Siirry sisältöön

Opintojen sisältö

Opintosi Centriassa koostuvat pakollisista opinnoista, vapaavalintaisista opinnoista ja harjoitteluista. Opintojen loppuvaiheessa tehdään opinnäytetyö sekä kypsyysnäyte.

Kolme naisopiskelijaa istuu yhdessä Talonpojankadun kampuksen kirjastossa

Koulutukseen sisältyvät opinnot perustuvat vuosittain laadittaviin opetussuunnitelmiin, jotka on koottu opinto-oppaisiin. Opetussuunnitelman pohjalta opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), joka sisältää koulutuksen pakollisia opintoja sekä opintoja, jotka opiskelija on valinnut oman kiinnostuksensa ja tavoitteidensa pohjalta tarjonnassa olevista opinnoista. Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa Centria-ammattikorkeakoulun verkko-opintoja ja/tai opintoja muiden ammattikorkeakoulujen ristiinopiskelutarjonnasta (esim. CampusOnline-verkostosta).

Harjoittelu, kielitaidon kehittäminen sekä kansainvälisyysosaaminen lisäävät osaltaan opiskelijan ammatillista kasvua. Opintoihin kuuluu myös vapaasti valittavia opintoja. Opintojen loppuvaiheessa tehdään opinnäytetyö sekä kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte osoittaa opiskelijan perehtyneisyyden opinnäytteen alaan sekä hänen taitonsa kirjoittaa akateemista tekstiä. 

Opinto-opas

Opinto-oppaassa on Centria-ammattikorkeakoulun toteuttamien koulutusten opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelma on Centria-ammattikorkeakoulun rehtorin vahvistama ja hyväksymä suunnitelma, joka ohjaa opetuksen toteuttamista. 

Opetussuunnitelmat on ryhmitelty opintojen aloittamisvuoden mukaan eli esimerkiksi syksyllä 2022 aloittavat opiskelijat löytävät oman koulutuksensa opetussuunnitelman lukuvuoden 2022-2023 mukaan. Saman koulutuksen (esim. liiketalous) sisällä opetussuunnitelma voi olla hieman erilainen riippuen koulutuksen toteutusmuodosta ja/tai opintojen aloitusajankohdasta. Opetussuunnitelmasta näkyy opintojen ajoittuminen eri lukuvuosille.   

Opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) rakentuu koulutuksen opetussuunnitelman pohjalle. 

HOPS

Opinnot Centriassa rakentuvat opiskelijan koulutusohjelman opintokokonaisuuteen. Jokaisella opiskelijalla on henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jonka opiskelija tekee opintojen alussa. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman avulla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa opintojaan, sekä seuraa opintojensa etenemistä.  

HOPS laaditaan opiskelijan oman koulutuksen opetussuunnitelman (OPS) pohjalta Peppi-järjestelmässä. HOPSin laatiminen ja päivittäminen on opiskelijan vastuulla. Opiskelija saa siihen apua esimerkiksi omalta opettajatutorilta tai opinto-ohjaajalta. 

Ammattikorkeakoulututkinto koostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista, työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Opiskelija tutustuu koulutusohjelmansa opintokokonaisuuteen ja sen erityispiirteisiin ensimmäisen vuoden aikana, etenkin tutortunneilla sekä Minä korkeakouluopiskelijana -opintojaksolla. HOPSia laatiessaan opiskelija tutustuu koulutuksen opintojen sisältöön ja ottaa yksilölliset kehitystarpeensa, vahvuutensa ja uratoiveensa huomioon opintojen suunnittelussa ja valinnoissa. 

Opiskelijan ensimmäisen vuoden HOPS sisältää enimmäkseen pakollisia opintojaksoja. Opintojen edetessä opiskelija valitsee itselleen sopivat syventävät opintokokonaisuudet sekä vapaasti valittavat opinnot. Hän suunnittelee myös itselleen sopivat kohteet työharjoittelun suorittamiseen sekä pohtii opinnäytetyön aihetta.  

HUOM! Mikäli käyt töissä opintojen aikana, työkokemus voidaan hyödyntää mm. harjoittelussa, opinnollistamisessa sekä ahotoinnissa. Muista päivittää oma tilanteesi tutoropettajallesi myös opintojen edetessä.

HOPS-lomakkeet

Opinnollistaminen

Opinnollistamisessa opiskelu viedään luokkahuoneista työpaikoille. Tutkinnossa edellytettävää osaamista hankitaan suunnitelman mukaisesti työtä tekemällä ja kytkemällä käytännön tekeminen aiheeseen liittyvään tietoperustaan. Opiskelijan tulee analysoida työtehtävänsä ja kytkeä ne opintojaksoihin tai opintokokonaisuuksiin sekä peilata työtehtäviään opintojaksojen osaamistavoitteisiin. Opiskelija hallitsee työtehtävänsä sekä opintojakson teoriataustan. 

Opinnollistamisen yksi tärkeimmistä vaiheista on näyttötilaisuus, jossa hyödynnetään opettaja-, vertais-, itse- ja työelämäarviointia. Näyttötilaisuudessa opiskelija kytkee työn teoriataustaan ja osoittaa osaamisensa. Opiskelijan oman oppimisen reflektointi ja osaamisen tunnistaminen ovat opinnollistamisessa tärkeässä roolissa. Opiskelija saa näyttötilaisuuden jälkeen palautteen ja numeraalisen arvioinnin. 

Myös harjoittelu on mahdollista opinnollistaa.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin suoritetuista opinnoista voi hakea hyväksilukua suoritettavaan ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkinnosta, joka on pääsyvaatimuksena ammattikorkeakouluun, ei voi hakea hyväksilukua. Korkeakoulutasoisia väyläopintoja voidaan kuitenkin hyväksilukea. 

AHOT, eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (=ahotointi), mahdollistaa myös muualla kuin formaalissa koulutuksessa (esimerkiksi työssä, harrastuksissa, luottamustoimissa) hankitun osaamisen hyväksiluvun.

Alla olevasta linkistä löydät tarkemmat ohjeet AHOT-hakemuksen tekemiseen. Ennen AHOT-hakemuksen täyttämistä varmistathan, että sinulla on hakemuksesi liitteeksi virallinen opintosuoritusote suomeksi ja englanniksi sekä opintojaksokuvaukset suoritetuista opinnoista. Suoritusotteessa tulee näkyä oma nimesi, suoritetun opintojakson nimi, opintojakson laajuus, arviointipäivä ja arvosana. Hakemuksia ei käsitellä ilman englanninkielisiä virallisia opintosuoriteotteita.

HUOM! Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) ei koske avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita (polkuopinnot, väyläopinnot, yksittäiset opintojaksot). Mikäli opiskelijalla on suoritettuna opintoja, jotka voisivat olla hyväksiluettavissa, hän voi valita niiden tilalle muita opintojaksoja. Hyväksilukuja voidaan kirjata vain tutkinto-opiskelijoille.

Ahotointia haetaan lomakkeilla, jotka löydät alta.

Lisätietoja aiemmin suoritettujen opintojen hyväksiluvusta sekä AHOT-menettelyistä voit kysyä omalta opettajatutorilta tai opinto-ohjaajalta. 

Harjoittelu

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Harjoittelua on kaikilla koulutusaloilla ja kaikissa ammattikorkeakoulututkinnoissa. Harjoittelun tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus soveltaa teoriassa opittuja tietoja käytäntöön sekä kehittää valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn. Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukee ja täydentää koulutusten mukaista opiskelua. Harjoittelujaksojen tulee muodostaa ammatillista kasvua kehittävä polku, harjoittelun tulee olla riittävän monipuolista ja sen tulee muuttua ajan myötä haasteellisemmaksi ja vaativammaksi. 

Harjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti koulutusalaan liittyvässä työympäristössä. Harjoittelussa voidaan hyödyntää aiemmin hankittua osaamista. Harjoittelua voidaan myös opinnollistaa. Lisää tietoa löydät koulutusalakohtaisissa ohjeissa. 

Harjoittelun laajuus Centria-ammattikorkeakoulussa on koulutuksesta riippuen 30-85 opintopistettä. Opintopiste on ammattikorkeakoulujen opintojen mitoituksen peruste. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä.

Harjoittelupaikan hakemisessa kannattaa itse olla aktiivinen. Mieti millaiset harjoittelutehtävät auttavat sinua ammatillisesti eteenpäin ja tukevat urasuunnitelmiasi sekä mistä asioista haluaisit oppia lisää.  

Mahdollisia harjoittelupaikkoja voit etsiä Centria Jobista, jonne työnantajat ilmoittavat työ-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikoista. Huomioi myös yritykset sekä kolmannen sektorin tarjoamat mahdollisuudet. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat voivat hyödyntää Jobiili-palvelua harjoittelupaikan etsimisessä. 

Hakiessasi harjoittelupaikkaa, laadi hakemus, jossa esittelet itsesi, miksi haet juuri heille työharjoitteluun, mitä osaat ja mitä haluaisit oppia. Laadi myös ansioluettelo.  

Harjoittelun ohjeet

Harjoitteluohje:

Tandemharjoittelu

Tandemharjoittelussa Centrian kansainvälinen opiskelija ja suomalainen opiskelija työskentelevät yrityksessä pareittain. Tandemharjoittelun myötä opiskelijoiden kieli- ja ohjaamistaidot kehittyvät. Tandemharjoittelua käytetään muun muassa Export Expert -hankkeessa, jonka kautta opiskelijoilla on mahdollisuus löytää esimerkiksi työharjoittelupaikkoja alueen yrityksistä.

Harjoittelu ulkomailla

Centrian opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa työharjoittelusi joko osittain tai kokonaan ulkomailla. Työharjoittelu ulkomailla on osa Centriassa suorittamaasi tutkintoa, eikä se pidennä opiskeluaikaasi. Ulkomailla suoritettu työharjoittelu näyttää myös hyvältä CV:ssä.

Vapaasti valittavat opinnot

Vapaasti valittavien opintojen määrä vaihtelee koulutuksittain 3–15 op. Vapaasti valittavat opinnot voivat olla mitä tahansa ammattikorkeakoulu- tai yliopistotason opintoja ja näihin voidaan huomioida myös aiemmat korkeakoulutason opinnot.

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoilla vapaasti valittavien opintojen laajuus on 3 opintopistettä, sosionomiopiskelijoilla puolestaan 5 opintopistettä. Vapaasti valittavia opintoja voi suorittaa esimerkiksi seuraavasti:

Kirjapaketit
Kirjapaketin suorittaminen uusintakoepäivinä tai erillisen ohjeen mukaan

Opiskelijatutorointi ammattikorkeakoulussa
Aktiivinen osallistuminen tutorkoulutukseen ja tutortoimintaan (2–3 op)

Yhdistystoiminta ammattikorkeakoulussa
Aktiivinen toiminta opiskelijayhdistyksessä (2–3 op)

Kehitystyö ammattikorkeakoulussa
Aktiivinen osallistuminen ammattikorkeakoulun tiimien toimintaan (2 op)

Tiimityöskentely ja osallistuminen projekteihin
Aktiivinen osallistuminen projektityöskentelyyn, sopivasta projektista opettajan kanssa sopiminen (2 op)

Sosiaali- ja terveysalan työkokemus opiskeluaikana
Vähintään 3 viikkoa työskentelyä erillisen ohjeen mukaan (esim. kesätyöt), tehtäväraportin laatiminen (2 op),

Vapaaehtoistyö; harrastustoiminta
Säännöllinen ja tavoitteellinen vapaaehtoistyö tai harrastustoiminta sekä perusteltu selostus siitä, miten ko. toimintoja voi hyödyntää nykyisessä opiskelussa ja tulevassa työssä, perustellun anomuksen laatiminen (2 op)

Centria Open Café -passi
Osallistuminen 12 kertaa 1–2 tunnin luentoon tai tapahtumaan (1 op)

Sosiaali- ja terveysalan opintopäivät
1 pv (vähintään 6 tuntia) osallistuminen ja kattava, kirjallisten ohjeiden mukaan tehty raportti (1 op) (Huom! 1 op edellyttää 26 tuntia opiskelijan työskentelyä)

Huomioithan, että luennot tai opintopäivät eivät voi kuulua pakollisiin opintoihin. Yhdestä suorituksesta ei voi saada kahta suoritusmerkintää.

Muissa ammattikorkeakouluissa, avoimessa yliopistossa, kesäyliopistossa suoritetut korkeakouluopinnot
Hyväksytään vapaasti valittaviin opintoihin, anomus ja todistusjäljennökset.

Averko- ja CampusOnline-opinnot

  • amk-opiskelijalle ilmaisia
  • käynnistyvät kolme (3) kertaa vuodessa

Verkko-opinnot

Centriassa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opintojaan myös verkko-opintoina. Näitä opintoja ovat esimerkiksi Centrian toteuttamat avoimet verkko-opinnot sekä muiden korkeakoulujen verkko-opinnot, jotka löytyvät CampusOnline-portaalista. Näiden lisäksi opiskelija voi suorittaa KiVANET-verkoston tarjoamia kieliopintoja verkossa. Lisätietoa KiVANET-verkostosta Kieliopinnot-osiossa. Centrian avoimet verkko-opinnot ja CampusOnlinen tarjonta ovat tutkinto-opiskelijoille maksutonta. Avoimen AMK:n polkuopiskelijoilla verkko-opinnot sisältyvät normaaliin opintomaksuun.

Opintokierrokset käynnistyvät kolme kertaa vuodessa: keväällä, kesällä ja syksyllä. Opintotarjonnassa on yli 70 opintojaksoa eri aloilta, yhteensä noin 270 opintopistettä. Opintojaksojen laajuudet vaihtelevat 1 opintopisteestä 6 opintopisteeseen.

Centrian opintotarjonnan löydät opinto-oppaasta: https://centria.opinto-opas.fi/ 
Valitse toteutussuunnitelmien haku. Voit rajata hakuehtoja: 

  • koulutusohjelma = Avoimet verkko-opinnot 
  • ilmoittautumisen alkupvm
  • ilmoittautumisen loppupvm

Näet opintokierrosten aikataulut täältä.

HUOM! Centrian opiskelija: Ilmoittaudu Centrian omille verkko-opinnoille Peppi-järjestelmän kautta.

CampusOnline.fi on ammattikorkeakoulujen yhteinen portaali, johon kootaan ammattikorkeakoulujen verkko-opintotarjontaa. Voit valita tarjonnasta omaan tutkintoosi soveltuvat opintojaksot. Varmista omasta koulutusohjelmastasi (koulutusalapäälliköltä), että opintojaksot soveltuvat tutkintoosi.

Opintojaksot ovat maksuttomia kaikkien suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille sekä avoimen AMK:n polkuopiskelijoille.

Kieliopinnot

Centriassa voit opiskella yhteisten englannin, ruotsin ja suomen kielen viestintäopintojaksojen lisäksi esimerkiksi seuraavia kieli-, viestintä- ja kulttuuriopintojaksoja:

Valinnaiset kieliopinnot (3 – 6 op)

Syventävät opinnot, ruotsi ja englanti (3 op)

Kieli- ja kulttuuriopinnot (1–3 op)

Kielten ja viestinnän opetuksemme pohjautuu valtakunnallisiin Kielten ja viestinnän opetuksen käytäntösuosituksiin ja ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen laatukriteereihin. Osaamistavoitteet ja arviointi opintojaksoille noudattavat Eurooppalaista viitekehystä (CEFR).

Ammattikorkeakoulu voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan Valtioneuvoston asetuksen (352/2003) ammattikorkeakouluista 8§ 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan. -> Muutoshakemus ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvistä kieliopinnoista

Aiemmin suoritetuista opinnoista voi hakea hyväksilukua suoritettavaan ammattikorkeakoulututkintoon. Huom! valinnaisia kieliopintoja ei voi hyväksilukea.

KiVANET-verkosto

Mikä KiVANET? 

KiVANET-verkosto tarjoaa usean eri kielen verkko-opintoja, joita voit hakea opiskelemaan keväisin, kesäisin ja syksyisin. Seuraa ilmoittautumisaikoja ja tarjontaa verkoston sivuilta.

Tarjonta koostuu digipedagogiikan mukaisesti rakennetuista oppimispoluista A1-tasolta C1-tasolle, eli voit aloittaa opiskelemaan vaikkapa koreaa, kiinaa, japania, portugalia, viroa, tai italiaa alkeista lähtien.

KiVAKO-hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa KiVAKO-hankkeessa (2018 -2021) kehitettiin korkeakoulujen vieraiden kielten opintopolkutarjontaa yhdistelemällä ja uutta kehittämällä sekä valtakunnallisena että alueellisena yhteistyönä. Valtakunnallista verkko-opintotarjontaa toteutetaan syksystä 2021 alkaen KiVANET-yhteistyöverkostossa KiVAKO-hankkeen kehittämän rotaatiomallin mukaisesti.

Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte

Opinnäytetyö on soveltavan tutkimus- ja kehitystyön luonteinen opintojakso. Opiskelijan on opinnäytetyötä tehdessään osoitettava perehtyneisyyttä opiskeltavan koulutuksen ongelmakokonaisuuteen sekä suoritettava hyväksyttävästi kypsyysnäyte. Opinnäytetyön laajuus ammattikorkeakoulututkinnossa on 15 op ja ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa 30 op.

Opinnäytetyö osoittaa opiskelijan kyvyn ymmärtää, soveltaa ja tuottaa asiantuntijatason tuloksia omalla ammattialallaan. Parhaimmillaan opinnäytetyö toimii siltana opiskelijan siirtyessä ammattikorkeakoulusta työelämään. 

Opinnäytetyö osoittaa opiskelijan osaavan viestiä ja kertoa ammattiinsa liittyvistä asioista sekä yleisölle että oman alansa muille toimijoille. Opinnäytetyö antaa myös valmiuksia jatko-opintoihin. 

Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa sekä englanninkielisissä koulutuksissa englannin kielen taitoa.