Siirry sisältöön

Opintojen sisältö

Opintosi Centriassa koostuvat pakollisista opinnoista, vapaavalintaisista opinnoista ja harjoitteluista. Opintojen loppuvaiheessa tehdään opinnäytetyö sekä kypsyysnäyte.

Kolme naisopiskelijaa istuu yhdessä Talonpojankadun kampuksen kirjastossa

Koulutukseen sisältyvät opinnot perustuvat vuosittain laadittaviin opetussuunnitelmiin, jotka on koottu opinto-oppaisiin. Opetussuunnitelman pohjalta opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), joka sisältää koulutuksen pakollisia opintoja sekä opintoja, jotka opiskelija on valinnut oman kiinnostuksensa ja tavoitteidensa pohjalta tarjonnassa olevista opinnoista. Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa Centria-ammattikorkeakoulun verkko-opintoja ja/tai opintoja muiden ammattikorkeakoulujen ristiinopiskelutarjonnasta (esim. CampusOnline-verkostosta).

Harjoittelu, kielitaidon kehittäminen sekä kansainvälisyysosaaminen lisäävät osaltaan opiskelijan ammatillista kasvua. Opintoihin kuuluu myös vapaasti valittavia opintoja. Opintojen loppuvaiheessa tehdään opinnäytetyö sekä kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte osoittaa opiskelijan perehtyneisyyden opinnäytteen alaan sekä hänen taitonsa kirjoittaa akateemista tekstiä. 

Opinto-opas

Opinto-oppaassa on Centria-ammattikorkeakoulun toteuttamien koulutusten opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelma on Centria-ammattikorkeakoulun rehtorin vahvistama ja hyväksymä suunnitelma, joka ohjaa opetuksen toteuttamista. 

Opetussuunnitelmat on ryhmitelty opintojen aloittamisvuoden mukaan eli esimerkiksi syksyllä 2022 aloittavat opiskelijat löytävät oman koulutuksensa opetussuunnitelman lukuvuoden 2022-2023 mukaan. Saman koulutuksen (esim. liiketalous) sisällä opetussuunnitelma voi olla hieman erilainen riippuen koulutuksen toteutusmuodosta ja/tai opintojen aloitusajankohdasta. Opetussuunnitelmasta näkyy opintojen ajoittuminen eri lukuvuosille.   

Opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) rakentuu koulutuksen opetussuunnitelman pohjalle. 

HOPS

Opinnot Centriassa rakentuvat opiskelijan koulutusohjelman opintokokonaisuuteen. Jokaisella opiskelijalla on henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jonka opiskelija tekee opintojen alussa. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman avulla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa opintojaan, sekä seuraa opintojensa etenemistä.  

HOPS laaditaan opiskelijan oman koulutuksen opetussuunnitelman (OPS) pohjalta Peppi-järjestelmässä. HOPSin laatiminen ja päivittäminen on opiskelijan vastuulla. Opiskelija saa siihen apua esimerkiksi omalta opettajatutorilta tai opinto-ohjaajalta. 

Ammattikorkeakoulututkinto koostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista, työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Opiskelija tutustuu koulutusohjelmansa opintokokonaisuuteen ja sen erityispiirteisiin ensimmäisen vuoden aikana, etenkin tutortunneilla sekä Minä korkeakouluopiskelijana -opintojaksolla. HOPSia laatiessaan opiskelija tutustuu koulutuksen opintojen sisältöön ja ottaa yksilölliset kehitystarpeensa, vahvuutensa ja uratoiveensa huomioon opintojen suunnittelussa ja valinnoissa. 

Opiskelijan ensimmäisen vuoden HOPS sisältää enimmäkseen pakollisia opintojaksoja. Opintojen edetessä opiskelija valitsee itselleen sopivat syventävät opintokokonaisuudet sekä vapaasti valittavat opinnot. Hän suunnittelee myös itselleen sopivat kohteet työharjoittelun suorittamiseen sekä pohtii opinnäytetyön aihetta.  

HUOM! Mikäli käyt töissä opintojen aikana, työkokemus voidaan hyödyntää mm. harjoittelussa, opinnollistamisessa sekä ahotoinnissa. Muista päivittää oma tilanteesi tutoropettajallesi myös opintojen edetessä.

HOPS-lomakkeet

Opinnollistaminen

Opinnollistamisessa opiskelu viedään luokkahuoneista työpaikoille. Tutkinnossa edellytettävää osaamista hankitaan suunnitelman mukaisesti työtä tekemällä ja kytkemällä käytännön tekeminen aiheeseen liittyvään tietoperustaan. Opiskelijan tulee analysoida työtehtävänsä ja kytkeä ne opintojaksoihin tai opintokokonaisuuksiin sekä peilata työtehtäviään opintojaksojen osaamistavoitteisiin. Opiskelija hallitsee työtehtävänsä sekä opintojakson teoriataustan. 

Opinnollistamisen yksi tärkeimmistä vaiheista on näyttötilaisuus, jossa hyödynnetään opettaja-, vertais-, itse- ja työelämäarviointia. Näyttötilaisuudessa opiskelija kytkee työn teoriataustaan ja osoittaa osaamisensa. Opiskelijan oman oppimisen reflektointi ja osaamisen tunnistaminen ovat opinnollistamisessa tärkeässä roolissa. Opiskelija saa näyttötilaisuuden jälkeen palautteen ja numeraalisen arvioinnin. 

Myös harjoittelu on mahdollista opinnollistaa.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin suoritetuista opinnoista voi hakea hyväksilukua suoritettavaan ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkinnosta, joka on pääsyvaatimuksena ammattikorkeakouluun, ei voi hakea hyväksilukua. Korkeakoulutasoisia väyläopintoja voidaan kuitenkin hyväksilukea. 

AHOT, eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (=ahotointi), mahdollistaa myös muualla kuin formaalissa koulutuksessa (esimerkiksi työssä, harrastuksissa, luottamustoimissa) hankitun osaamisen hyväksiluvun.

Alla olevasta linkistä löydät tarkemmat ohjeet AHOT-hakemuksen tekemiseen. Ennen AHOT-hakemuksen täyttämistä varmistathan, että sinulla on hakemuksesi liitteeksi virallinen opintosuoritusote suomeksi ja englanniksi sekä opintojaksokuvaukset suoritetuista opinnoista. Suoritusotteessa tulee näkyä oma nimesi, suoritetun opintojakson nimi, opintojakson laajuus, arviointipäivä ja arvosana. Hakemuksia ei käsitellä ilman englanninkielisiä virallisia opintosuoriteotteita.

Huom! Avoimessa ammattikorkeakoulussa ei hyväksilueta aiemmin suoritettuja opintoja. Sitä tehdään vain tutkinto-opiskelijoille. Sen sijaan avoimessa ammattikorkeakoulussa voidaan tehdä harkinnanvaraisesti ainoastaan osittaisia, erikseen sovittuja, ahotointeja tapauskohtaisesti, jolloin opiskelija osoittaa osaamisensa opettajan määrittelemällä tavalla. AHOT-prosessi on sama kuin tutkinto-opiskelijoilla. Lisätietoja saa opintojakson opettajalta tai ohjaajalta. Avoimen ahotoinnit eivät oikeuta hinnanalennukseen.

Ahotointia haetaan lomakkeilla, jotka löydät alta.

Keväällä 2024 aloittavat opiskelijat tekevät AHOT-hakemukset seuraavasti:

1. Ennen hakemusta

Varaa kaikki tarvittavat asiakirjat aikaisemmista opinnoistasi (esim. opintosuoritusotteet, tutkintotodistukset) sähköisinä dokumentteina.

Sinun tulee kirjoittaa aiemmalta opintosuoritusotteelta opintosuoritusten nimet sekä suomeksi että englanniksi. Jos sinulla ei ole englanninkielistä opintosuoritusotetta, voit pyytää sellaisen aiemmasta oppilaitoksesta tai käännättää virallisella kielenkääntäjällä (maksat käännökset itse).

Jos hakemus on puutteellinen, esim. käännökset puuttuvat, hakemus palautetaan sinulle täydennettäväksi.

Älä lisää hakemukseesi arkaluonteista tietoa (esim. terveydentilaa koskeva tieto).

Hakemus käsitellään kuukauden määräajassa. Oppilaitoksen opetuksettomat ajat voivat pidentää käsittelyaikaa. Saat käsitellystä hakemuksesta kirjallisen päätöksen. Tämän jälkeen hakemuksesi siirtyy opintotoimistoon, jossa hyväksytty päätös kirjataan opintosuoritusotteellesi.

2. Hakemusten käsittelijät

Hakemukset on aina osoitettava jollekin henkilölle.

Täytä erillinen hakemus sen mukaan, mille HOPSissa oleville opinnoille haet korvaavuutta / mitä opintoja haluat sisällyttää tutkintoosi.

Esimerkki: Haet hyväksilukua ammattiopinnoista, matemaattisista opinnoista sekä kieli- ja viestintäopinnoista, teet KOLME erillistä hakemusta.

Valitse hakemuksen käsittelijät seuraavasti:

 • Terveysala Timo Kinnunen
 • Humanistinen- ja kasvatusala Vesa Nuorva
 • Kemia Jana Holm
 • Liiketalous (Kokkola) Tuija Tolonen-Kytölä
 • Liiketalous (Pietarsaari) Sara Åhman
 • Liiketalous (Ylivieska) Ville Lehtinen
 • Liiketalous (yamk) Marko Ovaskainen
 • Musiikki Annika Mylläri
 • Sosiaaliala Pirjo Forss-Pennanen
 • Sähkötekniikka Hannu Leppälä
 • Tieto- ja viestintätekniikka Henry Paananen
 • Tuotantotalous Marja-Liisa Kaakko
 • Kieli- ja viestintäopinnot Hertta Erkkilä
 • Matemaattiset aineet Emilia Sainio

3. Uuden hakemuksen aloittaminen

Valitse Pepista AHOT.

Kuvakaappaus Pepistä
Kuva 1 Siirry AHOT-välilehdelle

Valitse + Uusi hakemus

Kuvakaappaus Pepistä
Kuva 2 Avaa uusi hakemus

4. Perustiedot ja ohjauskeskustelu

Tarkista perustiedot. Ohjauskeskustelun tiedot eivät ole pakolliset.

Valitse Tallenna luonnos ja aloita hakemuksen tekeminen

Kuvakaappaus Pepistä
Kuva 3 Tallenna luonnos

5. Suorituspaikan lisääminen

Lisää suorituspaikka klikkaamalla alareunan painiketta + Lisää suorituspaikka.

Kuvakaappaus Pepistä
Kuva 4 Lisää suorituspaikka
 1. Valitse suorituspaikan tyyppi: oppilaitos
 2. Valitse suorituspaikan tyyppi alasvetovalikosta (oppilaitostyyppi, kuten ammattikorkeakoulu, yliopisto tms.)
 3. Valitse suorituspaikka alasvetovalikosta (oppilaitoksen nimi, esim. Centria Ammattikorkeakoulu)
 4. Lisää koulutuksen nimi suomeksi (esim. Tradenomi AMK) ja englanniksi (esim. Bachelor of Business Administration)
 5. Lisää liite, josta käy ilmi suorituksesi kyseisessä suorituspaikassa (todistus, opintosuoritusote suomeksi ja englanniksi)

Lisää jokainen suorituspaikka yksi kerrallaan. Toista vaiheita niin monta kertaa, että jokainen suorituspaikka on lisättynä.

6. Opintojen lisääminen

Ole tässä kohtaa tarkkana hakemusta täyttäessä!

Jos sinulla on useita suoritettuja opintoja, palaa tähän kohtaa aina uudelleen ja lisää jokainen omana, erillisenä kohtana (osahakemus). Lisäät siis aina vain yhden suorittamasi opintojakson kerrallaan. Poikkeuksena tilanne, jossa haet yhdellä suoritetulla opintojaksolla (esim. 6 op) korvaavuutta kahdelle (esim. 3 op + 3 op) opintojaksoille tai vastaavasti päinvastoin haet kahdella suorittamallasi (esim. 3 op + 3 op) korvaavuutta yhdelle (esim. 6 op) opintojaksolle.

Samalla opintojaksolla voit hakea hyväksilukua vain yhden kerran. Mikäli toimit tämän ohjeen vastaisesti, se katsotaan vilpiksi ja hakemukset voidaan hylätä jälkikäteen.

Opintojakson lisääminen

Valitse + Lisää aiemmin suoritettu opintojakso

Kuvakaappaus Pepistä
Kuva 5 Lisää aiemmin suoritettu opintojakso

Valitse haettavan hyväksilukemisen tyypiksi korvaaminen tai sisällyttäminen

Korvaaminen: Tutkintoon kuuluva opintojakso korvataan vastaavalla aiemmin suoritetulla opintojaksolla. Tällöin et suorita tutkintoon kuuluvaa korvattua opintojaksoa.

Sisällyttäminen: Tutkintoon sisällytetään aiemmin suoritettu opintojakso, joka ei suoraan korvaa mitään tiettyä tutkintoon kuuluvaa opintojaksoa. Sisällytetty opintojakso liitetään sellaisenaan mukaan tutkintoosi ja lasketaan mukaan opintopistemäärään.

Vaihda käsittelijäksi koulutusalapäällikkö sen mukaan, mitä opintoja haet hyväksiluettavaksi. Näet nimet sinisestä laatikosta

Kuvakaappaus Pepistä
Kuva 6 Lisää aiemmin suoritettu opinto -lomake

Lisää suorittamasi opintojakso.

 • nimi suomeksi ja englanniksi. Ole erityisen huolellinen oikeinkirjoituksessa. (Englannin kielessä pienellä alkukirjaimella apusanat)
 • laajuus ja laajuuden tyyppi (esim. opintopiste)
 • kieli (opintojen suorituskieli)
 • arviointi (suorituksesi arvosana)
 • suorituspaikat (valitse aiemmin tallentamasi oppilaitos)
 • suorituspäivämäärä (opintosuoritusotteen tai todistuksen päiväys)
 • perustelut (Kopioi kenttään aiemmin suoritetun opintojakson sisältö ja liitä linkki opinto-oppaaseen. Jos opinto-opasta ei ole sähköisenä, ota kopio opintojakson kuvauksesta ja liitä kuva erillisenä tiedostona kohtaan, jossa lisäsit suorituspaikkoja. Vertaa sanallisesti Centrian opintojakson/tutkinnon osaamistavoitteisiin.
 • Valitse Lisää
Kuvakaappaus Pepistä
Kuva 7 Lisää aiemmin suoritettu opintojakso lomake 2

Valitse HOPSin opinnoista opintojakso/opintojaksot, johon haet hyväksilukemista (korvaaminen/sisällyttäminen). Valinnan jälkeen valitsemasi opintojakso/opintojaksot siirtyvät kohtaan Hakemukseen valitut opinnot.

Valitse Tallenna

Korvaaminen

Valitse HOPSistasi se opintojakso, jonka haluat korvata (keskimmäinen sarake).

Yhden suhde yhteen: Jos korvaat yhdellä opintojaksolla yhden opintojakson. Valintasi siirtyy oikeanpuoleiseen sarakkeeseen kohtaan Hakemukseen valitut opinnot

Yhden suhde moneen: Jos korvaat yhdellä opintojaksolla (esim. 6 op) useamman, esimerkiksi kaksi pienempää opintojaksoa (esim. 3 op ja 3 op), valitse korvattavaksi kaikki kyseiset opintojaksot. Valintasi siirtyy oikeanpuoleiseen sarakkeeseen kohtaan Hakemukseen valitut opinnot

Monen suhde yhteen: Jos korvaat monella opintojaksolla (esim. 3 op + 3 op) yhden opintojakson (esim. 6 op), valitse vasemmalta + Lisää opintojakso kunnes tarvittavat opintojaksot ovat valittuna. Valitse sen jälkeen korvattavaksi kyseinen opintojakso HOPSissasi. Valintasi siirtyy oikeanpuoleiseen sarakkeeseen kohtaan Hakemukseen valitut opinnot

Monen suhde moneen:

Jos sinulla on enemmän suoritettuja opintojaksoja, joilla haluat hakea korvaavuutta, toista hakemuksia uudelleen kohdan 6 mukaan (Opintojakson lisääminen) niin monta kertaa, kuin lisäät suoritettuja opintojaksoja!

Älä siis lisää kaikkia aiempia suorituksiasi tässä samanaikaisesti.

Kuvakaappaus Pepistä
Kuva 8 Lisää aiemmin suoritettu opintojakso 3
Sisällyttäminen

Sisällyttämisessä valitse oikean puolen sarakkeen alasvetovalikosta HOPSista se kohta (esim. Vapaasti valittavat opinnot), johon aiemmin suorittamasi opintojakso sisällytetään.

Kuvakaappaus Pepistä
Kuva 9 Sisällyttäminen

7. Hakemuksen lähettäminen

Lähetä lopuksi hakemuksesi.

Hakemuksesi tallentuu luonnokseksi, kunnes lähetät sen käsittelijälle.

Kun olet lähettänyt hakemuksen, et voi enää muokata sitä. Täytä hakemus kerralla huolellisesti. Käsittelijä hylkää/palauttaa puutteellisen tai väärin täytetyn hakemuksen.

Mikäli hakemus palautuu sinulle täydennettäväksi, noudata saatuja ohjeita.

Kuvakaappaus Pepistä
Kuva 10 Lähetä hakemus

Lisätietoja aiemmin suoritettujen opintojen hyväksiluvusta sekä AHOT-menettelyistä voit kysyä omalta opettajatutorilta tai opinto-ohjaajalta. 

Harjoittelu

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Harjoittelua on kaikilla koulutusaloilla ja kaikissa ammattikorkeakoulututkinnoissa. Harjoittelun tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus soveltaa teoriassa opittuja tietoja käytäntöön sekä kehittää valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn. Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukee ja täydentää koulutusten mukaista opiskelua. Harjoittelujaksojen tulee muodostaa ammatillista kasvua kehittävä polku, harjoittelun tulee olla riittävän monipuolista ja sen tulee muuttua ajan myötä haasteellisemmaksi ja vaativammaksi. 

Harjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti koulutusalaan liittyvässä työympäristössä. Harjoittelussa voidaan hyödyntää aiemmin hankittua osaamista. Harjoittelua voidaan myös opinnollistaa. Lisää tietoa löydät koulutusalakohtaisissa ohjeissa. 

Harjoittelun laajuus Centria-ammattikorkeakoulussa on koulutuksesta riippuen 30-85 opintopistettä. Opintopiste on ammattikorkeakoulujen opintojen mitoituksen peruste. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä.

Harjoittelupaikan hakemisessa kannattaa itse olla aktiivinen. Mieti millaiset harjoittelutehtävät auttavat sinua ammatillisesti eteenpäin ja tukevat urasuunnitelmiasi sekä mistä asioista haluaisit oppia lisää.  

Mahdollisia harjoittelupaikkoja voit etsiä Centria Jobista, jonne työnantajat ilmoittavat työ-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikoista. Huomioi myös yritykset sekä kolmannen sektorin tarjoamat mahdollisuudet. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat voivat hyödyntää Jobiili-palvelua harjoittelupaikan etsimisessä. 

Hakiessasi harjoittelupaikkaa, laadi hakemus, jossa esittelet itsesi, miksi haet juuri heille työharjoitteluun, mitä osaat ja mitä haluaisit oppia. Laadi myös ansioluettelo.  

Harjoittelun ohjeet

KN00AP62 Seurakuntaharjoittelu I, 6 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee harjoitteluseurakunnan rakenteen ja toimintaympäristön, harjoitteluseurakunnan kasvatustyön toiminta- ja talousarvion sekä toimintakertomuksen. Opiskelija ymmärtää kirkon kasvatustyön kokonaisuuden ja tiimityöskentelyn merkityksen. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja seurakunnan kasvatustyöhön ja suunnitella, toteuttaa ja arvioida seurakunnan nuorisotyön parissa tehtävän kasvatustyön perustyötapoja sekä toimia osana työyhteisöä.

Sisältö: Ohjattu harjoittelu Suomen ev.lut. kirkon seurakunnassa. Tutustuminen harjoitteluseurakunnan kasvatustyön kokonaisuuteen. Harjoitteluun liittyvät oppimistehtävät.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Edeltävät opinnot: 50 opintopistettä sisältäen opintojakson Kirkon nuorisotyö 7op

Lisätietoja: lehtori Annika Yliniemi

KN00AP63 Seurakuntaharjoittelu II, 9 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön rippikoulussa ja muussa seurakunnan toiminnassa; suunnitella, toteuttaa ja arvioida rippikoulutyötä alan tietoperustan huomioiden sekä toimia osana työyhteisöä ja hahmottaa oman toimintansa osaksi laajempaa toimintaympäristöä.

Sisältö: Ohjattu harjoittelu Suomen ev.lut. kirkon seurakunnassa. Osallistuminen vähintään yhden rippikoulun toteutukseen. Harjoitteluun liittyvät oppimistehtävät.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Edeltävät opinnot: 80 opintopistettä sisältäen opintojaksot Kirkon nuorisotyö 7op ja Rippikoulutyö ja isostoiminta 8op

Lisätietoja: lehtori Annika Yliniemi

KN00AP64 Harjoittelu III, 6 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön kasvatustyössä; suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää työtä alan tietoperustan huomioiden; toimia osana työyhteisöä sekä hahmottaa oman toimintansa osaksi laajempaa toimintaympäristöä.

Sisältö: Ohjattu harjoittelu järjestössä, kunnassa, erilaisissa lasten- ja nuortenhuoltolaitoksissa tai muissa kasvatustyötä tekevissä organisaatioissa. Harjoitteluun liittyvät oppimistehtävät. Huom! Harjoittelua ei voi suorittaa seurakunnassa.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Edeltävät opinnot: Harjoittelut I ja II suoritettuna

Lisätietoja: Lehtori Annika Yliniemi

KN00AP65 Harjoittelu IV, 9 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää ydinosaamistaan kasvatustyössä nuorten ja perheiden parissa; hyödyntää aktiivisesti oman alansa tietoperustaa käytännön toiminnassaan ja kehittää ammatillista osaamistaan perheiden ja yhteisöjen kasvatustyön tukemisessa sekä omaksuu tutkivan ja kehittävän työotteen.

Sisältö: Ohjattu, syventävä, työharjoittelu seurakunnissa, kristillisissä järjestöissä, lastensuojelussa tai muissa kasvatustyötä tekevissä yhteisöissä. Harjoitteluun liittyvät oppimistehtävät

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Edeltävät opinnot: 115 opintopistettä sisältäen harjoittelut I, II ja III. Lisätietoja: lehtori Emilia Teerikangas

Harjoitteluohje:

Tandemharjoittelu

Tandemharjoittelussa Centrian kansainvälinen opiskelija ja suomalainen opiskelija työskentelevät yrityksessä pareittain. Tandemharjoittelun myötä opiskelijoiden kieli- ja ohjaamistaidot kehittyvät. Tandemharjoittelua käytetään muun muassa Export Expert -hankkeessa, jonka kautta opiskelijoilla on mahdollisuus löytää esimerkiksi työharjoittelupaikkoja alueen yrityksistä.

Harjoittelu ulkomailla

Centrian opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa työharjoittelusi joko osittain tai kokonaan ulkomailla. Työharjoittelu ulkomailla on osa Centriassa suorittamaasi tutkintoa, eikä se pidennä opiskeluaikaasi. Ulkomailla suoritettu työharjoittelu näyttää myös hyvältä CV:ssä.

Vapaasti valittavat opinnot

Vapaasti valittavien opintojen määrä vaihtelee koulutuksittain 3–15 op. Vapaasti valittavat opinnot voivat olla mitä tahansa ammattikorkeakoulu- tai yliopistotason opintoja ja näihin voidaan huomioida myös aiemmat korkeakoulutason opinnot.

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoilla vapaasti valittavien opintojen laajuus on 3 opintopistettä, sosionomiopiskelijoilla puolestaan 5 opintopistettä. Vapaasti valittavia opintoja voi suorittaa esimerkiksi seuraavasti:

Kirjapaketit
Kirjapaketin suorittaminen uusintakoepäivinä tai erillisen ohjeen mukaan

Opiskelijatutorointi ammattikorkeakoulussa
Aktiivinen osallistuminen tutorkoulutukseen ja tutortoimintaan (2–3 op)

Yhdistystoiminta ammattikorkeakoulussa
Aktiivinen toiminta opiskelijayhdistyksessä (2–3 op)

Kehitystyö ammattikorkeakoulussa
Aktiivinen osallistuminen ammattikorkeakoulun tiimien toimintaan (2 op)

Tiimityöskentely ja osallistuminen projekteihin
Aktiivinen osallistuminen projektityöskentelyyn, sopivasta projektista opettajan kanssa sopiminen (2 op)

Sosiaali- ja terveysalan työkokemus opiskeluaikana
Vähintään 3 viikkoa työskentelyä erillisen ohjeen mukaan (esim. kesätyöt), tehtäväraportin laatiminen (2 op),

Vapaaehtoistyö; harrastustoiminta
Säännöllinen ja tavoitteellinen vapaaehtoistyö tai harrastustoiminta sekä perusteltu selostus siitä, miten ko. toimintoja voi hyödyntää nykyisessä opiskelussa ja tulevassa työssä, perustellun anomuksen laatiminen (2 op)

Centria Open Café -passi
Osallistuminen 12 kertaa 1–2 tunnin luentoon tai tapahtumaan (1 op)

Sosiaali- ja terveysalan opintopäivät
1 pv (vähintään 6 tuntia) osallistuminen ja kattava, kirjallisten ohjeiden mukaan tehty raportti (1 op) (Huom! 1 op edellyttää 26 tuntia opiskelijan työskentelyä)

Huomioithan, että luennot tai opintopäivät eivät voi kuulua pakollisiin opintoihin. Yhdestä suorituksesta ei voi saada kahta suoritusmerkintää.

Muissa ammattikorkeakouluissa, avoimessa yliopistossa, kesäyliopistossa suoritetut korkeakouluopinnot
Hyväksytään vapaasti valittaviin opintoihin, anomus ja todistusjäljennökset.

Avoimet verkko-opinnot ja CampusOnline-opinnot

 • amk-opiskelijalle ilmaisia
 • käynnistyvät kolme (3) kertaa vuodessa

Verkko-opinnot

Centriassa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opintojaan myös verkko-opintoina. Näitä opintoja ovat esimerkiksi Centrian toteuttamat avoimet verkko-opinnot sekä muiden korkeakoulujen verkko-opinnot, jotka löytyvät CampusOnline-portaalista. Näiden lisäksi opiskelija voi suorittaa KiVANET-verkoston tarjoamia kieliopintoja verkossa. Lisätietoa KiVANET-verkostosta Kieliopinnot-osiossa. Centrian avoimet verkko-opinnot ja CampusOnlinen tarjonta ovat tutkinto-opiskelijoille maksutonta. Avoimen AMK:n polkuopiskelijoilla verkko-opinnot sisältyvät normaaliin opintomaksuun.

Opintokierrokset käynnistyvät kolme kertaa vuodessa: keväällä, kesällä ja syksyllä. Opintotarjonnassa on yli 70 opintojaksoa eri aloilta, yhteensä noin 270 opintopistettä. Opintojaksojen laajuudet vaihtelevat 1 opintopisteestä 6 opintopisteeseen.

Centrian opintotarjonnan löydät opinto-oppaasta: https://centria.opinto-opas.fi/ 
Valitse toteutussuunnitelmien haku. Voit rajata hakuehtoja: 

 • koulutusohjelma = Avoimet verkko-opinnot 
 • ilmoittautumisen alkupvm
 • ilmoittautumisen loppupvm

Näet opintokierrosten aikataulut täältä.

HUOM! Centrian opiskelija: Ilmoittaudu Centrian omille verkko-opinnoille Peppi-järjestelmän kautta.

CampusOnline.fi on ammattikorkeakoulujen yhteinen portaali, johon kootaan ammattikorkeakoulujen verkko-opintotarjontaa. Voit valita tarjonnasta omaan tutkintoosi soveltuvat opintojaksot. Varmista omasta koulutusohjelmastasi (koulutusalapäälliköltä), että opintojaksot soveltuvat tutkintoosi.

Opintojaksot ovat maksuttomia kaikkien suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille sekä avoimen AMK:n polkuopiskelijoille.

Mahdollisesta CampusOnline-suorituksesta ja sen sisällyttämisestä Centrian opintoihin tulee sopia etukäteen, eli opiskelijan tulee varmistaa omasta koulutusohjelmastaan, että opintojaksot soveltuvat tutkintoon. Jos opiskelija haluaa hyväksilukea Centrian opintojakson CampusOnline- tai muuna verkko-opintosuorituksena, voi opintojakson opettaja vaatia opiskelijalta näyttöä osaamisen varmentamiseksi. Centrian omia opintojaksoja ei kuitenkaan suositella korvattavaksi CampusOnline / ristiinopiskelun kautta.

Kieliopinnot

Centriassa voit opiskella yhteisten englannin, ruotsin ja suomen kielen viestintäopintojaksojen lisäksi esimerkiksi seuraavia kieli-, viestintä- ja kulttuuriopintojaksoja:

Valinnaiset kieliopinnot (3 – 6 op)

Syventävät opinnot, ruotsi ja englanti (3 op)

Kieli- ja kulttuuriopinnot (1–3 op)

Kielten ja viestinnän opetuksemme pohjautuu valtakunnallisiin Kielten ja viestinnän opetuksen käytäntösuosituksiin ja ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen laatukriteereihin. Osaamistavoitteet ja arviointi opintojaksoille noudattavat Eurooppalaista viitekehystä (CEFR).

Muutoshakemus ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvistä kieliopinnoista

Ammattikorkeakoulu voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan Valtioneuvoston asetuksen (352/2003) ammattikorkeakouluista 8§ 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan. -> Muutoshakemus ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvistä kieliopinnoista

Kieli- ja viestintäopintojen hyväksiluku

Aiemmin suoritetuista opinnoista voi hakea hyväksilukua suoritettavaan ammattikorkeakoulututkintoon. Huom! valinnaisia kieliopintoja ei voi hyväksilukea.

KiVANET-verkosto

Mikä KiVANET? 

KiVANET-verkosto tarjoaa usean eri kielen verkko-opintoja, joita voit hakea opiskelemaan keväisin, kesäisin ja syksyisin. Seuraa ilmoittautumisaikoja ja tarjontaa verkoston sivuilta.

Tarjonta koostuu digipedagogiikan mukaisesti rakennetuista oppimispoluista A1-tasolta C1-tasolle, eli voit aloittaa opiskelemaan vaikkapa koreaa, kiinaa, japania, portugalia, viroa, tai italiaa alkeista lähtien.

KiVAKO-hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa KiVAKO-hankkeessa (2018 -2021) kehitettiin korkeakoulujen vieraiden kielten opintopolkutarjontaa yhdistelemällä ja uutta kehittämällä sekä valtakunnallisena että alueellisena yhteistyönä. Valtakunnallista verkko-opintotarjontaa toteutetaan syksystä 2021 alkaen KiVANET-yhteistyöverkostossa KiVAKO-hankkeen kehittämän rotaatiomallin mukaisesti.

Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte

Opinnäytetyö on soveltavan tutkimus- ja kehitystyön luonteinen opintojakso. Opiskelijan on opinnäytetyötä tehdessään osoitettava perehtyneisyyttä opiskeltavan koulutuksen ongelmakokonaisuuteen sekä suoritettava hyväksyttävästi kypsyysnäyte. Opinnäytetyön laajuus ammattikorkeakoulututkinnossa on 15 op ja ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa 30 op.

Opinnäytetyö osoittaa opiskelijan kyvyn ymmärtää, soveltaa ja tuottaa asiantuntijatason tuloksia omalla ammattialallaan. Parhaimmillaan opinnäytetyö toimii siltana opiskelijan siirtyessä ammattikorkeakoulusta työelämään. 

Opinnäytetyö osoittaa opiskelijan osaavan viestiä ja kertoa ammattiinsa liittyvistä asioista sekä yleisölle että oman alansa muille toimijoille. Opinnäytetyö antaa myös valmiuksia jatko-opintoihin. 

Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa sekä englanninkielisissä koulutuksissa englannin kielen taitoa.