Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo ELY-keskuksen logo
MOOTTORI-hanke

MOOTTORI – Monimuotoiset työ- ja oppimisympäristöt

Monimuotoiset työ- ja oppimisympäristöt (MOOTTORI) -hanke kehittää opiskelijoiden ja koulutusorganisaatioiden henkilökunnan digiosaamista ja toimintakykyä uudenlaisissa oppimisympäristöissä.

Toimiala: Yrittäjyys ja hyvinvointi

Projektin kesto: 1.10.2021 – 31.8.2023

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Budjetti: 386 561 €

Projektipäällikkö: Janne Torvikoski

Kuvaus

Digipedagogiikka kaipaa kehittämistä 

Monimuotoiset työ- ja oppimisympäristöt (MOOTTORI) -hankkeen tavoitteena on tuoda opetus- ja kasvatusalan toimijoille keinoja sopeutua yhä digitaalisempaan työskentelyyn ja oppimiseen, nostaa niin opiskelijoiden kuin henkilöstön taitotasoa sekä kehittää uusia koulutusmalleja, jotka sopivat tulevaisuuden oppimisen ja työelämän tarpeisiin.

Vanhat pedagogiset mallit eivät enää toimi. Digitalisaation vauhti on kiihtynyt, ja etenkin koronapandemian myötä digitaalisten ratkaisujen tarve on pysyvästi kasvanut. Opiskelijat kaipaavat mahdollisuuksia jatkaa opintoja vastaisuudessakin joustavasti. Vaikka kehityksen suunta on nähty ennalta, on muutoksen vauhti kuitenkin yllättänyt monen koulutuksenjärjestäjän.

Koronapandemia on muokannut koulutusorganisaatioiden ja yleisesti työelämän toimintaympäristöjä. Oppimisympäristöjen toimivuus, turvallisuus ja tasa-arvoinen saavutettavuus ovat entistä tärkeämmässä roolissa. Osin hybridiratkaisuihin on jo siirrytty, mutta tarkoituksenmukainen pedagogiikka ei aina ole seurannut opettajaa luokkahuoneesta hybridiympäristöön.

Hankkeen konkreettiset tavoitteet:

 1. Muodostetaan toimintatapa, jolla sujuvoitetaan opiskelijoiden opintojen edistymistä digitaalisen seurannan avulla. Toimintatapa tukee opiskelun suunnittelua ja myöhemmin yksilöllisiä oppimisen tarpeita.
 2. Lisätään opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan osaamisen kehittymistä erilaisten digipedagogisten työkalujen avulla.
 3. Tuotetaan koulutusasteiden välisiä yhteisiä digitaalisia ratkaisuja tukemaan opiskelijoiden ja
  opetushenkilökunnan osaamisen kehittymistä.

Hankkeen tavoitteita tuetaan seuraavasti:

 1. Suunnitellaan ja pilotoidaan uudet koulutusmallit missä yhdistetään päivä- ja monimuotototeutukset toimiviin hybridimalleihin.
 2. Testataan digitaalista oppimisalustaa osana saavutettavuuden, tasa-arvon ja oppimisanalytiikan kehittämistä.
 3. Kartoitetaan ja pilotoidaan tarjolla olevat teknologiset ratkaisut osana opiskelijan ja koulutusorganisaatioiden henkilökunnan osaamisen kasvua.
 4. Järjestetään opettajille tarvittavat koulutukset ja valmennukset digitaalisten osaamiskompetenssien kehittämiseksi

Opiskelijan osaamisen kehittyminen mahdollistetaan uusilla ja olemassa olevilla digitaalisilla työkaluilla.

Toteutus

 • Pilotoidaan erilaisia tapoja, missä päiväopiskelija pystyy valitsemaan esimerkiksi monimuotoryhmien opintojaksoja yli koulutusrajojen. ​
 • Opiskelija pystyy hyödyntämään koulutusorganisaatioiden opintojaksoja sujuvasti ja yksilöllisesti hänen elämäntilanteeseensa sopivalla tavalla.​
 • Tuetaan opettajia ja koulutusalapäälliköitä uuden koulutusmallin suunnittelussa ja toteutuksessa. ​
 • Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat vain mallin suunnittelutyöhön (ei opetusta).​
 • Mukana kirkon nuorisotyön, tietotekniikan ja liiketalouden koulutukset.

Saavutettavuuden kehittäminen ja tasa-arvoisen oppimisen edistäminen, sekä oppimisanalytiikan hyödyntäminen ammatillisessa koulutuksessa.

Oppimisanalytiikka

 • Haluamme parantaa ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden digioppimisen ja ohjauksen sujuvuutta oppimisanalytiikan mahdollistamin keinoin.​
 • Rakennamme opintoihin liittyvästä datasta tietoa, joka visualisoidaan opiskelua ja ohjausta tukevaksi. ​
 • Haluamme tuoda oppimisanalytiikan myös opiskelijoiden saataville, omien opintojen suorittamista tukevaksi.​
 • Oppimisanalytiikan keinojen avulla tavoittelemme testattuja, perusteltuja ja eettisesti kestäviä vaikutuksia oppimis-, opetus-, ohjausprosesseihin.​
 • Hankkeessa tehdään yhteistyötä saavutettavuuden edistämisessä huomioiden tasa-arvoisen oppimisen edistämisen käytänteitä sekä oppimisanalytiikan luomat mahdollisuudet. Tämän toiminnan kehittäminen heijastuu myös pudokkaiden nappaamiseen ajoissa.​

Saavutettavuus

 • Tarkoituksena on kehittää digitaalisen oppimisalustan palveluja saavutettavuuden näkökulmasta.​
 • Haluamme varmistaa tasavertaisen digioppimisen palveluiden käytön, jolla voimme edistää opiskelijoiden mahdollisuutta toimia täysivertaisesti oppimisessa digiä hyödyntäen. Saavutettavat oppimispalvelut tukevat vahvasti jatkuvan oppimisen periaatteita. ​
 • Lisäämme hankkeen kautta opetushenkilöstön tietoa ja osaamista saavutettavuusnäkökulman toteuttamisessa, sekä jaamme opiskelijoille tietoa aiheesta. ​
 • Saavutettavuuden kehittämisellä haluamme tukea myös erityisryhmien ja maahanmuuttajien integroitumista opintoihin, sekä sitä kautta työelämään.

Digipedagogisen käsikirjan laatiminen

 • Hankkeessa pilotoitavien digitaalisten opetustyökalujen hyödyntämisestä osana opetusta laaditaan käsikirja, jonka viitekehyksessä huomioidaan opettamisen ja oppimisen hyvät käytännöt ja ammatillinen kehittyminen, opetus- ja ohjauskäytössä oleva infra eli käytössä olevia laitteita ja välineitä. ​
 • Digipedagogisen käsikirjan laadinta tähtää digitaalisten toimintamallien vakiinnuttamiseen, hyödyntäen digitaalisen tekniikan ja sisällön täysi potentiaali.​
 • Johtamisen näkökulma on tärkeää ottaa huomioon erityisesti juurruttamisen toteutuksessa, huomioiden kaikki koulutusalat. Digioppimisen hyödyt ja potentiaali on tunnistettava ja niistä on informoituva henkilöstöä läpi organisaation.

Pilvipohjaisen työpöydän muodostaminen

 • Virtuaalinen työpöytä (VDI) on pilvipohjainen työpöytä, joka sijaitsee palveluntarjoajan turvallisessa datakeskuksessa. ​
 • Työpöydän avulla loppukäyttäjä pääsee työympäristöönsä missä ja milloin vain internettiin kytketyllä laitteella (PC, tablet, älypuhelin jne.). Jokainen käyttäjä saa henkilökohtaisen ja täysin räätälöitävän virtuaalisen työpöydän, jossa on tuki äänelle sekä videolle. Virtuaalisessa työpöydässä on kaikki opiskeluun tarvittavat ohjelmistot. Opiskelijalle voidaan tarjota erikoisohjelmistoja paikkariippumattomasti, jotka ovat nykyisellään sidottuja korkeakoulun tiloissa sijaitseviin työasemiin. ​
 • Ratkaisu on tietoturvallinen sekä opiskelijan, että korkeakoulun näkökulmasta. Ratkaisu tarjoaa opiskelijalle kapasiteettia yli oman laitteen suorituskyvyn. Ratkaisun avulla voidaan tarjota myös yrityksille suunnatuille koulutuksille paikkariippumaton koulutusympäristö.

Hyvien digitaalisten opetuskäytänteiden kerääminen

Näiden käytänteiden julkaiseminen verkossa lyhytvideoina opetuksen suunnittelun tueksi. 

 • Kerätään hyviä opettamiseen liittyviä digitaalisia käytänteitä ja kootaan niistä lyhytvideoita opettajien käyttöön. Lyhytvideoiden tehtävänä on jakaa tietoa hyviksi koetuista käytänteistä. ​
 • Opetusvideoita varten etsitään opettajia, jotka ovat halukkaita lyhyesti ja ytimekkäästi kuvaamaan videolla omaa digitaalisen pedagogiikan käytännettä. Videot tallennetaan projektin sivuille.
 • Videoita tuotetaan kaikkiaan 15 kappaletta projektin aikana. ​
 • Hankkeen aikana järjestetään kaksi puolenpäivän pituista digipedagogiikan seminaaria. Seminaarit ovat osa kaikkien toteuttajaorganisaatioiden henkilöstöpäiviä.​

Digipedagogiseen käsikirjaan kuuluu kahdeksan osaa:

 1. HyFlex-mallin pilotointi Centria-ammattikorkeakoulun opetuksessa -julkaisu (TP1)
 2. itslearning-ohjeita opetus- ja ohjaushenkilöstölle -julkaisu. (TP3)
 3. Opetuksen sovellukset ja palvelut – Centria ammattikorkeakoulu -visualisaatio. (TP3)
 4. VDI-mallin pilotointi Azure-ympäristössä Centrian opetuksessa 2023-raportti (TP4)
 5. Hyvät pedagogiset käytänteet -videot (TP5)
 6. 5 vinkkiä saavutettaviin oppimateriaaleihin -juliste (TP2)
 7. Saavutettavuus – Hyvät käytänteet saavutettavuudessa -raportti (TP2)
 8. Monimuotoiset oppimisympäristöt: kansainvälinen kirjallisuuskatsaus (TP1)

Kaikki aineistot on koottu Avointen oppimateriaalien kirjastoon:

Aineistot lisättiin kirjastoon hankkeen päättyessä 31.8.2023.

Lisätietoja

Janne Torvikoski / asiantuntija (digipedagogiikka)
Centria-ammattikorkeakoulu
janne.torvikoski@centria.fi / p. 050 477 1635

Digipedagogiikan seminaari 23.3.2023

Digipedagogiikan seminaari Kokkolassa 23.3.2023.
Kuvassa meneillään Minna Koskisen (JAMK) puheenvuoro.

Katsaus hyviin käytänteisiin!

Maaliskuussa 2023 järjestettiin Moottori-hankkeen toinen Digipedagogiikan seminaari.

Puhujavieraat Satu Hakanurmi (Turun yliopisto), Marika Toivola (Helsingin yliopisto) ja Minna Koskinen (JAMK) jakoivat seminaarissa vinkkejä hyvistä pedagogisista käytänteistä. Aiheina olivat: pedagogisesti mielekäs video, oppimistehtävät ja palaute verkossa sekä käänteinen oppiminen ja arviointi.

Seminaarin puolivälissä vieraat saivat kierrellä vapaasti ständeillä ja tutustua paremmin puhujavieraisiin sekä Moottori-hankkeen työpaketteihin.

Ständit

 • Moottori-hankkeen HyFlex-pilottiopettajat
 • VDI – Virtuaalinen työpöytä / Ilpo Hautala, Centria
 • Saavutettavuus verkko-oppimisalustalla / Isto Hakala ja Joni Autio, Kpedu
 • WondaVR – Tutustu ja kokeile hoitotyön VR-materiaalia! / Katja Heikkiniemi ja Elina Liedes, Centria
 • Satu Hakanurmi (Turun yliopisto)
 • Marika Toivola (Helsingin yliopisto)
 • Minna Koskinen (JAMK)

Seminaari keräsi 150 vierasta Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta, Centria-ammattikorkeakoulusta ja Kpedusta.

Kiitos kaikille seminaariin osallistuneille!

Lisätietoja

Päivi Valli, projektivastaava
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
paivi.s.valli@jyu.fi / p. 040 514 9167

Minna Koskinen (JAMK) Digipedagoggiikan seminaarissa 23.3.2023.
Minna Koskinen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta antoi vinkkejä oppimistehtäviin ja palautteeseen verkossa.
Marika Toivola (Helsingin yliopisto) Digipedagogiikan seminaarissa 23.3.2023.
Marika Toivola Helsingin yliopistosta (oik.) piti erittäin mielenkiintoisen puheenvuoron käänteisestä oppimisesta ja arvioinnista. Ständillä Marikaa jututtamassa Centrian koulutusalapäällikkö Emilia Sainio.
Satu Hakanurmi (Turun yliopisto) Digipedagogiikan seminaari 23.3.2023.
Pedagogisiin videoihin perehtynyt Satu Hakanurmi Turun yliopistosta osallistui seminaariin etänä.

Moottori-hankkeen HyFlex-pilottiopettajat

Centrian opettajia Digipedagogiikan seminaarissa 23.3.2023.
Centrian lehtorit Annika Yliniemi (vas.) ja Johanna Österberg-Högstedt jakoivat kokemuksiaan HyFlex-pilottiopintojaksoista.
Heikki Ahonen ja Tero Niemi Digipedagogiikan seminaarissa 23.3.2023.
HyFlex-kokemuksiaan avasivat ständillä myös Centrian lehtorit Heikki Ahonen (vas.) ja Tero Niemi.

VDI – Virtuaalinen työpöytä

IT-suunnittelija Ilpo Hautala esittelemässä virtuaalista työpöytää
Centrian IT-suunnittelija Ilpo Hautalan (oik.) ständillä pääsi tutustumaan virtuaaliseen työpöytään.

Saavutettavuus verkko-oppimisalustalla

Opettajia Digipedagogiikan seminaarissa 23.3.2023.
Saavutettavuus verkko-oppimisalustalla -ständin esittelijänä projektivastaava Isto Hakala (oik.) Kpedusta.
Digipedagogiikan seminaari 23.3.2023.
Kpedun Joni Autio Digipedagogiikan seminaarissa 23.3.2023.
Projektityöntekijä Joni Autio Kpedusta kertomassa saavutettavuudesta.

WondaVR – Tutustu ja kokeile hoitotyön VR-materiaalia!

Timo Kinnunen, Katja Heikkiniemi ja Elina Liedes Digipedagogiikan seminaarissa 23.3.2023.
Centrian lehtorit Hanna Peltoniemi, Elina Liedes (oik.) ja Katja Heikkiniemi esittelivät, kuinka hoitotyön opetuksessa voi hyödyntää VR-materiaalia.
Timo Kinnunen ja Katja Heikkiniemi Digipedagogiikan seminaarissa 23.3.2023.
Centrian lehtori Katja Heikkiniemi näyttää, miten VR-lasit toimivat.
Opettajia Digipedagogiikan seminaarissa 23.3.2023.
Centrian lehtori Hanna Peltoniemi samanaikaisesti hoitotyön luokassa.

Digipedagogiikan seminaari 12.10.2022

Moottori-hanke järjesti seminaarin Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Centria-ammattikorkeakoulun ja Kpedun ohjaus- ja opetushenkilöstölle. Seminaari keräsi yhteen noin 180 asiantuntijaa eri organisaatioista.

Digipedagoginen asiantuntija Matleena Laakso tarjoili seminaarissa vinkkejä lähi-, etä-, verkko- ja hybridiopetukseen sekä ideoita verkon työkalujen hyödyntämiseen opetuksessa.

Projektipäällikkö Janne Torvikoski esitteli seminaarissa lyhyesti myös Moottori-hankkeen tavoitteita.

Kiitos kaikille seminaariin osallistuneille!

Ideoita ja ajatuksia vaihdettiin myös pienryhmissä.
Projektipäällikkö Janne Torvikoski (vas), digipedagoginen asiantuntija Matleena Laakso ja projektivastaava Päivi Valli odottavissa tunnelmissa ennen seminaarin alkua.

HyFlex

HyFlex tulee sanoista Hybrid Flexible eli joustava hybridiopetus. HyFlex (Hybrid Flexible) -muotoisella opintojaksolla opiskelija voi valita, osallistuuko hän lähiopetukseen (face-to-face), opetukseen verkossa samanaikaisesti (online synchronously) vai opetukseen verkossa eriaikaisesti (online asynchronously).

Centria Bulletinissa 4.4.2022 julkaistu artikkeli HyFlexista.

Centria-ammattikorkeakoulun lehtorit pilotoivat HyFlex-opintojaksoja 2022 – 2023 ja kirjoittivat kokemuksistaan julkaisun.

Tässä katsauksessa tarkastellaan monimuotoista oppimisympäristöä kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden avulla. Tavoitteena on ollut löytää toisen asteen ja korkeakoulukoulutukseen liittyvää tutkimusta.

Hankkeessa tehtiin 14 videota hyvistä pedagogisista käytänteistä.

Videoiden sisällöt valikoituivat hankkeessa mukana olevien henkilöiden osaamisen ja asiantuntijuuden perusteella. Hankkeen ulkopuolisten asiantuntijoiden mukaan saaminen oli haastavaa, sillä vaikka innostusta olisi ollut, resurssit eivät riittäneet.

Videoiden suunnittelun tueksi järjestettiin videotyöpajoja Kpedulla.

Videoiden käsikirjoittaminen ja koko prosessi toi opettajille pedagogisen opetusvideon tekemiseen ymmärrystä ja osaamista. Opetusvideon sisältöön, tarkoituksenmukaiseen käyttöön ja sopivaan kestoon saatiin ymmärrystä.

Videotuotannosta vastasi Kpedun projektityöntekijä Joni Autio.

Videot ovat valmiit tekstityksiä lukuunottamatta: Panopto

Videot tallennetaan tekstittämisen jälkeen YouTubeen, josta ne ovat suurelle yleisölle helposti saatavilla.

Lisätietoja

Päivi Valli, projektivastaava
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
paivi.s.valli@jyu.fi / p. 040 514 9167

Joni Autio / projektityöntekijä
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
joni.autio@kpedu.fi / p. 040 807 3606

itslearning ohjeen kansikuva

itslearning-ohjeet

Centria-ammattikorkeakoulu toteutti itslearning-ohjeistuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle (2023). Tämä ohjeistus auttaa itslearningin käyttöön liittyvissä yleisissä kysymyksissä.

Ohjeistuksen navigointi toimii parhaiten, kun käytät ohjelmaa Adobe Acrobat. Voit myös tulostaa sivuja (A4 vaaka).

Hankkeen päättymisen jälkeen ohjeistuksen päivittämisestä vastaa Centrian digipedagogiikan asiantuntijat.

Lisätietoja

Janne Torvikoski / asiantuntija (digipedagogiikka)
Centria-ammattikorkeakoulu
janne.torvikoski@centria.fi / p. 050 477 1635

Kaaviokuva Centrian sovelluksista

Sipulimalli

Opetus- ja ohjaushenkilöstön työtä helpottamaan luotiin Centriassa kartta kaikista organisaatiossa saatavilla olevista sovelluksista ja digitaalisista palveluista.

Lisätietoja

Janne Heikkilä, asiantuntija (opetusteknologia)
Centria-ammattikorkeakoulu
janne.heikkila@centria.fi / p. 044 449 2556

Saavutettavuusraportti

Kpedun saavutettavuusraportti käsittelee sähköisten oppimisympäristöjen saavutettavuutta ja niiden merkitystä opetuksessa ja oppimisessa.

Saavutettavuus-posteri

Kpedu toteutti ITK:n posterinäyttelyyn julisteen, jossa esiteltiin viisi vinkkiä saavutettaviin oppimateriaaleihin. Alkuperäinen posteri on tehty noin koossa A0. Aiheesta on tehty myös käyntikortteja.

Vinkit

 1. Opetusmateriaalin selkeys. Painotetaan rytmiä, yksinkertaisuutta sekä lineaarisuutta. Käytännössä sitä, että asiat ovat kenen tahansa ymmärrettävissä.
 2. Materiaalin helppokäyttöisyys. Materiaalit ovat helposti saatavilla ja ne ovat käytettävissä yleisimmillä ohjelmilla.
 3. Materiaalien monimuotoisuus. Tekstin lisäksi ääni ja liikkuva kuva. Myös tehtävien palautustavat voisivat olla monimuotoisia.
 4. Kontrastien huomioiminen. Värikontrastien tarkistaminen helppokäyttötoimintojen avulla.
 5. Päätelaitteen huomioiminen. Ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun varmistaminen, riittääkö opiskelijan oma päätelaite opiskeluun.
posteri

Lisätietoja

Isto Hakala / projektivastaava
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
isto.hakala@kpedu.fi / p. 044 725 0617

Joni Autio / projektityöntekijä
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
joni.autio@kpedu.fi / p. 040 807 3606

VDI virtual desktop infrastructure - Inscription on Green Keyboa

Moottori-hankkeen pilvipohjainen työpöytä kiinnosti muita korkeakouluja

EduSig-tapahtuma Kuopiossa 12. – 13.6.2023

Centrian IT-suunnittelija Ilpo Hautala esitteli EduSig-ryhmälle Moottori-hankkeen tutkimusta pilvipohjaisesta työpöydästä (työpaketti 4). Esityksen aiheena oli “VDI ja LabServices”.

EduSig on yhteistyöryhmä korkeakoulujen työasemien ylläpitäjille. Se pyrkii edesauttamaan yhteistyötä ja tiedonkulkua eri organisaatioiden välillä. Mottona on “mitä enemmän annat, sitä enemmän saat”.

Pilvipohjainen työpöytä Centrian opetuksen tueksi

Tutkimme, mitä MS Azure VDI -ympäristön käyttöönotto, ylläpito sekä varmistaminen vaatii. Saimme VDI-mallin, millä voimme jatkaa tutkimista ja luoda ympäristöjä Centrian opettajien ja opiskelijoiden käyttöön.

Lisätietoja

Ilpo Hautala / IT-suunnittelija
Centria-ammattikorkeakoulu
ilpo.hautala@centria.fi / p. 044 449 2554

Projektityöntekijä Joni Autio Kpedusta antaa vinkkejä lyhytvideoiden suunnittteluun ja toteutukseen,

Videotyöpajat

Moottori-hanke kerää hyviä digitaalisia opetuskäytänteitä pedagogiikan asiantuntijoilta.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Centria-ammattikorkeakoulun ja Kpedun opettajat ja lehtorit tekevät Moottori-hankkeelle lyhytvideoita, joilla jakavat vinkkejä omista digitaalisista opetuskäytänteistään. Valmiit videot julkaistaan verkossa ja ne ovat kaikkien käytettävissä opetuksen suunnitteluun.

Moottori-hanke järjestää neljä työpajaa lyhytvideoiden suunnittelun tueksi. Hanketyöntekijä Joni Autio Kpedusta opastaa työpajoissa videon käsikirjoittamisessa ja kuvaamisessa. Lyhytvideot kuvataan tammi-maaliskuussa 2023. Autio tuottaa lyhytvideoista sarjan, ja tarvittaessa auttaa myös kuvaamisessa, editoinnissa ja äänisuunnittelussa.

Ensimmäinen videotyöpaja järjestettiin 14.12.2022.
Työpajassa tutustuttiin myös Mediakeskus Limen tiloihin.

Yhteystiedot

Janne Torvikoski

Asiantuntija (digipedagogiikka)