Siirry sisältöön
Kuvassa näkyy saksofoninsoittaja lähietäisyydeltä. Kuva rajautuu soittimen kohdalta niin, että soittajasta näkyvät vain kädet.

Moderni kulttuurituotanto (ylempi AMK)

Musiikkipedagogin ylempi AMK-tutkinto syventää kulttuurillista ja pedagogista eriyisasiantuntijuuttasi sekä tarjoaa mahdollisuuksia kehittää työelämä- ja yrittäjyysosaamistasi uusille tasoille.

Tutkinto: Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Opintomuoto: Monimuotototeutus

Opintojen laajuus: 60 opintopistettä

Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola

Aloituspaikat: 12

Haku alkaa: 13.03.2024 klo 08:00

Haku päättyy: 27.03.2024 klo 15:00

Koulutus alkaa syksyllä 2024

Opetuskieli: Suomi

Koulutuksen kuvaus

Modernin kulttuurituotannon koulutus vastaa kehittyvän erityisasiantuntijuuden sekä kulttuurialan työelämän tarpeisiin. Koulutus tarjoaa mahdollisuuksia kehittää luovasti sekä itseäsi että samalla myös omaa työyhteisöäsi tai mahdollista omaa yritystoimintaasi. Koulutus tarjoaa johtamis-, kehittämis- ja verkostoitumistaitoja sekä yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista yhdistettynä pedagogisten ratkaisujen ja toimintamallien kehittämiseen.

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on soveltuva musiikkialan tai muun kulttuurialan korkeakoulututkinto Suomesta tai ulkomailta. Soveltuvan tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla suoritettuna 60op:n laajuiset pedagogiset opinnot.

Tutkinto tehdään pääosin verkko-opintoina. Osa verkko-opinnoista toteutetaan niin, että ne sisältävät myös reaaliaikaista lähiopetusta. Läsnäolopakkoa reaaliaikaiseen opetukseen ei kuitenkaan ole. Lisäksi osa verkko-opinnoista tarjotaan myös hyvin joustavasti ja pitkälti ajasta ja paikasta riippumattomasti non-stop -periaatteella tietyn lukuvuoden aikana

Lisätietoa koulutuksesta

Edeltävissä korkeakouluopinnoissa vähintään 240 opintopisteen tutkinnon suorittaneilla, tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä. Opinnot muodostuvat 30 opintopisteen opintojaksoista kurssimuotoisina opintoina sekä 30 opintopisteen opinnäytetyöstä. Kurssimuotoisten opintojen opintojaksot koostuvat Centria Master Schoolin yhteisestä master-koulutustason ydinosaamisesta, uutta erityisasiantuntijuutta sekä työyhteisö- ja liiketoimintaosaamista kehittävästä profiloivasta osaamisesta sekä oman henkilökohtaisen kiinnostuksen perusteella valittavasta valinnaisesta osaamisesta.

Opinnäytetyö on tyypillisesti luonteeltaan soveltava tutkimus- tai kehittämishanke, joka palvelee oman asiantuntijuuden ja/tai oman työyhteisön, yritystoiminnan, taiteellisen toiminnan tms. kehittymistä. Opinnäytetyö voi sisältää myös toiminnallisia osioita, taiteellisia projekteja tms., mutta siihen kuuluu aina myös kirjallisesti dokumentoitu kokonaisuus.

Opinnot jakautuvat tutkimus- ja kehittämisosaamiseen, kulttuurituottamisen tai pedagogiikan erityisasiantuntemukseen sekä johtamis-, työyhteisö- ja liiketoimintaosaamiseen. Voit soveltaa opintojen sisältöä myös omaan kulttuurin erityisalaasi. Tähän liittyen Centriassa on myös tarjolla kansanmusiikin alan erityisosaamista.

Tutkinto tehdään pääosin verkko-opintoina. Osa verkko-opinnoista toteutetaan niin, että ne sisältävät myös reaaliaikaista lähiopetusta verkossa maksimissaan noin pari kertaa kuukaudessa. Läsnäolopakkoa reaaliaikaiseen opetukseen ei kuitenkaan ole, mutta osallistuminen edistää oppimista. Lisäksi osa verkko-opinnoista tarjotaan myös hyvin joustavasti ja pitkälti ajasta ja paikasta riippumattomasti non-stop -periaatteella tietyn lukuvuoden aikana.

Centria-ammattikorkeakoululla on laaja kansainvälisten yhteistyökumppanien verkosto. Musiikin alalla kuulumme Association of Nordic Music Academies -verkostoon sekä Eurooppalaiseen musiikkikorkeakoulujen kattojärjestöön (AEC). Nämä verkostot avaavat mahdollisuuksia osallistua soveltuviin projekteihin muissa musiikkikorkeakouluissa.

Työelämälähtöinen opinnäytetyö on tyypillisesti soveltava tutkimus- tai kehittämishanke, joka kytketään opiskelijan ja/tai hänen työpaikkansa tai oman yritystoimintansa todellisiin kehittämistarpeisiin. Opinnäytetyössä voidaan painottaa kulttuurillisen tai pedagogisen erityisasiantuntijuuden kehittymistä tai esimerkiksi uutta pedagogista toimintamallia, mutta se voi kytkeytyä myös esimerkiksi työyhteisön tai oman yrittäjyyden ja kulttuurialan liiketoiminnan kehittämiseen.

Koulutus tarjoaa mahdollisuuksia edetä uralla ja pätevöityä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista edellyttäviin tehtäviin. Työmahdollisuuksia voi avautua esimerkiksi erilaisissa koulutus-, asiantuntija- tai johtotehtävissä sekä yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin palveluksessa hyvin monenlaisilla tehtävänimikkeillä. Koulutuksen pedagogista kehittymistä palvelevat osiot tukevat mahdollisuuksia edetä koulutussektorilla, mutta toisaalta koulutus antaa myös monia muita uudenlaisia valmiuksia, esimerkiksi myös mahdollisen oman yritystoiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, ja se antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009) sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin.

Opiskelijavalinta

Hakukelpoisuuden antavat pohjakoulutukset

Koulutukseen antavat hakukelpoisuuden musiikin- tai muun kulttuurialan korkeakoulututkinto Suomesta tai ulkomailta. Soveltuvan tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla suoritettuna opettajan 60op:n laajuiset pedagogiset opinnot.

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta (kaksi vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2024 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) työkokemus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014). 

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. 

Työtodistuksesta tulee ilmetä:

 • työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, 
 • työnantajan yhteystiedot, 
 • työtehtävät ja 
 • osa-aikatyön kohdalla työtunnit.

Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Mikäli alkuperäinen tutkinto- tai työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. 

Kulttuurialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijavalinta tehdään keväällä 2024 ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella. Kaikki hakukelpoiset hakijat saavat haun päättymisen jälkeen ohjeet valintakokeen suorittamiseen yhteishaun hakulomakkeella ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Ohjeet tehtävän suorittamiseen lähetetään viimeistään viikolla 15.

Hakijat valitaan ennakkotehtävän perusteella haastatteluun, joka järjestetään tiistaina 21.5.2024 etähaastatteluna. Tarkempi kellonaika lähetetään ennakkotehtävän perusteella valintakokeisiin valituille sähköpostitse viimeistään 6.5.2024.

Valintakokeen maksimipistemäärä on 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 40 pistettä.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 • Valintakoe
 • Hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.

Hakuohjeet


Yhteishaku 13.-27.3.2024

Koulutuksiin hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla “Centria” sekä rajaamalla hakutuloksia “Haku on käynnissä” -painikkeesta.


Hakeminen avoimen väylän kautta 1.4.–30.4.2024 ja 1.10.–31.10.2024

Avoimessa AMK:ssa opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi opintojensa perusteella.


Hakeminen keskeneräisellä tutkinnolla 1.4.–30.4.2024 ja 1.10.–31.10.2024

Uudelleen myönnettyä opiskeluoikeutta haetaan Opintopolun erillishaun kautta.


Hakeminen siirtohaussa 1.–15.5.2024

Siirtoa haetaan sähköisellä lomakkeella Opintopolku.fi-palvelun kautta


Tarkista hakukelpoisuutesi

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Centria-ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa, hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Opiskelijatarinat

 • – Jussi Poikkimäki, Opiskelija

  opiskelija studiossa, takana rumpusetti ja ikkuna josta näkyy ulos

  Centria oli tuttu paikka, ja siellä oli tuttuja opettajia. Suuri porkkana oli myös etäopiskelumahdollisuus. Onnistui oikeasti tehdä tutkinto töiden ohessa. Siksi valitsin Centrian.

Koulutuksen yhteyshenkilöt

Annika Mylläri

Koulutusalapäällikkö (musiikki)


Marko Ovaskainen

Yliopettaja (MasterSchool)


Teknologiaosaamisen johtaminen (ylempi AMK)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Tekniikka Alumni Jukka Oravainen

Liiketoimintaosaaminen (ylempi AMK)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Liiketalous

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Sosiaali- ja terveysala Sote YAMK-opiskelijat Saila Savallampi ja Sari Nissilä
Kaksi Centrian työntekijää istuu pöydän ääressä.

Onko sinulla kysyttävää hakemiseen tai meillä opiskeluun liittyen?

Hakijapalvelumme auttavat sinua kaikissa meille hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Voit olla yhteydessä Hakijapalveluihimme sähköpostitse, puhelimitse tai WhatsApp-viestillä.