Siirry sisältöön

Opiskelijan työelämä- ja urapalvelut

Urasuunnittelu on koko opintopolun kestävä jatkumo, joka alkaa heti ensimmäisestä lukuvuodesta. Urasuunnittelun tavoitteena on rakentaa silta opinnoista työelämään. Tämä on mahdollista, kun tunnistaa omia vahvuuksiaan, kiinnostuksen kohteitaan ja tavoitteitaan.

Ryhmä opiskelijoita istuu yhdessä Campus Allegron aulassa

Mitä on urasuunnittelu?

Urasuunnittelu on tavoitteellista toimintaa, joka vie opiskelijaa urapolulla eteenpäin. Oman urapolun suunnittelussa on tärkeää pohtia omia toiveita ja päämääriä, koska ne antavat suuntaa omalle työllistymiselle. Lisäksi on syytä tarkistaa, että omat työnhakutaidot ja työelämävalmiudet ovat ajan tasalla.

Työelämä- ja urapalvelut

Työelämä- ja urapalvelut ovat opiskelijalle paikka pysähtyä pohtimaan omia unelmiaan, tavoitteitaan ja osaamistaan sekä sitä, mihin suuntaan omalla urapolullaan haluaa olla menossa. Lisäksi ohjaamme ja neuvomme työnhakuun liittyvissä asioissa konkreettisesti.

Työelämä- ja urapalveluiden Anni-Maija ja Jyrki esittäytyvät.

Henkilökohtainen uraohjaus

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelma (HOPS) on yksi opiskelijan urasuunnittelun työkalu. Opiskelijan tekemä HOPS ohjaa opiskelijaa pitkin opintopolkua. Tutoropettajan kanssa käyty HOPS-keskustelu on tärkeässä osassa opiskelijan uraohjauksessa. HOPS kattaa koko opiskeluajan ja sisältää myös urasuunnittelun. Opintojen edetessä ja opiskelijan elämäntilanteiden muuttuessa (esim. kansainvälinen vaihto, asevelvollisuuden suorittaminen, äitiys- tai sairausloma) henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa päivitetään vastaamaan vallitsevaa tilannetta.

Kolmantena vuotena käydään viimeinen HOPS-keskustelu, jonka tavoitteena on valmentaa opiskelijaa siirtymään kohti työelämää. Keskustelussa täsmennetään opiskelijan uramahdollisuuksia ja miten opiskelija hyödyntää osaamistaan tulevaisuuden työelämässä. Opiskelija voi myös osallistua Ura MOOC -opintojaksolle, joka auttaa opiskelijaa huomaamaan oman osaamisen kehittymisen.

Ensimmäinen vuosi

Uraohjaus keskittyy ensimmäisen vuoden aikana etenkin opiskelutaitojen vahvistamiseen. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden orientoivissa opinnoissa avataan eri näkökulmista, mitä korkeakouluopiskelu on. Opiskelija tutustuu myös oman alansa työharjoittelun oppimistavoitteisiin sekä käytännön ohjeisiin. 

Minä korkeakouluopiskelijana -opintojaksolla opiskelija pohtii omaa koulutustaustaansa ja mahdollisesti aikaisempaa työkokemustaan – onko jotain, mitä voisi hyödyntää opinnoissa.

Opiskelija kehittää myös omia opiskelutaitojaan, mukaan lukien ryhmätyötaidot, sekä oppii tunnistamaan omia voimavarojaan. Tutoropettajan kanssa käyty HOPS-keskustelu on tärkeässä osassa opiskelijan uraohjausta. HOPS-keskustelu käydään ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden aikana. HOPS-keskustelussa käydään läpi koulutusalakohtaiset suuntautumisvaihtoehdot.

Toinen vuosi

Toisen vuoden aikana opiskelija keskittyy ammatillisiin opintoihin. Toisen vuoden HOPS-keskustelussa keskeisinä teemoina ovat opintojen eteneminen ja omaan alaan tutustuminen syvemmin. Opiskelija tutustuu ja suorittaa oman alan työharjoittelun. HOPS-keskustelussa keskustellaan myös opiskelijan kiinnostuksen kohteista ja uratoiveista sekä mahdollisista haasteista, joihin opiskelijaa kannustetaan löytämään itselleen sopivia ratkaisuja.

Opiskelijaa kannustetaan aktiivisesti verkostoitumaan työelämän kanssa. Centria järjestää useita tapahtumia lukuvuoden aikana, jotka tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden tavata työelämän edustajia.

Suosittelemme toisen tai kolmannen vuoden opiskelijalle Ura MOOC -opintojaksoa, jossa opiskelija laatii oman ansioluettelon sekä suunnittelee ja toteuttaa videon omasta osaamisestaan. Opintojaksolla tunnistetaan urakehityksen eri vaiheet ja nykytila, sekä kytketään se alan teoreettiseen viitekehykseen. Opintojaksolla rakennetaan ja suunnitellaan konstruktiivisesti omaa urapolkua. 

Ensimmäinen ammattiharjoittelu suositellaan suoritettavaksi toisen vuoden kesällä. Harjoittelun tavoitteet täsmennetään oman alan harjoitteluohjaajan kanssa. Monimuoto-opiskelijat tarkentavat harjoittelun tavoitteet ja suorittamistavan tutoropettajan kanssa.

Kolmas ja neljäs vuosi

Viimeistään kolmantena vuonna opiskelija suorittaa ammattiharjoittelun. Tavoitteena on, että opiskelija pääsee soveltamaan teoriaan perustuvaa osaamistaan oman alan käytännön työtehtävissä. Harjoittelupaikan työyhteisöä ja -ympäristöä voi tarkastella harjoittelun aikana mahdollisten opinnäytetyöaiheiden kannalta – voisiko opinnäytetyön aihe löytyä harjoittelupaikan kehittämistarpeista?

Tapaaminen uraohjaajan kanssa

Jokaisen opiskelijan opintoihin sisältyvän uraohjauksen lisäksi opiskelijoiden on mahdollista saada henkilökohtaista ohjausta tapaamisissa uraohjaan kanssa sekä osallistua matalan kynnyksen Drop in -ohjaustilaisuuksiin. Henkilökohtaisen tapaamisen uraohjaajan kanssa voit varata sähköpostitse anni-maija.viitasaari@centria.fi. Drop in -ohjauksesta tiedotetaan kampuksen infonäytöillä sekä opiskelijoiden tiedotuskanavissa (Tuudo, opiskelijan uutiset).

Työ- ja harjoittelupaikat

Onko sinulla vaikeuksia löytää työ- tai harjoittelupaikkaa alaltasi? Työelämä- ja urapalvelut tukevat ja auttavat työ- ja harjoittelupaikan etsimisessä. Voit kääntyä puoleemme esimerkiksi näissä asioissa:

Olethan ottanut Centria Jobin käyttöön? Centria Jobista löydät jatkuvasti alueemme yritysten tarjoamia avoimia työ- ja harjoittelupaikkoja. Lisätietoa Centria Jobista löydät täältä.

Projektiharjoittelu TKI-oppimisympäristössä

TKI-toiminnassa (tutkimus-, kehitys- ja innovaatio) luodaan uutta tietoa, osaamista ja teknologioita alueen elinkeino- ja työelämän käyttöön. TKI-toiminta tarjoaa yhteistyössä opetuksen kanssa opiskelijoille työelämälähtöisen oppimisympäristön. Tutkintoon sisältyvän harjoittelun voi suorittaa TKI-oppimisympäristössä. Tavoitteena on, että opiskelija pääsee soveltamaan ja syventämään oppimaansa käytännönläheisissä projekteissa. TKI-harjoittelusta opiskelija saa opintopisteitä.

Centrian TKI-toimialat ovat:

Mikäli olet kiinnostunut projektiharjoittelusta TKI-oppimisympäristössä otathan yhteyttä työelämä- ja urapalveluihin.

Rekrytointipalvelu Centria Jobi

Centriassa on käytössä digitaalinen ura- ja rekrytointipalvelu nimeltään Centria Jobi (Tiitus App), joka tarjoaa helpon ja maksuttoman alustan opiskelijoiden työnhakuun. Opiskelijana luot Centria Jobiin oman profiilin, jota voit täydentää opintojesi aikana. Centria Jobi on erinomainen työkalu työelämän kanssa verkostoitumiseen.

Centria Jobi

Centria Jobi on opiskelijoiden ja työelämän kohtauspaikka, jossa työnantajat voivat ilmoittaa opiskelijoille avoimista työpaikoista, harjoittelupaikoista, opinnäytetyön aiheista, projektitöistä ja tapahtumista.

Töihin ulkomaille

Unelmoitko kansainvälisestä urasta? Työskentely ulkomailla tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden oppia uusia kulttuureja, saada kansainvälisiä verkostoja ja kehittää ammatillista osaamistasi uudenlaisessa ympäristössä. Urapalvelut auttavat sinua löytämään työmahdollisuuksia ja ohjaavat sinua eteenpäin käytännön asioissa.

Löydä työ ulkomailta

Työelämävalmennukset ja -työpajat

Työelämä- ja urapalvelut järjestävät säännöllisesti kaikille avoimia valmennuksia ja työpajoja, joilla tuetaan opiskelijan työnhakuvalmiuksia. Valmennuksia ja työpajoja järjestetään seuraavista aiheista:

Talonpojankadun kampuksen pinkissä tilassa (158). Ei vaadi ennakkoilmoittautumista.

Hae kesätöihin

 • Ma 5.2.2024 klo 10.00–11.00
 • Ke 21.2.2024 klo 12.00–13.00

Työnhakuasiakirjat: CV ja työhakemus

 • Ti 5.3.2024 klo 12.00–13.30

Työhaastatteluun valmistautuminen

 • Ti 26.3.2024 klo 12.00–13.30

Momentum-työpajat

Momentum-hankkeen tavoitteena on monipuolisten uravalmennusten, pienryhmätoiminnan, työelämälähtöisten teemapäivien, tavoitteellisten työpajojen, webinaaritarjonnan ja muiden verkkopalveluiden kautta edistää korkeakoulutettujen sekä valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia ja työelämäosaamista.

Te-palvelut + TE-live

TE-live on TE-palvelu, jossa tuotetaan suoria lähetyksiä avoimista työpaikoista, työelämän eri teemoista ja koulutusmahdollisuuksista.

Tiitus Media

Tiitus Media on opiskelijoiden työelämämedia, josta voit löytää inspiroivia kokemuksia, artikkeleita ja vinkkejä opiskelijoiden työelämästä, opiskelusta ja yrittäjyydestä yms. Centria-ammattikorkeakoululla on käytössä Tiitus eli Centria Jobi.

Walk-in uraohjaus

Joka toinen tiistai 23.1. alkaen Talonpojankadun kampuksen pinkissä tilassa (158).

Oman osaamisen portfolio

Työnhaun tukena on hyvä olla portfolio. Portfolion avulla voit osoittaa oman osaamisesi ja kokemuksesi tulevalle työnantajalle. Portfolioon voi koota työnäytteitä, projektitöitä, opintomateriaalia tai harrastuksista ja vapaaehtoistyöstä syntyvää tuotosta. Portfoliota voi käyttää työhakemuksen tukena, jolloin visuaalisin keinoin osoitetut työnäytteet toimivat sanojen tukena. Portfolion tulee kuvata opiskelijan omaa persoonallisuutta, osaamista ja saavutuksia.

Portfolion rakentaminen kannattaa aloittaa heti opintojen alussa. Näin voit näyttää, miten osaamisesi on kehittynyt ja kasvanut konkreettisten esimerkkien kautta. Portfoliota kannattaa päivittää opintojen aikana säännöllisesti. Tämä auttaa hahmottamaan myös, miten oma osaaminen on kasvanut. Portfoliotasi voit mainostaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, ja linkin portfolioon voi lisätä ansioluetteloon sekä sähköpostin allekirjoitukseen.

Erilaisia portfolioesimerkkejä löytyy täältä.

Alumnitoiminta

Valmistumisen jälkeen voit liittyä Centrian alumnirekisteriin ja -toimintaan osaksi Centriasta valmistuneiden osaajaverkostoa. Alumnit ovat meille tärkeä sidosryhmä, ja heitä arvostetaan yhteistyökumppaneina ja työelämäkontakteina.

Tutustu alumnitoimintaamme

Alumnina voit osallistua koulutustemme kehittämiseen ja Centrian järjestämiin tilaisuuksiin sekä verkostoitua muiden alumnien kanssa.

Uratarinat

 • – Roman Likhachev, Developer, Ahola Digital

  Roman Likhachev

  We had company presentations at Centria and a representative of Ahola Digital was there. I got interested, sent my CV and portfolio, and got invited to an interview. After a while I got an offer.

 • – Martin Hansen, Kemiantekniikan opiskelija

  Martin Hansen

  Through the Export Expert project I got into the company Boliden. It was a very good experience and it actually ended up so, that I will go there again having an actual job there during the summer. If it wasn’t for the project, I wouldn’t have had that opportunity.

Työelämä- ja urapalveluiden yhteystiedot

Centrian työelämä- ja urapalvelut ovat saatavilla sovitusti Kokkolan kampuksella ja online-tapaamisena. Voit olla yhteydessä uraohjaajaan, jos kaipaat neuvoja esimerkiksi työnhakuun tai urasuunnitteluun.

Anni-Maija Viitasaari

Asiantuntija (uraohjaaja)


Kansainväliset opiskelijat voivat olla yhteydessä Talent Boost -koordinaattori Jyrki Rajalaan.

Jyrki Rajala

Koordinaattori (Talent Boost) / Koordinaattori