Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo ELY-keskuksen logo
MOOTTORI-hanke

MOOTTORI – Monimuotoiset työ- ja oppimisympäristöt

Monimuotoiset työ- ja oppimisympäristöt (MOOTTORI) -hanke kehittää opiskelijoiden ja koulutusorganisaatioiden henkilökunnan digiosaamista ja toimintakykyä uudenlaisissa oppimisympäristöissä.

Toimiala: Yrittäjyys ja hyvinvointi

Projektin kesto: 1.10.2021 – 31.8.2023

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Budjetti: 386 561 €

Projektipäällikkö: Janne Torvikoski

Kuvaus

Digipedagogiikka kaipaa kehittämistä 

Monimuotoiset työ- ja oppimisympäristöt (MOOTTORI) -hankkeen tavoitteena on tuoda opetus- ja kasvatusalan toimijoille keinoja sopeutua yhä digitaalisempaan työskentelyyn ja oppimiseen, nostaa niin opiskelijoiden kuin henkilöstön taitotasoa sekä kehittää uusia koulutusmalleja, jotka sopivat tulevaisuuden oppimisen ja työelämän tarpeisiin.

Vanhat pedagogiset mallit eivät enää toimi. Digitalisaation vauhti on kiihtynyt, ja etenkin koronapandemian myötä digitaalisten ratkaisujen tarve on pysyvästi kasvanut. Opiskelijat kaipaavat mahdollisuuksia jatkaa opintoja vastaisuudessakin joustavasti. Vaikka kehityksen suunta on nähty ennalta, on muutoksen vauhti kuitenkin yllättänyt monen koulutuksenjärjestäjän.

Koronapandemia on muokannut koulutusorganisaatioiden ja yleisesti työelämän toimintaympäristöjä. Oppimisympäristöjen toimivuus, turvallisuus ja tasa-arvoinen saavutettavuus ovat entistä tärkeämmässä roolissa. Osin hybridiratkaisuihin on jo siirrytty, mutta tarkoituksenmukainen pedagogiikka ei aina ole seurannut opettajaa luokkahuoneesta hybridiympäristöön.

Hankkeen konkreettiset tavoitteet:

 1. Muodostetaan toimintatapa, jolla sujuvoitetaan opiskelijoiden opintojen edistymistä digitaalisen seurannan avulla. Toimintatapa tukee opiskelun suunnittelua ja myöhemmin yksilöllisiä oppimisen tarpeita.
 2. Lisätään opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan osaamisen kehittymistä erilaisten digipedagogisten työkalujen avulla.
 3. Tuotetaan koulutusasteiden välisiä yhteisiä digitaalisia ratkaisuja tukemaan opiskelijoiden ja
  opetushenkilökunnan osaamisen kehittymistä.

Hankkeen tavoitteita tuetaan seuraavasti:

 1. Suunnitellaan ja pilotoidaan uudet koulutusmallit missä yhdistetään päivä- ja monimuotototeutukset toimiviin hybridimalleihin.
 2. Testataan digitaalista oppimisalustaa osana saavutettavuuden, tasa-arvon ja oppimisanalytiikan kehittämistä.
 3. Kartoitetaan ja pilotoidaan tarjolla olevat teknologiset ratkaisut osana opiskelijan ja koulutusorganisaatioiden henkilökunnan osaamisen kasvua.
 4. Järjestetään opettajille tarvittavat koulutukset ja valmennukset digitaalisten osaamiskompetenssien kehittämiseksi

Opiskelijan osaamisen kehittyminen mahdollistetaan uusilla ja olemassa olevilla digitaalisilla työkaluilla.

Toteutus

 • Pilotoidaan erilaisia tapoja, missä päiväopiskelija pystyy valitsemaan esimerkiksi monimuotoryhmien opintojaksoja yli koulutusrajojen. ​
 • Opiskelija pystyy hyödyntämään koulutusorganisaatioiden opintojaksoja sujuvasti ja yksilöllisesti hänen elämäntilanteeseensa sopivalla tavalla.​
 • Tuetaan opettajia ja koulutusalapäälliköitä uuden koulutusmallin suunnittelussa ja toteutuksessa. ​
 • Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat vain mallin suunnittelutyöhön (ei opetusta).​
 • Mukana kirkon nuorisotyön, tietotekniikan ja liiketalouden koulutukset.

Saavutettavuuden kehittäminen ja tasa-arvoisen oppimisen edistäminen, sekä oppimisanalytiikan hyödyntäminen ammatillisessa koulutuksessa.

Oppimisanalytiikka

 • Haluamme parantaa ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden digioppimisen ja ohjauksen sujuvuutta oppimisanalytiikan mahdollistamin keinoin.​
 • Rakennamme opintoihin liittyvästä datasta tietoa, joka visualisoidaan opiskelua ja ohjausta tukevaksi. ​
 • Haluamme tuoda oppimisanalytiikan myös opiskelijoiden saataville, omien opintojen suorittamista tukevaksi.​
 • Oppimisanalytiikan keinojen avulla tavoittelemme testattuja, perusteltuja ja eettisesti kestäviä vaikutuksia oppimis-, opetus-, ohjausprosesseihin.​
 • Hankkeessa tehdään yhteistyötä saavutettavuuden edistämisessä huomioiden tasa-arvoisen oppimisen edistämisen käytänteitä sekä oppimisanalytiikan luomat mahdollisuudet. Tämän toiminnan kehittäminen heijastuu myös pudokkaiden nappaamiseen ajoissa.​

Saavutettavuus

 • Tarkoituksena on kehittää digitaalisen oppimisalustan palveluja saavutettavuuden näkökulmasta.​
 • Haluamme varmistaa tasavertaisen digioppimisen palveluiden käytön, jolla voimme edistää opiskelijoiden mahdollisuutta toimia täysivertaisesti oppimisessa digiä hyödyntäen. Saavutettavat oppimispalvelut tukevat vahvasti jatkuvan oppimisen periaatteita. ​
 • Lisäämme hankkeen kautta opetushenkilöstön tietoa ja osaamista saavutettavuusnäkökulman toteuttamisessa, sekä jaamme opiskelijoille tietoa aiheesta. ​
 • Saavutettavuuden kehittämisellä haluamme tukea myös erityisryhmien ja maahanmuuttajien integroitumista opintoihin, sekä sitä kautta työelämään.

Digipedagogisen käsikirjan laatiminen.

 • Hankkeessa pilotoitavien digitaalisten opetustyökalujen hyödyntämisestä osana opetusta laaditaan käsikirja, jonka viitekehyksessä huomioidaan opettamisen ja oppimisen hyvät käytännöt ja ammatillinen kehittyminen, opetus- ja ohjauskäytössä oleva infra eli käytössä olevia laitteita ja välineitä. ​
 • Digipedagogisen käsikirjan laadinta tähtää digitaalisten toimintamallien vakiinnuttamiseen, hyödyntäen digitaalisen tekniikan ja sisällön täysi potentiaali.​
 • Johtamisen näkökulma on tärkeää ottaa huomioon erityisesti juurruttamisen toteutuksessa, huomioiden kaikki koulutusalat. Digioppimisen hyödyt ja potentiaali on tunnistettava ja niistä on informoituva henkilöstöä läpi organisaation.

Pilvipohjaisen työpöydän muodostaminen.​

 • Virtuaalinen työpöytä (VDI) on pilvipohjainen työpöytä, joka sijaitsee palveluntarjoajan turvallisessa datakeskuksessa. ​
 • Työpöydän avulla loppukäyttäjä pääsee työympäristöönsä missä ja milloin vain internettiin kytketyllä laitteella (PC, tablet, älypuhelin jne.). Jokainen käyttäjä saa henkilökohtaisen ja täysin räätälöitävän virtuaalisen työpöydän, jossa on tuki äänelle sekä videolle. Virtuaalisessa työpöydässä on kaikki opiskeluun tarvittavat ohjelmistot. Opiskelijalle voidaan tarjota erikoisohjelmistoja paikkariippumattomasti, jotka ovat nykyisellään sidottuja korkeakoulun tiloissa sijaitseviin työasemiin. ​
 • Ratkaisu on tietoturvallinen sekä opiskelijan, että korkeakoulun näkökulmasta. Ratkaisu tarjoaa opiskelijalle kapasiteettia yli oman laitteen suorituskyvyn. Ratkaisun avulla voidaan tarjota myös yrityksille suunnatuille koulutuksille paikkariippumaton koulutusympäristö.

Hyvien digitaalisten opetuskäytänteiden kerääminen. Näiden käytänteiden julkaiseminen verkossa lyhytvideoina opetuksen suunnittelun tueksi. 

 • Kerätään hyviä opettamiseen liittyviä digitaalisia käytänteitä ja kootaan niistä lyhytvideoita opettajien käyttöön. Lyhytvideoiden tehtävänä on jakaa tietoa hyviksi koetuista käytänteistä. ​
 • Opetusvideoita varten etsitään opettajia, jotka ovat halukkaita lyhyesti ja ytimekkäästi kuvaamaan videolla omaa digitaalisen pedagogiikan käytännettä. Videot tallennetaan projektin sivuille.
 • Videoita tuotetaan kaikkiaan 15 kappaletta projektin aikana. ​
 • Hankkeen aikana järjestetään kaksi puolenpäivän pituista digipedagogiikan seminaaria. Seminaarit ovat osa kaikkien toteuttajaorganisaatioiden henkilöstöpäiviä.​

HyFlex tulee sanoista Hybrid Flexible eli joustava hybridiopetus. HyFlex (Hybrid Flexible) -muotoisella opintojaksolla opiskelija voi valita, osallistuuko hän lähiopetukseen (face-to-face), opetukseen verkossa samanaikaisesti (online synchronously) vai opetukseen verkossa eriaikaisesti (online asynchronously).

Digipedagogiikan seminaari 23.3.2023

Tulevan seminaarin sisältö julkaistaan alkuvuoden aikana.

Digipedagogiikan seminaari 12.10.2022

Moottori-hanke järjesti seminaarin Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Centria-ammattikorkeakoulun ja Kpedun ohjaus- ja opetushenkilöstölle. Seminaari keräsi yhteen noin 180 asiantuntijaa eri organisaatioista.

Digipedagoginen asiantuntija Matleena Laakso tarjoili seminaarissa vinkkejä lähi-, etä-, verkko- ja hybridiopetukseen sekä ideoita verkon työkalujen hyödyntämiseen opetuksessa.

Projektipäällikkö Janne Torvikoski esitteli seminaarissa lyhyesti myös Moottori-hankkeen tavoitteita.

Kiitos kaikille seminaariin osallistuneille!

Ideoita ja ajatuksia vaihdettiin myös pienryhmissä.
Projektipäällikkö Janne Torvikoski (vas), digipedagoginen asiantuntija Matleena Laakso ja projektivastaava Päivi Valli odottavissa tunnelmissa ennen seminaarin alkua.

Hanketyöntekijä Joni Autio Kpedusta antaa vinkkejä lyhytvideoiden suunnittteluun ja toteutukseen,

Videotyöpajat

Moottori-hanke kerää hyviä digitaalisia opetuskäytänteitä pedagogiikan asiantuntijoilta.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Centria-ammattikorkeakoulun ja Kpedun opettajat ja lehtorit tekevät Moottori-hankkeelle lyhytvideoita, joilla jakavat vinkkejä omista digitaalisista opetuskäytänteistään. Valmiit videot julkaistaan verkossa ja ne ovat kaikkien käytettävissä opetuksen suunnitteluun.

Moottori-hanke järjestää neljä työpajaa lyhytvideoiden suunnittelun tueksi. Hanketyöntekijä Joni Autio Kpedusta opastaa työpajoissa videon käsikirjoittamisessa ja kuvaamisessa. Lyhytvideot kuvataan tammi-maaliskuussa 2023. Autio tuottaa lyhytvideoista sarjan, ja tarvittaessa auttaa myös kuvaamisessa, editoinnissa ja äänisuunnittelussa.

Ensimmäinen videotyöpaja järjestettiin 14.12.2022.
Työpajassa tutustuttiin myös Mediakeskus Limen tiloihin.

Onko sinulla jokin digitaalisen pedagogiikan hyvä käytänne, jonka haluaisit jakaa muille?

Hei Opettaja!

Onko sinulla jokin digitaalisen pedagogiikan hyvä käytänne, jonka haluaisit jakaa muille?

Nyt sinulla on siihen loistava mahdollisuus!

Käynnissä olevassa Centrian, Kpedun ja Yliopistokeskus Chydeniuksen hankkeessa kehitetään oppilaiden ja koulutusorganisaatioiden henkilökunnan digiosaamista ja toimintakykyä uudenlaisissa oppimisympäristöissä. Osana hanketta tuotetaan lyhytvideoita (5-15min), joilla opettajat pääsevät jakamaan muille hyviä digitaalisen pedagogiikan käytänteitään.

Koskeeko mielessäsi oleva hyvä digitaalisen pedagogiikan käytänteesi esimerkiksi

 • Perusasioita (Teamsin/Zoomin tms. käyttö)
 • Osallistujien aktivointia ja vuorovaikutusta etäopetuksessa
 • Oppimisanalytiikkaa
 • Saavutettavuutta
 • Hybridiopetusta
 • Jotain muuta digitaaliseen pedagogiikkaan liittyvää?

Jos vastasit kyllä, saatat olla etsimämme henkilö! Ota yhteyttä ja kerro, minkä hyvän digitaalisen pedagogiikan käytänteesi haluaisit jakaa muille!

Videoiden kuvaamisen hoitaa ammattilaiset ja aikataulu on sovittavissa sinulle sopivaan aikaan lukuvuoden 2022-2023 aikana. Tukea ja apua on saatavissa myös videon sisällön rakenteeseen ja käsikirjoittamiseen. Mahtava mahdollisuus siis hankkia osaamista myös opetusvideoiden tekemiseen.

Laitetaan hyvät käytännöt kiertoon!

Ystävällisin terveisin,

Päivi Valli, projektivastaava
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
paivi.s.valli@jyu.fi / p. 040 514 9167


Yhteystiedot

Janne Torvikoski

Asiantuntija (digipedagogiikka)

+358504771635

Kokkola