Siirry sisältöön
Sosionomiopiskelija Aleksi

Sosionomi (AMK)

Sosionomi on sosiaalialan monipuolinen osaaja, joka tukee ihmisten hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja arjessa selviytymistä. Sosionomikoulutuksemme antaa monipuoliset asiakastyövalmiudet varhaiskasvatuksen, perhetyön, nuorten, aikuisten ja vanhustyön alueilla. Jos pidät ihmisläheisestä työstä, uskallat ottaa vastuuta ja olet aloitteellinen, tämä koulutus sopii juuri sinulle.

Tutkinto: Sosionomi (AMK)

Opintomuoto: Monimuotototeutus / päivätoteutus

Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä

Haku alkaa: 28.08.2024 klo 08:00

Haku päättyy: 11.09.2024 klo 15:00

Koulutus alkaa keväällä 2025

Opetuskieli: Suomi

Monimuotototeutus

 • Haussa syksyn yhteishaussa 2024
 • Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
 • Aloituspaikat: 33
 • Opinnot alkavat tammikuussa 2024

Monimuotototeutus

 • Kampus: Vierimaantie 7, Ylivieska
 • Aloituspaikat: 30
 • Opinnot alkavat syksyllä 2024

Päivätoteutus

 • Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
 • Aloituspaikat: 30
 • Opinnot alkavat syksyllä 2024

Koulutuksen kuvaus

Centrian sosionomiopinnoissa perehdytään varhaiskasvatuksen, sosiaaliohjauksen, perhetyön ja lähijohtamisen osaamiseen. Opintojen aikana sinulle tulevat tutuksi muun muassa ihmisen hyvinvointi, toimintakyky ja osallisuus sekä sosiaalialan palvelujärjestelmä. Perehdymme opintojen aikana myös etiikkaan sekä asiakastyön, ryhmätyön ja projektityön menetelmiin. Opinnot sisältävät myös kehittämiseen ja johtamiseen sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmiin liittyviä opintojaksoja. Sosionomiopinnoissa yhdistyvät tiiviisti teoria ja käytäntö. Opetuksessa korostuvat myös vuorovaikutustaidot, joita tarvitaan sosionomin työssä. Luento-opetuksen lisäksi pääset osallistumaan työelämälähtöisiin projekteihin. Opintoihin kuuluu myös itsenäistä työskentelyä ja ryhmätöitä. Osa opiskelusta toteutetaan verkossa. 

Voit suuntautua opinnoissasi varhaiskasvatukseen tai sosiaaliohjaukseen. Varhaiskasvatuksen opintoihin sisältyy syventäviä opintojaksoja muun muassa varhaiskasvatuksesta sekä lapsen kasvusta ja kehityksestä. Sosiaaliohjauksessa syvennytään etenkin ohjausosaamiseen sekä erilaisiin sosiaaliohjauksen työmenetelmiin. Molemmat syventävät vaihtoehdot antavat sinulle valmiudet toimia mielenkiintoisissa ja monipuolisissa sosiaalialan tehtävissä. 

Opintoihin sisältyy neljä ohjattua harjoittelujaksoa sosiaalialan työpaikoissa. Harjoitteluissa pääset harjoittelemaan oppimaasi käytännön työtehtävissä oikeassa työympäristössä. Samalla pääset luomaan kontakteja potentiaalisiin työnantajiin. Moni opiskelijamme saa kesätyöpaikan tai vakituisen työpaikan harjoittelun kautta. 

Opintojesi aikana voit suorittaa myös varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, jotka yhdessä sosionomin (AMK) tutkinnon kanssa antavat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä. 

Lisätietoa koulutuksesta

Sosionomiopinnot koostuvat ydinopinnoista ja profiloivista opinnoista. Perehdyt opintojesi aikana monipuolisesti sosiaalialan perusteisiin ja jo ensimmäisen vuoden aikana pääset syventymään alaan lähemmin. Koulutuksen aikana käydään läpi varhaiskasvatuksen, perhetyön, nuorten, aikuisten ja vanhustyön osa-alueet. Voit valita, haluatko syventää osaamistasi varhaiskasvatuksen vai sosiaaliohjauksen parissa. Opintoihin sisältyy myös neljä ohjattua harjoittelujaksoa sosiaalialan työpaikoissa. 

Opintojesi aikana voit suorittaa myös varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, jotka yhdessä sosionomi (AMK) -tutkinnon kanssa antavat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä.

Sosionomitutkinnon yksi ydinosaamisalueista on kansainvälistymisosaaminen, jossa edellytetään oman alan työtehtävien osaamista sekä hyviä kieli- ja vuorovaikutustaitoja. Centria-ammattikorkeakoulussa on tarjolla viestintää sekä ruotsia ja englantia pakollisina opintoina. Näiden lisäksi voit suorittaa muita kieliopintoja vapaasti valittavina opintoina. Opintoihin kuuluu monikulttuurisuusopintoja. Kirjallisissa tehtävissä ja opinnäytetyössä edellytetään kansainvälisten tutkimustulosten hyödyntämistä. 

Osan opinnoista voit halutessasi suorittaa myös ulkomailla. Kolmen kuukauden pituisia vaihtojaksoja voi tehdä monissa eri maissa. Sosionomiopiskelijoille on tarjolla vaihtokohteita Pohjoismaissa, Belgiassa, Irlannissa, Portugalissa, Puolassa, Kiinassa, Keniassa ja Ugandassa ja monissa muissa maissa. Myös kotikampuksella voi kansainvälistyä englanninkielisen sairaanhoitajakoulutuksen ja ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden ansiosta. Kaikilla Centrian ammattikorkeakouluopiskelijoilla on mahdollisuus opiskella myös aidosti kansainvälisissä ympäristöissä. Sosiaalialan koulutus on mukana myös kahdessa kansainvälisessä verkostossa, joiden kautta voi osallistua lyhyempiin kansainvälisiin intensiiviprojekteihin BIP (Erasmus+ Blended Intensive Programmes).

Meiltä valmistuvilla sosionomeilla on monipuoliset työllistymismahdollisuudet – työtehtävät voivat vaihdella kasvatuksellisista ja ohjauksellisista asiakastyön tehtävistä esimerkiksi asiakastyön johtamistehtäviin, projekti- ja kehittämistehtäviin tai itsenäiseen yrittäjyyteen. Tehtävät voivat sijoittua julkiselle, yksityiselle tai järjestösektorille. Sosionomit (AMK) ovat työllistyneet mm. varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, vanhus-, vammais-, kriminaali-, perhe- ja mielenterveystyön alueille.

Centriasta valmistuneet sosionomit (AMK) toimivat mm.

 • sosiaaliohjaajina
 • perheohjaajina
 • koulukuraattoreina
 • palveluohjaajina
 • päivätoiminnan ohjaajina
 • varhaiskasvatuksen sosionomina
 • työvalmentajina
 • asiakasneuvojina
 • toimintakeskuksen johtajina
 • palvelukodin johtajina tai vastaavina
 • vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreina
 • kouluttajina ja
 • yrittäjinä.

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat mm. hyvinvointialueet, kunnat ja kuntayhtymät, yksityiset sosiaali- ja terveysalan palveluita tuottavat yritykset sekä alueiden yhdistykset.

Hankittuasi kaksi (2) vuotta alan työkokemusta sosionomin (AMK) tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksessamme. Opiskelua voi jatkaa myös yliopistossa. 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tieto alan terveydellisistä vaatimuksista löytyy ammattikorkeakoulun www-sivuilta ja Ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita
  ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa.


Ylläolevat terveydelliset vaatimukset eivät koske kauneudenhoitoalalle hakevia.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumausaineista.

Toteutustavat ja valintaperusteet

Päivätoteutuksessa lähiopetusta on arkipäivisin Talonpojankadun kampuksella Kokkolassa. Tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 3,5 vuotta.

Valintaperusteet

Käytössä olevat valintatavat

 • AMK-valintakoe
 • Todistusvalinta
Valintatapa ja aloituspaikat

Todistusvalinta (ylioppilastutkinto): 8 aloituspaikkaa
Todistusvalinta (ammatillinen perustutkinto / suoritettu 1.8.2015 jälkeen): 7 aloituspaikkaa
AMK-valintakoe: 15 aloituspaikkaa

Hakukohteessa ei ole käytössä alinta hyväksyttyä pisterajaa (todistusvalinta/AMK-valintakoe) tai kynnysehtoa (todistusvalinta).

Aloituspaikoista n. 70 % varataan ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa eikä ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseesta koulutuksesta tai sen jälkeen.

AMK-valintakoe

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään valtakunnallisesti ajalla 27.5. – 30.5.2024.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

Sosionomikoulutuksen monimuotototeutuksessa lähiopetusta on noin 2–3 arkipäivänä kuukaudessa. Tämän lisäksi on verkkoluentoja sekä itsenäistä opiskelua ja ryhmätöitä. Lähiopetuspäivät järjestetään Vierimaantien kampuksella Ylivieskassa. Tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 3,5 vuotta.  

Valintaperusteet

Käytössä olevat valintatavat

 • AMK-valintakoe
 • Todistusvalinta

Valintatapa ja aloituspaikat

Todistusvalinta (ylioppilastutkinto) 8 aloituspaikkaa        
Todistusvalinta (ammatillinen perustutkinto / suoritettu 1.8.2015 jälkeen) 7 aloituspaikkaa
AMK-valintakoe 15 aloituspaikkaa

Hakukohteessa ei ole käytössä alinta hyväksyttyä pisterajaa (todistusvalinta/AMK-valintakoe) tai kynnysehtoa (todistusvalinta).

Monimuotototeutuksissa aloituspaikoista n. 50 % varataan ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa eikä ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseesta koulutuksesta tai sen jälkeen.

AMK-valintakoe

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään valtakunnallisesti ajalla 28.–30.10.2024.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

Hakuohjeet


Kevään 2. yhteishaku 13.–27.3.2024

Koulutuksiin hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla “Centria” sekä rajaamalla hakutuloksia “Haku on käynnissä” -painikkeesta. Kevään yhteishaussa haetaan korkeakoulujen elokuussa 2024 alkaviin koulutuksiin.


Hakeminen avoimen väylän kautta 1.4.–30.4.2024 ja 1.10.–31.10.2024

Avoimessa AMK:ssa opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi opintojensa perusteella.


Hakeminen keskeneräisellä tutkinnolla 1.4.–30.4.2024 ja 1.10.–31.10.2024

Uudelleen myönnettyä opiskeluoikeutta haetaan Opintopolun erillishaun kautta.


Hakeminen siirtohaussa 1.–15.5.2024

Siirtoa haetaan sähköisellä lomakkeella Opintopolku.fi-palvelun kautta


Tarkista hakukelpoisuutesi

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 •    suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 •    International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 •    European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 •    Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 •    120 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman
     vähintään 80 opintoviikon laajuisen ammatillisen tutkinnon
 •    suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
 •    näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai  
     erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon
 •    ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden vastaaviin
     korkeakouluopintoihin
 •    alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon.

Joihinkin hakukohteisiin ammattikorkeakoulut voivat vaatia tietyn tutkinnon tai muita todistuksia.

Opiskelijatarinat

 • – Julia Artinsalo, Opiskelija

  Sellainen helppous ja sujuvuus – sanoisin, että ne ovat Centrian kaksi ehdottomasti parasta ominaisuutta.


 • – Lea Annala, Opiskelija

  Olen huomannut tässä työuran aikana, että se mitä koulutuksesta on oppinut, tukee vielä sitä työn tekemistä ja sitten tuonut lisää semmoista avartavaa näkökulmaa.

 • – Aleksi Pöytäsaari, Opiskelija

  Sosionomikoulutuksessa voi suuntautua varhaiskasvatukseen tai sosiaaliohjaukseen. Itse olen kiinnostunut varhaiskasvatuksesta. Valmennan parhaillaan alle 13-vuotiaita jääkiekkoilijoita, ja näitä oppeja voi soveltaa myös siihen työhön.


 • – IIda Vähäsöyrinki, Opiskelija

  Ylipäätään mukavinta on ollut koulutuksen ryhmätyöpainotteisuus. Siinä saa muiltakin sitä näkökulmaa monista eri taustoista.


Alumnitarinat

Alumni Jarkko Kujanpää

Sosiaaliala

Jarkko Kujanpää

Sosiaaliohjaaja

Lastensuojelu

Alumni Erica Heikkilä

Sosiaaliala

Erica Heikkilä

Toimitusjohtaja

Erican eläimet & elämykset

Alumni Laura Korhonen

Sosiaaliala

Laura Korhonen

Työllisyyskoordinaattori

Kaustisen seutukunta

Koulutuksen yhteyshenkilöt

Pirjo Forss-Pennanen

Koulutusalapäällikkö (sosiaalityö)


Sari Järvenpää

Lehtori (sosiaaliala sekä humanistinen ja kasvatus


Kaksi Centrian työntekijää istuu pöydän ääressä.

Onko sinulla kysyttävää hakemiseen liittyen?

Hakijapalvelumme auttavat sinua kaikissa meille hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Voit olla yhteydessä Hakijapalveluihimme sähköpostitse, puhelimitse tai WhatsApp-viestillä.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Sairaanhoitaja (AMK)

Kokkola Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Sosiaali- ja terveysala Kaksi sairaanhoitajaopiskelijaa työskentelee hoitotyön simulaatiotilassa

Yhteisöpedagogi (AMK)

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Humanistinen ja kasvatusala Yhteisöpedagogiopiskelijat

Insinööri (AMK), konetekniikka

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Tekniikka Konetekniikan opiskelija Antti Vehkaperä kuvattuna Robo 3D Labissa Ylivieskan kampuksella