonäytöillä sekä opiskelijoiden tiedotuskanavissa (Tuudo, opiskelijan uutiset).

Työ- ja harjoittelupaikat

Onko sinulla vaikeuksia löytää työ- tai harjoittelupaikkaa alaltasi? Työelämä- ja urapalvelut tukevat ja auttavat työ- ja harjoittelupaikan etsimisessä. Voit kääntyä puoleemme esimerkiksi näissä asioissa:

Olethan ottanut Centria Jobin käyttöön? Centria Jobista löydät jatkuvasti alueemme yritysten tarjoamia avoimia työ- ja harjoittelupaikkoja. Lisätietoa Centria Jobista löydät täältä.

Projektiharjoittelu TKI-oppimisympäristössä

TKI-toiminnassa (tutkimus-, kehitys- ja innovaatio) luodaan uutta tietoa, osaamista ja teknologioita alueen elinkeino- ja työelämän käyttöön. TKI-toiminta tarjoaa yhteistyössä opetuksen kanssa opiskelijoille työelämälähtöisen oppimisympäristön. Tutkintoon sisältyvän harjoittelun voi suorittaa TKI-oppimisympäristössä. Tavoitteena on, että opiskelija pääsee soveltamaan ja syventämään oppimaansa käytännönläheisissä projekteissa. TKI-harjoittelusta opiskelija saa opintopisteitä.

Centrian TKI-toimialat ovat:

Mikäli olet kiinnostunut projektiharjoittelusta TKI-oppimisympäristössä otathan yhteyttä työelämä- ja urapalveluihin.

Rekrytointipalvelu Centria Jobi

Centriassa on käytössä digitaalinen ura- ja rekrytointipalvelu nimeltään Centria Jobi (Tiitus App), joka tarjoaa helpon ja maksuttoman alustan opiskelijoiden työnhakuun. Opiskelijana luot Centria Jobiin oman profiilin, jota voit täydentää opintojesi aikana. Centria Jobi on erinomainen työkalu työelämän kanssa verkostoitumiseen.

Centria Jobi

Centria Jobi on opiskelijoiden ja työelämän kohtauspaikka, jossa työnantajat voivat ilmoittaa opiskelijoille avoimista työpaikoista, harjoittelupaikoista, opinnäytetyön aiheista, projektitöistä ja tapahtumista.

Työelämävalmennukset ja -työpajat

Työelämä- ja urapalvelut järjestävät säännöllisesti kaikille avoimia valmennuksia ja työpajoja, joilla tuetaan opiskelijan työnhakuvalmiuksia. Valmennuksia ja työpajoja järjestetään seuraavista aiheista:

 • DUDE 30.1. klo 13:30-15:00 Preparation of CV & Portfolio, Talonpojankadun kampus, tila 157
 • DUDE 21.2. klo 13-14:30 Job Applications, Talonpojankadun kampus, tila 156
 • Export Expert 7.3. klo 13-14:30 Finnish startups, Talonpojankadun kampus, tila 205
 • DUDE 14.3. klo 13-14 Preparing for a job interview, Talonpojankadun kampus, tila 157
 • Export Expert 4.4. klo 13-14:30 Identify your skills and competencies, Talonpojankadun kampus, tila 205
 • Export Expert 18.4. klo 13-14:30 How to improve your employability, Talonpojankadun kampus, tila 205

 • 18.1.2023 klo 10-14 SOTE-alojen uratapahtuma, Kokkolan kampus
  • Tervetuloa sosionomi-, sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat tapaamaan alueemme työnantajia
 • 25.1.2023 klo 14:15-17:00 OptiCareer Day’23, Optima/Optimasali, Puutarhakatu 30, Pietarsaari
 • 31.1.2023 klo 9:30-15:00 EDU+JOB Kokkola, Kampushalli

Momentum-työpajat

Momentum-hankkeen tavoitteena on monipuolisten uravalmennusten, pienryhmätoiminnan, työelämälähtöisten teemapäivien, tavoitteellisten työpajojen, webinaaritarjonnan ja muiden verkkopalveluiden kautta edistää korkeakoulutettujen sekä valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia ja työelämäosaamista.

Te-palvelut + TE-live

TE-live on TE-palvelu, jossa tuotetaan suoria lähetyksiä avoimista työpaikoista, työelämän eri teemoista ja koulutusmahdollisuuksista.

Tiitus Media

Tiitus Media on opiskelijoiden työelämämedia, josta voit löytää inspiroivia kokemuksia, artikkeleita ja vinkkejä opiskelijoiden työelämästä, opiskelusta ja yrittäjyydestä yms. Centria-ammattikorkeakoululla on käytössä Tiitus eli Centria Jobi.

Oman osaamisen portfolio

Työnhaun tukena on hyvä olla portfolio. Portfolion avulla voit osoittaa oman osaamisesi ja kokemuksesi tulevalle työnantajalle. Portfolioon voi koota työnäytteitä, projektitöitä, opintomateriaalia tai harrastuksista ja vapaaehtoistyöstä syntyvää tuotosta. Portfoliota voi käyttää työhakemuksen tukena, jolloin visuaalisin keinoin osoitetut työnäytteet toimivat sanojen tukena. Portfolion tulee kuvata opiskelijan omaa persoonallisuutta, osaamista ja saavutuksia.

Portfolion rakentaminen kannattaa aloittaa heti opintojen alussa. Näin voit näyttää, miten osaamisesi on kehittynyt ja kasvanut konkreettisten esimerkkien kautta. Portfoliota kannattaa päivittää opintojen aikana säännöllisesti. Tämä auttaa hahmottamaan myös, miten oma osaaminen on kasvanut. Portfoliotasi voit mainostaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, ja linkin portfolioon voi lisätä ansioluetteloon sekä sähköpostin allekirjoitukseen.

Erilaisia portfolioesimerkkejä löytyy täältä.

Alumnitoiminta

Alumnina olet osa Centriasta valmistuneiden osaajaverkostoa. Alumneja arvostetaan yhteistyökumppaneina ja työelämäkontakteina. Alumnina voit osallistua koulutustemme kehittämiseen, osallistua Centrian järjestämiin tilaisuuksiin ja verkostoitua muiden alumnien kanssa.

Työelämä- ja urapalveluiden yhteystiedot

Centrian työelämä- ja urapalvelut ovat saatavilla sovitusti Kokkolan kampuksella ja online-tapaamisena. Voit olla yhteydessä uraohjaajaan, jos kaipaat neuvoja esimerkiksi työnhakuun tai urasuunnitteluun.

Anni-Maija Viitasaari

Asiantuntija (uraohjaaja)

+358504772847

Kokkola


Kansainväliset opiskelijat voivat olla yhteydessä Talent Boost -koordinaattori Jyrki Rajalaan.

Jyrki Rajala

Kansainvälisten asioiden suunnittelija / Koordinaattori (Talent Boost)

+358408095380

Kokkola