Siirry sisältöön
Yhteisöpedagogiopiskelijat Theo ja Sina istuvat Neristanissa vanhan keltaisen talon portailla ja hymyilevät kameralle

Yhteisöpedagogi (AMK)

Yhteisöpedagogit ovat kasvatusalan ammattilaisia, jotka osaavat ottaa huomioon lasten ja nuorten kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Koulutuksessamme painotus on kirkon nuorisotyössä, ja olemme ainoa ammattikorkeakoulu Suomessa, jossa yhteisöpedagogin opinnot suoritettuasi saat kelpoisuuden toimia myös kirkon nuorisotyönohjaajan virassa. 

Tutkinto: Yhteisöpedagogi (AMK)

Opintomuoto: Monimuotototeutus / päivätoteutus

Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä

Haku alkaa: 02.08.2024 klo 08:00

Haku päättyy: 07.08.2024 klo 15:00

Koulutukset alkavat syksyllä 2024

Opetuskieli: Suomi

Päivätoteutus

 • Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
 • Kesän lisähaku 2.-7.8.2024
 • Aloituspaikat: 5

Monimuotototeutus

 • Kampus: Vierimaantie 7, Ylivieska
 • Aloituspaikat: 20

Koulutuksen kuvaus

Yhteisöpedagogiopinnoissa perehdytään kasvatus- ja yhteiskuntatieteisiin sekä teologiaan. Opintojen aikana pääset syventymään lasten ja nuorten kasvun tukemiseen eri vaiheissa sekä ennaltaehkäisevään työhön. Opit kasvatustyön ja -menetelmien lisäksi myös koulutus-, opetus- ja ohjaustaitoja. Meiltä valmistuneet yhteisöpedagogit ymmärtävät yhteiskunnan monimuotoisuutta ja monikulttuurisuutta ja osaavat ottaa nämä asiat huomioon niin yksilöiden kuin ryhmienkin kanssa toimiessa. Opintojen aikana opitaan ja kehitetään myös vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja, jotka ovat tärkeässä roolissa työskenneltäessä lasten, nuorten ja perheiden parissa.  

Olemme ainut ammattikorkeakoulu Suomessa, josta saat yhteisöpedagogin tutkinnon lisäksi pätevyyden toimia myös kirkon nuorisotyönohjaajana. Yhteisöpedagogikoulutukseemme sisältyy 90 opintopisteen laajuiset teologiset ja kirkolliset opinnot (Kirkon säädöskokoelma 164), jotka antavat kelpoisuuden Suomen evankelisluterilaisen kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan. 

Opiskelijamme tulevat ympäri Suomen, ja pyrimmekin ottamaan huomioon opiskelijoiden erilaiset taustat opetuksen järjestämisessä. Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma, henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa voidaan soveltuvin osin lukea hyväksi aiempia opintojasi ja työkokemustasi. 

Yhteisöpedagogiopiskelijat Theo Puronlahti ja Sina Roinesalo.

Lisätietoa koulutuksesta

Yhteisöpedagogin tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 3,5 vuotta. Opinnot koostuvat ydinosaamisesta sekä profiloivasta osaamisesta, johon kuuluu ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyö. Lisäksi tutkintoon kuuluu neljä erillistä harjoittelujaksoa, jossa pääset ohjatusti harjoittelemaan oppimaasi käytännössä, esimerkiksi jossakin seurakunnassa tai järjestössä. Centrian yhteisöpedagogin opintoihin kuuluvat 90 opintopisteen laajuiset kirkon nuorisotyönohjaajan kelpoisuuden edellyttämät teologiset ja kirkolliset opinnot. 

Opinnot alkavat perusopinnoilla, jotka sisältävät kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille yhteisiä korkeakouluopiskeluun johdattavia opintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Taito- ja ilmaisuaineiden opintoihin kuuluu erilaisia opintojaksoja, joissa pääset syventymään muun muassa retki- ja leirintätoimeen, kädentaitoihin ja liikuntakasvatukseen. 

Ydinosaaminen pitää sisällään ammattiopintoja, joissa perehdytään tarkemmin teologiaan, kirkon lapsi- ja nuorisotyöhön sekä kansalaistoimintaan ja kasvatukseen. Profiloivan osaamisen opinnoissa opiskelija voi itse valita opintoja oman kiinnostuksensa ja tavoittelemansa erikoisosaamisen näkökulmasta. Tarjolla on laaja valikoima erilaisia opintojaksoja, mm. lastensuojelusta, päihdetyöstä sekä diakoniasta. Vapaasti valittavissa opinnoissa voit halutessasi opiskella esimerkiksi sosiaalisen median käyttöä nuorisotyössä, kitaransoiton perusteita, kasvatusfilosofiaa sekä musiikkiterapiaa. Valikoimamme on todella laaja ja valinnanvaraa on paljon, joten voit halutessasi perehtyä useampaankin eri osa-alueeseen. 

Opintoihin kuuluu myös 15 opintopisteen laajuinen kirkon kasvatustoimintaan tai nuorisotyöhön liittyvä opinnäytetyö, joka tehdään opintojen loppuvaiheessa. 

Yhteisöpedagogikoulutuksen opinnäytetyö on työelämäläheinen suunnittelu-, kehittämis- tai tutkimushanke, joka ajoittuu opintojen loppuvaiheeseen. Opinnäytetyön tehtävänä on syventää ammattiosaamistasi ja antaa sinulle valmiudet toimia alan tehtävissä. Opinnäytetyö tehdään usein toimeksiantona esimerkiksi seurakunnalle, järjestölle tai lastensuojelulaitokselle. Opinnäytetyön voit tehdä joko itsenäisesti tai parityönä, ja Centrian ohjaava opettaja on mukana koko opinnäytetyöprosessin ajan. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä. 

Esimerkkejä Centrian yhteisöpedagogiopiskelijoiden opinnäytetöistä: 

Lisää opinnäytetöitä on luettavissa Theseus-verkkokirjastossa: www.theseus.fi

Vesa Nuorva, teologian tohtori ja yhteiskuntatieteiden maisteri

Vesa toimii koulutusalapäällikkönämme ja on työskennellyt Centriassa yliopettajana vuodesta 2004. Sitä ennen hän on ollut seurakuntapappina noin 20 vuotta. Vesa on paneutunut erityisesti teologisiin, eettisiin ja kansainvälisiin kysymyksiin.


Annika Yliniemi, teologian maisteri, sosionomi AMK, nuorisotyönohjaaja

Annika on työskennellyt Centriassa nuorisotyön lehtorina syksystä 2017. Hänen opetuksensa painottuu kirkon nuorisotyön kenttään ja hänellä on päävastuu harjoitteluiden ohjaamisessa. Aiemmin hän on työskennellyt mm. kehitysvammaistyön teologina ja pappina sairaalassa.


Emilia Teerikangas, teologian maisteri

Emilia on työskennellyt Centriassa syksystä 2018. Hän opettaa teologisia ja kirkollisia oppiaineita sekä ohjaa harjoitteluja. Aiemmin Emilia on työskennellyt Itä-Suomen yliopistossa käytännöllisen teologian lehtorina sekä Kokkolan suomalaisessa seurakunnassa pappina.


Maria Känsäkoski, kasvatustieteen maisteri

Maria on työskennellyt kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden lehtorina ja opinto-ohjaajana Centriassa vuodesta 2008. Tätä ennen hän on työskennellyt Oulun kaupungilla tehden yhteistyötä mm. nuorisotoimen, opetustoimen sekä lukuisten järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa.


Sari Virkkala, kasvatustieteen maisteri

Sari on työskennellyt Centriassa lehtorina vuodesta 2003. Aiemmin hän on työskennellyt mm. koulutussuunnittelijana ja yliopistonopettajana Kokkolan Yliopistokeskus Chydeniuksessa.


Sari Järvenpää, yhteiskuntatieteiden maisteri

Sari on työskennellyt lehtorina Centrialla vuodesta 2018. Hän toimii yhteislehtorina yhteisöpedagogi- ja sosionomikoulutuksessa. Aiemmin hän on työskennellyt mm. kasvatusaineiden lehtorina lapsi- ja perhetyön tutkintokoulutuksessa sekä ohjauksen asiantuntijatehtävissä.

Centriasta valmistuneita yhteisöpedagogeja toimii monenlaisissa kasvatustyötä tekevissä organisaatioissa. Laaja-alaisena kasvatuksen asiantuntijana voit työllistyä yhteiskunnallisella puolella lastensuojelu- ja nuortenhuoltolaitoksiin, kirkolliseen tai kunnalliseen nuorisotoimeen sekä moniin erilaisiin järjestöihin ja muihin toimijoihin kolmannella sektorilla, mm. etsivä nuorisotyö, työvalmennus ja yksilövalmennus. Myös nuorisokeskukset ja ohjelmapalveluyritykset voivat myös olla tulevia työpaikkojasi.  

Centrian yhteisöpedagogikoulutus antaa valmiudet:  

 • Suomen evankelisluterilaisen kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan 
 • nuorten parissa tehtävään työhön erilaisissa toimintaympäristöissä 
 • erilaisissa lastensuojelun tehtävissä toimimiseen 
 • ammatilliseen järjestötyöhön ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen  
 • yhteisötyöhön sekä toimintamuotojen ja -menetelmien kehittämiseen  
 • moniammatilliseen työhön ja verkostomaisen toiminnan edistämiseen erilaisilla kentillä  
 • monikulttuuriseen työhön ja moninaisuuden kohtaamiseen erilaisissa toimintaympäristöissä. 

Yhteisöpedagogit toimivat muun muassa: 

 • järjestö- ja nuorisotyön ammattilaisina ja asiantuntijoina kunnissa, seurakunnissa, järjestöissä, laitoksissa ja yrityksissä 
 • projektipäälliköinä tai projektikoordinaattoreina  
 • suunnittelijoina, kouluttajina ja palveluyrittäjinä 
 • järjestöjen asiantuntijoina, kehittäjinä tai toiminnanjohtajina.

Yhteisöpedagogi on pätevä työskentelemään lastensuojelussa

Humanistisen ja kasvatusalan yhteisöpedagogikoulutusta tuottavat ammattikorkeakoulut (Centria, Humak ja Xamk) ovat pyytäneet Valviralta lisäselvitystä yhteisöpedagogien kelpoisuuteen toimia lastensuojelutehtävissä.

Ylijohtaja Marja-Liisa Partasen ja lakimies Sanna Hyttisen 15.3.2017 toimittamassa selvityksessä todetaan, että yhteisöpedagogin koulutuksella on edelleen mahdollisuus sijoittua monenlaisiin sosiaalihuollon tehtäviin, mukaan lukien lastensuojelun avo -ja sijaishuolto.

Ohessa tiedote Valviran päätöksestä (Humak, viestintäpäällikkö Jarmo Röksa)

Valvira: Yhteisöpedagogi on pätevä työskentelemään lastensuojelussa

Yhteisöpedagogeilla on Valviran mukaan edelleen mahdollisuus sijoittua ja toimia lastensuojelutehtävissä vaikkei nimikettä ole mainittu laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015). Joissakin kunnissa lakia on tulkittu väärin siten, ettei yhteisöpedagogikoulutuksen omannut voisi toimia lastensuojelun avo- ja sijaishuoltotehtävissä. Valvira oikaisee tämän käsityksen ammattikorkeakouluille 15.3. lähettämässään ja Sosiaali- ja terveysministeriölle tiedoksi antamassaan vastauksessa. Valviran mukaan yhteisöpedagogit voivat työskennellä monenlaisissa sosiaalihuollon palvelutehtävissä, mukaan lukien lastensuojelun avo- ja sijaishuolto.

Yhteisöpedagogeilla on oikeus toimia sosiaalihuollossa

Sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin ei Valviran kirjeen mukaan ole otettu mukaan kaikkia sosiaalihuollon tehtävissä toimimaan oikeutettuja – ainoastaan keskeisiksi katsotut ammattiryhmät. Valvira korostaa, että lain tarkoituksena on ollut uudistaa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävärakenteita sekä väljentää kelpoisuusehtoja. Ammattinimikettä vaativia tehtäviä ovat ainoastaan palvelutarpeen arvioinnista vastaaminen, omatyöntekijänä toimiminen sekä hoidon ja huolenpidon turvaavien päätösten tekeminen.

Valvira korostaa, että uudessa laissa säädetään vain, millä edellytyksillä henkilö voi saada Valviralta laillistuksen tai nimikesuojauksen kun aiemmassa laissa säädettiin sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista. Laissa ei siis enää säädetä, kuka on kelpoinen mihinkin sosiaalihuollon tehtävään.

Kelpoisuuslain kumoamisen jälkeen (1.5.2016) kumoutui suuri osa sosiaalihuollon tehtävien kelpoisuusvaatimuksista. Tiettyjä tehtäviä koskevia kelpoisuusvaatimuksia säilytettiin, mutta ne löytyvät yhden lain sijaan useasta eri laista, kuten esim. sosiaalihuoltolaista tai lastensuojelu- ja oppilashuoltolaista. Tehtäväkohtaisia kelpoisuusvaatimuksia on kuitenkin vähemmän kuin aikaisemmin.

Silloin kun tehtävään säädettynä kelpoisuusvaatimuksena ei ole sosiaalihuollon ammattihenkilön pätevyys, työnantaja voi valita tehtävään myös muun kuin ammattihenkilölaissa mainitun ammattihenkilön. Valvira korostaa, että kun työnantaja määrittelee tällaisiin tehtäviin vaatimaansa kelpoisuutta, ensisijainen lähtökohta tulisi olla tehtävänkuva ja sen edellyttävä osaaminen, ei henkilön tutkintonimike.

Sosiaalihuoltolaki ei rajaa sosiaalihuollon tehtäviä ammattihenkilöiden tekemäksi työksi

Valvira linjaa, että yhteisöpedagogin koulutuksella voi edelleen työskennellä myös lastensuojelun avo- ja sijaishuollon tehtävissä ja lastensuojelussa jo toimivat yhteisöpedagogit voivat jatkaa tehtävissään, mikäli tehtävä ei edellytä sosiaalihuollon ammatinharjoittamisoikeutta tai nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttöoikeutta. Lastensuojelulain 60§:n mukaan riittää, että lastensuojelulaitoksessa on riittävä määrä sosiaalihuollon ammattihenkilöstöä sekä muuta henkilöstöä lasten hoitoon ja kasvatukseen nähden.

Lainsäädäntö antaa vain vähän tiukkoja koulutuksellisia rajoituksia sosiaalihuollon tehtävissä toimimiselle. Työnantajilla on varsin laaja oikeus määritellä, millaisien koulutuksen tai pätevyyden omaavaa henkilöstöä ne rekrytoivat sosiaalihuollon tehtäviin – laissa rajoituksia on hyvin vähän.

Centria tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistymiseen. Meillä on 130 yhteistyökorkeakoulua ympäri maailman, joten voit halutessasi lähteä opiskelijavaihtoon johonkin yhteistyökorkeakouluistamme. Myös työharjoittelun voi suorittaa ulkomailla. Koulutuksellamme on vakiintuneita opiskelu- ja harjoittelupaikkoja mm. Belgiassa, Hollannissa, Norjassa, Ruotsissa, Espanjassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Centrian yhteisöön kuuluvat myös kansainväliset opiskelijat. Osa opintojaksoistamme on tarjolla myös englannin kielellä, jolloin kielitaidon lisäksi pääset tutustumaan kansainvälisten opiskelijoidemme kulttuureihin ja tapoihin. 

Hankittuasi kaksi vuotta työkokemusta valmistumisen jälkeen voit hakeutua suorittamaan yhteisöpedagogin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Voit myös hakeutua teologian opintojen pariin tai suorittaa kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen opintoja yliopistoissa.  

Yhteisöpedagogi (AMK)

Ammatissa toimiminen edellyttää riittävää psyykkistä kestävyyttä, tasapainoisuutta, keskittymiskykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja sosiaalista kompetenssia.  Vastuukysymykset painottuvat yhteisöpedagogin työtehtävissä.

Opiskelijavalinnan esteenä voi olla sellainen psyykkinen sairaus tai toimintakykyyn vaikuttava asia, joka estää opintoihin osallistumisen tai ammatissa toimimisen, esim.

 • akuutti, elämään vaikuttava päihdeongelma tai vakava huumeongelma
 • sellainen sosiaalinen pelkotila, joka vaikeuttaa huomattavasti ihmisten kanssa toimimista
 • sellainen psyykkinen sairaus, joka estää opintoihin osallistumisen tai ammatissa toimimisen mm. psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
 • muu sairaus, joka vaarantaa oman tai muiden opintoihin osallistuvien terveyden tai turvallisuuden

Lisätietoa alakohtaisista vaatimuksista löytyy Ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Toteutustavat ja valintaperusteet

Valintaperusteet

Koulutuksen valintakoehaastattelu järjestetään perjantaina 16.8.

Haastatteluun kutsuttavat saavat tarkemmat tiedot haastattelusta haun päättymisen jälkeen hakulomakkeella ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Hakukelpoisuuden todentamiseen vaadittavat todistuskopiot

Hakemukseen vaadittavat todistuskopiot tulee olla tallennettuna lisähaun hakemukselle 14.8.2024 klo 15 mennessä.

Tarkista tästä tuleeko sinun liittää liitteitä hakulomakkeellesi. 

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Yhteisöpedagogikoulutuksen päivätoteutuksessa lähiopetusta on arkipäivisin Talonpojankadun kampuksella Kokkolassa. Opetusta voi olla myös verkko-opintojaksoina. Koulutukseen sisältyviä projekteja voidaan toteuttaa myös viikonloppuisin.

Valintaperusteet

Käytössä olevat valintatavat

 • AMK-valintakoe
 • Todistusvalinta

Valintatapa ja aloituspaikat

Todistusvalinta (ylioppilastutkinto): 4 aloituspaikkaa                    
Todistusvalinta (ammatillinen perustutkinto / suoritettu 1.8.2015 jälkeen): 3 aloituspaikkaa
AMK-valintakoe: 8 aloituspaikkaa

Hakukohteessa ei ole käytössä alinta hyväksyttyä pisterajaa (todistusvalinta/AMK-valintakoe) tai kynnysehtoa (todistusvalinta).

Päivätoteutuksissa aloituspaikoista n. 70 % varataan ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa eikä ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseesta koulutuksesta tai sen jälkeen.

AMK-valintakoe

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään valtakunnallisesti ajalla 27.5. – 30.5.2024.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

.

Monimuoto-opinnoissa voit vaikuttaa opintojesi aikatauluun paremmin kuin päiväopiskelussa. Opiskelijamme suorittavat opintoja pääsääntöisesti verkko-opintoina – sekä itsenäisesti että yhteisöllisesti. Käytössämme on digitaalisia oppimisympäristöjä, joiden avulla opiskelu on vuorovaikutteista, vaikka osallistujat saattavatkin olla fyysisesti kaukana toisistaan.

Syksyllä 2024 aloittavan ryhmän lähiopintojaksot järjestetään ovat 2.-3.9.2024, 4.-5.11.2024, 20.-21.1.2025, 17.-18.3.2025 ja 28.-29.4.2025. Syyskuun lähijaksolle olisi suositeltavaa tulla paikan päälle Ylivieskaan, mutta osallistua voi myös verkossa. Muut lähijaksot toteutetaan verkossa.

Valintaperusteet

Käytössä olevat valintatavat

 • AMK-valintakoe
 • Todistusvalinta

Valintatapa ja aloituspaikat

Todistusvalinta (ylioppilastutkinto): 5 aloituspaikkaa
Todistusvalinta (ammatillinen perustutkinto / suoritettu 1.8.2015 jälkeen): 5 aloituspaikkaa
AMK-valintakoe: 10 aloituspaikkaa

Hakukohteessa ei ole käytössä alinta hyväksyttyä pisterajaa (todistusvalinta/AMK-valintakoe) tai kynnysehtoa (todistusvalinta).

Monimuotototeutuksissa aloituspaikoista n. 50 % varataan ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa eikä ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseesta koulutuksesta tai sen jälkeen.

AMK-valintakoe

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään valtakunnallisesti ajalla 27.5. – 30.5.2024.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

Hakuohjeet


Kesän lisähaku 2.-7.8.2024

Koulutuksiin hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla “Centria” sekä rajaamalla hakutuloksia “Haku on käynnissä” -painikkeesta. Lisähaussa haetaan korkeakoulujen elokuussa 2024 alkaviin koulutuksiin.


Hakeminen avoimen väylän kautta 1.4.–30.4.2024 ja 1.10.–31.10.2024

Avoimessa AMK:ssa opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi opintojensa perusteella.


Hakeminen keskeneräisellä tutkinnolla 1.4.–30.4.2024 ja 1.10.–31.10.2024

Uudelleen myönnettyä opiskeluoikeutta haetaan Opintopolun erillishaun kautta.


Hakeminen siirtohaussa 1.–15.5.2024

Siirtoa haetaan sähköisellä lomakkeella Opintopolku.fi-palvelun kautta


Tarkista hakukelpoisuutesi

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 •    suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 •    International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 •    European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 •    Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 •    120 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman
     vähintään 80 opintoviikon laajuisen ammatillisen tutkinnon
 •    suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
 •    näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai  
     erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon
 •    ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden vastaaviin
     korkeakouluopintoihin
 •    alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon.

Joihinkin hakukohteisiin ammattikorkeakoulut voivat vaatia tietyn tutkinnon tai muita todistuksia.

Opiskelijatarinat

 • – Eetu Heikka, Opiskelija

  Opiskelu Centriassa on ollut monipuolista. Opettajat on helposti saatavilla kiinni ja täällä on mukavat opiskelutilat. Saa myös sellaista rauhallista opiskelutilaa jos on tarve. Olen kyllä tykännyt.

 • – Paula Korhonen, Opiskelija

  On ollut todella positiivinen yllätys, että mitä kaikkea nämä yhteisöpedagogin opinnot ovat loppujen lopuksi antaneet.

 • – Theo Puronlahti, Sina Roinesalo, Opiskelijat

  Kiinnostavinta on ollut musiikki, liikunta ja luovemmat oppiaineet, missä pääsee tekemään asioita.

  Saamme ohjata toisiamme ja kokeilla kaikenlaista tosi turvallisessa ja hyvässä ympäristössä.


 • – IIta Rankinen, Opiskelija

  Centriassa opiskelutilat ovat tosi viihtyisät ja tapaankin tulla kampukselle, vaikka minulla ei olisi tunteja tai tunnit ovat etänä. Kampukselta löytyy aina jokin rauhallinen soppi, jossa tehdä koulutehtäviä.


Alumnitarina

Alumni Jaakko Kinnunen

Humanistinen ja kasvatusala

Jaakko Kinnunen

Vapaa-aikapäällikkö

Vetelin kunta

Koulutuksen yhteyshenkilö

Vesa Nuorva

Koulutusalapäällikkö (humanistinen ja kasvatusala)


Psst! Löydät Centrian yhteisöpedagogiopiskelijat somesta!

Instagram ja TikTok @yhteisopedagogi
Facebook @Yhteisöpedagogi Centria

Kaksi Centrian työntekijää istuu pöydän ääressä.

Onko sinulla kysyttävää hakemiseen liittyen?

Hakijapalvelumme auttavat sinua kaikissa meille hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Voit olla yhteydessä Hakijapalveluihimme sähköpostitse, puhelimitse tai WhatsApp-viestillä.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Sosionomi (AMK)

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 28.08.2024 – 11.09.2024
Sosiaali- ja terveysala

Avoimen AMK:n täydentävät opinnot nuorisotyönohjaajan virkaan

Monimuotototeutus Hakuaika: 16.09.2024 – 13.12.2024
Humanistinen ja kasvatusala Kaksi yhteisöpedagogiopiskelijaa istuu vanhan talon portailla ja hymyilee kameralle

Sairaanhoitaja (AMK)

Kokkola Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Sosiaali- ja terveysala Kaksi sairaanhoitajaopiskelijaa työskentelee hoitotyön simulaatiotilassa