Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys, Uutiset

Viranomaisten tilannekuvan parantamiseen kehitettyjä teknologiaratkaisuja Kalajoen Hiekkasärkillä

Projekti Alphan testaaminen tapahtui Centrian johdolla kehitetyn Alpha-alustan kautta.

Teknologiaratkaisuja demonstroitiin ja esiteltiin Hiekkasärkkien Lokkilinnassa. Kuva: Anttoni Porri

Kansallisesti merkittävän Projekti Alphan tavoitteena on saavuttaa uutta tietoa, osaamista ja yhteisiä innovaatioita hybridiuhkien tunnistamiseen ja viranomaisten tilannekuvan parantamiseksi. Hanke pyrkii uusilla teknologisilla ratkaisuilla rikastamaan käyttäjäkohtaisen tilannetietoisuuden esittämistä verkostoituneessa viranomaisten välisessä toiminnassa.

Hankkeessa on kehitetty viranomaisten tilannekuvaa täydentäviä tietolähteitä ja ohjelmistoja sekä järjestelmien toimivuutta ja integrointia. Projekti Alpha testasi tähän asti saavutettuja tuloksia torstaina 13.6. Kalajoen Hiekkasärkillä. Testaaminen tapahtui Centrian johdolla ja koko hankekonsortion voimin kehitetyn Alpha-alustan kautta Insta Oy:n Insta Blue Aware (IBA) -järjestelmässä. Kaikille mukana oleville yrityksille ja organisaatioille on muodostunut hankkeen aikana oma roolinsa, jotka kytkeytyivät lopulta demonstraatioissa yhdeksi kokonaisuudeksi.

Projekti Alphan konsortioon kuuluu kaksi tutkimuskumppania sekä 12 yritystä ja viranomaisia. Tutkimustyöhön osallistuvat hanketta koordinoiva Centria-ammattikorkeakoulu ja VTT. Projektin yhteistyökumppaneina toimivat Airbus, Anarky Labs, Bittium, EXFO, Fairspectrum, Goodmill Systems, Insta Advance, Mentura, ja Nokia. Erillisverkot, Puolustusvoimien tutkimuslaitos (PVTUTKL) ja sisäministeriö edustavat hankkeessa loppukäyttäjiä. Alla kerrotaan tarkemmin keskeisimpien hankekumppaneiden kontribuutiosta hankkeeseen ja demonstraatioihin.

EXFOn (www.exfo.com)keskeiset teemat ALPHA-projektissa ovat järjestelmien yhteistoiminta ja liitettävyys (interoperability and connectivity). – Roolimme ALPHAssa, ja erityisesti testaustapahtumassa Kalajoella, on tuottaa ja kerätä sensoridataa, ja toimittaa se sovitussa muodossa ALPHA-partnereidemme hyödynnettäväksi ja visualisoitavaksi Centrian tarjoaman ALPHA-VPN:n avulla. Kalajoen tapahtumassa demonstroimme UAV-laitteiden havainnointia hajautetulla sensoriverkolla, sekä GNSS-häirinnän tunnistusta ja raportointia Goodmill Systemsin monikanavareitittimen ominaisuuksia hyödyntäen. Monikanavaisuudessa verkkojen kantamia pystytään yhdistämään ja samaan aikaan verkkoa laajentamaan. Reitittimen avulla voidaan käyttää luotettavinta verkkoa ja kyvykkyyttä, kertoo EXFO:n projektipäällikkö Tuure Mäkelä.

Anarky Labs (www. Airhud.io) on tarjonnut Projekti Alphaan osaamista, joka tuo näkyviin ja visualisoi loppukäyttäjille muiden toimijoiden yhteen keräämää dataa. – Osallistuimme varsinkin projektin alkuvaiheessa tutkimusalueiden ja -kysymysten määrittelyyn sekä tarjosimme tietotaitoamme maailmaan sidotun tiedon visualisoimisesta lisätyn ja virtuaalitodellisuusteknologioiden avulla projektin suunnitteluun ja toteutukseen, kertoo Anarky Labsin toimitusjohtaja Hannu Lesonen.

Insta Advance (www.insta.fi) tekee Alpha-projektissa teollista tutkimusta erilaisten tietolähteiden ja analytiikkamenetelmien hyödyntämisestä osana monipuolista ja laajaa tilannekuvaa. Tutkimuksen kohteena ovat mm. avoimien tietolähteiden hyödyntäminen, tiedon analysointityökalut ja –menetelmät sekä tilannetiedon esittämisessä ja jakamisessa käytettävät ratkaisut. – Instan kehittämä Insta Blue Aware –tuote on keskeisessä roolissa Kalajoen demonstraatioissa. Sen avulla koostetaan yhteen eri tietolähteiden tuottamat tiedot ja esitetään yhteinen tilannekuva käyttäjille, kertoo Instan liiketoiminnan kehityspäällikkö Sari Mäenpää.

Airbus Defence and Space (www.airbusfinland.com) on tuonut Projekti Alpha -hankkeeseen osaamista viranomaisviestinnästä, satelliittipalveluista ja viranomaiskäyttäjien tarpeista kenttäoperaatioissa. Yritys on Projekti Alphan ohjausryhmän jäsen ja on myös vastannut yhdestä projektin tutkimusryhmistä. Tutkimusryhmä toteutti loppukäyttäjien haastattelut ja tuotti niistä haastatteluraportin koko projektin käyttöön. Airbus demonstroi kenttäoperaatioissa tilannetietoisuutta ja turvallisuutta parantavaa Mission Critical IoT -ratkaisua integroituna Alpha-alustan avulla Instan IBA-järjestelmään. Lisäksi Airbus esitteli OneAtlas-satelliittidatapalvelua osana laajennetun tilannekuvan muodostamista.

Hankekumppani Mentura Group (www.menturagroup.com) on ollut mukana Projekti Alphassa tarjoamalla verkkoasiantuntemustaan ja raportoimalla sen laadusta ja luotettavuudesta. – Olemme työskennelleet aktiivisesti tilannekuvaa parantavan alustan eteen ja tuoneet verkonhallintatyökalumme mukaan hankkeeseen, joka voidaan integroida muiden kumppaneiden kanssa, kertoo Menturan tietoliikenneinsinööri Hugo Mangnan.

VTT (www.vttresearch.com/fi) on toinen Projekti Alphassa mukana oleva tutkimuslaitos, joka on tehnyt tiivistä yhteistyötä Centrian kanssa hankkeen eteenpäin viemiseksi. Se tutkii yhtenä aiheena kybertilannetietoisuutta ja siihen liittyvää tiedonjakoa, joka sisältää virtuaalisen kybertestausympäristön kehitystä, siinä testattavien verkkojen havainnointia ja tiedon analysointia tilannekuvaa varten. – Kyberhyökkäykset voivat olla osa menossa olevaa tai valmisteltavaa hybridioperaatiota ja täten niiden havaitseminen voi auttaa viranomaisia reagoimaan (sekä kyber- että muilla keinoilla). Kyberuhkatieto mahdollistaa tieto- ja kommunikaatiojärjestelmiin kohdistuvien hyökkäysten tunnistamisen ja VTT kehittää menetelmiä uhkatiedon arvottamiseen ja priorisoimiseen. 

VTT on tehnyt aktiivisesti työtä myös videonsiirron parissa: – Videokuvaan perustuvan tilannetietoisuuden keskeinen asia on asiaankuuluvan tiedon havaitseminen ja sen esittäminen oikeaan aikaan. Koneiden väliseen videonsiirtoon liittyen VTT demonstroi objektien havaitsemiseen perustuvaa videon jakamista, jossa videota tai tiettyä näkymää videosta jaetaan tilannekuvajärjestelmään vain silloin, kun videossa on tilannetiedon kannalta oleellista informaatiota. VTT testaa lisäksi eurooppalaisen Gaia-X data-avaruuden teknologioiden soveltuvuutta tiedonjakoon projektin eri osapuolten välillä. Projektissa hyödynnetään VTT:n Data Space Innovation Labin tutkimusympäristöä teknologioiden soveltuvuuden todentamisessa.

Kuvassa oikealla Bertin Environicsin ChemProX kemikaali-ilmaisin, jota käytettiin harjoitustilassa. Vasemmalla on Centrian CBRN View puhellinsovellus, johon kemikaali-ilmaisimen tiedot on välitetty Alpha-alustan kautta. Julkisen testauksen aikana ChemProX oli etäohjattavan ajoneuvon kyydissä ja tietoja tarkailtiin CBRN View -sovelluksen lisäksi myös Instan Blue Aware -alustalla. ChemProX -laitteen harjoitustila mahdollisti todenmukaisen mittauksen turvallisesti ilman vaarallisia kaasuja. Kuva: Anttoni Porri

Projekti Alphaa ja testaustapahtumaa koordinoiva Centria Tutkimus ja Kehitys (www.centria.fi/tki) esittelee hankkeen kehitystyön tuloksia ja tutkimiaan teknologioita. Tapahtuman aikana Centria hallinnoi hankeyhteistyöhön kehitettyä virtuaalierillisverkkoa, jota käytetään turvalliseen tiedonsiirtoon ohjelmistojen välillä. Centria on tehnyt myös muita ohjelmistoja, jotka keskittyvät enimmäkseen tiedon välittämiseen, sovittamiseen,tuottamiseen ja visualisointiin. Centria hyödynsi Kalajoen testaustapahtumassa sukellusdronea (Underwater ROV) videodatan tuottamiseen sekä Bertin Environicsin ChemProX-kemikaali-ilmaisimia sensoridatan tuottamiseen. Molempien laitteiden data siirrettiin Alpha-alustan kautta IBA-järjestelmään. – On hienoa nähdä hankkeen tulokset käytännön demonstraatioiden kautta yhteisessä testaustapahtumassa, kertoo Centrian projektipäällikkö Saku Seppälä.

Kuvassa näkyy sukellusdrone hiekalla. Mies asentaa laittetta, joten laitteen alla näkyvät miehen kädet
Sukellusvenettä demonstroitiin Alpha-alustan ja IBA-järjestelmän avulla. Kuva: Anttoni Porri

Loppukäyttäjien edustajat tärkeässä roolissa

Tämän päivän yrityksille on itsestään selvyys, että loppukäyttäjien ja heitä edustavien tahojen mukanaolo tutkimus- ja kehittämistyössä on välttämätöntä. Loppukäyttäjiä edustavat tahot: Erillisverkot (www.erillisverkot.fi), sisäministeriö (www.intermin.fi) ja Puolustusvoimien tutkimuslaitos (PVTUTKL) on hankkeessa haluttu nostaa keskeiseen rooliin. Loppukäyttäjien edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti hankkeen toimintaan monipuolisia ideoita ja palautetta antamalla. Hankekumppanit ovat puolestaan kuunnelleet heitä tarkasti demonstraatioiden suunnannäyttäjinä.

Järjestelmäpäällikkö Mika Lamu Hätäkeskuslaitokselta, kehityspäällikkö Kari Junttila Suomen Erillisverkoilta ja ylikomisario Jarmo Puustinen sisäministeriöstä osallistuivat loppukäyttäjien edustajina Projekti Alphan testaustapahtumaan. He ovat myös olleet laatimassa skenaariota, joka on luonut raamit hankkeessa mukana olevien huippuasiantuntijoiden tutkimustyölle.

Haastattelimme demonstraatioiden aikana kehityspäällikkö Kari Junttilaa ja ylikomisario Jarmo Puustista, jotka kertoivat olevansa hyvin vakuuttuneita näkemästään.

– Eri sensorit ja järjestelmät tulivat loppukäyttäjän näkökulmasta varsin laadukkaasti esiin Instan IBA-järjestelmässä. Tämä demo osoittaa, että varsin näyttävästi, nopeasti ja pienellä budjetilla saatiin eri teknologioita toimimaan yhteen, kertoo Junttila Erillisverkoilta.

– Tämä kokonaisuus auttaa myös ymmärtämään, mitä tänä päivänä pystytään tekemään. Ja laatimamme skenaario, joka on nyt aivan upeassa videomuodossa, sanoo Puustinen sisäministeriöstä.

Ylikomisario Jarmo Puustinen sisäministeriöstä ja kehityspäällikkö Kari Junttila Erillisverkoilta Projekti Alphan testaustapahtumassa Kalajoella. Kuva: Anttoni Porri

Puustinen muistelee hetken, millaista oli seurata maailman tapahtumia hankkeen alkuaikoina. – Jossain vaiheessa alkoi näyttää siltä, että skenaariossa on aivan samoja elementtejä, kuin mitä uutisissa kävi toteen. Tämän jälkeen hän jatkaa vielä hankkeessa hyödynnetyistä teknologioista:

– Toteutustavassa korostuu hyvin sama nykyaikainen ajattelu, mitä esimerkiksi Apple-maailman ja Piilaakson taustalla on. Alustalle tuodaan erilaista dataa ja applikaatioilla siihen ominaisuuksia. Mielestäni silläkin tavalla erittäin päivitetty versio tämmöisestä ajantasaisesta projektista.

Kun loppukäyttäjien edustajilta kysytään, mitä hyötyjä he näkevät tällaisesta testaustapahtumasta, vastaa Puustinen seuraavaa: – Mielestäni pitää aina muistaa se, että tämmöiset hanketulokset antavat erittäin hyvän vertailutiedon, vaikka viranomaisilla on jo omia järjestelmiä käytössään, joita on mietitty tietyllä aikajaksolla eteenpäin. Parhaimmassa tapauksessa saattaa olla kyseessä seuraavia tulevia järjestelmiä.

– Näen tässä vahvasti myös kansainväliseen vientiin liittyvän näkökulman, sillä kyllähän turvallisuusteknologia ja turvallisuuteen liittyvät asiat ovat niin kovassa huudossa tänä päivänä. Jollakin saattaa olla ihan suoraan tarve tämmöisille ratkaisuille ja sen erilaisille ominaisuuksille, joita hankkeessa on kehitetty. Meillä ehdottomasti yksi tulevaisuuden vientituotteista esimerkiksi ensivasteen käyttöön.

Asiantuntijat siirtyvät lopuksi pohtimaan tutkimuksen seuraavia askeleita ja sitä, mitä he haluaisivat nähdä tulevaisuudessa.

– Mielestäni sanoit hyvin Jarmo tuossa aiemmin, että meidän pitää nähdä, mitä seuraava versio jostakin tilannekuva- tai johtamisjärjestelmästämme voisi olla. Käytän sanaa datafuusio, koska sama tilannekuva voidaan tuoda eri sensoreilla kuin mitä hankkeessa on hyödynnetty. Olemme juuri päivittämässä meidän omaa tekoälystrategiaamme ja tutkimassa tekoälyn mahdollisuuksia. Jatkossa varmasti tulee tekoälyn liittäminen siihen, että ihmisen ei tarvitse itse havainnoida järjestelmää, vaan siellä on agentti, joka tekee analyysiä ihmisen puolesta ja kertoo olennaisen tiedon sillä hetkellä, kertoo Junttila ja jatkaa:

– Tulevaisuudessa täytyy myös muistaa, että ilmarajapinta on rajallinen luonnonvara, eikä sitä pidä käyttää enempää, kuin mikä on aivan välttämätöntä. Siellä, missä katuvalot loppuvat maaseudulle mentäessä, varsinkin tuonne kolmi- ja nelinumeroisille teille, niin siellä ollaan aina solun reunalla. Pitää ymmärtää esimerkiksi puolustusvoimien kannalta, ettei siellä ole kapasiteettia tai se on parhaimmillaan noin megatavu sekunnissa.  

– Tuohon liittyy varmasti sekin, mitä viranomaispuolen johto tarvitsee entistä enemmän, kun on paljon dataa käytettävissä. Sen, että pystyttäisiin mahdollisimman nopeasti erottelemaan relevantti tieto tilannekuvaa varten, lisää Puustinen.


Projekti Alphan testaustapahtuma eri medioissa:

Uusiteknologia-verkkolehti: Kalajoella testattiin uudenlaista tilannekuvaa viranomaisyhteyksiin – Uusiteknologia.fi

Keskipohjanmaa-lehti: Kalajoella esitellyt dronet ja vr-lasit helpottavat esimerkiksi vainajien etsimisessä: ”Ei tarvitse itse lähteä soutelemaan” | Keskipohjanmaa

Yle Pohjois-Pohjanmaa: Hybridiuhkien ennakointiin kehitetään yhä uusia keinoja – Kalajoella testattiin uusimman teknologian käyttämistä apuna | Pohjois-Pohjanmaa | Yle

Radio Rockin Korporaatio: www.supla.fi/episode/d2497078-bcb5-432d-aa70-95c54c1bdf1f kohdassa 1:07:18

Saku Seppälä

TKI-asiantuntija