Siirry sisältöön
Kemiantekniikan opiskelija Riina Luomansuu

Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka

Ilmaston ja luonnon diversiteetin muutos koskettaa meitä kaikkia. Kemiantekniikan ammattilaisena voit vaikuttaa tulevaisuuden ratkaisuihin. Kemiantekniikan insinöörikoulutuksestamme valmistut monipuoliseksi kemiantekniikan osaajaksi, jolla on erinomaiset työllistymismahdollisuudet niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Tutkinto: Insinööri (AMK)

Opintomuoto: Monimuotototeutus / päivätoteutus

Opintojen laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä

Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola

Haku alkaa: 13.03.2024 klo 08:00

Haku päättyy: 27.03.2024 klo 15:00

Koulutukset alkavat syksyllä 2024

Opetuskieli: Suomi

Päivätoteutus

 • Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
 • Aloituspaikat: 15

Monimuotototeutus

 • Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
 • Aloituspaikat: 15

Koulutuksen kuvaus

Centria-ammattikorkeakoulun kemiantekniikan insinöörikoulutuksesta valmistut monipuoliseksi kemiantekniikan osaajaksi, jolla on erinomaiset työllistymismahdollisuudet niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Kaivosala on nyt erityisessä nosteessa metallien kysynnän kasvaessa sähköautojen ja akkuteknologian ansiosta. Teemmekin tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa, ja etenkin Kokkolassa sijaitseva Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä työllistää kemiantekniikan opiskelijoitamme. Työpaikkojen lisäksi opiskelijoillemme on tarjolla mielenkiintoisia harjoittelupaikkoja ja erilaisia projekti- ja opinnäytetyön aiheita. 

Centrian kemiantekniikan insinööriopinnoissa lähdetään liikkeelle perusteista, joten et välttämättä tarvitse aikaisempaa kemiantekniikan osaamista. Opinnot alkavat ydinopinnoilla, joissa opiskellaan laajasti kemian lisäksi eri aihealueita, muun muassa luonnontieteitä ja matematiikkaa sekä kieliä ja viestintää. Lisäksi opintoihin kuuluu talous- ja johtamisopintoja sekä kemian ja prosessitekniikan opintoja automaatiotekniikasta, energiatekniikasta ja tehdassuunnittelusta. Kiertotalousajattelu, eettinen vastuu, kemianteollisuuden taloudellinen ohjautuvuus sekä kannattavan liiketoiminnan kehittäminen ovat myös osa insinöörin perusosaamista. Opintojen edetessä voit valita, haluatko syventää ammattitaitoasi kaivos- ja mineraalitekniikan, uusiutuvien energiavarojen vai akkutekniikan parissa. Opintoihin sisältyy myös kolme harjoittelujaksoa, joissa pääset tutustumaan alan työtehtäviin ja yrityksiin. 

Centrian kemiantekniikan koulutuksen ylpeyden aihe on Kemianteollisuus ry:n palkitsema TalenttiTehdas. Se on opintokokonaisuus, jossa opiskelijat oppivat yritystoiminnan lainalaisuudet, kummiyritysten valmistusprosessit ja tuoteapplikaatiot, ja saavat valmiudet markkinoida kansainvälisesti omaa osaamistaan. Tiimit työskentelevät projektimaisesti valmentajien ohjauksessa ja tiiviissä yhteistyössä kummiyritysten kanssa. 

Centrialla on pitkät perinteet yritysyhteistyössä alan eri toimijoiden kanssa. Tiiviin yritysyhteistyön myötä koulutukseen sisältyy paljon yritysvierailuja, vierailijoiden luentoja sekä yrityksissä tehtäviä opiskeluprojekteja. Myös opinnäytetyöt tehdään pääsääntöisesti suoraan jollekin teollisuusalan yritykselle. Opintojen aikana sinulla on siis erinomainen mahdollisuus solmia yhteyksiä työelämään ja tutustua kemiantekniikan insinöörin työtehtäviin jo opiskeluaikana. Kemiantekniikan insinööreillä on erittäin hyvät työllistymismahdollisuudet alueellamme, ja moni opiskelijamme saakin kesätyön tai vakituisen työpaikan, esimerkiksi harjoittelun, opinnäytetyön tai jonkin muun projektin kautta. 

Lisätietoa koulutuksesta

Opinnot pitävät sisällään teorian lisäksi paljon erilaisia laboratorioharjoituksia, joita tehdään Centrian Talonpojankadun kampuksella sijaitsevissa laboratorioissa. Chemplant-koetehtaalla pääset opiskelemaan erilaisia yksikköprosesseja aidossa tehdasympäristössä. Centriassa opiskelijat suorittavat osan opinnoista yrityksille tehtävissä kehityshankkeissa. Voit myös joustavasti valita opintojaksoja kemiantekniikan monimuotototeutuksen tai englanninkielisen kemiantekniikan koulutuksen valikoimasta.

Kemiantekniikan koulutus koostuu ydinosaamisen opinnoista, profiloivista opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä. Tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 4 vuotta.

Ydinosaamisen opinnot 151 op

 • Opiskelu- ja työelämätaidot
 • Matematiikka
 • Luonnontieteet
 • Kielet ja viestintä
 • Yritystoiminta
 • Kemian alkeet
 • Kemianteollisuuden perusteet
 • Kemiaa syvemmälle
 • Prosessitekniikka 1 ja 2
 • Harjoittelu

Profiloiva osaaminen 89 op

 • Tehdassuunnittelu
 • Kemiantekniikan syventävät ammattiopinnot
  • Kaivos- ja mineraalitekniikka
  • Uusiutuvat energiavarat
  • Akkutekniikan moduuli
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Harjoittelu (2 jaksoa)
 • Opinnäytetyö

Centrian kemiantekniikan opinnoissa voit syventyä joko kaivos- ja mineraalitekniikan, uusiutuviin energiavaroihin tai akkutekniikkaan. Valinta tehdään yleensä toisen opiskeluvuoden aikana, mutta voit halutessasi ja aikataulusi puitteissa ottaa opintojaksoja myös muista syventävistä moduuleista oman kiinnostuksesi mukaan. 

Kaivos- ja mineraalitekniikan moduulissa syvennytään malmin jalostukseen. Tämän teollisuudenalan merkitys kasvaa akkuteknologioiden kehittyessä tulevaisuudessa. Opintoihin kuuluu opintojaksoja kaivosalan toimintaympäristöistä, mineralogiasta, metallurgisista prosesseista ja rikastamisesta sekä jatkojalostuksesta. Teoriaopintoja tukevat laboratoriotyöt ovat oleellinen osa opiskelua. Opintojen aikana tehdään runsaasti erilaisia rikastustekniikan harjoitustöitä, joissa hyödynnetään Centrian laboratoriotiloja. Laboratorioistamme löytyvät ajantasaiset varusteet ja välineet monipuolisten kemiantekniikan harjoitusten tekemiseen. 

Uusiutuvien energiavarojen moduulissa perehdytään uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden hyödyntämiseen. Maailma on suuressa energiatuotannon murroksessa, ja siirtyminen fossiilisista energiavaroista uusiutuviin on parhaillaan käynnissä. Opintojen aikana perehdyt muun muassa puupohjaisiin raaka-aineisiin ja niiden hyödyntämiseen sekä puuraaka-aineesta jalostettavien uusien tuotteiden kehittämiseen. Syvennyt myös muihin uusiutuviin luonnonvaroihin, kuten tuuli ja maalämpö, ja perehdyt, miten niitä voidaan käyttää esimerkiksi sähkön- ja lämmöntuotannossa tai biopolttoaineiden valmistuksessa. 

Akkutekniikan moduulissa perehdytään syvemmin akku- ja sähkökemiaan. Opintojen aikana pääset perehtymään akkukemikaalien ja akkujen valmistukseen. Sinulle tulevat tutuksi myös akkujen kierrätystekniikat sekä energian varastointitekniikat. Syvennyt myös yleisemmin energian merkitykseen ja vaikutuksiin yhteiskunnassa, jotta saat valmiuksia ennakoida esimerkiksi teknologian kehitykseen vaikuttavaa sääntelyä. Yhteiskunnallinen ohjaus liiketoiminnan kehittymisessä tulee olemaan monilla aloilla voimakkaampaa kuin aiemmissa teollisissa murroksissa, mikä on huomioitu kemiantekniikan koulutuksessamme. Pääset perehtymään myös tuulivoimaloiden mahdollisuuksiin sekä sähkömarkkinoiden lainalaisuuksiin opintojesi aikana.

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen suunnittelu-, kehitys- tai tutkimushanke, jonka tehtävänä on osoittaa, että opiskelijana hallitset kemiantekniikan alaan liittyvät teoriat ja prosessit ja osaat soveltaa niitä myös käytännössä. Opinnäytetyön tehtävänä on syventää ammattiosaamistasi ja antaa sinulle monipuoliset valmiudet toimia kemiantekniikan alan tehtävissä. Opinnäytetyö tehdään usein toimeksiantona jollekin yritykselle joko itsenäisesti tai parityönä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä. 

Opinnäytetöitä on luettavissa Theseus-verkkokirjastossa: www.theseus.fi.

Kansainvälisyys on luonnollinen osa tekniikan alan opintoja. Centrialla on noin 130 yhteistyökorkeakoulua ympäri maailmaa, ja voit halutessasi sisällyttää opintoihisi lukukauden tai lukuvuoden mittaisen vaihto-opiskelujakson jossakin yhteistyökorkeakouluistamme. Centriassa kemiantekniikkaa voi opiskella myös englannin kielellä, joten voit halutessasi valita kursseja myös englanninkielisestä valikoimasta. Myös työharjoittelu on mahdollista suorittaa ulkomailla. 

Centrian kemiantekniikan opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto jossakin yhteistyökorkeakouluistamme Itävallassa ja Ranskassa. Tämä mahdollisuus kannattaa hyödyntää – etenkin, jos kansainvälinen ura kemiantekniikan parissa kiinnostaa tai haluat vahvistaa kielitaitoasi ja hankkia kansainvälistä kokemusta. 

Kannattaa hyödyntää koulumme tarjoamat erilaiset kansainvälistymismahdollisuudet, sillä monessa työpaikassa edellytetään hyvää kielitaitoa ja kansainvälisyysosaamista.

Centriassa opiskelijat suorittavat osan opinnoista yrityksille tehtävissä kehityshankkeissa, joten pääset luomaan kontakteja työelämän edustajiin jo opintojen aikana. Kemiantekniikan insinööreillä on erittäin hyvät työllistymismahdollisuudet, ja moni opiskelijamme saakin vakituisen työpaikan jo opintojen aikana. 

Kemiantekniikan insinöörikoulutus antaa sinulle laajat valmiudet toimia erilaisissa prosessi- ja teknologiateollisuuden tehtävissä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Meiltä valmistuneet kemiantekniikan insinöörit työskentelevät erilaisissa kemiantekniikan tehtävissä, esimerkiksi tehtaissa tai voimalaitoksissa. Meiltä valmistuneita insinöörejä työskentelee myös myynnin ja teknisen tuen parissa, viranomaistehtävissä sekä opetustehtävissä. Työmahdollisuudet ovat laajat, sillä monella alalla ja tehtävässä tarvitaan kemiantekniikan osaamista.

Hankittuasi kaksi vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla Centriassa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla. 

Päivätoteutus

Kemiantekniikan koulutuksen päivätoteutuksen opetussuunnitelmaan voit tutustua täällä.

Päivätoteutus soveltuu opiskelijalle, joka haluaa oppimisen tapahtuvan kampuksella ja joka pystyy osallistumaan opetukseen päiväsaikaan.

 1. Vuosi, opetus 100% fyysisesti läsnä luokkahuoneissa
 2. Vuosi, opetus 100% fyysisesti läsnä luokkahuoneissa
 3. Vuosi, päätetään koulutusohjelma kohtaisesti, vähintään 50% fyysisesti läsnä luokkahuoneissa
 4. Vuosi, päätetään koulutusohjelma kohtaisesti, vähintään 25% fyysisesti läsnä luokkahuoneissa

Kontaktiopetusta on 10h / opintopiste ja opetus tapahtuu Kokkolan kampuksella arkisin klo 8.00 – 18.00.

2., 3., ja 4. vuoden opinnoista osa opintojaksoista tai opintojaksojen osat voivat olla verkossa kontaktiopetuksena tai itsenäisenä verkko-opiskeluna.

Opintoihin kuuluu teoriaopetuksen lisäksi paljon erilaisia laboratorioharjoituksia, joissa pääset harjoittelemaan oppimaasi käytännössä. Meiltä löytyvät monipuoliset laboratoriotilat, laitteistot ja välineet. Laboratoriot tulevat tutuksi opintojen aikana, sillä pääset jo hyvin alkuvaiheessa opintoja tekemään erilaisia laboratorioharjoituksia.

TalenttiTehdas on opintokokonaisuus, jossa opiskelija saa jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana selkeän kokonaiskuvan metsä-, teknologia- ja kemianteollisuudesta. Opiskelijat pääsevät tutustumaan teollisuudessa toimiviin suuryrityksiin ja oppivat ymmärtämään opiskeltavien asioiden yhteyden työelämään.

Centriassa on osattu aina kuunnella yritysten tarpeita herkällä korvalla ja koulutusta on kehitetty huomioiden niin teollisuuden haasteet kuin ympäröivä globaali maailmakin. Digitalisaatio, tieteen ja teknologian uusimmat innovaatiot sekä joustavat pedagogiset ratkaisut ovat osa koulutuksen jatkuvaa kehitystyötä.

Valmennuspedagogiikka pohjautuu oppimiskäsitykseen, jossa oppija nähdään aktiivisena tiedon ja kokemusten prosessoijana yhteistoiminnallisissa oppimistilanteissa.

Centrian kemiantekniikan koulutusohjelma on kerännyt tunnustusta sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. TalenttiTehdas edustaa tätä kehitystä.

TalenttiTehtaassa opiskelijat opiskelevat valmentajien johdolla tiimeissä ja mukana sparraamassa ovat kummiyritykset. Opiskelijan lukujärjestys koostuu viikkotehtävistä, ryhmä- ja itsenäisestä työskentelystä sekä suoritetun työn arvioinnista ja palautteesta.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • On motivoitunut, positiivinen
 • Osaa hahmottaa kokonaisuuksia
 • Osaa toimia tiimeissä ja monikulttuurisessa ympäristössä
 • On ennakkoluuloton
 • Ymmärtää asiakasnäkökulman
 • Jatkuvasti valmis oppimaan uutta
 • On sinut digitaalisuuden kanssa

Toteutus

 • Opintokokonaisuus toteutetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Toteutus kestää koko kevätlukukauden ja koostuu seuraavista opintosisällöistä:
  • Kemian- ja prosessiteollisuuden perusteet 9 op
   • Sovellettu kemia ja Kemian projekti – kurssit
  • Teollisuuden työelämävalmiudet 5 op
   • Projektin hallinta
  • Yritystoiminta 5 op
   • Teollisuustalous
 • Rinnalla opiskellaan myös kielten, viestinnän, matematiikan ja fysiikan opintoja.
 • TalenttiTehdas-kokonaisuus yhteensä 19 op
  • Osallistuessaan TalenttiTehtaaseen opiskelijan tulee ilmoittautua ja osallistua kaikkiin yllä mainittuihin neljään kurssiin.

Lisätietoja TalenttiTehtaasta

Koordinointi ja kemia:
Lehtori Reija Harlamow
p. 050 590 3976
reija.harlamow@centria.fi

Projektin hallinta:
Lehtori Einar Nystedt
p. 040 548 8912
einar.nystedt@centria.fi

Teollisuustalous:
Tuntiopettaja Ilkka Siukosaari
p. 040 184 3537
ilkka.siukosaari@centria.fi

Käytössä olevat valintatavat

 • AMK-valintakoe
 • Todistusvalinta
Valintatapa ja aloituspaikat

Todistusvalinta (ylioppilastutkinto): 5 aloituspaikkaa                    
Todistusvalinta (ammatillinen perustutkinto / suoritettu 1.8.2015 jälkeen): 4 aloituspaikkaa
AMK-valintakoe: 6 aloituspaikkaa

Hakukohteessa ei ole käytössä alinta hyväksyttyä pisterajaa (todistusvalinta/AMK-valintakoe) tai kynnysehtoa (todistusvalinta).

Aloituspaikoista n. 70 % varataan ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa eikä ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseesta koulutuksesta tai sen jälkeen.

AMK-valintakoe

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään valtakunnallisesti ajalla 27.5. – 30.5.2024.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

Monimuotototeutus

Kemiantekniikan koulutuksen monimuotototeutuksen opetussuunnitelmaan voit tutustua täällä.

Monimuotototeutus on pääosin verkossa tapahtuvaa opiskelua, opinnot etenevät samaan tahtiin kuin päiväopiskelussa. Vaikka monimuotototeutus on joustavampi kuin päivätoteutus vaatii se sitoutumista intensiivijaksoihin sekä iltapäivä- ja iltaopiskeluun. Verkossa tapahtuvassa oppiminen on sekä itsenäistä työtä, että ryhmässä tapahtuvaa oppimista.

Intensiivijaksoja kerran kuukaudessa 2-3 päivää (klo 8 – 20), tällöin opetus voi olla opintojaksosta riippuen lähiopetusta kampuksella tai etäopetusta päiväsaikaan.

Muilla kuin intensiiviviikoilla on verkossa tapahtuvaa online-opetusta 2-4 iltana viikossa pääsääntöisesti alkaen kklo 16.00 ja päättyen viimeistään 21.00

Kontaktiopetusta on 8h / opintopiste.

Laboratorioharjoitukset tehdään pääsääntöisesti kampuksellamme Kokkolassa, josta löytyvät monipuoliset laboratoriotilat, laitteistot ja välineet. Sinulla on mahdollisuus käyttää myös työympäristöäsi oppimisympäristönä ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan omia työtehtäviäsi ja niiden kehittämistä osana opintojasi. Myös aikaisempi kemiantekniikan työkokemus on mahdollista hyväksilukea osaksi opintojasi.

Käytössä olevat valintatavat

 • AMK-valintakoe
 • Todistusvalinta

Valintatapa ja aloituspaikat

Todistusvalinta (ylioppilastutkinto): 5 aloituspaikkaa                    
Todistusvalinta (ammatillinen perustutkinto / suoritettu 1.8.2015 jälkeen): 4 aloituspaikkaa
AMK-valintakoe: 6 aloituspaikkaa

Hakukohteessa ei ole käytössä alinta hyväksyttyä pisterajaa (todistusvalinta/AMK-valintakoe) tai kynnysehtoa (todistusvalinta).

Monimuotototeutuksissa aloituspaikoista n. 50 % varataan ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa eikä ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseesta koulutuksesta tai sen jälkeen.

AMK-valintakoe

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään valtakunnallisesti ajalla 27.5. – 30.5.2024.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

Hakuohjeet


Kevään 2. yhteishaku 13.–27.3.2024

Koulutuksiin hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla “Centria” sekä rajaamalla hakutuloksia “Haku on käynnissä” -painikkeesta. Kevään yhteishaussa haetaan korkeakoulujen elokuussa 2024 alkaviin koulutuksiin.


Hakeminen avoimen väylän kautta 1.4.–30.4.2024 ja 1.10.–31.10.2024

Avoimessa AMK:ssa opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi opintojensa perusteella.


Hakeminen keskeneräisellä tutkinnolla 1.4.–30.4.2024 ja 1.10.–31.10.2024

Uudelleen myönnettyä opiskeluoikeutta haetaan Opintopolun erillishaun kautta.


Hakeminen siirtohaussa 1.–15.5.2024

Siirtoa haetaan sähköisellä lomakkeella Opintopolku.fi-palvelun kautta


Tarkista hakukelpoisuutesi

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 •    suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 •    International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 •    European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 •    Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 •    120 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman
     vähintään 80 opintoviikon laajuisen ammatillisen tutkinnon
 •    suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
 •    näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai  
     erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon
 •    ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden vastaaviin
     korkeakouluopintoihin
 •    alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon.

Joihinkin hakukohteisiin ammattikorkeakoulut voivat vaatia tietyn tutkinnon tai muita todistuksia.

Opiskelijatarinat

 • – Riina Luomansuu, Opiskelija

  Valitsin Centrian opiskelupaikaksi, koska käyn Kokkolassa töissä, ja Centrialla on todella vahva osaaminen suurteollisuusalueen toimijoiden suuntaan.


 • – Taneli Salmela, Tommi Valve, Opiskelija

  Talenttitehdas oli tosi hyvä aloitus opinnoille – saimme tiiminä tehdä projekteja ja ryhmältä sai tulea opintojen käynnistämiseen. Pääsimme heti tutustumaan alueen yrityksiin, sillä projektit tehtiin kummiyrityksille. – Taneli

  Talenttitehdas on tosi hyvä opintokokonaisuus varsinkin nuoremmille, joilla ei ole vielä kovin paljoa kokemusta työelämästä. Itse olen tällä hetkellä töissä kummiyrityksessäni – sain harjoittelupaikan suoraan Talenttitehtaasta. – Tommi


Koulutuksen yhteyshenkilö

Jana Holm

Yliopettaja, koulutusalapäällikkö (kemia)


Kaksi Centrian työntekijää istuu pöydän ääressä.

Onko sinulla kysyttävää hakemiseen liittyen?

Hakijapalvelumme auttavat sinua kaikissa meille hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Voit olla yhteydessä Hakijapalveluihimme sähköpostitse, puhelimitse tai WhatsApp-viestillä.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Insinööri (AMK), tuotantotalous

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Tekniikka Tuotantotalouden opiskelija Nhi Vu-Hagström kuvattuna kesällä puistossa Kokkolassa

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Tekniikka Sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelija Juho Saarinen

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Tekniikka Tieto- ja viestintätekniikan insinööri Nina